UOHS S177/2003
Rozhodnutí: OF/S177/03-3987/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Model-Holding AG a COFINEC BOHEMIA, a.s.
Účastníci COFINEC BOHEMIA, a.s., se sídlem Ignáta Hermana 363, Hostinné Model-Holding AG, se sídlem Industriestrasse 33, Weinfelden, Švýcarská konfederace
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 13. 11. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 177/03-3987/03 V Brně dne 7. listopadu 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 177/03, zahájeném dne 23. září 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Model-Holding AG, se sídlem Industriestrasse 33, Weinfelden, Švýcarská konfederace, ve správním řízení zastoupená JUDr. Magdou Pištorovou, advokátkou, se sídlem Národní třída 10, Praha 1, na základě plné moci ze dne 19. září 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Model-Holding AG, se sídlem Industriestrasse 33, Weinfelden, Švýcarská konfederace, a COFINEC BOHEMIA, a.s., se sídlem Ignáta Hermana 363, Hostinné, IČ: 48171140, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi akcií", uzavřené dne 14. srpna 2003 mezi společnostmi Model-Holding AG, jako kupujícím, a Cofinec-Compagnie Financiére Pour l´Europe Centrale-N.V., se sídlem Fort Willemweg 1, Maastricht, Nizozemské království, jako prodávajícím, v jejímž důsledku získá společnost Model-Holding AG veškeré akcie společnosti COFINEC BOHEMIA, a.s., a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 40/03 ze dne 8. října 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek. Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 14. srpna 2003 mezi společnostmi Model-Holding AG, se sídlem Industriestrasse 33, Weinfelden, Švýcarská konfederace (dále jen " Model "), jako kupujícím, a Cofinec-Compagnie Financiére Pour l´Europe Centrale-N.V., se sídlem Fort Willemweg 1, Maastricht, Nizozemské království (dále jen " Cofinec "), jako prodávajícím. V důsledku předmětné transakce získá společnost Model 100 % akcií společnosti COFINEC BOHEMIA, a.s., se sídlem Ignáta Hermana 363, Hostinné, IČ: 48171140 (dále jen " COFINEC BOHEMIA "), a tím i přímou a výlučnou kontrolu nad touto společností. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Model je holdingovou společností kontrolovanou společností Camares AG, se sídlem ve Weinfeldenu, Švýcarská konfederace (dále jen "Camares"), jejíž akcie jsou v držení dvou fyzických osob. Rovněž společnost Camares je holdingovou společností.
Skupina tvořená společností Model a jejími dceřinými společnostmi (dále jen "skupina Model") je celosvětově činná v oblasti papírenského a dřevozpracujícího průmyslu. Konkrétně se jedná zejména o výrobu a distribuci zakázkových obalů z vlnité lepenky, standardních obalů a ostatních balicích prostředků a papíru (jako suroviny pro výrobu vlnité lepenky).
V České republice působí skupina Model v oblasti papírenského a dřevozpracujícího průmyslu, konkrétně jde o výrobu a distribuci zakázkových obalů z vlnité a hladké lepenky a standardních obalů a ostatních balicích prostředků, které nejsou zhotovovány na zakázku, prostřednictvím následujících společností:
MODEL OBALY a.s., se sídlem Těšínská 2675/102, Opava, IČ: 45192944, která je činná v oblasti výroby a prodeje obalů z vlnitých lepenek a výroby a prodeje obalů z hladkých lepenek,
Model MB Karton s.r.o., se sídlem K Hoře 1572, Moravské Budějovice, IČ: 49437585, jež podniká v oblasti výroby a prodeje obalů z vlnitých lepenek,
MODEL INVEST, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 2675/102, Opava, IČ: 47683333, která byla, jakožto dceřiná společnost společnosti MODEL OBALY a.s., založena výlučně za účelem nabytí konkrétní nemovitosti a její správy.
Skupina Model prodává své zboží v České republice výhradně v rámci vlastní obchodní činnosti prostřednictvím svých obchodních zástupců, kteří jsou organizováni regionálně (podle krajů). Skupina Model provozuje v rámci České republiky dva tzv. "Pack Shopy", a to v Opavě a v Praze, které se zabývají velkoobchodním i maloobchodním prodejem tzv. standardního sortimentu obalů a ostatních balicích prostředků, které jsou nakupovány od třetích osob. Malá část obchodů je realizována prostřednictvím internetu.
Společnost COFINEC BOHEMIA je před spojením kontrolována společností Cofinec; COFINEC BOHEMIA nevykonává kontrolu nad žádnou společností. Společnost COFINEC BOHEMIA se zabývá výrobou a prodejem obalů-skládaček z hladké lepenky.
