UOHS S173/2007
Rozhodnutí: S 173/2007/KS-14232/2007/610 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů BRAU-UNION Aktiengesellschaft, Rakousko a Královský pivovar Krušovice a.s.
Účastníci BARU-UNION Aktiengesellschaft, Rakousko Královský pivovar Krušovice a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 3. 8. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 115 KB


S 173/2007/KS-14232/2007/610 V Brně dne 3. srpna 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/07, zahájeném dne 4. července 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost BRAU-UNION Aktiengesellschaft, se sídlem Poschacherstrasse 35, Linz, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 11. června 2007 JUDr. Dagmar Dubeckou, Ph.D., advokátkou, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů BRAU-UNION Aktiengesellschaft, se sídlem Poschacherstrasse 35, Linz, Rakouská republika, a Královský pivovar Krušovice a.s., se sídlem Krušovice, IČ: 451 58 066, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a prodeji akcií, uzavřené dne 14. června 2007 mezi společností Radeberger Gruppe Holding GmbH, se sídlem Darmstaedter Landstrasse 185, Franfurkt nad Mohanem, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, a společností BRAU-UNION Aktiengesellschaft, se sídlem Poschacherstrasse 35, Linz, Rakouská republika, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost BRAU-UNION Aktiengesellschaft, se sídlem Poschacherstrasse 35, Linz, Rakouská republika, nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Královský pivovar Krušovice a.s., se sídlem Krušovice, IČ: 451 58 066, a tím i získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobných zahraničních registrů, vyjádření třetích stran, které byly Úřadu zaslány v souvislosti s předmětným správním řízení, a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 30/2007 ze dne 25. července 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek Úřad obdržel jednu připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů, a to podání Mgr. Jana Burdycha advokáta, se sídlem Bratislavská 7, Brno (dále jen "Mgr. Burdych"), ze dne 27. července 2007. Notifikační podmínky
Dne 14. června 2007 uzavřely společnosti Radeberger Gruppe Holding GmbH, se sídlem Darmstaedter Landstrasse 185, Franfurkt nad Mohanem, Spolková republika Německo (dále jen "Radeberger"), jako prodávající, a BRAU-UNION Aktiengesellschaft, se sídlem Poschacherstrasse 35, Linz, Rakouská republika (dále jen "BRAUN"), jako kupující, Smlouvu o koupi a prodeji akcií, v jejímž důsledku má společnost BRAUN nabýt akci představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Královský pivovar Krušovice a.s., se sídlem Krušovice, IČ: 451 58 066 (dále jen "KPK"), a tím i získat možnost přímo výlučně kontrolovat tuto společnost.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost BRAUN je rakouskou akciovou společností, která se zaměřuje na kontrolování společností působící v oblasti výroby a distribuce piva. Společnost BRAUN náleží do celosvětově působící podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí rodina Heineken. Skupina Heineken je celosvětově činná zejména v oblasti výroby a distribuce piva, v menší míře pak výroby a distribuce nealkoholických nápojů.
V České republice skupina Heineken rovněž působí v oblasti výroby a distribuce piva, distribuce nealkoholických nápojů a distribuce sladu, a to prostřednictvím následujících společností:
STAROBRNO, a.s., se sídlem Hlinky 160/12, Brno, IČ: 463 46 911 (dále jen "STAROBRNO"),
HEINEKEN ČR, spol. s r.o., se sídlem Prokešova 34/203, Chrlice, Brno, IČ: 612 49 211,
Heineken Slovensko, a.s., se sídlem Štefánikova 79, Nitra, Slovenská republika, a
Heineken Slovensko Sladovne, a.s., se sídlem Štefánikova 79, Nitra, Slovenská republika.
