UOHS S176/2001
Rozhodnutí: OF/S176/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG, se sídlem Georg-Schäfer Strasse 30, D-97421 Schweinfurt, SRN INA Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, se sídlem Industriestrasse 1-3, D-91072 Herzogenaurach, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 28. 1. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 144 KB


ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8ROZHODNUTÍ Č.j.: S 176/01-274/02 V Brně dne 24. ledna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 176/01, zahájeném dne 27. prosince 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a §15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost INA Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, se sídlem Industriestrasse 1-3, D-91072 Herzogenaurach, SRN, zastoupená na základě plné moci ze dne 4.12. 2001 JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dojde ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže na základě přijetí Veřejné nabídky k odkupu akcií, učiněné dne 17. září 2001 společností INA Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, se sídlem Industriestrasse 1-3, D-91072 Herzogenaurach, SRN, jako kupujícím, akcionářům společnosti FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG, se sídlem Georg Schäfer Strasse 30, D-97421 Schweinfurt, SRN, jako prodávajícím, v jejímž důsledku získá společnost INA Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, se sídlem Industriestrasse1-3, D-91072 Herzogenaurach, SRN, akcie společnosti FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG, se sídlem Georg-Schäfer Strasse 30, D-97421 Schweinfurt, SRN, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 27. prosince 2001 na návrh společnosti INAVermögensverwaltungsgesellschaft mbH, se sídlem Industriestrasse 1-3, D-91072 Herzogenaurach, SRN (dále jen "INA"), zastoupené JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů INA a FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG, se sídlem Georg-Schäfer Strasse 30, D-97421 Schweinfurt, SRN (dále jen "FAG"), ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Podle § 15 odst. 2 zákona má v případě spojení soutěžitelů získáním kontroly nad jiným podnikem ve smyslu § 12 odst.3 písm. a), o které se v daném případě jedná, povinnost podat návrh na povolení spojení soutěžitel, který má získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik. Tímto soutěžitelem je společnost INA, která je také ve smyslu § 21 zákona účastníkem daného správního řízení.
Ke spojení došlo na základě následující transakce: dne 17. 9. 2001 učinila společnost INA Veřejnou nabídku k odkupu akcií (dále jen "Nabídka") adresovanou všem akcionářům společnosti FAG s výjimkou akcionářů v Kanadě. Na základě této Nabídky má dojít k nabytí minimálně 75 % a maximálně 100 % akcií společnosti FAG společností INA. Ke dni 22. 10. 2001, stanovenému jako konec nabídkového období, získala společnost INA na základě přijetí Nabídky a dále koupí akcií na veřejném kapitálovém trhu dohromady přibližně 87 % akcií společnosti FAG.
Spojení bylo podmíněno vyslovením souhlasu ze strany Evropské komise, který byl již učiněn dne 18.10. 2001, dále získáním povolení ze strany antimonopolního orgánu USA a Úřadu. Realizací posuzované akvizice společnost INA nabude nejméně 75 %, nejvýše pak 100 % akcií společnosti FAG, čímž získá přímou kontrolu v této společnosti, a současně nepřímou kontrolu v dceřiných společnostech společnosti FAG.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, dotazníku k povolení spojení, ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení, Veřejné nabídky k odkupu akcií, výročních zpráv, účetních závěrek a způsobu výpočtu obratu spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 03/02 ze dne 16. ledna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Po seznámení se spisem nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
INA je společnost bez vlastní podnikatelské činnosti založená výlučně za účelem získávání majetkových účastí na jiných společnostech. Společnost INA je nepřímo kontrolována společností INA-Holding Schaeffler KG, která je mateřskou společností stojící v čele skupiny společností (dále jen "skupina INA"). Tato skupina je celosvětově činná v oblasti vývoje, výroby a prodeje výrobků v oblasti přesného strojírenství pro automobilový a další průmysl včetně motorových dílů, ložisek a lineárních řídících systémů.