Společnost COFINEC BOHEMIA distribuuje zboží výhradně v rámci vlastního prodejního oddělení, prostřednictvím vlastních obchodních zástupců. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Nabývaná společnost COFINEC BOHEMIA se v České republice zabývá výrobou a prodejem obalů z hladkých lepenek v gramáži od 250 do 600 g/m. V dílčím členění se jedná o následující podskupiny: skládačky potištěné ofsetovým tiskem s povrchovou úpravou disperzními laky, UV laky, doplněné metalickou ražbou, reliéfní ražbou, vysekávaným okénkem a kombinace těchto technologií.
Skupina Model je v České republice prostřednictvím svých dceřiných společností činná v oblasti výroby papíru a výroby a prodeje obalů z vlnitých, kašírovaných (tj. vlnitých lepenek polepených potištěným archem) a hladkých lepenek. Ze skládaček z tzv. plných (hladkých) lepenek v gramáži od 250 do 600 g/m jde v dílčím členění o následující podskupiny: skládačky potištěné ofsetovým tiskem s povrchovou úpravou disperzními laky, doplněné metalickou ražbou, reliéfní ražbou, vysekávaným okénkem a kombinace těchto technologií.
K překrytí činností spojujících se soutěžitelů dochází tedy v oblasti výroby a prodeje obalů z hladkých lepenek (u dílčích podskupin jde z hlediska charakteristiky, ceny a použití v podstatě o vzájemně zastupitelné zboží).
Obaly z vlnitých a z hladkých lepenek jsou používány dle tvrzení účastníka řízení k odlišným účelům a nejsou tudíž vzájemně zaměnitelné. Odlišnosti mezi obaly z vlnitých lepenek a obaly z hladkých lepenek vyplývají z jejich vlastností (jiné parametry pevnostní, ochranné, technické) a cen (zcela jiná cenová kategorie). Také z pohledu zamýšleného použití mají tyto sortimenty zcela odlišné použití: obaly z vlnitých lepenek plní hlavně logistickou funkci (přeprava a skladování) a jsou vesměs obaly skupinovými (je v nich najednou baleno větší množství identického zboží). Naproti tomu obaly z hladkých (plných) lepenek jsou obaly čistě prodejní, spotřebitelské a jednotkové (slouží k balení jednoho konkrétního zboží nebo sady).
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil Úřad jako věcně relevantní trh obalů z hladké lepenky . Geograficky je relevantní trh vymezen územím celé České republiky.
Na takto vymezeném relevantním trhu dosahuje společnost COFINEC BOHEMIA tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a společnost Model cca (obchodní tajemství) %. Po uskutečnění předmětného spojení bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činit cca (obchodní tajemství) %.
Na vymezeném relevantním trhu existuje silná vzájemná konkurence soutěžitelů, jejichž výrobní a technické podmínky jsou srovnatelné. Z konkurenčních společností působí na vymezeném relevantním trhu v České republice např. Westvaco Svitavy s.r.o., se sídlem Pražská 48, Svitavy, IČ: 60932538, jejíž tržní podíl činí cca (obchodní tajemství) %, Papírny Bělá a.s., se sídlem Bělá pod Bezdězem, IČ: 46348981, dosahující tržního podílu cca (obchodní tajemství) %, a Grafobal spol. s r.o., se sídlem Nosačická 1512, Slaný, IČ: 62585240, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %.
Pro vstup na trh neexistují žádné významné překážky. Konstrukce obalů z hladkých (plných) lepenek nejsou většinou patentově chráněny a velkou většinu konstrukcí jsou schopni vzájemně vyrábět v podstatě všichni soutěžitelé. Jen malé procento konstrukcí obalů je chráněno např. formou průmyslového vzoru.
V oblasti obalů z hladké lepenky v podstatě neexistuje věrnost značce. Zákazníci se orientují především podle výhodnosti obchodních podmínek. Uzavírání výhradních dlouhodobých distribučních smluv není typické, většinou jsou uzavírány roční rámcové smlouvy, které jsou čtvrtletně aktualizovány, případně obsahují klausuli o automatické změně ceny v případě nadlimitního růstu nebo poklesu cen základních materiálů.
Vzhledem k nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu, vzhledem ke skutečnosti, že v dané oblasti existuje dostatek konkurentů a s ohledem na neexistenci překážek vstupu na trh, jakož i překážek účinné konkurence, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Magda Pištorová, advokátka
AK PAŠKOVÁ, PIŠTOROVÁ & PARTNEŘI
Národní třída 10
110 00 Praha 1
Právní moc: 13.11.2003