UOHS S179/2002
Rozhodnutí: OF/S179/02-3440 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-AGRIS spol. s.r.o., REC, spol. s r.o. a ASANACE spol. s r.o.,
Účastníci AGRIS spol. s r.o. ASANACE spol. s r.o. REC, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 24. 10. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 80 KB


S 179/02-3440/02 V Brně dne 4.října 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 179/02, zahájeném dne 29.srpna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimž jsou společnosti AGRIS spol. s r.o., se sídlem Medlov 175, Němčičky u Židlochovic, a REC, spol. s r.o., se sídlem Medlov 175, Němčičky u Židlochovic, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů AGRIS spol. s r.o., se sídlem Medlov 175, Němčičky u Židlochovic, REC, spol. s r.o., se sídlem Medlov 175, Němčičky u Židlochovic, a ASANACE spol. s r.o., se sídlem Žichlínek 176, p. Lanškroun, ke kterému dojde podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy, která bude uzavřena mezi Jiřím Bednářem, bytem Nerudova 560, Lanškroun, MVDr. Bohumilem Chytkou, bytem Staré Město u Moravské Třebové 200, Zdeňkem Pleskotem, bytem Žichlínek 178, Pavlem Sotorníkem, bytem Lidická 4, Moravská Třebová, Ing. Vilémem Šnajdrem, bytem Rychnov na Moravě 12, jako prodávajícími, a AGRIS spol. s r.o., a REC, spol. s r.o., jako kupujícími, v jejímž důsledku společnost AGRIS, spol. s r.o. nabude 50% obchodní podíl a REC, spol. s r.o. nabude 50 % obchodní podíl ve společnosti ASANACE spol. s r.o., čímž získají společnou kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z dotazníku k povolení spojení, návrhu na povolení spojení soutěžitelů, výpisů z obchodního rejstříku, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení a dalších informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 37/02 ze dne 11.9.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy, v důsledku které společnosti AGRIS spol. s r.o., se sídlem Medlov 175, Němčičky u Židlochovic, (dále jen "Agris") a REC, spol. s r.o., se sídlem Medlov 175, Němčičky u Židlochovic, (dále jen "REC"), získají společnou kontrolu nad společností ASANACE spol. s r.o., se sídlem Žichlínek 176, p. Lanškroun, (dále jen "ASANACE"). Smlouva doposud nebyla podepsána.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2001 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnosti Agris a REC působí v oblasti veterinární asanace a výroby produktů pocházejících z veterinární asanace. Majoritním vlastníkem obou společností je společnost SARIA Bio-Industries GmbH, která je součástí skupiny Saria. Druhým společníkem s menšinovou účastí je pan MVDr. Václav Jordán, bytem Odry, Komenského 11, okres Nový Jičín, který také působí jako jednatel obou společností. Skupina Saria působí převážně v oblasti veterinární asanace, výroby masokostní moučky a některých dalších produktů vyráběných v rámci veterinární asanace. Skupina Saria působí prostřednictvím dceřiných společností v SRN, Francii, Polsku, České republice, Maďarsku a Španělsku. Skupina Saria kontroluje na území České republiky pouze společnosti Agris a REC.
Skupina Saria je kontrolována společností Rethmann AG & Co., se sídlem v SRN. Skupina Rethmann je jednou z největších evropských společností zabývajících se likvidací odpadů. Kromě toho skupina Rethmann působí v oblasti logistických služeb. Rethmann na území České republiky kontroluje společnosti:
ASANACE MEDLOV, spol. s r.o., se sídlem Němčičky u Židlochovic, Medlov 175, která v současnosti žádnou činnost nevykonává,
Rethmann-Jeřala Recycling, spol. s r.o., která je aktivní v oblasti údržby veřejné zeleně a likvidace rizikových odpadů,
Rethmann-TES, spol. s r.o. v likvidaci, a
Rethmann-Vaníček, s.r.o. v likvidaci; obě likvidované společnosti v současnosti nevykonávají žádnou činnost, dříve působily v oblasti likvidace komunálního odpadu.
