UOHS S175/2003
Rozhodnutí: OF/S175/03-3771/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Stavby silnic a železnic, a.s. a SILNICE BRNO, spol. s r.o.
Účastníci SILNICE BRNO, spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 104, Brno Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Národní třída 10, Praha 1
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 3. 11. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 86 KB


S 175/03-3771/03 V Brně dne 24. října 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 175/03, zahájeném dne 12. září 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Národní třída 10, Praha 1, IČ: 41603281, ve správním řízení zastoupeného Ing. Liborem Žádníkem, na základě plné moci ze dne 9. září 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001, o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Národní třída 10, Praha 1, IČ: 45274924, a SILNICE BRNO, spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 104, Brno, IČ: 41603281, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smluv o převodu části obchodního podílu, uzavřených dne 9. září 2003 mezi společností Stavby silnic a železnic, a.s, vždy jako nabyvatelem, a fyzickými osobami, panem Jiřím Lutonským, bytem Komenského 218, Řícmanice, okres Brno-venkov, panem Ing. Jaromírem Strnadelem, bytem Nárožní 21, Brno, panem Zdislavem Florou, bytem Revírníkova 662/3, Brno-Žebětín, a panem Františkem Vintrem, bytem Kroužek 30, Rousínov, jako jednotlivými převodci, v jejichž důsledku má společnost Stavby silnic a železnic, a.s. navýšit svůj obchodní podíl na společnosti SILNICE BRNO, spol. s r.o. ze stávajících 45 % na 80 %, a tím i získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e . Odůvodnění
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, listin zakládajících spojení a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 38/03 ze dne 24. září 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci dochází na základě čtyř samostatných smluv, které byly dne 9. září 2003uzavřeny společností Stavby silnic a železnic, a.s, se sídlem Národní třída 10, Praha 1, IČ: 41603281 (dále jen "SSŽ"), vždy jako nabyvatelem, a fyzickými osobami, panem Jiřím Lutonským, bytem Komenského 218, Řícmanice, okres Brno-venkov, panem Ing. Jaromírem Strnadelem, bytem Nárožní 21, Brno, panem Zdislavem Florou, bytem Revírníkova 662/3, Brno-Žebětín, a panem Františkem Vintrem, bytem Kroužek 30, Rousínov, jako jednotlivými převodci. Na základě těchto smluv má společnost SSŽ nabýt 35% obchodní podíl na společnosti SILNICE BRNO, spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 104, Brno, IČ: 41603281 (dále jen "SB"), čímž navýší svůj současný podíl na této společnosti na 80 %. V důsledku výše uvedeného má společnost SSŽ získat možnost přímo kontrolovat podnik společnosti SB.
Výše popsaná transkace představuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle uvedeného ustavení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů. Povinnost podat návrh na povolení spojení v takovém případě je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik. V posuzovaném případě spojení má tuto povinnost společnost SSŽ.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Hlavním předmětem činnosti společnosti SSŽ je provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích pracích na nich a jejich odstraňování. Dále je společnost SSŽ, sama nebo prostřednictvím svých dceřiných nebo sesterských společností, činná v oblastech, které jsou nezbytné k podpoře hlavního předmětu podnikání a slouží především pro vlastní potřebu společnosti. Jedná se například o projektovou činnost ve výstavbě, inženýrsko-technickou činnost ve výstavbě, silniční motorovou dopravu nákladní, výrobu a zpracování stavebních hmot a polotovarů, včetně asfaltových produktů a emulzí, výrobu a montáž kovových konstrukcí, výrobních zařízení, přepínacích systémů a prvků.
Společnost SSŽ je kontrolována společností Eurovia, S.A., se sídlem 18, Place de l´Europe, 2565 Rueil-Malmaison Cedex, Francouzská republika. Soutěžní chování této společnosti působící ve stavitelství je kontrolováno společností Vinci, S.A., se sídlem F-92851 Rueil-Malmaison Cedex, Francie, která je činná ve stavebnictví, energetice a informatice.
Společnost Vinci, S.A. v České republice kromě společnosti SSŽ přímo nebo nepřímo kontroluje níže uvedené společnosti, které na rozdíl od společnosti SSŽ působí navíc i v oblastech finančních služeb (poskytování leasingu), vzduchotechniky a provozování parkovišť. Jedná se o společnosti FCC-První česká projekční a stavební, a.s., EVROPARK PRAHA, a.s., Heinrich Nickel, GMBH, HEINRICH NICKEL s.r.o., SMP CONSTRUCTION, a.s., SSŽ, s.r.o., SPOFI, s.r.o., Speciální ocelové konstrukce Třebestovice, s.r.o., FORMANSERVIS, s.r.o., Stavba železnic s.r.o., Silnice Nepomuk a.s., Silba-Silniční údržba, a.s., OBALOVNA LETKOV, s.r.o., ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. a Beskydská stavební, a.s.