Společnost KPK je v době před uskutečněním posuzované transakce kontrolována společností Radeberger, jež náleží do podnikatelského uskupení Dr. August Oetker Group. Společnost KPK podniká v oblasti výroby a distribuce piva. V České republice společnost KPK nekontroluje žádného dalšího soutěžitele. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedeného vyplývá, že společnost KPK je na území České republiky činná v oblasti výroby a distribuce piva, skupina Heineken v České republice rovněž působí jako výrobce a distributor piva, v menší míře pak prodává slad a nealkoholické nápoje.
Pokud se jedná o oblast výroby a distribuce piva, pak tuto lze rozčlenit na základní skupiny podle barvy piva-pivo světlé, polotmavé, tmavé, řezané. Jednotlivé skupiny piv pak lze rozčlenit do několika podskupin, a to pivo lehké, výčepní, ležák, speciální, porter, pivo se sníženým obsahem alkoholu, pivo se sníženým obsahem cukrů, pivo pšeničné, kvasnicové nealkoholické či ochucené.
Pokud se jedná o způsob prodeje piva, je prodáváno jednak přes maloobchodní kanály (tzv. off-trade), kdy je plněno a konečným zákazníkům prodáváno v lahvích a plechovkách (popř. v malých soudcích), a jednak přes provozovny pro prodej a konzumaci nápojů, tj. hotely, restaurace, kavárny apod. (tzv. on-trade), kam je distribuováno zejména v cisternách a sudech. Prodej piva přes gastronomické provozovny je odlišen od maloobchodního sektoru, neboť prodej piva v hostinských zařízení nesestává pouze z prodeje, ale jeho součástí jsou i poskytované služby. Pivovary obvykle organizují specifické distribuční systémy pro tento sektor. Prodej piva v takových provozovnách je dále charakteristický nutností pořídit speciální instalace pro čepování piva. Ceny účtované v tomto sektoru jsou obvykle vyšší než ceny piva v maloobchodech. Služby poskytované v hostinských zařízeních a spojené s prodejem piva jsou právě tím rysem, který odlišuje jinak stejný výrobek (pivo) od prodeje v maloobchodě.
Účastník řízení ve svém podání uvedl, že relevantním trhem by v daném případě měl být trh výroby a distribuce piva, neboť oba spojující se soutěžitelé na takovém trhu působí. Úřad se v rámci svého šetření zabýval problematikou relevantního trhu z hlediska věcného v oblasti piva. Ve své předcházející rozhodovací praxi 1 Úřad při vymezování relevantních trhů v dotčené oblasti považoval za relevantní trh trh piva bez jeho dalšího členění. Evropská komise ve svých rozhodnutí v případech spojení soutěžitelů, výrobců piv, naznačila další možné členění trhu piva, a to na dva základní subtrhy, a to off-trade a on-trade prodeje piva.
Nicméně s ohledem na skutečnost, že postavení spojujících se soutěžitelů se významně neliší, ať už by za relevantní trhy byly považovány jednotlivé výše popsané subtrhy nebo celkový trh piva, nepovažuje Úřad vymezit relevantní trh z hlediska věcného za nutné, a dopady předmětného spojení bude hodnotit na celkovém trhu piva .
Z hlediska geografického se za relevantního trhu považuje území celé České republiky .
Na trhu piva v České republice působí oba spojující se soutěžitelé. Společnost KPK v České republice vyrábí a na trh dodává svá piva pod značkami Světlé, Černé, Mušketýr, Imperial a Radler (míchaný nápoj na bázi piva). Skupina Heineken v České republice piva vyrábí (prostřednictvím pivovarů Starobrno a Hostan), a toto pivo společně s dalšími pivy, která dováží, distribuuje. Skupina Heineken je v České republice činná prostřednictvím značek Starobrno (Ležák, Medium, Tradiční, Svatováclavské, Černé, Řezák, Osma-pivo s menším obsahem alkoholu, Fríí-nealkoholické pivo, Baron Trenck, Červený Drak a Black Drak), Hostan (Cechovní, Naše pivko, Hradní, Premium a Zámecké), Zlatý bažant (Světlý ležák, Tmavý ležák, Světlé výčepní pivo a Nealkoholické pivo), Heineken, Amstel, Murphy´s a Edelweiß.
Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude na trhu piva v České republice činit cca ...(obchodní tajemství-méně než 10 %)... %, kdy skupina Heineken dosahuje cca ...(obchodní tajemství-méně než 10 %)... % podílu, tržní podíl společnosti KPK v České republice činí cca ...(obchodní tajemství-méně než 5 %)... %.
V České republice působí velké množství společností činných v oblasti výroby a distribuce piva, v roce 2006 Český svaz pivovarů a sladoven evidoval celkem 43 podnikových pivovarů. Nejvýznamnějším soutěžitelem na trhu je společnost Prazdroj, a.s., jejíž podíl na trhu převyšuje 50 %, tato společnost je na trhu aktivní prostřednictvím pivovarů Plzeň, Radegast a Velké Popovice, druhým nejsilnějším subjektem na trhu je společnost Pivovary Staropramen, a.s., která prostřednictvím produktů svých pivovarů Staropramen, Braník a Ostravar dosahuje cca ...(obchodní tajemství-méně než 15 %)... % podílu. Mezi další významné soutěžitele na trhu patří společnosti PMS Přerov, a.s. ( ...(obchodní tajemství-méně než 10 %)... % podíl na trhu-pivovary Přerov, Hanušovice a Litovel), DRINKS UNION, a.s. ( ...(obchodní tajemství-méně než 5 %)... %-pivovary Ústí nad Labem, Louny a Kutná Hora), Budvar, n.p. ( ...(obchodní tajemství-méně než 5 %)... %), MP Platan, s.r.o. ( ...(obchodní tajemství-méně než 5 %)... %) a Pivovar Svijany, s.r.o. ( ...(obchodní tajemství-méně než 5 %)... %). Podíl zbývajících pivovarů na trhu piva v České republice je nižší než jedno procento.
K situaci na trhu s pivem v České republice lze konstatovat, že je charakteristický přítomností několika společností s velkou hospodářskou silou, která je umocněna začleněním těchto společností do, v oblasti výroby a prodeje piva, celosvětově působících podnikatelských uskupení (společnost Prazdroj, a.s. je součástí koncernu South African Breweries-Miller Group, společnost Pivovary Staropramen, a.s. náleží do podnikatelského uskupení Interbrew, společnost STAROBRNO je součástí skupiny Heineken). Z těchto společností pak společnost Prazdroj, a.s. zaujímá na trhu v České republice dominantní postavení, které v průběhu posledních let významným způsobem navíc posiluje (zatímco v roce 1998 společnost Prazdroj, a.s. zaujímala na trhu cca ...(obchodní tajemství-méně než 45 %)... % podíl, v roce 2002 cca ...(obchodní tajemství-méně než 50 %)... %, v roce 2006 již nad 50 %). Další skupinou jsou významné české společnosti bez majetkového propojení na významné zahraniční podnikatelské skupiny působící v oblasti výroby a prodeje piva (PMS Přerov, a.s, DRINKS UNION, a.s., Budvar, n.p., MP Platan, s.r.o., Pivovar Svijany, s.r.o., Pivovar Jihlava, a.s., Pivovar Černá Hora, a.s. a RP Bernard, a.s.), kdy tyto podniky působí v rámci celé České republiky. Poslední skupinou je větší množství malých pivovarů, které působí zejména regionálně.
Jak bylo výše uvedeno, jeden ze spojujících se soutěžitelů, skupina Heineken, působí v České republice i v oblasti prodeje sladu a prodeje nealkoholických nápojů. V oblasti prodeje sladu v České republice působí skupina Heineken prostřednictvím dovozů ze Slovenské republiky, kdy množství dovezeného sladu představuje méně než ...(obchodní tajemství-méně než 5 %)... z celkové spotřeby sladu v České republice, navíc slad dovezený skupinou Heineken ...(obchodní tajemství)... . Podíl skupiny Heineken v oblasti prodeje nealkoholických nápojů v České republice je rovněž nižší než ...(obchodní tajemství-méně než 5%)... .
