UOHS S178/2001
Rozhodnutí: OF/S178/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci HOTEL MONTANA-F, a.s., se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 SURTEC, a.s., se sídlem Hybernská 9, 110 00 Praha 1
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 18. 2. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 178/01-334/02 V Brně dne 30. ledna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 178/01, zahájeném dne 27. prosince 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost SURTEC, a.s., se sídlem Hybernská 9, 110 00 Praha 1, právně zastoupená JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů č. T 11/2001, uzavřené dne 21.12.2001 mezi Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 jako prodávajícím a společností SURTEC, a.s., se sídlem Hybernská 9, 110 00 Praha 1 jako kupujícím, tím způsobem, že společnost SURTEC, a.s., se sídlem Hybernská 9, 110 00 Praha 1 získá 100% podíl akcií ve společnosti HOTEL MONTANA-F, a.s., se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
nepodléhá povolení. Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, dotazníku vztahujícího se ke spojení, dokladů o existenci spojujících se společností, Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 03/02 ze dne 16. ledna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít mezi společností SURTEC, a.s., se sídlem Hybernská 9, 110 00 Praha 1 (dále jen "Surtec") a společností HOTEL MONTANA-F, a.s., se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 (dále jen "Montana"), ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů č. T 11/2001, uzavřené dne 21.12.2001 mezi Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 jako prodávajícím a společností Surtec jako kupujícím.
Dle této smlouvy dojde k převodu 100% podílu akcií společnosti Montana na společnost Surtec, která tak získá nad uvedeným soutěžitelem kontrolu.
Spojení soutěžitelů podléhá dle § 13 zákona povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období.
Čistý obrat společnosti Surtec dle § 14 zákona činí za rok 2000 Kč, obdobný obrat společnosti Montana od jejího vzniku dne 25. srpna 2000 potom Kč.
Jak vyplývá z výše uvedených obratů spojovaných podniků, podmínka dle § 13 zákona není naplněna a proto navrhované spojení povolení Úřadu nepodléhá. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.2.2002