UOHS S180/2007
Rozhodnutí: S180/2007/KS-14497/2007/610 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Tunica AG a Ing. Michal Valíček/skupina Plastochem
Účastníci Tunica AG, Švýcarská federace Ing. Michal Valíček, Brno PLASTOCHEM, spol. s r.o. PLASTOCHEM PRAHA, spol. s r.o. PLASTOCHEM BRNO, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 21. 8. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 145 KB


S 180/2007/KS-14497/2007/610 V Brně dne 16. srpna 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 180/07, zahájeném dne 17. července 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost Tunica AG, se sídlem Poststrasse 14, CH-6300 Zug, Švýcarská konfederace, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 3. července 2007 Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, a pan M. V., ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 28. června 2007 Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, společnosti Tunica AG, se sídlem Poststrasse 14, CH-6300 Zug, Švýcarská konfederace, a pana M. V., na straně jedné, a společností Plastochem Brno, spol. s r.o., se sídlem Olomoucká 63, Brno, IČ 48529435, Plastochem Praha, spol. s r.o., se sídlem Dopraváků 723/1, Praha-Dolní Chabry, IČ 26146096, a Plastochem, spol. s r.o., se sídlem H.Meličkovej 1g, Bratislava, 841 05, Slovenská republika, na straně druhé, ke kterému má dojít na základě Smlouvy o Joint Venture (smlouvy o převodu obchodních podílů), jež bude uzavřena mezi společností Tunica AG, se sídlem Poststrasse 14, CH-6300 Zug, Švýcarská konfederace, a panem M. V., v jejímž důsledku společnost Tunica AG, se sídlem Poststrasse 14, CH-6300 Zug, Švýcarská konfederace, má nabýt 50% podíl na společnostech Plastochem Brno, spol. s r.o., se sídlem Olomoucká 63, Brno, IČ 48529435, Plastochem Praha, spol. s r.o., se sídlem Dopraváků 723/1, Praha-Dolní Chabry, IČ 26146096, a Plastochem, spol. s r.o., se sídlem H.Meličkovej 1g, Bratislava, 841 05, Slovenská republika, a tím i získat společně s panem M. V., možnost vykonávat společnou kontrolu nad těmito společnostmi, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.

O d ů v o d n ě n í :
(1) Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a z obdobných zahraničních registrů a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 31/2007 ze dne 1. srpna 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek Úřad neobdržel námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů.
Notifikační podmínky
(3) Pan M. V. (dále jen Ing. V. ), před uskutečněním posuzované transakce samostatně kontroluje společnosti Plastochem Brno, spol. s r.o., se sídlem Olomoucká 63, Brno, IČ 48529435 (dále jen Plastochem Brno ), Plastochem Praha, spol. s r.o., se sídlem Dopraváků 723/1, Praha-Dolní Chabry, IČ 26146096 (dále jen Plastochem Praha ), a Plastochem, spol. s r.o., se sídlem H.Meličkovej 1g, Bratislava, Slovenská republika, (dále jen Plastochem Slovensko ). Na základě Smlouvy o Joint Venture (smlouvy o převodu obchodních podílů), která bude uzavřena mezi panem Ing. V. a společností Tunica AG, se sídlem Poststrasse 14, CH-6300 Zug, Švýcarská konfederace (dále jen Tunica ), má společnost Tunica, nabýt 50% podíl na společnostech Plastochem Brno, Plastochem Praha a Plastochem Slovensko, a tím i získat společně s panem Ing. V. možnost vykonávat přímou společnou kontrolu nad těmito společnostmi.
(4) Společnost Plastochem Brno dále kontroluje společnosti Plastochem Wroclaw SP. Z O.O., se sídlem ul. Brzechwy 14, 51 141 Wroclaw, Polská republika (dále jen Plastochem Polsko ), Plastochem Budapest Kft., se sídlem Gyár utca 2, 2040 Budaörs, Maďarská republika (dále jen Plastochem Maďarsko ), a Plastochem Kiev Ltd., se sídlem Solomjanska 5, 031 10 Kyjev, Ukrajina (dále jen Plastochem Ukrajina ).