V souvislosti s posuzovaným spojením soutěžitelů Úřad dne 27. července 2007 obdržel podání pana Mgr. Burdycha, ve kterém vyjadřuje své námitky proti spojení skupiny Heineken a společnosti KPK. Mgr. Burdych ve svém dopise mj. uvádí, že trh piva v České republice je trhem koncentrovaným, kde pivovary v důsledku zostřující se konkurence ze strany kapitálově silnějších subjektů se zahraničními vlastníky spíš zanikají, resp. bojují o přežití. Negativní vliv tohoto konkurenčního boje a zvyšující se tržní moci velkých pivovarů se přenáší i na odběratele při on-trade distribuci, kdy velké pivovary nutí provozovatele hotelů, restaurací, kaváren apod. uzavírat stále více nevýhodné smlouvy. Z těchto důvodů se Mgr. Burdych domnívá, že každá fúze větších hráčů představuje nebezpečí pro tržní strukturu, neboť zvýšená síla velkých hráčů nadále zvyšuje bariéry vstupu na trh pro nové soutěžitele a podstatně zhoršuje pozici soutěžitelů malých, jakož i odběratelů. Tento proces pak může vést i k nižší variabilitě nabídky pro spotřebitele, a to např. prostřednictvím výhradních smluv, které budou uzavírat velcí soutěžitelé se svými odběrateli na on-trade trhu piva, jež pak budou omezovat možnost malých pivovarů uplatnit se na trhu. Současně Mgr. Burdych poukazuje na protisoutěžní chování skupiny Heineken, resp. i dalších zahraničních pivovarských skupin působících v České republice, ke kterému došlo na trzích v jiných evropských státech (např. Nizozemí a Belgie), a obává se, že by se obdobného protisoutěžního chování mohly tyto společnosti dopustit i v České republice.
Závěrem svého podání Mgr. Burdych požaduje, aby Úřad předmětné spojení soutěžitelů nepovolil, neboť v důsledku předmětného spojení soutěžitelů vzniká riziko kartelu tří kapitálově mimořádně silných společností, který prostřednictvím vázaných smluv a jiných soutěž omezujících instrumentů povede k vyloučení jiných soutěžitelů z trhu, neboť tito nebudou schopni dodávat své pivo do on-trade distribučního kanálu, což by v konečném důsledku mohlo vést k zániku řady značek na trhu, a tak i k újmě konečných spotřebitelů. Alternativně Mgr. Burdych navrhuje, aby předmětné spojení soutěžitelů bylo povoleno, za podmínky splnění behaviorálních opatření, ke kterým se zaváže skupina Heineken, a to k závazku skupiny Heineken zvyšovat cenu piva pro jakýkoliv distribuční kanál maximálně o výši inflace (tímto závazkem Mgr. Burdych chce odstranit nebezpečí případných cenových kartelů, kterých by se mohla účastnit skupina Heineken), a závazku neuzavírat v rámci on-trade distribuce piva takové smlouvy, které budou ukládat výtočnám zákaz odběru piva od jiných dodavatelů (tento závazek má za cíl umožnit přístup třetím stranám do on-trade distribuční sítě piva).
K výše popsaným námitkám Mgr. Burdycha Úřad uvádí následující. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na trhu piva v České republice bude po uskutečnění navrhovaného spojení soutěžitelů pod 10 %. V této souvislosti Úřad poukazuje na ustanovení § 17 odst. 3 zákona, které uvádí, že, pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak. Tato vyvratitelná domněnka nezávadnosti spojení na hospodářskou soutěž by v daném případě mohla být vyvrácena, s ohledem na nízký tržní podíl spojujících se soutěžitelů, pouze za předpokladu existence velmi významných skutečností svědčících o reálné možnosti narušení soutěžního prostředí.
