UOHS S172/2002
Rozhodnutí: OF/S172/02-3316/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Elemedia S.p.A., Itálie a Radio Bonton a.s.,
Účastníci Elemedia S.p. A., se sídlem Miláno, Itálie Radio Bonton a.s.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 16. 10. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 63 KB


S 172/02-3316/02 V Brně dne 23. září 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 172/02, zahájeném dne 16. srpna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Elemedia S.p.A., se sídlem Via Massena 2, 20145 Milano, Itálie, ve správním řízení zastoupené panem Radkem Velechovským, se sídlem Radio Bonton a.s., Zelený Pruh 99, 140 00 Praha 4, na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Elemedia S.p.A., se sídlem Via Massena 2, 20145 Milano, Itálie, a Radio Bonton a.s., se sídlem Zelený Pruh 99, 140 00 Praha 4, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi akcií", uzavřené dne 7. srpna 2002, mezi společností Elemedia S.p.A., jako kupujícím, a společnostmi Bonton, a.s., se sídlem Štvanice 858, Praha 7, a Clear Channel Communications International, Inc., se sídlem 3305 W. Spring Mountain Road, Suite 60, Las Vegas, Nevada 89102, USA, jako prodávajícími, v jejíž konečném důsledku společnost Elemedia S.p.A., získá 100 % akcií ve společnosti Radio Bonton a.s., Zelený Pruh 99, 140 00 Praha 4, a tím i výhradní kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/02 ze dne 4. 9. 2002 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst, 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Elemedia S.p.A., se sídlem Via Massena 2, 20145 Milano, Itálie (dále jen "Elemedia"), a Radio Bonton a.s., se sídlem Zelený Pruh 99, 140 00 Praha 4 (dále jen "Radio Bonton"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 7. srpna 2002, mezi společností Elemedia a společnostmi Bonton, a.s., se sídlem Štvanice 858, Praha 7, a Clear Channel Communications International, Inc., se sídlem 3305 W. Spring Mountain Road, Suite 60, Las Vegas, Nevada 89102, USA, jejímž prostřednictvím získá společnost Elemedia v konečném důsledku transakce 100 % akcií ve společnosti Radio Bonton, a tím i výhradní kontrolu nad touto společností.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost Elemedia je 100% dceřinou společností společnosti Gruppo Editoriale L´Espresso, která je aktivní v mediálním sektoru (nakladatelství, tisk, rádio, TV, reklama aj.). Společnost Gruppo Editoriale L´Espresso je kontrolována holdingovou společností CIR SpA, která působící prostřednictvím dceřiných společností v mediální oblasti, a dále v oblasti energetiky, telekomunikací a náhradních dílů pro automobilový průmysl. Společnost CIR SpA nepůsobí v České republice ani jí kontrolované společnosti nemají v České republice žádné ekonomické aktivity.
Společnost Radio Bonton je před sloučením společně kontrolována společnostmi Bonton, a.s. a Clear Channel Communications International, Inc. Společnost Bonton, a.s. jako holdingová společnost působí v mediálním sektoru, Clear Channel Communications International, Inc. je mezinárodní radiovou vysílací společností. Společnost Radio Bonton dále nekontroluje žádného soutěžitele v České republice. Společnost Elemedia ani společnosti, které kontrolují tuto společnost nepůsobí přímo či nepřímo na trhu v České republice.
Společnost Radio Bonton působí v oblasti radiového vysílání a radiové reklamy . Radiového vysílání je možno rozdělit na vysílání celoplošné a regionální. Společnost Radio Bonton nevysílá celoplošně, nýbrž jen v lokalitách Prahy a středních Čech, prostřednictvím internetu je však vysílání dostupné celoplošně. Tržní podíl společnosti Radio Bonton na základě poslechovosti rozhlasových stanic v ČR nepřevyšuje v České republice ani v regionu středních Čech 5 % . Oblast mediální reklamy je možno rozdělit dle významnosti typu médií na televizní reklamu ( 45% podíl dle reklamních výdajů), reklamu v tisku ( cca 38 %), reklamu v rádiu (7 %), reklamu na veřejných prostorách (7 %), dále na internetu a ostatní reklamu. Společnosti Radio Bonton měla na základě výše reklamních výdajů do rozhlasové reklamy tržní podíl ve výši cca 3 % .
Na trhu v České republice působí pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů a to společnost Radio Bonton. Společnost Elemedia ani společnosti, které kontrolují tuto společnost nepůsobí přímo či nepřímo na žádném trhu v České republice. Činnosti spojujících soutěžitelů se tedy na území České republiky nepřekrývají, a na území České republiky nedochází k jejich vertikální ani horizontální integraci a tím i k navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích. Na relevantních trzích působí i další soutěžitelé a rovněž neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tyto trhy.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
P.M.-16. 10. 2002
Rozhodnutí obdrží:
pan Radek Velechovský
Radio Bonton a.s.
Zelený Pruh 99
140 00 Praha 4