UOHS S174/2003
Rozhodnutí: OF/S174/03-3628/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PaperlinX Limited a divize společnosti Buhrmann N.V.
Účastníci divize společnosti Buhrmann N.V., se sídlem Hoogoorddreef 62, Amsterodam, Nizozemí PaperlinX Limited, se sídlem 307 Ferntree Gully Road, Victoria, Austrálie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 14. 10. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 92 KB


S 174/03-3628/03 V Brně dne 7. října 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 174/03, zahájeném dne 12. září 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost PaperlinX Limited, se sídlem 307 Ferntree Gully Road, Mount Waverley, Viktoria 3149, Austrálie, ve správním řízení zastoupená Mgr. Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem Palác Myslbek, Na Příkopě 19, Praha 1, na základě plné moci ze dne 29. července 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů PaperlinX Limited, se sídlem 307 Ferntree Gully Road, Mount Waverley, Viktoria 3149, Austrálie, a Buhrmann N.V., se sídlem Hoogoorddreef 62, Amsterdam Zuidoost, Nizozemské království, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji a koupi papírenské divize společnosti Buhrmann N.V., uzavřené dne 8. září 2003 mezi společností PaperlinX Limited, jako kupujícím, a společností Buhrmann N.V., jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost PaperlinX Limited získá možnost nepřímé kontroly nad částí podniku společnosti Buhrmann N.V. působící v oblasti distribuce papíru, spotřebitelských obalů a materiálů pro polygrafický průmysl, označené účastníkem řízení jako Divize obchodu papírem, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z následujících podkladů: návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o prodeji a koupi papírenské divize společnosti Buhrmann N.V., všeobecně známých skutečností, týkajících se spojovaných soutěžitelů, a analýzy postavení spojovaných subjektů na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 38/03 ze dne 24.9.2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy o prodeji a koupi papírenské divize společnosti Buhrmann N.V., uzavřené dne 8. září 2003 mezi společností PaperlinX Limited, se sídlem 307 Ferntree Gully Road, Mount Waverley, Viktoria 3149, Austrálie (dále jen "PaperlinX"), jako kupujícím, a společností Buhrmann N.V., se sídlem Hoogoorddreef 62, Amsterdam Zuidoost, Nizozemské království (dále jen "Buhrmann"), jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost PaperlinX nabude akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společností patřících do Divize obchodu papírem společnosti Buhrmann 1 (dále též "Divize obchodu papírem"), a tím získá možnost nepřímé výlučné kontroly nad podnikáním společnosti Buhrmann N.V. v oblasti distribuce papíru, spotřebitelských obalů a materiálů pro polygrafický průmysl.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže považuje rovněž transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost PaperlinX je australskou obchodní společností, jejíž akcie jsou kótovány na Australské burze cenných papírů. Akcie společnosti PaperlinX vlastní mnoho akcionářů, [ obchodn í tajemství ] . PaperlinX není kontrolována žádným jiným subjektem. Společnost PaperlinX přímo či nepřímo kontroluje řadu obchodních společností v různých zemích (dále též "skupina PaperlinX").
Skupina PaperlinX působí v oblasti výroby a distribuce papíru. Prostřednictvím své výrobní divize PaperlinX vyrábí kancelářský papír, konverzní papír, speciální papír a tiskařský papír, a to zejména pro australský a novozélandský trh. Skupina PaperlinX dále distribuuje papír ve Velké Británii, v Irsku, v Severní Americe, v Austrálii, Novém Zélandě a také na Dálném východě. V České republice PaperlinX nepůsobí.
Společnost Buhrmann je nizozemskou obchodní společností, jejíž akcie jsou kótovány na Amsterdamské burze cenných papírů. Její kmenové akcie se rovněž obchodují na trhu Newyorské burze cenných papírů jako certifikáty amerických bank za deponované zahraniční akcie. Akcie společnosti Buhrmann vlastní mnoho akcionářů, pouze sedm z nich vlastní akcie, které představují vyšší než [ obchodn í tajemství ] % podíl na kapitálu společnosti, žádný subjekt nevlastní více než [ obchodn í tajemství ] % akcií. Společnost Buhrmann není kontrolována žádným jiným subjektem. Naopak společnost Buhrmann přímo či nepřímo kontroluje řadu obchodních společností v různých zemích.
Společnost Buhrmann má tři klíčové divize, které působí v následujících oblastech: kancelářské výrobky, materiály pro polygrafický průmysl a obchod papírem. Z geografického hlediska společnost Buhrmann působí zejména v členských státech Evropské unie, ve Spojených státech amerických, v Kanadě, v Austrálii a Novém Zélandě.