Pokud se jedná o míru koncentrace trhu, lze uvést, že o stavu hospodářské soutěže může též poskytnout užitečné informace celková úroveň koncentrace trhu, která je vyjádřená tzv. Herfindahl-Hirschmanovým indexem (HHI), který se vypočítává jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na trhu. Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, změna HHI (tzv. delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace přímo vyvolané spojením. V souladu s Pokyny Evropské komise pro posuzování horizontálních spojování podniků podle Nařízení Rady o kontrole spojování podniků pravděpodobně nebudou zjištěny problémy v oblasti horizontální hospodářské soutěže na trhu s HHI po spojení pod 1000, rovněž tak pravděpodobně nebudou zjištěny problémy v oblasti horizontální hospodářské soutěže ani v případě spojení s HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a delta pod 250 nebo v případě spojení s HHI po spojení nad 2000 a delta pod 150, vyjma existence zvláštních okolností, např. v podobě jednoho nebo více těchto faktorů: spojení se účastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo podnik s malým podílem na trhu, který nedávno vstoupil na trh, jedna nebo více spojujících se stran jsou významnými inovátory, jejichž metody se nepromítají do podílů na trhu, existuje významné vlastnictví podílů mezi účastníky trhu, jeden ze spojujících se podniků je individualistický podnik s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování, existují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů, jedna ze spojujících se stran má před spojením 50% nebo větší podíl na trhu.
V případě posuzovaného spojení soutěžitelů lze souhlasit se stěžovatelem, že trh piva v České republice je velmi koncentrovaný před i po případném nabytí kontroly nad KPK ze strany skupiny Heineken, neboť úroveň HHI výrazně převyšuje hodnotu 2000. Nicméně s ohledem na relativně nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů ( ...(obchodní tajemství-méně než 10 %)... % v případě skupiny Heineken a ...(obchodní tajemství-méně než 5%)... % v případě společnosti KPK) bude změna úrovně koncentrace před a po uskutečnění navrhované transakce (tzv. delta) výrazně nižší než 50. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že předmětné spojení soutěžitelů s ohledem na úroveň koncentrace trhu nevzbuzuje obavy z narušení soutěžního prostředí. Rovněž ani výše popsané faktory, které by mohly vyvrátit domněnku absence narušení soutěžního prostředí, nejsou splněny, neboť žádný ze spojujících se soutěžitelů nepředstavuje potenciálního či na trh nově vstoupivšího soutěžitele či inovátora, nedisponuje na trhu podílem převyšujícím 50 % a ani nepředstavuje soutěžitele, který by svým individualistickým přístupem k působení na trhu dříve či potenciálně narušoval koordinované chování ostatních soutěžitelů na trhu, neboť taková koordinace chování soutěžitelů na trhu s pivem v České republice nebyla Úřadem konstatována a ani se s ohledem na postavení společnosti Prazdroj, a.s. na trhu nevyskytují podmínky, které by nasvědčovaly možnému koordinovanému chování soutěžitelů.
V této souvislosti je nutno opětovně poukázat na individuální dominantní postavení společnosti Prazdroj, a.s. na trhu s pivem v České republice, které je navíc v průběhu posledního desetiletí průběžně posilováno. Jedním z důvodů posilování tohoto postavení společnosti Prazdroj, a.s. je i absence většího množství silných konkurenčních subjektů, z tohoto hlediska je možné spatřovat v předmětném spojení soutěžitelů prvek posilující konkurenční prostředí v České republice, neboť vzniká vedle společnosti Pivovary Staropramen, a.s. další významný tržní subjekt schopný efektivně konkurovat dominantnímu soutěžiteli na trhu.
