UOHS S179/2006
Rozhodnutí: S 179/06-12720/06-610 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Siemens Aktiengeselschaft, SRN a Diagnostic Products Corporation, USA
Účastníci Diagnostic Products Corporation, USA Siemens Aktiengeselschaft, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 24. 7. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 86 KB


S 179/06-12720/06-610 V Brně dne 19. července 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 179/06, zahájeném dne 22. června 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelbacherplatz 2, D-80333 Mnichov, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 2. června 2006 JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelbacherplatz 2, D-80333 Mnichov, Spolková republika Německo, a Diagnostic Products Corporation, se sídlem 5210 Pacific Concourse Drive, Los Angeles, California 90045, Spojené státy americké, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy a plánu fúze, uzavřené dne 26. dubna 2006 mezi společnostmi ( obchodní tajemství ) , jako přímými nabývajícími společnostmi, a Diagnostic Products Corporation, se sídlem 5210 Pacific Concourse Drive, Los Angeles, California 90045, Spojené státy americké, jako cílovou společností, v jejímž důsledku společnost Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelbacherplatz 2, D-80333 Mnichov, Spolková republika Německo, nepřímo nabude akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Diagnostic Products Corporation, se sídlem 5210 Pacific Concourse Drive, Los Angeles, California 90045, Spojené státy americké, a tím i získá možnost nepřímo tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 27/2006 ze dne 4. července 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy a plánu fúze, uzavřené dne 26. dubna 2006 mezi společnostmi ( obchodní tajemství ) , jako přímými nabývajícími společnostmi, a Diagnostic Products Corporation, se sídlem 5210 Pacific Concourse Drive, Los Angeles, California 90045, Spojené státy americké (dále jen "DPC"), jako cílovou společností. Konkrétně pak společnost Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelbacherplatz 2, D-80333 Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen "Siemens") ( obchodní tajemství ) . V důsledku výše uvedeného postupu společnost Siemens nepřímo nabude akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti DPC a tím i získá nepřímou kontrolu nad touto společností.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliard Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Siemens je akciovou společností, jejíž akcie jsou kótovány na burzách cenných papírů v Německu, Londýně, Paříži, New Yorku a Curychu, přičemž žádný z akcionářů nevlastní takový akciový podíl, který by mu umožňoval vykonávat kontrolu nad touto společností.
Společnost Siemens stojí v čele podnikatelské skupiny, jejíž činnost se zaměřuje převážně do následujících segmentů: informatika a komunikace, automatizace a řízení, energetika, doprava, medicínská technika, osvětlovací systémy a finanční služby a nemovitosti.
V České republice společnost Siemens kontroluje následující společnosti: Siemens s.r.o., Siemens Audiologická Technika s.r.o., Siemens Automobilové systémy s.r.o., Siemens Business Services spol. s r.o., Siemens Elektromotory s.r.o., Siemens Kolejová vozidla s.r.o., Siemens Nízkonapěťová spínací technika s.r.o., SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o., OSRAM spol. s r.o., OSRAM Bruntál spol. s r.o., E & A, s.r.o., ANF DATA spol. s r.o., ELTODO Dopravní systémy s.r.o., Siemens VDO Automotive, s.r.o., BSH domácí spotřebiče s.r.o., MAINTEC s.r.o., SAS Autosystemtechnik s.r.o., Fujitsu Siemens Computers, s.r.o., MDEX Magnetronics Devices s.r.o., Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o., ( obchodní tajemství ) , SiNAF s.r.o., ( obchodní tajemství ) , OSRAM Bruntál Real Estate s.r.o., Fujitsu Siemens Computer IT Product Services s.r.o., VA TECH EZ a.s., VA TECH Finance Czech Republic s.r.o., VA TECH ETS s.r.o., VA TECH WABAG Brno spol. s r.o., VA TECH SAT Praha s.r.o., VA TECH ETS a.s., ( obchodní tajemství ).
Společnost DPC je akciovou společností, přičemž akciový podíl žádného z akcionářů nepřesahuje 17 %. Společnost působí v oblasti in vitro diagnostiky, zejména imunochemických diagnostických systémů používaných ve zdravotnických, výzkumných, referenčních a veterinárních laboratoří.
