UOHS S175/2002
Rozhodnutí: OF/S175/02-3317/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Deutsche Bahn a Stinnes AG
Účastníci Deutsche Bahn AG Stinnes AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 10. 10. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 175/02-3317/02 V Brně dne 23. září 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 175/02, zahájeném dne 22. srpna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Deutsche Bahn AG, se sídlem Potsdamer Platz 2, 10785 Berlín, SRN, ve správním řízení zastoupené JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem, se sídlem Italská 27, 120 00 Praha 2, na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Deutsche Bahn AG, se sídlem Potsdamer Platz 2, 10785 Berlín, SRN, a Stinnes AG, se sídlem Stinnes-Platz 1, 45472 Mülheim an der Ruhr, SRN, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základěrámcové smlouvy uzavřené dne 3. července 2002, mezi společností Deutsche Bahn AG, jako kupující, a společností Stinnes Vermögensverwaltung-Aktiengesellschaft, se sídlem v Düsseldorfu, SRN, jako prodávající, a společností E.ON AG, se sídlem v Düsseldorfu, SRN, jako společnost kontrolující Stinnes Vermögensverwaltung-Aktiengesellschaft, a na základě nabídky převzetí účastnických cenných papírů společnosti Stinnes AG společností Deutsche Bahn AG ze dne 7. srpna 2002, v jejichž důsledku společnost Deutsche Bahn AG, získá 65,4 % akcií společnosti Stinnes AG, a tím i výhradní kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/02 ze dne 4. 9. 2002 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst, 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Deutsche Bahn AG, se sídlem Potsdamer Platz 2, 10785 Berlín (dále jen "Deutsche Bahn"), a Stinnes AG, se sídlem Stinnes-Platz 1, 45472 Mülheim an der Ruhr, SRN (dále jen "Stinnes AG"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 7. srpna 2002, mezi společností Deutsche Bahn, Stinnes Vermögensverwaltung-Aktiengesellschaft, se sídlem v Düsseldorfu, SRN, a společností E.ON AG, se sídlem v Düsseldorfu, SRN, a nabídky převzetí účastnických cenných papírů společnosti Stinnes AG společností Deutsche Bahn AG ze dne 7. srpna 2002, jejichž prostřednictvím získá společnost Deutsche Bahn AG v důsledku transakce 65,4 % akcií ve společnosti Stinnes AG, a tím i výhradní kontrolu nad touto společností.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost Deutsche Bahn je akciovou společností založenou podle právních předpisů SRN. Společnost je mateřskou společností koncernu Deutsche Bahn Group, který působí a poskytuje služby v oblasti železniční dopravy, tj. osobní a nákladní dopravy, provozování nádražních stanic, kolejové infrastruktury a navazujících logistických služeb. V České republice společnost Deutsche Bahn nepřímo působí prostřednictvím společnosti BOHEMIA EUROEXPRESS INTERNATIONAL, s.r.o., se sídlem Koněvova 126, Praha 3 (dále jen "Bohemia") a rovněž prostřednictvím obchodního zastoupení své dceřiné společnosti DB Cargo AG. Společnost Bohemia, která je nepřímo kontrolována 100% dceřinou společností Deutsche Bahn společností DB Reise & Touristik AG, působí v oblasti mezinárodní silniční dopravy a provozování cestovní kanceláře. Společnost Deutsche Bahn má rovněž podíl na základním kapitálu společnosti Metrans, a.s. ve výši 34,08 %, poskytující služby v oblasti kombinované dopravy a navazujících logistických služeb.
Společnost Stinnes AG je mateřskou společností koncernu Stinnes Group, jež byla založena podle německých právních předpisů. Stinnes Group působí zejména v oblasti dopravy a logostiky, distribuce chemických výrobků, distribuce stavebních materiálů, oceli aj. Stinnes AG je nepřímo kontrolována společností E.ON AG prostřednictvím její 100% dceřinné společnosti Stinnes Vermögensverwaltung-Aktiengesellschaft. Stines AG ovladá v České republice tyto společnosti :
SCHENKER, spol. s r.o., se sídlem Rudná u Prahy, K Výpichu 1087, která má jako předmět podnikání zejména vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství, zprostředkovatelská a poradenská činnost v oblasti logistiky a zasilatelství.
