UOHS S174/2001
Rozhodnutí: OF/S174/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci AIG/LINCOLN DEVELOPMENT 2 s.r.o., se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1 LITCHTON HOLDINGS LIMITED, se sídlem 9 Merrion Square, Dublin, Irsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 10. 2. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 90 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 174/01-235/02 V Brně dne 21. ledna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 174/01, zahájeném dne 21. prosince 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost LITCHTON HOLDINGS LIMITED, se sídlem 9 Merrion Square, Dublin, Irsko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Olgou Humlovou, advokátkou, se sídlem Platnéřská 191/4, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů LITCHTON HOLDINGS LIMITED, se sídlem 9 Merrion Square, Dublin, Irsko, a AIG/LINCOLN DEVELOPMENT 2 s.r.o., se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, ke kterému dochází na základě "Kupní smlouvy o převodu obchodních podílů", uzavřené dne 17. prosince 2001 mezi společností LITCHTON HOLDINGS LIMITED, se sídlem 9 Merrion Square, Dublin, Irsko, jako kupujícím, a společností AIG/LINCOLN EASTERN EUROPE L.L.C., se sídlem One Chase Manhattan Plaza, 57 th Floor, New York 10005, USA, a fyzickou osobou Vladimírem Nicholasem Dackiwem, bytem Martinská 4, Praha 1, jako prodávajícími, a v jejímž důsledku kupující získá 100% obchodní podíl ve společnosti AIG/LINCOLN DEVELOPMENT 2 s.r.o., se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, se podle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje. Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení, smlouvy zakládající spojení soutěžitelů, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č . 03/02 ze dne 16. ledna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Kupní smlouvy o převodu obchodního podílu", uzavřené dne 17. prosince 2001 společností LITCHTON HOLDINGS LIMITED , se sídlem 9 Merrion Square, Dublin, Irsko, (dále jen "LITCHTON"), jako kupujícím, a společností AIG/LINCOLN EASTERN EUROPE L.L.C., se sídlem One Chase Manhattan Plaza, 57 th Floor, New York 10005, USA, a panem Vladimírem Nicolasem Dackiwem, bytem Martinská 4, Praha 1, jako prodávajícími. Na základě této smlouvy společnost LITCHTON získá 100% obchodní podíl ve společnosti AIG/LINCOLN DEVELOPMENT 2 s.r.o. , se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1 (dále jen "AIG/LINCOLN 2").
Celkový celosvětový čistý obrat skupiny LITCHTON činil v roce 2000 přibližně Kč. Celkový čistý obrat skupiny AIG, v jejímž obratu jsou konsolidovány obraty všech společností působících v rámci skupiny AIG, včetně společnosti AIG/LINCOLN 2, byl v roce 2000 přibližně .. Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Společnost LITCHTON je holdingovou společností, která sama žádnou činnost nevykonává. Tato společnost byla založena za účelem kontroly dceřiných společností, které působí v oblasti investic týkajících se nemovitostí, developerské činnosti týkající se nemovitostí a pronájmu kancelářských prostor, nebo aby v budoucnu sama tuto činnost provozovala. Společnost LITCHTON je subjekt nově vstupující na relevantní trh v České republice, kde má nulový podíl a nulový obrat. V rámci skupiny LITCHTON působí na trhu v oblasti investic týkajících se nemovitostí a pronájmu kancelářských prostor další společnosti, a to ve Francii a v Belgii.
LITCHTON kontrolují společníci Cathal Ryan, Declan Ryan a Shane Ryan, každý z nich má ve společnosti třetinový podíl. Pánové Ryanovi působí na relevantním trhu v České republice pouze přes společnost LITCHTON.
Společnost AIG/LINCOLN 2 působí v České republice na trhu pronájmu kancelářských prostor, na kterém má menší než .. podíl.
Společnost AIG/LINCOLN 2 působí v rámci skupiny, která je zastřešována nejvýše postavenou mateřskou společností American International Group, Inc. (dále jen "AIG"). Skupina AIG v České republice nadále kontroluje následující společnosti:
AIG/LINCOLN DEVELOPMENT Four s.r.o., která podniká především v oblasti pronájmu nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, společnost výhradně vykonává činnost pronájmu kancelářských prostor. Společnost doposud nemá žádný obrat.
A/L Florenc Office Center s.r.o., která podniká v pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, společnost výhradně vykonává činnost pronájmu kancelářských prostor. Společnost doposud nemá žádný obrat.
Jak vyplývá z výše uvedených údajů, obchodní činnosti spojujících se podniků se na žádném relevantním trhu v České republice nepřekrývají, neboť skupina LITCHTON na trhu v České republice dosud nepůsobila. Společnost AIG/LINCOLN 2 působí v České republice na trhu pronájmu kancelářských prostor, kde má podíl menší než .. %. Spojení soutěžitelů na trhu pronájmu kancelářských prostor tedy nepředstavuje vznik dominantního postavení.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.2.2002