Předmětem posuzované transakce je celá Divize obchodu papírem , tedy všechny společnosti přímo či nepřímo kontrolované společností Buhrmann působící v této divizi (dále též "cílová divize"). K cílové divizi patří i následující české dceřiné společnosti: OSPAP VELKOOBCHOD PAPÍREM a.s., se sídlem K Hrušovu 292/4, Praha 10, a MULTIEXPO, spol. s r.o., se sídlem K Hrušovu 292/4, Praha 10.
Na území České republiky působí Divize obchodu papírem prostřednictvím výše uvedených českých dceřiných společností, a to v následujících oblastech: distribuce papíru, distribuce lepenky, distribuce materiálů pro výrobu reklam, distribuce obalových materiálů a distribuce materiálů pro polygrafický průmysl.
Relevantní trh
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že Divize obchodu papírem, která je předmětem transakce posuzované Úřadem v tomto správním řízení, se v České republice zabývá distribucí papíru a souvisejících produktů, distribucí obalových materiálů a distribucí materiálů pro polygrafický průmysl. Společnost PaperlinX v České republice nepůsobí.
Při vymezování relevantního trhu v oblasti distribuce papíru Úřad podpůrně přihlédl i k rozhodovací praxi Evropské komise, která v minulosti ve svých rozhodnutích 2 při vymezování relevantního trhu rozlišovala mezi distribucí papíru prostřednictvím obchodníků a distribucí papíru prostřednictvím přímého prodeje, který si zajišťují výrobci těchto produktů, obvykle prostřednictvím dceřiných společností, působících jako výhradní prodejní zástupci svých mateřských výrobních závodů. Uvedené způsoby distribuce se odlišují zejména strukturou trhu, používanými způsoby logistiky (v případě přímého prodeje je vynechán mezičlánek v podobě velkoskladu, takže produkty jsou dopravovány ze skladů výrobců přímo k zákazníkovi), a také ve způsobech stanovení cen. Ve svých pozdějších rozhodnutích 3 nicméně Evropská komise zpravidla ponechává otázku vymezení věcně relevantního trhu v předmětné oblasti otevřenou.
S ohledem na skutečnost, že odběratelé předmětných služeb mohou bez větších obtíží přecházet z jednoho zdroje dodávek předmětných výrobků na druhý, a s přihlédnutím k výše citované judikatuře Evropské komise, Úřad, vědom si své vlastní předchozí rozhodovací praxe 4 , pro účely tohoto rozhodnutí konstatuje následující.
Vzhledem ke skutečnosti, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky v oblasti distribuce papíru nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a současně tržní podíl Divize obchodu papírem, která je předmětem posuzované transakce, v této oblasti nepřesahuje [ obchodn í tajemství ] %, nebylo pro účely předmětného správního řízení nutné trh distribuce papíru dále členit v závislosti na způsobu distribuce.
Účastník řízení rovněž navrhl, aby distribuce knihařských lepenek, grafických lepenek a lepenek pro výrobu reklam byla Úřadem považována za součást širšího trhu distribuce papíru, a to z následujících důvodů. Distributor papíru může bez větších obtíží přejít k distribuci lepenek, protože již má k dispozici potřebnou logistiku. Řada distributorů papíru ostatně současně distribuuje i lepenky. Sektor distribuce lepenek rovněž sdílí řadu charakteristik shodných s trhem distribuce papíru, například využívání více zdrojů zásobování.
Účastník řízení dále navrhl, aby za součást širšího trhu distribuce papíru byla považována i distribuce materiálů pro výrobu reklam, jako je papír, lepenka, kovy a syntetické materiály, a to v zásadě ze stejných důvodů, jako v případě sektoru distribuce lepenek.
Vzhledem ke skutečnosti, že ze šetření Úřadu nevyplynul fakt, který by nasvědčoval tomu, že výše uvedenou argumentaci účastníka řízení nelze přijmout, a dále s ohledem na skutečnost, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky v uvedených oblastech nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a současně tržní podíl Divize obchodu papírem v těchto oblastech nepřesahuje [ obchodn í tajemství ] %, respektive [ obchodn í tajemství ] %, Úřad pro účely tohoto rozhodnutí považoval sektor distribuce lepenek a sektor distribuce materiálů pro výrobu reklam za součást širšího trhu distribuce papíru.
Na základě výše uvedeného Úřad v právě popsané oblasti distribuce papíru a souvisejících produktů pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trh z hlediska věcného jako trh distribuce papíru.
V oblasti distribuce spotřebitelských obalů nebylo, vzhledem ke skutečnosti, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky v této oblasti nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a současně tržní podíl Divize obchodu papírem společnosti Buhrmann v této oblasti je [ obchodn í tajemství ] , pro účely předmětného správního řízení nutné spotřebitelské obaly členit dle typu použitého materiálu, případně dle typu výrobku. Úřad proto pro účely tohoto rozhodnutí vymezil věcně relevantní trh široce, a to jako trh distribuce spotřebitelských obalů , a to při svém povědomí o judikatuře Evropské komise, k jejíž rozhodovací praxi Úřad obecně podpůrně přihlíží 5 .