Pokud se jedná o závazky, jež Mgr. Burdy žádá, aby byly přijaty jako podmínky pro povolení daného spojení soutěžitelů, Úřad má za to, že s ohledem na skutečnost, že spojení soutěžitelů skupina Heineken/KPK nevzbuzuje obavy z narušení soutěžní prostředí, případné závazky, jejichž splnění by podmiňovalo jeho povolení, nejsou nutné.
Nicméně dále Úřad uvádí, pokud se jedná o závazek mající za cíl zamezit skupině Heineken na případné cenové kartelové dohodě, je nutné upozornit, že obecně závazky či podmínky směřující k zamezení soutěžitelům v účasti na kartelových dohodách, nejsou vhodnými, přiměřenými či smysluplnými opatřeními ve prospěch zachování soutěžního prostředí, neboť uzavření cenové kartelové dohody je vždy ze zákona zakázané.
Co se týče problematiky uzavírání trhu s pivem, zejména jeho části on-trade distribuce, Úřad uvádí, že smlouvy, jimiž pivovary zavazují provozovatele restaurací k minimálním či výhradním odběrům piva, mohou být z hlediska hospodářské soutěže vážným problémem. Z tohoto důvodu se Úřad touto problematikou kontinuálně zabývá již od druhé poloviny 90. let minulého století, mj. vedl v dané věci několik správních řízení.
Obecně lze k těmto dohodám konstatovat, že dohody o výhradním či o minimálním odběru jsou považovány za tzv. soft-core kartely, tudíž jsou tolerovány, pokud jsou uzavírány soutěžitelem s menším než 30% podílen na trhu a nepřekročí dobu pěti let. V případě dohod uzavíraných soutěžitelem s ještě větším podílem je třeba individuálního posouzení dopadů takové dohody. Nicméně na trhu mohou nastat kumulativní uzavírací účinky, pokud je vertikálními dohodami pokryto více než 30 % trhu, za opravdu problematické by však z pohledu soutěžní politiky bylo považováno až 50% pokrytí trhu těmito dohodami.
Z pravidelného monitoringu dané oblasti Úřad zjistil, že v současné době objem piva dodaný do pohostinských zařízení vázaný smlouvami na minimální či výhradní odběr piva představuje maximálně 30 % z celkového množství piva dodaného na sledovaný trh. V poslední době navíc lze vysledovat obecný trend poklesu množství dodávaného piva na základě smluv o minimálním či výhradním odběru, přičemž i do provozoven vázaných minimálními odběry jsou pravidelně množné dodávky z jiných pivovarů. Dohody o čistém výhradním odběru se týkají pouze tří pivovarů, jejichž tržní podíl na trhu s pivem je nižší než 1 %.
V návrhu na povolení spojení soutěžitelů společnost BRAUN požádala, aby předmětné spojení soutěžitelů Úřad povolil včetně omezení, která jsou součástí listiny zakládající posuzované spojení soutěžitelů, neboť tato omezení představují omezení, která přímo souvisejí se spojením a jsou nezbytná k jeho uskutečnění.
K tomu Úřad uvádí, že z ustanovení § 17 odst. 2 zákona vyplývá, že rozhodnutí o povolení spojení se vztahuje rovněž na taková omezení hospodářské soutěže, která soutěžitelé uvedli v návrhu na povolení spojení a která se spojením přímo souvisejí a jsou nezbytná k jeho uskutečnění.
S ohledem na relativně nízký tržní podíl spojujících se soutěžitelů a na existenci významných konkurenčních subjektů na trhu dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
v zastoupení
Mgr. Igor Pospíšil
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D., advokátka
AK Kocián Šolc Balaštík
Jungmannova 24
110 00 Praha 1
1 Rozhodnutí Úřadu S 108/99-240-SAB/Plzeňský Prazdroj ze dne 14.12.1999, rozhodnutí Úřadu S127/02-SAB/Miller ze dne 28. června 2002, rozhodnutí Úřadu S 108/03-Heineken/Getränke-Beteiligungs-AG