Společnost INA-Holding Shaeffler KG kontroluje své dceřiné společnosti působící ve více než 20 evropských zemích, v Severní a Jižní Americe, Africe, Asii a Austrálii. V České republice má následující dceřiné společnosti: INA ložiska, s.r.o., INA Lanškroun, s.r.o. a LuK-AS Autoteile-Service Praha, s.r.o.
FAG je holdingová společnost bez vlastní podnikatelské činnosti stojící v čele podnikatelské skupiny FAG, která je celosvětově činná v oblasti vývoje, výroby a prodeje ložisek a jejich součástí používaných v automobilovém průmyslu (např. výroba ložisek pro automobilové motory a hybné jednotky), v letectví, jakož i při výrobě zdravotních nástrojů. Mezi další aktivity skupiny FAG patří výroba a prodej průmyslových šicích strojů, šicích automatů a zařízení pro textilní, obuvnický, kožedělný a automobilový průmysl a vývoj, výroba a prodej balicích a transportních zařízení pro textilní průmysl.
Společnost FAG má dceřiné společnosti v SRN a dalších evropských zemích, zemích v Severní a Jižní Americe, Africe, Asii a v Austrálii. V České republice kontroluje společnosti Minerva Boskovice, a.s. a Dürkopp Adler Export, s.r.o. a dále zde podniká prostřednictvím organizačních složek svých zahraničních dceřiných společností Dürkopp Adler Austria GmbH, organizační složka a FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG, organizační složka.
Největším akcionářem společnosti FAG je .... (7,66 % akcií), zbylé akcie jsou drženy množstvím minoritních akcionářů, z nichž žádný nedrží více než 2 % akcií. Společnost INA není před realizací posuzovaného spojení akcionářem společnosti FAG.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele. Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití. Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Vymezení relevantního trhu
Skupina INA vyvíjí prostřednictvím svých českých dceřiných společností na území České republiky činnost v následujících oblastech:
prodej jehlových válečkových ložisek,
prodej ostatních kuličkových ložisek,
prodej cylindrických válečkových ložisek,
prodej tzv. ostatních ložisek s výjimkou ložisek kluzných,
prodej lineárních řídících systémů a komponentů pro stroje a zařízení,
poradenství a servis při aplikaci výše uvedených ložisek a lineárních řídících systémů,
vývoj a výroba náhradních nástrojů,
zprostředkování prodeje automobilových komponentů (spojkové, brzdové a převodové součástky).
Skupina FAG vyvíjí prostřednictvím svých českých dceřiných společností na území České republiky činnost v následujících oblastech:
prodej ostatních kuličkových ložisek,
prodej cylindrických válečkových ložisek,
prodej sférických válečkových ložisek,
výroba, prodej a servis průmyslových šicích strojů pro obuvnický průmysl a speciálních šicích strojů.
Ložiska vymezovaná jako standardizované, vyměnitelné strojní části určené k otočnému uložení hřídelů, jejichž účelem je přenášet zatížení a snižovat tření, se dělí podle přítomnosti valivých prvků na ložiska kluzná a ložiska valivá. Mezi těmito 2 druhy ložisek neexistuje vzájemná zastupitelnost. Ložiska, která jsou spojujícími se soutěžiteli v ČR prodávány, spadají pouze do skupiny ložisek valivých.
Na základě uvedených skutečností a vzhledem k tomu, že aktivity skupiny INA a skupiny FAG se v ČR překrývají pouze v segmentu valivých ložisek, který se dále člení do níže uvedených skupin, z nichž každá představuje samostatný výrobkový relevantní trh, byl relevantní trh vymezen následovně:
z hlediska výrobkového jako:
trh přesných kuličkových ložisek
trh ložisek pro vodní čerpadla
trh ostatních kuličkových ložisek
trh kuželíkových válečkových ložisek
trh sférických válečkových ložisek
trh cylindrických válečkových ložisek
trh jehličkových válečkových ložisek
z hlediska geografického jako:
území České republiky
z hlediska časového jako:
trh s trvalým charakterem.
