UOHS S173/2001
Rozhodnutí: VO I/S173/01 Instance I.
Věc zahájení správního řízení ve věci povolení individuální výjimky dle § 8 zákona č. 143/2001 Sb.
Účastníci sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., se sídlem Lužná 591, Praha 6
Typ správního řízení Individuální výjimka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 8. 2. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 173/01-298/02-VO I V Brně dne 31. ledna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 173/01 zahájeném dne 4.12.2001 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na návrh sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., se sídlem Lužná 591, Praha 6, IČO 67985726, zastoupeného Ing. Richardem Kozou, předsedou představenstva a RNDr. Petrem Králem, členem představenstva, ve správním řízení zastoupeného Ing. Jiřím Dohnalem, výkonným ředitelem, na základě plné moci ze dne 4.1.2002, ve věci povolení individuální výjimky ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb ., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, pro Pravidla registrace doménových jmen v doméně .cz, která hodlá sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. uplatňovat při přidělování a registraci doménových jmen v doméně .cz od 1.3.2002, r o z h o d l
na základě zpětvzetí návrhu účastníkem řízení sdružením CZ.NIC, z.s.p.o. podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, takto:
Správní řízení čj. S 173/01 zahájené dne 4.12.2001 ve věci povolení individuální výjimky ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, se
z a s t a v u j e . O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 4.12.2001 návrh sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., se sídlem Lužná 591, Praha 6, IČO 67985726 (dále jen "CZ.NIC") na zahájení správního řízení ve věci povolení individuální výjimky dle § 8 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"). Navrhovatel požádal o povolení individuální výjimky ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona pro Pravidla registrace doménových jmen v doméně .cz, která hodlá uplatňovat při přidělování a registraci doménových jmen v doméně .cz od 1.3.2002.
Dne 21.1.2002 obdržel Úřad dopis sdružení CZ.NIC, ve kterém oznámilo Úřadu, že tímto bere svůj návrh na zahájení správního řízení ve věci povolení individuální výjimky ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona pro Pravidla registrace doménových jmen v doméně .cz v plném rozsahu zpět. P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k předsedovi Úřadu prostřednictvím zdejšího Úřadu. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Jana Konopiská
pověřená řízením I.výkonného odboru

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.2.2002
Rozhodnutí obdrží:
CZ.NIC, z.s.p.o.
Ing. Jiří Dohnal
výkonný ředitel
Lužná 591
160 00 Praha 6