UOHS S178/2002
Rozhodnutí: OF/S178/02-3341/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Halbergerhutte a SAINT GOBAIN Slévárna s.r.o.,
Účastníci Halbergerhutte GmbH SAINT GOBAIN Slévárna s.r.o.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 14. 10. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 62 KB


S 178/02-3341/02 V Brně dne 24. září 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 178/02, zahájeném dne 27. srpna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Halbergerhütte GmbH, se sídlem Saarbrücken, SRN, ve správním řízení zastoupené JUDr. Liborem Prokešem, advokátem se sídlem Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů společnosti Halbergerhütte GmbH, se sídlem Saarbrücken, SRN, a společnosti SAINT GOBAIN Slévárna s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha 1, ke kterému došlo podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o prodeji a převodu obchodních podílů", mezi společností Halbergerhütte GmbH, jako kupující, a panem Jaroslavem Melzerem, bytem Volkartstrasse 67b, 80636 Mnichov, SRN, jako prodávajícím, v jejíž důsledku společnost Halbergerhütte GmbH, získala 100% obchodní podíl společnosti SAINT GOBAIN Slévárna s.r.o., a tím i kontrolu v této společnosti, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smluv zakládajících spojení a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 37/02 ze dne 11. 9. 2002 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst, 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky Ke spojení soutěžitelů Halbergerhütte GmbH, se sídlem Saarbrücken, SRN (dále jen "Halbergerhütte"), a SAINT GOBAIN Slévárna s.r.o. (dříve společnost Letman s.r.o.), se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha 1 (dále jen "SG Slévárna"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o prodeji a převodu obchodních podílů", uzavřené mezi společností Halbergerhütte a panem Jaroslavem Melzerem, bytem Volkartstrasse 67b, 80636 Mnichov, SRN, jejíž prostřednictvím získá společnost Halbergerhütte 100% obchodní podíl společnosti SG Slévárna, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost Halbergerhütte je společností založenou podle právních předpisů SRN. Společnost je 100% dceřinou společností společnosti SAINT GOBAIN PAM, se sídlem Nancy, Avenue de la Liebération 91, 54000 Francie (dále jen "SG PAM"). Společnost SG PAM je součástí skupiny SAINT GOBAIN, která rovněž působí i v České republice.
Skupina SAINT GOBAIN působí v České republice prostřednictvím společnosti SAINT-GOBAIN trubní systémy, s.r.o., SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o., SAINT-GOBAIN ORSILA s.r.o., Saint-Gobain Advanced Ceramics, s.r.o., SAINT-GOBAIN FLEXOVIT CZ s.r.o., Saint-Gobain Securit ČR spol. s r.o., SAINT-GOBAIN Abrasives, s.r.o., NORTON DIAMANTOVÉ NASTROJE spol. s r.o., IZOLAS, spol. s r.o., SAINT-GOBAIN ISOVER ČR s.r.o., VEHA spol. s r.o., SAINT-GOBAIN SKLO ČR spol. s r.o., Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r.o., RAAB KARCHER STAVIVA, a.s., Saint-Gobain Vertex, a.s.
Společnost SAINT-GOBAIN trubní systémy, s.r.o., podniká v oblasti prodeje potrubí, tvarovek, armatur a poklopů z tvárné litiny dováženého zejména od společnosti SG PAM. Společnosti SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o., SAINT-GOBAIN ORSILA s.r.o. a SAINT-GOBAIN ISOVER ČR s.r.o. mají jako předmět činnosti výrobu a prodej vláknitých izolačních materiálů. Saint-Gobain Advanced Ceramics, s.r.o., se zabývá výrobou keramických dílů pro sanitární techniku, keramických implantátů a náhrad pro zdravotnictví, výrobou řezných nástrojů a technické keramiky. Společnosti SAINT-GOBAIN FLEXOVIT CZ s.r.o., SAINT-GOBAIN Abrasives, s.r.o. a NORTON DIAMANTOVÉ NASTROJE spol. s r.o. má jako předmět podnikání distribuci a prodej brusných materiálů. Saint-Gobain Securit ČR spol. s r.o. se zabývá zejména výrobou automobilových skel a zprostředkovatelskými službami v oblasti obchodu a průmyslu. Společnost IZOLAS, spol. s r.o., vyrábí izolační dvojskla, poskytuje sklenářské služby a provádí bytové a technické stavby. Společnosti VEHA spol. s r.o. a SAINT-GOBAIN SKLO ČR spol. s r.o. mají rovněž jako předmět činnosti výrobu a zpracování izolačních dvojskel a sklenářské služby. Společnost Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r.o. se podniká v oblasti výroby zateplovacích systémů a fasádních materiálů, výroby stavebních hmot a materiálů, cementového zboží a umělého kamene. RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. se zabývá prostřednictvím své obchodní sítě prodejem stavebních materiálů a hmot. Společnost Saint-Gobain Vertex, a.s. má jako předmět podnikání výrobu skleněných vláken a výrobků z nich.
Společnost SG Slévárna , která byla založena v dubnu 2002 hodlá podnikat v oblasti vývoje, výroba a prodeje tvarovek z tvárné a šedé litiny. Za posuzované účetní období roku 2001 tedy společnost neměla žádný obrat a nevyvíjela žádnou obchodní činnost. Společnost rovněž nekontroluje žádného jiného soutěžitele.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména k tomu, že společnost nevyvíjela žádnou obchodní činnost za posuzované období a byla zřízena za účelem prodeje jejího obchodního podílu příslušnému zájemci, Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Libor Prokeš, advokát
c/o Nörr Stiefenhofer Lutz
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1