(5) V důsledku výše popsané transakce společnost Tunica a pan Ing. V. tak rovněž získají nepřímou společnou kontrolu nad společnostmi Plastochem Polsko, Plastochem Maďarsko a Plastochem Ukrajina.
(6) Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 5 zákona, neboť dle tohoto ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona považuje i vznik společné kontroly nad soutěžitelem, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky. Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se pak za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
(7) Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
(8) V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
(9) Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(10) Společnost Tunica je registrována v obchodním rejstříku kantonu Zug ve Švýcarsku a předmětem její činnosti je držení a správa finančních a průmyslových podílů každého druhu, stejně jako provádění s tímto souvisejících obchodů. Společnost Tunica je součástí mezinárodní skupiny Omya řízené společností Omya AG, se sídlem Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, Švýcarská konfederace. Skupina Omya se zabývá těžbou, zpracováním a prodejem uhličitanu vápenatého (vápence) a mastku, které dodávají v různých formách do řady průmyslových odvětví.
(11) Skupina Omya působí na území České republiky prostřednictvím společnosti Omya CZ s.r.o., se sídlem Vápenná č.p. 445, 790 64, IČ 45192715, která se zejména zabývá těžbou mramorové suroviny a jejím následným zpracováním na drtě a na mleté a mikromleté produkty. Dále patří mezi předmět její činnosti výroba cementového zboží a umělého kamene, výroba a aplikace stavebních hmot, výroba karbonátových plniv, provádění a projektování hornické činnosti v rozsahu vydaného oprávnění a výroba chemických látek a chemických přípravků-výroba hnojivého a krmného vápence.
(12) Pan Ing. V. před uskutečněním posuzované transakce přímo či nepřímo kontroluje společnosti Plastochem Praha, Plastochem Slovensko, Plastochem Brno, Plastochem Polsko, Plastochem Maďarsko a Plastochem Ukrajina. Všechny výše uvedené společnosti tvoří skupinu Plastochem. Ing. V. dále kontroluje společnost VK plast s.r.o. se sídlem Řípská 1181/18a, Brno, IČ 27693333 (dále jen VK plast), tato společnost však není předmětem spojení soutěžitelů. Společnost VK plast se zabývá výrobou plastových oken.
(13) Skupina Plastochem se zabývá zejména distribucí chemických surovin na výrobu plastů, dodávkami strojně-technologického zařízení na výrobu a zpracování plastů a spedicí.
Dopady spojení
(14) Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(15) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 a 5 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel či soutěžitelé, nad nímž či nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů.
(16) Skupina Plastochem se zabývá distribucí chemických surovin na výrobu plastů, jako jsou PVC, polyolefiny, stabilizátory do PVC, plnidla do PVC a plastů (mezi které patří i přírodní mikromletý vysokoprocentní vápenec), jiná aditiva do PVC a bezchlórových plastů, EPS a jiných chemikálií na výrobu plastů. Součástí služeb distribuce je i technologické poradenství. Dále se skupina Plastochem zabývá dodávkami strojně-technologického zařízení na výrobu a zpracování plastů a jejich přísad, balení plastů a chemikálií všeho druhu, a to včetně technologického know-how. Skupina Plastochem rovněž poskytuje služby v oblasti spedice, které zahrnují zejména zprostředkování mezinárodní přepravy celovozových zásilek v relacích Evropa, vnitrostátní přepravy, přepravy menších zásilek, nadměrných nákladů, kontejnerových zásilek, zásilek nebezpečného zboží v režimu ADR včetně služeb bezpečnostního poradce, pojištění zásilek a vyřízení případných pojistných událostí, poradenství v oblasti dopravy a logistiky a zprostředkování celních služeb.