Společnost ASANACE je kontrolována pěti fyzickými osobami, které ve společnosti mají obchodní podíly ve shodné výši. ASANACE se stejně jako společnosti Agris a REC zabývá činností v oblasti veterinární asanace. Společnost ASANACE nekontroluje žádnou jinou osobu.
Dopady spojení
Činnost v oblasti veterinární asanace spočívá podle § 39 zákona o veterinární péči č. 166/1999 Sb. především ve:
sběru, svozu, neškodném odstraňování a dalším zpracování konfiskátů živočišného původu,
dezinfekci, deratizaci, desinsekci, popřípadě dezodorizaci,
odchytu toulavých zvířat a jejich umístění do karantény.
Úkolem veterinárních asanačních ústavů je zajistit beznákazovou situaci v České republice. Za tímto účelem Státní veterinární správa každému asanačnímu podniku přidělila určitý region, ve kterém má daný asanační podnik povinnost zabezpečovat včasný svoz odpadů živočišného původu tak, aby nedocházelo k jejich škodlivému působení na prostředí a byly plněny všechny povinnosti vyplývající z právních předpisů. Tyto oblasti zahrnují celé území České republiky tak, aby na celém území státu byla zajištěna beznákazová situace. V současné době je území České republiky takto rozděleno na 10 regionů. Společnosti REC bylo Státní veterinární správou přiděleno území následujících okresů: Bruntál, Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná, Vsetín, Přerov, Prostějov, Olomouc a Nový Jičín; společnosti Agris okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Třebíč, Znojmo, Vyškov, Hodonín a Břeclav; společnosti ASANACE okresy Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk a Jeseník.
Jednotlivé asanační podniky však mají právo provádět na základě uzavřených smluv asanační činnost i mimo určený obvod. Jakýkoliv producent odpadu má tedy možnost volby odběratele svého živočišného odpadu. Náklady na likvidaci odpadu jsou částečně pokryty prodejem produktů pocházejících ze zpracování živočišných odpadů, částečně na ni přispívá producent odpadů. Ten se logicky snaží minimalizovat náklady spjaté s likvidací svého odpadu a hledá odběratele, tedy asanační ústav, který je schopen odpad zlikvidovat za minimální poplatek. Oblast veterinární asanace je tedy o konkurenční prostředí, kde jednotlivé asanační společnosti bojují o získání maximálního množství kafilérní suroviny a výrobci živočišného odpadu hledají odběratele s nejnižšími poplatky za zpracování odpadu.
Mezi produkty pocházející z veterinární asanace patří především masokostní moučka, kafilérní tuky a kafilérní kůže. Nejvýznamnějším výrobkem je však masokostní moučka, která se vyrábí z kafilérní suroviny za vysokých teplot. Jako zdroj živočišných aminokyselin se používá pro výživu tzv. monogastrů (prasat a drůbeže). Odběrateli masokostní moučka jsou registrované mísírny krmných směsí, dále mísírny směsí zemědělských podniků a nezávislí zemědělci.
V současné době, v souvislosti s výskytem nemoci BSE v zemích EU, není povolen žádný dovoz komodit pocházejících z veterinární asanace do České republiky.
Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trh po stránce věcné jako trh veterinární asanace a trh masokostní moučky.
I když Státní veterinární správa přiděluje jednotlivým asanačním společnostem oblasti, kde mají povinnost zajišťovat svoz odpadů živočišného původu, mají tyto společnosti právo působit, na základě dohod s producenty živočišného odpadu, v jakékoliv jiné oblasti České republiky. Po stránce geografické tedy není relevantní trh vymezen jako území jednotlivých regionů, ale území celé České republiky .
Po stránce časové se jedná o trh trvalý.