Posouzení dopadů spojení
Trh valivých ložisek vymezený pro účely tohoto rozhodnutí jako relevantní výrobkový trh se dále člení na následující skupiny, přičemž každá z nich představuje samostatný výrobkový relevantní trh. Toto vymezení je v souladu s rozhodnutím Evropské komise ve věci INA/FAG (Case No. COMP/M.2608), k němuž Úřad při vymezování relevantního trhu podpůrně přihlédl:
trh přesných kuličkových ložisek
trh ložisek pro vodní čerpadla
trh ostatních kuličkových ložisek
trh kuželíkových válečkových ložisek
trh sférických válečkových ložisek
trh cylindrických válečkových ložisek
trh jehličkových válečkových ložisek
Výrobky na jednotlivých vymezených relevantních trzích jsou spojujícími se soutěžiteli na území ČR pouze prodávány, k jejich výrobě v ČR spojujícími se soutěžiteli nedochází. Jednotlivé typy valivých ložisek tvoří samostatné relevantní trhy zejména proto, že:
Na straně nabídky nedochází v praxi k častým změnám výroby z jednoho typu valivého ložiska na typ jiný, neboť takový přechod je pro výrobce časově a finančně náročný.
Z pohledu poptávky lze dojít k závěru, že zákazníci zpravidla nemají možnost k zamýšlenému účelu volit mezi jednotlivými typy valivých ložisek z důvodu jejich odlišných charakteristik.
Jak na nabídkové, tak na poptávkové straně je tedy vzájemná zastupitelnost mezi jednotlivými typy valivých ložisek značně omezena.
Na trhu přesných kuličkových ložisek, trhu ložisek pro vodní čerpadla a trhu kuželíkových válečkových ložisek nepůsobí na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společností žádný ze spojujících se soutěžitelů.
Na trhu sférických válečkových ložisek působí na území České republiky pouze dceřiné společnosti skupiny FAG, která tak na tomto relevantním trhu má tržní podíl ve výši ... %. Dceřiné společnosti skupiny INA na trhu sférických válečkových ložisek nepůsobí. Vzhledem k tomu, že se aktivity spojujících se soutěžitelů nepřekrývají, nebude po uskutečnění zamýšleného spojení tento relevantní trh dotčen.
Na trhu jehlových válečkových ložisek působí na území České republiky pouze dceřiné společnosti skupiny INA, která tak na tomto relevantním trhu má tržní podíl ve výši ... %. Dceřiné společnosti skupiny FAG na trhu jehlových válečkových ložisek nepůsobí. K nejvýznamnějším konkurentům skupiny INA na tomto trhu patří společnost ..... působící na území ČR prostřednictvím své dceřiné společnosti, jejíž tržní podíl se pohybuje mezi ...% a ...%, a ..... činná na území ČR prostřednictvím své dceřiné společnosti s tržním podílem mezi ...% a ...%. Aktivity spojujících se soutěžitelů se tedy nepřekrývají a po uskutečnění zamýšleného spojení tak nedojde ke zvýšení jejich tržních podílů a tento relevantní trh nebude spojením dotčen.
Aktivity spojujících se soutěžitelů se na území České republiky překrývají pouze na trhu ostatních kuličkových ložisek a na trhu cylindrických válečkových ložisek.
Na trhu ostatních kuličkových ložisek má skupina INA na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společností tržní podíl ve výši ... %, skupina FAG má na tomto trhu tržní podíl ve výši ... %. Po uskutečnění zamýšleného spojení dojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na ... %. Jejich konkurenty na tomto relevantním trhu jsou společnosti ..... s tržním podílem ... %, ..... s tržním podílem ... % a ..... s tržním podílem ... %.
Na trhu cylindrických válečkových ložisek dosahuje skupina INA na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společností tržního podílu ve výši ... %, skupiny FAG má na stejném trhu tržní podíl ve výši ... %. Realizací zamýšleného spojení tak dojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na ... %. K jejich konkurentům na tomto relevantním trhu patří společnosti ..... dosahující tržního podílu ... %, ..... s tržním podílem ... % a ..... s tržním podílem ... %.