Oblast distribuce materiálů pro polygrafický průmysl zahrnuje zejména distribuci zařízení a materiálů používaných k přípravě tisku (například tiskové desky, skenery), tiskařské stroje, včetně jejich servisu, vybavení používané při dokončování výrobků (například ořezávačky, sešívačky, ohýbačky) a tiskový provozní materiál (například tiskařské barvy, filmy, folie). 6 Obecně lze konstatovat, že výrobci a distributoři materiálů pro polygrafický průmysl zpravidla nabízejí kompletní sortiment výše uvedených polygrafických systémů.
Vzhledem ke skutečnosti, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky v právě popsané oblasti nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a současně tržní podíl Divize obchodu papírem společnosti Buhrmann v této oblasti je [ obchodn í tajemství ] , a s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise 7 , Úřad pro účely tohoto rozhodnutí, vymezil věcně relevantní trh široce, a to jako trh distribuce materiálů pro polygrafický průmysl.
Všechny výše vymezené výrobkové relevantní trhy vymezil Úřad v předmětném správním řízení z geografického hlediska územím celé České republiky.
Dopady spojení
Divize obchodu papírem společnosti Buhrmann, která je předmětem posuzované transakce, dosahuje na výše vymezeném relevantním trhu distribuce papíru v České republice tržního podílu nepřesahujícího [ obchodn í tajemství ] %. Nabývající skupina PaperlinX v České republice nepůsobí. V dílčích sektorech distribuce lepenek a distribuce materiálů pro výrobu reklam, které byly Úřadem pro účely tohoto rozhodnutí považovány za součást širšího trhu distribuce papíru, tržní podíl Divize obchodu papírem nepřesahuje [ obchodn í tajemství ] %, respektive [ obchodn í tajemství ] %.
Na relevantním trhu distribuce spotřebitelských obalů v České republice se činnosti spojovaných soutěžitelů nepřekrývají, ani na sebe nenavazují. Tržní podíl Divize obchodu papírem společnosti Buhrmann na citovaném trhu je [ obchodn í tajemství ] .
Tržní podíl Divize obchodu papírem na relevantním trhu distribuce materiálů pro polygrafický průmysl v České republice je taktéž [ obchodn í tajemství ] . Z obratového hlediska dokonce aktivity Divize obchodu papírem na trhu distribuce materiálů pro polygrafický průmysl v České republice tvoří pouze cca [ obchodn í tajemství ] % celkového obratu dosahovaného Divizí obchodu papírem na území České republiky. Skupina PaperlinX v České republice ani na tomto relevantním trhu nepůsobí.
Po zhodnocení celkové situace na všech výše vymezených relevantních trzích dospěl Úřad k následujícím závěrům. Nabývající skupina PaperlinX v České republice nepůsobí. Činnosti spojovaných soutěžitelů se tedy na území České republiky nepřekrývají ani na sebe nenavazují, a nedochází tak k horizontální ani vertikální integraci.
S ohledem na relativně nízký tržní podíl cílové divize na relevantním trhu distribuce papíru v České republice a na její [ obchodn í tajemství ] tržní podíl na relevantních trzích distribuce spotřebitelských obalů a distribuce materiálů pro polygrafický průmysl na území České republiky lze konstatovat, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností na uvedených trzích natolik, aby tato jim umožnila chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích a spotřebitelích.
V důsledku předmětného spojení soutěžitelů tak vzhledem k absenci překrývajících se aktivit spojovaných soutěžitelů nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na žádném z výše vymezených relevantních trhů, neboť subjekt vzniklý spojením nebude na těchto relevantních trzích v postavení podstatně odlišném od postavení společnosti Buhrmann, respektive její Divize obchodu papírem, před uskutečněním transakce.
Subjekt vzniklý spojením bude v České republice nadále čelit konkurenci, neboť služby zaměnitelné se službami poskytovanými cílovou divizí jsou na trhu volně dostupné od konkurenčních soutěžitelů, spojení tedy nebude mít negativní dopad na odběratele předmětných služeb z hlediska možnosti výběru mezi výše uvedenými službami. V důsledku spojení soutěžitelů také nedojde k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trhy. Spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: Mgr. Luďek Vrána, advokát Linklaters, v.o.s. Palác Myslbek Na Příkopě 19 11719 Praha 1
1 [ obchodn í tajemství ]
2 viz např. rozhodnutí M.884, M.1728 a M.1356
3 viz např. rozhodnutí M.2020
4 viz např. rozhodnutí č.j. S 258/02-196/03
5 viz např. rozhodnutí M. 2441, M.1208 a M.2032
6 viz např. rozhodnutí M.291
7 viz např. rozhodnutí M.291