UOHS S175/2010
Rozhodnutí: S175/2010/KS-8395/2010/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů J&T FINANCE, a.s. a ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Účastníci J&T FINANCE, a.s. ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 15. 6. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 127 KB


Č. j.: ÚOHS-S175/2010/KS-8395/2010/840/JMě
V Brně dne: 14.6.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S175/2010/KS, zahájeném dne 28.5.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti J&T FINANCE, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 27592502, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů J&T FINANCE, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 27592502, na straně jedné, a ATLANTIK finanční trhy, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 230, IČ: 26218062, a ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., se sídlem Brno, Hilleho 1843/6, IČ: 63470411, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a prodeji akcií, uzavřené dne 25.5.2010 mezi společnostmi KKCG Finance B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 927, jako prodávajícím, a J&T FINANCE, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost J&T FINANCE, a.s. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společností ATLANTIK finanční trhy, a.s. a ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost J&T FINANCE, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 27592502 (dále jen "J&T FINANCE"), získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společností ATLANTIK finanční trhy, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 230, IČ: 26218062 (dále jen ATLANTIK FT ), a ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., se sídlem Brno, Hilleho 1843/6, IČ: 63470411 (dále jen ATLANTIK AM ). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost J&T FINANCE je holdingovou společností, nad níž vykonávají prostřednictvím slovenské společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. a TECHNO PLUS, a. s. kontrolu 2 fyzické osoby, a to Ing. Jozef Tkáč a Ing. Ivan Jakabovič (dále jen skupina J&T ). Společnosti náležející do skupiny J&T působí v České republice především v následujících oblastech: poskytování finančních a bankovních služeb, obchodování s cennými papíry a televizní vysílání.
3. Společnosti ATLANTIK FT a ATLANTIK AM jsou před uskutečněním spojení kontrolovány nizozemskou společností KKCG Finance B.V. Společnost ATLANTIK FT působí v oblasti obchodování s cennými papíry a společnost ATLANTIK AM v oblasti správy aktiv privátních osob a institucí, a to jak přímo, tak prostřednictvím fondů kolektivního investování.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Ing. Milan Brouček
pověřený zastupováním


Obdrží:
J&T FINANCE, a.s.
k rukám Mgr. Jiřího Švehly
Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 15.6.2010.