Společnost SB podniká v oblasti provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. K této hlavní činnosti společnost sama nebo prostřednictvím své jediné dceřiné společnosti Silnice Brno-doprava, spol. s r.o. provozuje i činnosti podpůrné, mezi které patří inženýrská činnost, výroba stavebních hmot, opravy motorových vozidel, projektová činnost ve výstavbě, obchodní činnost a provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy.
V současné době není společnost SB kontrolována žádným dalším subjektem. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením soutěžitelů vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů se Úřad v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z provedeného šetření Úřadu vyplynulo, že činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá v oblasti stavebních činností, a to konkrétně na trzích inženýrských staveb a stavebních oprav a údržby.
V návaznosti na výše uvedené Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil z věcného hlediska následující relevantní trhy:
trh inženýrských staveb a
trh stavebních oprav a údržby .
Z hlediska geografického Úřad považuje za relevantní trh území celé České republiky .
Obdobného vymezení věcně relevantních trhů v případech spojení stavebních společností použila v minulosti rovněž Evropská komise 1 , k jejímž rozhodnutím Úřad při své činnosti podpůrně přihlíží. Rovněž tak Úřad obdobně vymezil relevantní trhy v případě spojení soutěžitelů v rozhodnutí č.j. S 196/02-3894/02 ze dne 11. listopadu 2002 ve věci povolení spojení soutěžitelů SSŽ a ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s.
Na výše uvedených relevantních trzích působí oba spojující se soutěžitelé, to znamená, že posuzované spojení soutěžitelů je spojením horizontálního charakteru. V takových případech dochází v důsledku koncentrace k navýšení tržních podílů nově vzniklého subjektu a tedy i ke změnám struktury jednotlivých relevantních trhů.
Pokud jde o postavení spojujících se soutěžitelů na vymezených relevantních trzích, lze konstatovat, že jejich společný tržní podíl na jednotlivých relevantních trzích nepřekročí hranici [ obchodní tajemství ] %. Přitom se jedná o relevantní trhy, na nichž působí velké množství soutěžících subjektů. Nejvýznamnějšími soutěžiteli na relevantních trzích jsou společnosti Skanska CZ a.s., Metrostav a.s. a Strabag a.s.
Právní překážky vstupu na relevantní trhy či omezení vyplývající z existence práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví neexistují a ani náklady související se vstupem na relevantní trhy nejsou pro potenciální soutěžitele významné. Rovněž tak přístup ke zdrojům dodávek nezbytných pro působení na relevantních trzích není prakticky omezen.
Výzkum a vývoj na vymezených relevantních trzích není tak dynamický jako v některých dalších oborech, v posledním období nedošlo na relevantních trzích k významným inovacím a ani se v blízké době neočekávají.
Mimo výše vymezené relevantní trhy se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá i v oblasti výroby asfaltem obalovaných směsí. Tento produkt vyrábí oba spojující se subjekty převážně pro vlastní spotřebu, nicméně z menší části jej prodávají i třetím subjektům.
Dodávky obalovaných směsí jsou významně geograficky omezeny, neboť možnost jejich dodávky je omezena časově, přičemž maximální možná vzdálenost dodávek spotřebiteli je 50 km od výrobny. Společnost SB vlastní dvě výrobny obalovaných směsí, a to obě v Jihomoravském kraji (Vyškov a Česká u Brna). Společnost SSŽ má nejbližší výrobnu obalovaných směsí ve Zlínském kraji (Zádveřice). Z výše uvedeného geografického omezení možných dodávek asfaltem obalovaných směsí vyplývá, že postavení spojujících se subjektů může být nepatrně posíleno pouze v oblastech okolo měst Přerov, Kroměříž, Otrokovice a Uherské Hradiště.
Nicméně vzhledem k tomu, že v těchto oblastech spojující se soutěžitelé dodávají třetím subjektům asfaltem obalované směsi v minimálním množstvím (méně než [ obchodní tajemství ] % z jejich celkové výroby) a jejich podíl na celkových dodávkách asfaltem obalovaných směsí v příslušných oblastech je [ obchodní tajemství ] , Úřad při vymezování relevantních trhů k této činnosti v tomto konkrétním případě nepřihlížel.
Na základě uvedených skutečností Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel


v zastoupení

Mgr. Roman Pliska

pověřený zastupováním

Rozhodnutí obdrží:
Ing. Libor Žádník
Ředitel úseku majetkových účastí
Stavby silnic a železnic, a.s.
Národní třída 10
113 19 Praha 1
1 Viz např. rozhodnutí EK M.874 AMEC PLC/ FINANCIERE SPIE BATIGNOLLES SCA/ SPIE BATIGNOLLES SA.