Účastníci řízení uvedli, že hlavním důvodem navrhovaného spojení je snaha o zajištění stavebně i technologicky odděleného kafilérního provozu, a to zejména vzhledem k očekávané novele vyhlášky č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb. o krmivech ve znění zákona č. 244/2000 Sb., kterou dojde k vyřazení kadáverů z krmného řetězce. Novela má, podle vyjádření účastníka řízení, nabýt účinnosti nejpozději k 1.7.2003 a v jejím důsledku budou muset asanační ústavy, na rozdíl od stávající praxe, zpracovávat kadávery ve stavebně i technologicky odděleném provozu.
Společnosti Agris a REC hodlají, po nabytí účinnosti výše zmíněné novely, likvidovat kadávery a specifikovaný rizikový materiál (dále jen "SRM") právě v provozu společnosti ASANACE. Zbylý nerizikový konfiskát, který doposud zpracovává kafilérie ASANACE, bude předmětem konkurenčního boje, neboť společnost ASANACE se již dále nebude na trhu zpracování tohoto nerizikového materiálu pohybovat.
Společnosti Agris a REC mají na relevantním trhu veterinární asanace společný podíl cca (obchodní tajemství) %, společnost ASANACE pak cca (obchodní tajemství) %. Podíly na relevantním trhu masokostní moučky odpovídají podílům na trhu veterinární asanace. Po spojení budou mít soutěžitelé na relevantním trhu veterinární asanace a relevantním trhu masokostní moučky cca (obchodní tajemství) % podíl.
Významnými konkurenty spojujících se soutěžitelů jsou společnosti ASAP s.r.o. (s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %), ASAVET, spol. s r.o., (cca (obchodní tajemství) %), VAPO, spol. s r.o., (cca (obchodní tajemství) %), SAP Mimoň spol. s r.o., (cca (obchodní tajemství) %). Ve společnostech ASAP a ASAVET má významný podíl společnost SNP Brünen GmbH & Co. KG, se sídlem v SRN.
Bariéry vstupu jsou na trhu veterinární asanace vysoké. Mezi nejvýznamnější bariéry patří obtížnost zajištění kafilérní suroviny, která je podmínkou tohoto podnikání. Stávající soutěžitelé-asanační podniky-působí v oblastech, které jim svým rozhodnutím vymezila Státní veterinární správa. Asanační podniky si zajišťují kafilérní surovinu převážně u stálých dodavatelů ve své oblasti na základě krátkodobých i dlouhodobých smluv. Za tohoto stavu by vytvoření obchodních kontaktů v rozsahu potřebném pro provoz svého asanačního ústavu, aniž by současně Státní veterinární správa přikročila k územní změně a novému soutěžiteli přidělila oblast působení, bylo velice obtížné. Dalšími bariérami vstupu jsou vysoké vstupní investice na vybudování nového asanačního podniku, spojené s vysokými nároky na ochranu životního prostředí a na hygienický standard.
V rámci šetření daného spojení byli osloveni konkurenti spojujících se soutěžitelů, a to společnosti SAP Mimoň, spol. s r.o., ASAVET spol. s r.o., VAPO, spol. s r.o., ASAP s.r.o. a MAT, spol. s r.o. a Agrární komora České republiky. Žádný ze subjektů nevyjádřil námitky proti navrhovanému spojení.
Uskutečněním spojení dojde na relevantním trhu veterinární asanace a masokostní moučky k vytvoření významného subjektu. Na těchto relevantních trzích však působí několik dalších konkurentů, z nichž mají jeden podíl vyšší než 20% a další dva podíl vyšší než 10%. Žádný z konkurentů nevyjádřil ve svém stanovisku námitky proti navrhovanému spojení. Úřadem bylo v rámci šetření zjištěno, že jednotlivé asanační společnosti mohou působit kdekoliv na území celé České republiky.
Spojením soutěžitelů dojde k posílení postavení účastníků řízení na relevantních trzích, jejich tržní síla však nebude tak velká, aby rozhodujícím způsobem mohli ovlivňovat konkurenční prostředí. Spojením soutěžitelů nedojde k vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů ani některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
MVDr. Václav Jordán
Medlov 175
664 66 Němčičky u Židlochovic
PM nabylo 24.10.2002