UOHS S175/2001
Rozhodnutí: OF/S175/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci E.ON Energie AG, se sídlem v Mnichově, SRN Jihočeská plynárenská, a.s., se sídlem Vrbenská 2, 371 47 České Budějovice Oberösterreichische Ferngas Aktiengesellschaft, se sídlem Neubauzeile 99, 4030 Linec, Rakouská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 6. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 87 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 175/01-508/02 V Brně dne 14. února 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 175/01, zahájeném dne 28. prosince 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost Oberösterreichische Ferngas Aktiengesellschaft, se sídlem Neubauzeile 99, 4030 Linec, Rakouská republika a společnost E.ON Energie AG, se sídlem v Mnichově, SRN, obě právně zastoupené JUDr. Světlanou Zvolánkovou, advokátkou, Na sadech 26, 370 01 České Budějovice, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o spolupráci, uzavřené dne 20.12.2001 mezi společností Oberösterreichische Ferngas Aktiengesellschaft, se sídlem Neubauzeile 99, 4030 Linec, Rakouská republika a E.ON Energie AG, se sídlem v Mnichově, SRN, tím způsobem, že uvedené společnosti budou společně jako majoritní akcionář vykonávat práva spojená s akciemi a podílovými právy na společnosti Jihočeská plynárenská, a.s., se sídlem Vrbenská 2, 371 47 České Budějovice, a získají tak v této společnosti společnou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje. Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku vztahujícího se ke spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, písemné plné moci, dokladů o existenci spojujících se společností, Smlouvy o spolupráci a výročních zpráv a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 03/02 ze dne 16. ledna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníků správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít mezi společnostmi Oberösterreichische Ferngas Aktiengesellschaft, se sídlem Neubauzeile 99, 4030 Linec, Rakouská republika (dále jen "OFA") a E.ON Energie AG, se sídlem v Mnichově, SRN (dále jen "EON") na straně jedné a společností Jihočeská plynárenská, a.s., se sídlem Vrbenská 2, 371 47 České Budějovice (dále jen "JČP") na straně druhé, a to na základě Smlouvy o spolupráci, uzavřené dne 20.12.2001 mezi společnostmi OFA a EON. Na základě této smlouvy budou společnosti OFA a EON společně jako majoritní akcionář vykonávat práva spojená s akciemi a podílovými právy na společnosti JČP. Společnost OFA ovládá přímo nebo nepřímo % hlasovacích práv ve společnosti JČP, společnost EON potom % hlasovacích práv. Sdružením uvedených podílů budou společně ovládat % hlasovacích práv, tedy kontrolní podíl.
Celkový celosvětový obrat společnosti OFA činil v roce 2000 cca ... Kč, obdobný obrat společnosti EON cca ... Kč; je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Společnost OFA je podnikatelsky činná v oblasti provozování rozvodných sítí zemního plynu pro konečné spotřebitele, v oblasti zásobování konečných spotřebitelů zemním plynem a dále v oblasti zásobování podniků zajišťujících rozvod zemním plynem. Na území České republiky společnost OFA ovládá dceřinou společnost Energie AG Bohemia, s.r.o., jejíž obchodní činností je správa majetkových účastí.
Společnost EON je podnikatelsky činná v oblasti produkce, velkoplošné přepravy a zásobování konečných spotřebitelů elektrickou energií, zásobování podniků zajišťujících rozvod elektrickou energií, zásobování konečných spotřebitelů zemním plynem a dále v oblasti zásobování konečných spotřebitelů a podniků zajišťujících rozvod pitnou a užitkovou vodou.
Společnost JČP podniká v oblasti rozvodu a distribuce zemního plynu, a to v regionu jižní Čechy.
Společnost OFA a EON ovládají i akcionářské podíly a hlasovací práva v dalších regionálních plynárenských distribučních společnostech, avšak v žádné z nich jejich podíly nedosahují podílu, umožňujícího kontrolu. Společnosti OFA a EON rovněž ovládají určité podíly i v regionálních energetických distribučních společnostech.
Pro účely tohoto rozhodnutí vymezil Úřad relevantní trh po věcné stránce jako trh rozvodu a distribuce zemního plynu. Po stránce geografické se jedná o oblast vymezenou územím dřívějšího Jihočeského kraje, po stránce časové se jedná o trh trvalý.
Na uvedeném trhu je společnost JČP soutěžitelem s přirozeným monopolním postavením (obdobně jako jiné distribuční společnosti na území dalších krajů). Zároveň platí, že JČP je regionálním distributorem s nejnižším podílem na trhu se zemním plynem na území České republiky. Společnosti OFA a EON dále na území ČR nekontrolují žádného dalšího regionálního distributora zemního plynu.
Úřad konstatuje, že navrhované spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.3.2002.