UOHS S179/2001
Rozhodnutí: OF/S179/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci News out of Home B.V., se sídlem Naardenpoort 2, Naarden, Nizozemí Quo, spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 1480, Benešov, Česká republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 24. 1. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 93 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 179/01-273/02 V Brně dne 24. ledna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 179/01, zahájeném dne 27. prosince 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost News out of Home B.V., se sídlem Naardenpoort 2, Naarden, Nizozemí, ve správním řízení zastoupená Mgr. Janem Halamou, advokátem se sídlem V Celnici 4, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dojde ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi společností Quo, spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 1480, Benešov, Česká republika, jako převodcem, a společností News out of Home, B.V., se sídlem Naardenpoort 2, Naarden, Nizozemí, jako nabyvatelem, v jejímž důsledku nabude společnost News out of Home B.V., se sídlem Naardenpoort 2, Naarden, Nizozemí, 100% obchodní podíl ve společnosti Quo, spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 1480, Benešov, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, povoluje. Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel z návrhu na zahájení správního řízení, dotazníku vztahujícího se ke spojení, ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení, informací o spojovaných společnostech, dokladu o zaplacení správního poplatku, výpisů z obchodních rejstříků, výročních zpráv, účetních závěrek a způsobu výpočtu obratu spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č.03/02 ze dne 16. ledna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě zamýšlené smlouvy o převodu obchodního podílu, která má být uzavřena mezi společností News out of Home B.V., se sídlem Naardenpoort 2, Naarden, Nizozemí (dále jen "News"), jako nabyvatelem, a společností Quo, spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 1480, Benešov (dále jen "Quo"), jako převodcem, převodem 100% obchodního podílu ve společnosti Quo na společnost News.
News je nizozemskou holdingovou společností, která kontroluje společnosti zabývající se provozováním reklam v Rumunsku, Polsku, Rusku a Maďarsku. Tuto činnost provádí tak, že pronajímá reklamní plochy jednak přímým klientům, jednak mediálním agenturám, které pak samy prodávají reklamní prostor třetím subjektům. News patří do skupiny společností v čele s mateřskou nadnárodní společností News Corporation Limited, se sídlem King William Street 121, Adelaide, S.A., Austrálie 5000 (dále jen "News Corporation Limited"). News je přímo kontrolována společností News Outdoor Limited, se sídlem Virginia Street 1, E98 1XY Londýn, Velká Británie, nepřímou kontrolu nad společností Quo pak má společnost News Corporation Limited. News Corporation Limited je jednou z největších mediálních společností na světě, mezi jejíž aktivity spadá výroba a distribuce hraných filmů a televizních programů, televizního, kabelového a satelitního vysílání, publikace časopisů, novin a knih, výroba a distribuce reklamních a propagačních materiálů a služeb, vývoj digitálního vysílání, vývoj systémů umožňujících předplatitelství pořadů a programů, výroba a distribuce populárního on-line programování. Společnost News ani žádná ze společností patřících do skupiny kontrolované mateřskou společností News Corporation Limited nevyvíjí činnost na území ČR , a nedosahuje tak na tomto území žádný obrat.
Společnosti Quo se zabývá především provozováním velkoplošných reklam podél veřejných komunikací a ve městech v České republice. Tuto činnost provádí tím způsobem, že pronajímá reklamní plochy podél veřejných komunikací a ve městech jednak přímým klientům, jednak mediálním a reklamním agenturám. K jejím dalším aktivitám patří import a distribuce okenních fólií, reklamní činnost zaměřená na výrobu reklamy, průmyslový potisk, montáž a prodej počítačů, hostinská a ubytovací činnost. Společnost Quo je kontrolována 6 fyzickými osobami, svými společníky, kteří v ní mají obchodní podíly ve výši %, %, %, %, % a %. Na území České republiky kontroluje společnosti Quo-leas, s.r.o., Quo-production, spol. s r.o., Quo-SB, spol. s r.o., Quo-ST, spol s r.o. a Proficar, spol. s r.o., na území Slovenské republiky má dceřinou společnost Quo-SQ, spol. s r.o.
Celosvětový čistý obrat společnosti News činí cca .. Kč, celosvětový čistý obrat společnosti Quo je cca .. Kč.
Dopady spojení
Veškeré aktivity a majetek společnosti Quo, které nesouvisí s provozováním velkoplošných reklam podél veřejných komunikací a ve městech v České republice, budou před realizací zamýšlené smlouvy o převodu 100% obchodního podílu ve společnosti Quo převedeny z této společnosti na třetí osoby. Připravovaná transakce zakládající spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona se tak bude vztahovat jen k aktivitám v oblasti provozování velkoplošných reklam podél veřejných komunikací a ve městech v České republice.
Na základě výše uvedených údajů vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh provozování velkoplošných reklam podél veřejných komunikací a ve městech . Za územně relevantní trh považuje Úřad v posuzované věci území České republiky. Z časového hlediska považuje Úřad posuzovaný trh za trh s trvalým charakterem. Protože na takto vymezeném relevantním trhu působí pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů, a to společnost Quo, jejíž tržní podíl činí % celkového obratu na relevantním trhu, nedojde ke zvýšení tržní síly,a tedy ke vzniku dominantního postavení spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu umožňujícího jim chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Tento závěr podpořilo i zjištění, že na relevantním trhu vymezeném pro účely tohoto rozhodnutí dosahují tržní podíly 5 největších konkurentů přibližné výše %, %, %, % a %. Posuzované spojení tak nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Ve smyslu § 16 odst. 2 věta třetí zákona proto Úřad vydal v zákonem stanovené lhůtě rozhodnutí, kterým se navrhované spojení povoluje. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.1.2002
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jan Halama
V Celnici 4, 110 00 Praha 1