UOHS S18/2010
Rozhodnutí: S18/2010/KS-1310/2010/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů VINIPREG a.s. a MEZSERVIS spol. s r. o.
Účastníci VINIPREG a.s. MEZSERVIS spol. s r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 2. 2. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 97 KB


Č. j.: ÚOHS-S18/2010/KS-1310/2010/840
V Brně dne: 2.2.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S18/2010/KS, zahájeném dne 14. ledna 2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti VINIPREG a.s., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ: 28257821, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Júliem Czorbou, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 6, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů VINIPREG a.s., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ: 28257821, a MEZSERVIS spol. s r. o., se sídlem Vsetín, Jiráskova 459, IČ: 47977728, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 16. prosince 2009 mezi V. K., jako prodávajícím, a společností VINIPREG a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost VINIPREG a.s. získat 100% obchodní podíl na společnosti MEZSERVIS spol. s r. o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost VINIPREG a.s., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ: 28257821 (dále jen "VINIPREG"), získat 100% obchodní podíl na společnosti MEZSERVIS spol. s r. o., se sídlem Vsetín, Jiráskova 459, IČ: 47977728 (dále jen MEZSERVIS ). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost VINIPREG, která byla založena za účelem získání obchodního podílu na společnosti MEZSERVIS, je součástí holdingové struktury společností, v jejímž čele stojí společnost PENTA HOLDING LIMITED (dále jen Skupina Penta ). Skupina Penta působí v České republice zejména v následujících oblastech: výroba a prodej částí letadel, vrtulníků a komponentů pro letecký průmysl, opravy letecké techniky, výroba a prodej komponentů elektrických strojů pro průmyslové využití vyráběných pouze na zakázku, generátorů a elektromotorů s vymezenými parametry, provozování sázkových her, poskytování telefonních a telekomunikačních služeb a přenosu dat, maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží pro domácnost, prodej krmiv pro domácí zvířata, provozování lékáren a poskytování zdravotní a lázeňské péče.
3. Nabývaná společnost MEZSERVIS je činná v České republice v následujících oblastech: výroba a prodej elektrických pohonů a regulací pracovních strojů a technologických procesů, výtahové techniky, zkušebních stanovišť s dynamometry, válcových zabíhacích stolic pro vozidla a traktory dle zakázky, speciálních zařízení dle požadavků uživatelů včetně měřicích a řídících systémů a zpracování naměřených dat, měřicích a řídících systémů s vizualizací procesu včetně integrace speciálních přístrojů, výroba a prodej rozvaděčů nízkého napětí, jednoúčelových strojů pro oblasti obrábění, tváření, montáží a kontrolních automatů, kontrolních strojů s kamerovou CCD technologií, muničních strojů a strojů do výbušného prostředí.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Mgr. Július Czorba, LL.M., advokát
Na Příkopě 6
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 2.2.2010.