UOHS S173/2003
Rozhodnutí: OF/S173/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů WAVIN s.r.o. a Ekoplastik a.s.
Účastníci Ekoplastik a.s., Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem Wavin s.r.o., Helenín 54/4760, 586 03 Jihlava 3
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 10. 10. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 82 KB


S 173/03-3593/03
V Brně dne 3. října 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/03, zahájeném dne 3. září 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost WAVIN s.r.o., se sídlem Helenín 54/4760, Jihlava 3, IČ: 60698560, ve správním řízení zastoupená Mgr. Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů WAVIN s.r.o., se sídlem Helenín 54/4760, Jihlava 3, IČ: 60698560, a Ekoplastik a.s., se sídlem Rudeč 848, Kostelec nad Labem, IČ: 15886794, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 27. srpna 2003 mezi panem Ing. Jaroslavem Čadkem, bytem Nad Strání 702/43, Praha 8, jako prodávajícím, a společností WAVIN s.r.o., jako kupujícím, v jejímž důsledku kupující získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Ekoplastik a.s., a tím možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 37/2003 ze dne 17. září 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
Na základě smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 27. srpna 2003 mezi panem Ing. Jaroslavem Čadkem, bytem Nad Strání 702/43, Praha 8, jako prodávajícím, a společností WAVIN s.r.o., se sídlem Helenín 54/4760, Jihlava 3, IČ: 60698560 (dále jen "WAVIN"), jako kupujícím, nabude společnost WAVIN akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Ekoplastik a.s., se sídlem Rudeč 848, Kostelec nad Labem, IČ: 15886794 (dále jen "Ekoplastik").
V souladu s výše uvedeným lze konstatovat, že navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), neboť společnost WAVIN získá na základě Smlouvy o koupi akcií možnost přímo kontrolovat soutěžní chování společnosti Ekoplastik. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je tedy splněna, navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost WAVIN je českou společností patřící do skupiny Wavin, jejíž hlavní činností je distribuce produktů, které vyrábí ostatní společnosti náležící do této skupiny. Především se jedná o trubky a tvarovky pro vnější tlakové rozvody vody a plynu a kanalizační potrubí. Společnost WAVIN je 100% dceřinou společností holdingové společnosti Wavin B.V., se sídlem Stationsplein 3, P.O. Box 173, Zwolle, Nizozemské království (řídí skupinu Wavin), která je společně kontrolována skupinou CVC (řídící společností je CVC Capital Partners Group Ltd., se sídlem 18 Grenville Street, P.O. Box 87, St. Helier, Jersey, Channel Islands, Spojené státy americké) a holdingovou společností WMO Beheer NV, se sídlem Oude Veerweg 1, Zwolle, Nizozemské království. Skupina Wavin působí především v oblasti výroby a prodeje termoplastových trubek a tvarovek. Skupiny CVC i WMO působí hlavně v oblasti investičního a organizačního poradenství.
V České republice působí skupina Wavin také nepřímo prostřednictvím společnosti Arot CZ, a.s., se sídlem Helenín 54/4760, Jihlava 3, IČ: 25284533, která se zabývá dodáváním ochrany kabelů, avšak v současné době nevyvíjí žádnou činnost. Další společností ze skupiny Wavin v České republice byla společnost DANCCO, sdružení Praha, která k 18. 3. 2003 zanikla.
Společnost Ekoplastik je česká akciová společnost, jejíž základní kapitál je před uskutečněním předmětného spojení rozdělen do deseti akcií na majitele ve vlastnictví jediné fyzické osoby, pana Ing. Jaroslava Čadka. Hlavním předmětem činnosti společnosti Ekoplastik je výroba a prodej termoplastových potrubních systémů, zejména potrubních systémů pro vnitřní rozvody pitné studené a teplé vody a pro vytápění, a dále pro odpadní systémy. Dále vyrábí a prodává plastové a kovoplastové příslušenství k upevnění a propojení trubek a tvarovek. Mezi další aktivity společnosti Ekoplastik patří distribuce svářeček a dalších pomůcek ke sváření (nůžky, řezáky apod.) určených pro montáž trubek a tvarovek, včetně výroby vlastních svářeček.
Výše uvedená fyzická osoba kontrolující společnost Ekoplastik ovládá ještě následující subjekty v České republice: společnost EKO PET a.s., se sídlem Strážnická 3586, Mělník, IČ: 26116219, zabývající se výrobou preforem na výrobu PET lahví; a společnost Ekoplastik CZ Group spol. s r.o., se sídlem V Holešovičkách, Praha 8, IČ: 48202631, zabývající se prodejem a montáží potrubních systémů pro tlakové rozvody a odpadních systémů.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad vymezuje relevantní trhy, které jsou spojením dotčeny, a následně posoudí, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů na takových trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností Ekoplastik, která působí v oblasti výroby a prodeje termoplastových potrubních systémů, přičemž nabývající společností je společnost WAVIN rovněž působící v této oblasti.
Předmětem činnosti společnosti Ekoplastik ve zmiňované oblasti je výroba a prodej termoplastových potrubních systémů (sestávajících se zejména z trubek a tvarovek), především plastových potrubních systémů z polypropylenu (PP) pro vnitřní rozvody pitné studené a teplé vody, pro vytápění a pro odpadní systémy. Dále vyrábí a prodává plastové a kovoplastové příslušenství k upevnění a propojení trubek a tvarovek, distribuuje svářečky a další pomůcky pro montáž trubek a tvarovek a vyrábí i vlastní svářečky.
