UOHS S178/2003
Rozhodnutí: OF/S178/03-4557/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Richter+Frenzel GmbH a SCHULTE, s.r.o.
Účastníci Richter + Frenzel GmbH, Max von Laue Str. 9, 86156 Augsburg, Spolková republika Německo SCHULTE s.r.o., Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 12. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 178/03-4557/03 Brně dne 12. prosince 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 178/03, zahájeném dne 29. září 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Richter + Frenzel GmbH, se sídlem Max von Laue Str. 9, Augsburg, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená JUDr. Janou Svatoňovou, advokátkou, se sídlem Jungmannova 31/36, Praha 1, na základě plné moci ze dne 26. září 2003, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů Richter + Frenzel GmbH, se sídlem Max von Laue Str. 9, Augsburg, Spolková republika Německo, a SCHULTE s.r.o., se sídlem Nad Vršovskou horou 88/4, Praha, IČ: 61852325, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 22. září 2003 mezi společnostmi Richter + Frenzel GmbH, jako kupujícím, a Schülte GmbH Fagroßhandel für Sanitär, Heizuing und Tiefbau, se sídlem Ruhrallee 175, Essen, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Richter + Frenzel má získat 100% obchodní podíl na společnosti SCHULTE s.r.o., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv jakož i dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se spojovaných společností.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 47/2003 ze dne 26. listopadu 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci dochází na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 22. září 2003 mezi společnostmi Richter + Frenzel GmbH, se sídlem Max von Laue Str. 9, Augsburg, Spolková republika Německo (dále jen "Richter + Frenzel), jako kupujícím, a Schülte GmbH Fagroßhandel für Sanitär, Heizuing und Tiefbau, se sídlem Ruhrallee 175, Essen, Spolková republika Německo (dále jen "Schülte GmbH") jako prodávajícím. V důsledku realizace předmětné transakce získá společnost Richter + Frenzel možnost kontrolovat společnost SCHULTE s.r.o., se sídlem Nad Vršovskou horou 88/4, Praha, IČ: 61852325 (dále jen "Schulte").
Výše popsaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Richter + Frenzel je německou obchodní společností, která patří do skupiny společností Richter + Frenzel. Obchodní podíl ve společnosti Richter + Frenzel vlastní [ obchodní tajemství ]. Tento stav nedovoluje výkon kontroly ve smyslu zákona, společnost Richter + Frenzel tedy není kontrolována žádným dalším soutěžitelem. Skupina Richter + Frenzel se zabývá velkoobchodním prodejem sanitární techniky, instalací, inženýrských sítí, topení a vzduchotechniky.
Společnost Schulte je českou společností s ručením omezeným. Schulte je 100% dceřinnou společností německé společnosti Schülte GmbH. Společnost Schulte se zabývá velkoobchodním prodejem sanitární techniky, instalací, inženýrských sítí, topení a vzduchotechniky na území České republiky. Společnost Schulte nekontroluje žádné další subjekty.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost Schulte působí v oblasti velkoobchodního prodeje sanitární techniky, instalací, inženýrských sítí, topení a vzduchotechniky. Zákazníky společnosti Schulte jsou řemeslníci, stavební firmy a obchodníci. Společnost Schulte působí výhradně na území České republiky.
Společnost Richter + Frenzel působí ve stejné oblasti jako společnost Schulte, tj. v oblasti velkoobchodního prodeje sanitární techniky, instalací, inženýrských sítí, topení a vzduchotechniky. Nicméně, společnost Richter + Frenzel působí pouze ve Spolkové republice Německo.
Pro posouzení předmětného spojení tedy Úřad vymezil jako relevantní trh z hlediska věcného trh velkoobchodního prodeje sanitární techniky, instalací, inženýrských sítí, topení a vzduchotechniky .
Z hlediska geografického vymezil Úřad relevantní trh územím celé České republiky.
Na vymezeném relevantním trhu velkoobchodního prodeje sanitární techniky, instalací, inženýrských sítí, topení a vzduchotechniky v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Schulte, jejíž podíl na relevantním trhu nepřekračuje hranici [ obchodní tajemství ].
Na vymezeném relevantním trhu působí další soutěžitelé, např. společnosti GIENGER spol s r.o. (která dosahuje na tomto trhu tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ]), Ptáček-velkoobchod spol. s r.o. (cca [ obchodní tajemství ]), Cesaro, spol. s r.o. (cca [ obchodní tajemství ]) a Koska cz s.r.o. (cca [ obchodní tajemství ]), kteří jsou schopni zachovat účinnou hospodářskou soutěž.
Úřad dále zvažoval, zda je vhodné tento relevantní trh úžeji členit, neboť jednotlivé výrobky na tomto trhu nejsou z hlediska jejich charakteristik, ceny a zamýšleného způsobu užití natolik zaměnitelné, aby tvořily celistvý jednotný relevantní trh. Nicméně vzhledem k tomu, že se činnosti spojujících se soutěžitelů nepřekrývají při jakémkoli možném věcném vymezení relevantního trhu a realizací předmětné transakce tedy nedojde k navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů, rozhodl se Úřad ponechat otázku užšího vymezení relevantního trhu otevřenou.
Na základě výše uvedených skutečností, zejména pak proto, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a nedochází ani k horizontální ani k vertikální integraci soutěžitelů, Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení nedojde ke změně postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na relevantním trhu, a tedy ani nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jana Svatoňová
AK Svatoňová
Jungmannova 31/36,
110 01 Praha 1