(17) Činnost skupiny Omya se zaměřuje zejména na těžbu, zpracování a prodej vápence a mastku, které dodává v různých formách do řady průmyslových odvětví. Zejména se jedná o odvětví papírenské, barev a nátěrů, lepidel a stavebních produktů, plastů, zemědělství a životního prostředí a průmyslových surovin. V oblasti těžby a výroby vápence skupina Omya těží vysokoprocentní vápenec, který zpracovává na různé výrobky z kategorie přírodních drcených, mletých a mikromletých vápenců pro použití v nejrůznějších průmyslových aplikacích. Přírodní mikromletý vysokoprocentní vápenec je používán jako surovina zejména při výrobě nátěrových hmot, plastů a v papírenském průmyslu.
(18) Pan Ing. V. je činný v oblasti výroby plastových oken prostřednictvím společnosti VK plast.
(19) Z výše uvedeného vyplývá, že předmětné spojení má zejména vertikální charakter, neboť skupina Omya v České republice je činná mj. v oblasti výroby a prodeje přírodního mikromletého vysokoprocentního vápence, zatímco skupina Plastochem tento výrobek na území České republiky, spolu s jinými chemickými látkami určenými pro výrobu plastů, distribuuje. Činnost spojujících se soutěžitelů se dále překrývá, neboť skupina Omya rovněž distribuuje chemické látky pro výrobu plastů, nicméně tato oblast je z hlediska celkové činnosti skupiny Omya pouze marginální.
(20) Při vymezování relevantního trhu z hlediska věcného v oblasti přírodního mikromletého vysokoprocentního vápence je možné zvažovat, zda tento představuje celkový trh přírodního mikromletého vysokoprocentního vápence bez ohledu na jednotlivý způsob užití produktu či zda je třeba tuto oblast dále členit s ohledem na způsob jeho užití. Pro účely předmětného spojení soutěžitelů však tuto otázku lze nechat otevřenou, neboť přírodní mikromletý vysokoprocentní vápenec ze spojujících se soutěžitelů vyrábí pouze skupina Omya a její podíl se v závislosti na výše naznačeném možném vymezení relevantního trhu neliší, z tohoto důvodu bude Úřad posuzovat dopady spojení soutěžitelů na oblast výroby přírodního mikromletého vysokoprocentního vápence na území České republiky .
(21) K oblasti distribuce chemických látek, lze konstatovat, že probíhá třemi základními způsoby, které představují různé, vzájemně nezastupitelné formy prodeje chemických látek. Tyto tři způsoby se liší v typu odběratelů chemických látek. Při velkoobjemové distribuci poptávají odběratelé velké množství jedné suroviny. Odběratelé odebírají zboží často přímo od výrobce a existuje zde silná konkurence ze strany výrobců, neboť přidaná hodnota distributora je velmi malá. Za velkoobjemového distributora lze považovat i skupinu Omya. Při komoditní distribuci poptávají odběratelé menší množství většího počtu různých běžných surovin, často od různých výrobců. Odběrateli se nevyplatí objednávat požadované suroviny přímo u výrobců (případně to není ani možné), neboť poptává menší množství většího počtu surovin. Současně distributor poskytuje různé doplňkové služby (logistika, balení, skladování atd.). V případě specializované distribuce poptávají odběratelé menší množství velmi specifických surovin, přičemž distributor, který se specializuje na určité úzké průmyslové odvětví, poskytuje související technické poradenství a v některých případech i záruku účinku dodávaných surovin. Speciální distributoři disponují specifickým know-how, které představuje základ jejich podnikatelské aktivity. V této oblasti je činná ze spojujících se soutěžitelů zejména skupina Plastochem, která se specializuje na distribuci chemických látek určených k výrobě plastů, v menší míře pak i skupina Omya, která rovněž v malé míře distribuuje pro plasty určené chemické látky.