Činnost společnosti WAVIN, která předmětnou transakcí kontrolu nabývá, se soustředí především do oblasti výroby a prodeje termoplastových trubek a tvarovek, včetně příslušenství pro budovy, technickou vybavenost a veřejné sítě, zejména trubky pro tlakové rozvody plynu a vody, trubky pro nadzemní a podzemní drenážní systémy a kanalizační potrubí, potrubní systémy pro budovy (vnitřní a vnější, např. pro rozvody plynu, vody a odpadu), trubky pro ochranu kabelů (např. elektrických kabelů nebo kabelů ze skleněného vlákna), tvarovky pro všechny výše uvedené trubky a plastové a kovoplastové příslušenství k opravě a propojení trubek (objímky, svorky, žlaby apod.).
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů a rovněž s přihlédnutím k níže uvedenému vymezil Úřad věcně relevantní trhy pro účely tohoto rozhodnutí jako (i) trh termoplastových trubek a (ii) trh termoplastových tvarovek.
Z hlediska geografického se jedná o relevantní trhy vymezené celým územím České republiky .
V rámci vymezování relevantních trhů Úřad přihlížel kromě informací poskytnutých účastníkem řízení i k vlastním analýzám a praxi 1 . Podpůrně vycházel z rozhodnutí Evropské Komise 2 , která trh plastových potrubních systémů dělí na dva hlavní segmenty a to (i) trh plastových trubek a (ii) trh tvarovek. Plastové trubky je pak možné dále členit na základě jejich specifického využití např. k dopravě a distribuci vody či plynu, trubky odpadní a kanalizační, nebo ochrana (elektrických) kabelů, tyto produkty lze však z pohledu nabídky u většiny výrobců poměrně snadno substituovat.
Termoplastové trubky jsou vyráběny převážně z polyethylenu (PE) a to lineárního nízkohustotního vysokotlakého (LLDPE), středněhustotního (MDPE) a vysokohustotního nízkotlakého (HDPE), nebo z polypropylénu (PP) a polyvinylchloridu (PVC). Jako další materiály se používají například beton, azbestový cement, keramika, materiály na epoxidové bázi, měď, železo či ocel. V některých oblastech (např. dodávky vody, plynu) mohou sice být plasty a alternativní materiály vzájemnými substituty, nicméně jsou často svými technickými vlastnostmi velmi odlišné (např. odolnost teplotám, zvuková izolace, hygienické a zdravotní požadavky apod.) a substituce je tím omezena, k čemuž také přispívá vývoj plastových materiálů, které díky zdokonaleným technickým parametrům postupně nahrazují materiály dříve převládající a zvyšuje se jejich konkurenceschopnost. Pokud jde o tvarovky, ty tvoří samostatný relevantní trh, neboť jsou svojí charakteristikou od trubek velmi odlišné. Jsou méně objemné, mají vyšší přidanou hodnotu a jsou určeny na přizpůsobení mnoha typům trubek.
V tomto konkrétním případě Úřad dospěl k závěru, že pro posouzení dopadů předmětného spojení není nezbytně nutné vymezovat relevantní trhy užším způsobem a to zejména s ohledem na zmiňovanou zaměnitelnost jednotlivých výrobků na straně nabídky, relativně nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů, jakož i nepodstatné horizontální překrytí jejich činností. V rámci vymezených relevantních trhů totiž působí společnost WAVIN hlavně v oblasti "občanské vybavenosti" (tj. kanalizační systémy, tlakové rozvody vody a plynu), zatímco společnost Ekoplastik se zaměřuje na oblast "budov" (tj. rozvody teplé a studené vody, odpadní systémy); činnosti spojujících se soutěžitelů se tak vzájemně doplňují.
Na vymezených relevantních trzích působí jak společnost Ekoplastik tak i společnost WAVIN, přičemž jejich společný podíl nepřesahuje na trhu termoplastových trubek ani tvarovek (obchodní tajemství) podíl. Přitom platí, že v případě širšího vymezení dotčených trhů (např. při zahrnutí i jiných materiálů) by odhadované podíly byly ještě nižší.
Na trzích termoplastových trubek a tvarovek působí v rámci České republiky několik ekonomicky silných mezinárodních soutěžitelů (Uponor, Pipelife, GF, Rehau a další) i tuzemských soutěžitelů (INSTAPLAST Praha, Gascontrol Plast, Gerodur, OSMA, FV Plast a další), z nichž někteří dosahují tržního podílu vyššího než (obchodní tajemství) , a konkurence je tak obecně na těchto trzích silná. Pro vstup na trh neexistují žádné významné překážky 3 a důležitým faktorem je poskytovaná kvalita a schopnost širší nabídky různých produktů. Technologické postupy výroby i potřebné suroviny jsou běžně dostupné, a proto je vstup nových potenciálních konkurentů na tuzemský trh relativně snadný. Rovněž existuje možnost snadné substituce na straně nabídky, kdy výrobci mohou bez významnějších nákladů přejít k jiné výrobkové řadě pro jiné použití, a segmentace trhu je tak spíše ze strany poptávky. Lze tedy předpokládat, že existující konkurenční prostředí bude i nadále zachováno.
Vzhledem k uvedené argumentaci dospěl Úřad k závěru, že předmětným spojením nedojde k výraznému nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Případné spojení soutěžitelů tak nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Luděk Vrána, advokát
Linklaters, v.o.s.
Na Příkopě 19
Praha 1
117 19
Právní moc: 10. 10. 2003
1 S 144/03-3128/03
2 např. M.565
3 V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, je nutno mít nezbytné certifikáty pro prodej trubek a tvarovek.