UOHS S172/2001
Rozhodnutí: OF/S172/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Plynoprojekt Praha, a.s., se sídlem Sokolská 44, Praha 2 Transgas, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 20. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 58 KB


S 172/01-738/02 V Brně dne 1. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 172/01, zahájeném dne 19. prosince 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Transgas, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Transgas, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10, a Plynoprojekt Praha, a.s., se sídlem Sokolská 44, Praha 2, ke kterému dochází na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů č. T08/2001" uzavřené dne 12.12.2001 mezi Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, jako prodávajícím, a společností Transgas, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10, jako kupujícím, v jejímž důsledku získá kupující 72,53 % akcií a tím i kontrolu nad společností Plynoprojekt Praha, a.s., se sídlem Sokolská 44, Praha 2, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
n e p o d l é h á p o v o l e n í .
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad) zahájil dne 19. prosince 2001 na návrh společnosti Transgas, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10 (dále jen "Transgas"), správní řízení S 172/01 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů č. T08/2001" uzavřené dne 12.12.2001 mezi Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, jako prodávajícím, a společností Transgas, jako kupujícím, v jejímž důsledku získá kupující 72,53 % akcií a tím i kontrolu ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona nad společností Plynoprojekt Praha, a.s., se sídlem Sokolská 44, Praha 2 (dále jen "Plynoprojekt").
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, Dotazníku ke spojení a informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 02/02 ze dne 9. ledna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Charakteristika spojovaných soutěžitelů
Transgas je akciová společnost, která je kontrolována Fondem národního majetku České republiky, který drží 100 % jejích akcií. Podnikatelská činnost se soustřeďuje především do oblasti plynárenství, energetiky a obchodu.
Plynoprojekt je akciová společnost, která je kontrolována Fondem národního majetku České republiky, který drží 72,53 % jejích akcií. Podnikatelská činnost se soustřeďuje především do oblasti projektové činnosti ve výstavbě v oboru plynárenství.
Právní rozbor
Zamýšlená transakce je navržena tím způsobem, že společnost Transgas koupí 72,53 % akcií společnosti Plynoprojekt od Fondu národního majetku České republiky, který doposud Plynoprojekt kontroloval.
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona. Dle § 12 zákona dochází ke spojení soutěžitelů obecně mezi dvěma nebo více na trhu dříve samostatně působícími soutěžiteli. Jednou ze základních podmínek uvedených v zákoně je, že spojované subjekty musí být před spojením vzájemně ekonomicky nezávislé a po spojení musí tuto nezávislost ztratit. Jelikož v tomto případě oba spojující se soutěžitele kontroluje stejný subjekt, nejedná se o spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 20.3.02
Rozhodnutí obdrží:
Transgas, a.s.
Ing. Alena Vitásková
Předsedkyně představenstva Transgas, a.s.
Limuzská 12/3135
100 98 Praha 10