HD ocel, s.r.o., se sídlem Beranových 130, Praha 9-Letňany, která se zabývá výrobou a zpracováním drátů a výrobků z nich za studena.
STINNES ocel, s.r.o., se sídlem Beranových 130, Praha 9, jež působí v oblasti zpracováním výrobků z oceli a válcovaných materiálů ohýbáním.
NEUBER BRENNTAG spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Mezi Úvozy 1850, která má jako předmět podnikání zejména výrobu a prodej chemických látek a přípravků, zprostředkování obchodu v oboru chemie, a rovněž nákup, prodej a skladování paliv a maziv.
HCI ČR s.r.o., se sídlem Praha 9, Mezi Úvozy 1850, která se zabývá poradenskou a zprostředkovatelskou činností v oblasti obchodu a služeb, činností organizačních, ekonomických a účetních poradců, výrobou a prodejem chemických látek a přípravků, zprostředkováním obchodu v oboru chemie, a dále nákupem, prodejem a skladováním paliv a maziv
Kvarta-společnost pro správu nemovitostí, s.r.o., se sídlem Praha 9, Mezi Úvozy 1850, jež působí v oblasti pronájmu movitého a nemovitého majetku, poskytování ubytovacích služeb.
Kromě výše uvedených dceřiných společností má Stinnes AG v České republice i následující organizační složky BRENNTAG International Chemicals GmbH, která však nevykonává žádnou podnikatelskou činnost v ČR, a dále BRENNTAG Spezialchemikalien GmbH, jež je v likvidaci.
Na trhu v České republice působí spojující se soutěžitelé zejména v oblasti zasilatelských a s tím spojených logistických služeb . Úřad se tímto trhem zabýval ve svém rozhodnutí č.j S 69/01-1636/01 1 , kde vymezil jako relevantní trhy trh kurýrních služeb a trh logistických služeb . Kde trh kurýrních služeb zahrnuje služby vnitrostátní a mezinárodní přepravy výrobků (zásilek) na základě objednávky zákazníka. Trh logistických služeb zahrnuje různé služby související např. ze skladováním, organizací dopravy, finančním řízením, zajišťování správných výrobků v požadovaném čase na příslušném místě (just in time managament), zajišťování požadované kvality a příslušných informací o výrobku aj. Obsahem logistiky je integrální řízení veškerých materiálových toků od dodavatelů k odběratelů jako celku a příslušných informačních toků. Obdobným způsobem byly vymezeny relevantní trhy i v tomto správním řízení. Tržní podíl spojujících se soutěžitelů na celkovém zasilatelském trhu byl za posuzované účetní období nižší než 2 % . Na relevantních trzích působí i další soutěžitelé a rovněž neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tyto trhy.
Při vymezování relevantního trhu Úřad také podpůrně přihlédl k rozhodnutím Evropské komise č. IV/M. 1513 2 , IV/M. 1500 3 , kde Evropská komise uvedla, že trh zasilatelských služeb je možno dále členit na trh vnitrostátních zasilatelských služeb a trh mezinárodních zasilatelských služeb, a že související logistické služby zahrnující aktivity jako je skladování, organizace dopravy, inventury, just in time managament, finančním řízením a další služby specifické dle jednotlivých hospodářských odvětvích.
Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy překrývají pouze na trhu zasilatelských služeb a na trhu logistických služeb, kde celkový t ržní podíl po spojení nebude vyšší než 2 %. Na relevantních trzích působí i další soutěžitelé a rovněž neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tyto trhy.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
P.M. 10. 10. 2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka, advokát
adv. kancelář Freshfield Bruckhaus Deringer, v.o.s.
Italská 27
120 00 Praha 2
1 rozh. Úřadu č.j. S 69/01-1636/01 UPS Logistics Group International/ UNI-DATA Praha ze dne 26. 9. 2001
2 rozh. EK č. IV/M. 1513-Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd ze dne 1. 7. 1999
3 rozh. EK č. IV/M. 1500-TPG/Tecnologistica ze dne 11. 5. 1999