V České republice společnost kontroluje společnost DPC CZECH s.r.o., která prodává výrobky své mateřské společnosti. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Hlavní činnost nabývané společnosti DPC je výroba a prodej in vitro diagnostických testů (dále také "IVD testy"). Tyto testy jsou prováděny mimo tělo a jsou užívány k identifikaci a měření látek ve vzorcích pacientovy tkáně, moči nebo krve, které lékařům umožňují stanovení diagnózy, sledování, detekci a léčení ve stavech zdraví nebo nemoci či vrozených vad. Společnost DPC se pak soustředí na vývoj, výrobu a celosvětový prodej jedné z podskupin IVD testů, a to imunochemických testovacích sad, které se skládají z testovacích nástrojů a testovacích látek (reagentů) do zdravotnických, referenčních a veterinárních laboratoří. Imunochemické testovací sady používají technologie odvozené z imunologické a molekulární biochemie za účelem přesné a rychlé identifikace a měření zdravotně relevantních a významných biologických a chemických látek v těle, které jsou často přítomny ve velmi nízké hodnotě. Jde zejména o hormony, vitamíny, transportní proteiny, rozpustné faktory produkované buňkami, léky, protilátky, mikroorganismy apod.
Společnost DPC rovněž působí v oblasti distribuce některých nástrojů a reagentů pro klasickou klinickou chemii, přičemž prodává výrobky třetí strany, sama žádné takové produkty nevyrábí. Nicméně tuto činnost společnost DPC provádí pouze doplňkově a dosahuje při něm minimálního obratu.
Společnost Siemens v oblasti IVD testů vůbec nepůsobí. Prostřednictvím jedné ze svých divizí společnost Siemens je činná v oblasti in vivo diagnostiky, tj. určení stavu pacienta uvnitř nebo na jeho těle. Mezi hlavní výrobky patří zdravotnické zobrazovací systémy, jako např. rentgeny, počítačové tomografy, přístroje pro magnetickou rezonanci a molekulární zobrazování a ultrazvuk. Siemens rovněž vyrábí informační technologické systémy ve zdravotnictví, systémy pro péči při onkologických onemocněních, zařízení pro sluchové problémy a elektromedikální systémy, tyto výrobky však nemají k produktům pro IVD testy žádný vztah.
In vitro a in vivo diagnostické systémy se vzájemně podstatně liší jak co do používané technologie, způsobu užití, tak i konečných spotřebitelů daných výrobků. Zatímco produkty pro IVD testy slouží k určování diagnózy pacientů prostřednictvím chemických testů prováděných mimo lidské tělo v laboratořích, in vivo testy se provádějí uvnitř či na těle pacienta, a to prostřednictvím elektrických či elektronických přístrojů. Konečnými odběrateli IVD testů jsou převážně referenční, lékařské, veterinární, výzkumné či forénzní laboratoře, oproti tomu odběrateli produktů pro in vivo testy jsou převážně nemocnice.
S ohledem na výše uvedené, zejména pak vzhledem ke skutečnosti, že se činnosti spojujících se soutěžitelů nepřekrývají a že společnost DPC působí pouze na jednom segmentu in vitro diagnostických testů, nepovažuje Úřad za nutné vymezit relevantní trh z hlediska věcného v oblasti in vitro testů s konečnou platností, přičemž pro účely posouzení předmětného spojení se Úřad bude zabývat situací v oblasti imunochemických testovacích sad , na níž společnost DPC přímo působí.
Z hlediska geografického lze hovořit, že jak výrobky imunochemických testovacích sad, tak i celkově výrobky in vitro diagnostických testů se prodávají za obdobných podmínek minimálně v rámci území Evropské unie, nicméně s ohledem na skutečnosti uvedené v předcházejícím odstavci, ponechává Úřad otázku konečného vymezení relevantního trhu z hlediska geografického otevřenou, přičemž pro účely předmětného šetření se zabývá situací na území České republiky .
V oblasti imunochemických testovacích sad na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost DPC, jež zde dosahuje cca ( obchodní tajemství ) % podílu. Mezi její nejvýznamnější konkurenty patří společnosti Roche s.r.o. ( podíl cca ( obchodní tajemství ) %), Abbott Laboratories s.r.o. ( ( obchodní tajemství ) %), Beckmann Coulter/ Immunotech a.s. ( ( obchodní tajemství ) %) či Bayer/Medesa s.r.o. ( ( obchodní tajemství ) %).
S ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a ani na sebe vertikálně nenavazují, dále pak na existenci významných konkurenčních subjektů na trhu imunochemických testovacích sad, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel sekce ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát
Gleiss Lutz v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2