(22) Oblast distribuce chemických látek určených pro výrobu plastů lze dále členit na základě jednotlivých distribuovaných chemických látek (např. PVC, polyolefiny, stabilizátory do PVC, plnidla do PVC a plastů-mezi které patří i přírodní mikromletý vysokoprocentní vápenec, jiná aditiva do PVC a bezchlórových plastů, EPS), ale s ohledem na skutečnost, že odběratelé v rámci tohoto distribuční kanálu vždy poptávají kombinaci jednotlivých látek a nikoliv jednu specifickou látku, se takové člení jeví jako nesprávné. Nicméně s ohledem na velmi malé překrytí činností spojujících se soutěžitelů v této oblasti, Úřad nepovažuje vymezení relevantního trhu s konečnou platností za nutné, a dopady spojení bude posuzovat na oblasti distribuce chemických látek určených pro výrobu plastů na území České republiky bez dalšího členění.
(23) V oblasti výroby přírodního mikromletého vysokoprocentního vápence v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina Omya, která dosahuje cca obchodní tajemství % podílu. Z toho cca obchodní tajemství % obratu dodávek skupiny Omya je využíváno jako surovina při výrobě nátěrových hmot, cca obchodní tajemství % v papírenském průmyslu, cca obchodní tajemství % v obecné průmyslové výrobě a cca obchodní tajemství % jako plnivo do plastů. Skupina Omya distribuuje zpracovaný mikromletý vysokoprocentní vápenec jak přímo odběratelům, tak i specializovaným distributorům, přičemž 94 % svého produktu na trhu přírodního mikromletého vysokoprocentního vápence přímo spotřebitelům a pouze 6 % distribuuje prostřednictvím trhu specializované distribuce chemických látek pro výrobu plastů, a to buď samostatně nebo prostřednictvím skupiny Plastochem.
(24) V oblasti specializované distribuce chemických látek pro výrobu plastů působí oba spojující soutěžitelé, jejich společný podíl činí cca 11 %, kdy podíl skupiny Omya je menší než 1 % a podíl skupiny Plastochem činí cca 10 %. K významným konkurentům spojujících se soutěžitelů v oblasti specializované distribuce chemických látek pro výrobu plastů na území České republiky patří společnost ASHLAND-SÜDCHEMIE-CZ s.r.o. s podílem 15 % a společnosti RAVAGO RESINEX CZ s.r.o., RADKA spol. s r.o. Pardubice a Brenntag CR s.r.o., každá s podílem 10 %.
(25) Pokud se jedná o vertikální propojení mezi spojujícími se soutěžiteli, lze konstatovat, že již v době před povolením spojení existují vertikální vazby mezi skupinou Omya a skupinou Plastochem, neboť skupina Omya dodává přírodní mikromletý vysokoprocentní vápenec k distribuci. Nicméně toto množství nepředstavuje významný podíl na celkových odběrech chemických látek pro výrobu plastů skupiny Plastochem. Mezi nejvýznamnější dodavatele skupiny Plastochem patří společnost Slovnaft s podílem dodávek 31,3 %, společnost TVK Rt s podílem dodávek 23,5 %, společnost BC Borsodchem s podílem dodávek 22,1 %, společnost INNO COMP s podílem dodávek 9,6 % a společnost OLEOCHEMICALS s podílem dodávek 3,2 %.
(26) Jak je výše uvedeno, skupina Plastochem dále působí v oblastech prodeje a servisu strojních zařízení pro výrobu plastů a spedice, nicméně její podíl v těchto oblastech je na území České republiky menší než 1 %.
(27) Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména s ohledem na výši tržních podílů spojujících se soutěžitelů, na malé překrytí jejich činností, na mírné, ale před uskutečněním spojení již existující vertikální propojení jejich aktivit, a zejména s ohledem na existenci významné konkurence v oblasti distribuce chemických látek pro výrobu platů dospěl Úřad k tomu, že posuzované spojení nezvýší stávající tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo dalšímu posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží:
Pan Luděk Vrána, advokát
AK Linklaters, v.o.s.
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1