Trh výroby a prodeje ložisek je z obecného hlediska celosvětově rozvinutým trhem, na kterém dochází spíše k poklesu cen a poměrně nízkému nárůstu poptávky. Při výrobě je klíčové využití úspor z rozsahu výroby. Zákazníci disponují výraznou vyjednávací silou a často odebírají různé druhy ložisek od různých dodavatelů. Věrnost značce není v tomto oboru obvyklá. K zamýšlenému spojení dochází především z toho důvodu, aby soutěžitelé byli schopni poskytnout komplexnější nabídku výrobků a udrželi si tak dostatečnou konkurenceschopnost v prostředí stále silnější soutěže. Nelze tedy očekávat, že by spojení umožnilo soutěžitelům chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích a získat tak dominantní postavení na trhu. Tato charakteristika dotčeného relevantního trhu vyplývá také z již citovaného rozhodnutí Evropské komise INA/FAG (Case No COMP/M.2608 z 18.10.2001) .
Právní rozbor
Vzhledem k tomu, že k naznačenému spojení dochází v zahraničí, zkoumal Úřad nejprve, zda jsou splněny podmínky pro působnost zákona o ochraně hospodářské soutěže.
Pokud jde o působnost zákona, dle § 1 odst. 3 se tato právní norma vztahuje i na jednání soutěžitelů, k němuž došlo v cizině, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž na území České republiky. Dle odst. 4 téhož paragrafu se dále tento zákona nevztahuje na jednání podle odstavce 1 (tedy mimo jiné na spojování soutěžitelů), jejichž účinky se projevují výlučně na zahraničním trhu, pokud z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nevyplývá něco jiného.
Vzhledem k tomu, že se na území České republiky účastní soutěže na relevantním trhu vymezeném pro účely tohoto rozhodnutí dceřiné společnosti obou spojujících se soutěžitelů, je zřejmé, že se navržená transakce neprojeví výlučně na zahraničním trhu. Podmínka pro možnost aplikace zákona dle § 1 odst. 4 tohoto zákona je proto splněna.
Pokud jde o podmínku dle § 1 odst. 3 zákona, Úřad konstatuje, že lze na základě sdělených skutečností dojít k závěru, že přestože se určitým způsobem navržená transakce na relevantním trhu vymezeném pro účely tohoto rozhodnutí na území České republiky projeví, bude to bez negativního dopadu na hospodářskou soutěž.
Úřad zkoumal, zda zamýšlená transakce spadá pod některou z forem spojení, které zákon vymezuje v § 12. Podstatou posuzované transakce je nabytí kontroly nad společností FAG ze strany společnosti INA, ke kterému má dojít na základě Veřejné nabídky k odkupu akcií ze dne 17. října 2001, učiněné společností INA akcionářům společnosti FAG, a jejího přijetí. V důsledku přijetí této nabídky získá společnost INA nejméně 75 % a nejvýše 100 % akcií společnosti FAG a tím i kontrolu v této společnosti. Dojde tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Úřad rovněž zkoumal, zda jsou splněny podmínky podle § 13 zákona. V § 13 písm. a) zákon stanoví, že spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč. Společnost INA (.... mld Kč) a společnost FAG (.... mld. Kč) dosáhly za poslední účetní období společného celosvětového čistého obratu v přibližné výši .... mld. Kč. Zákonem danou podmínku posuzované spojení soutěžitelů splňuje a podléhá tedy povolení Úřadu.
V dalším postupu Úřad zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Na základě skutečností uvedených v posouzení dopadů spojení na relevantní trh dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů neposílí tržní sílu společnosti INA, skupiny INA, společnosti FAG, ani skupiny FAG na žádném z relevantních trhů tak, aby jí umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Z toho důvodu zvolil Úřad postup podle § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže a ve stanovené lhůtě 30 dnů vydává rozhodnutí, kterým spojení soutěžitelů INA a FAG povoluje.
Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne : 28.1.2002