UOHS S171/2001
Rozhodnutí: OF/S171/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci MALTERIE SOUFFLET République tchéque, s.r.o., se sídlem Praha 3, Orebitská 4 TCHECOMALT GROUP, a.s. se sídlem Prostějov, Vranovická 56
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 26. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 84 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 171/01-798/02 V Brně dne 7. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 171/01, zahájeném dne 19. prosince 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost MALTERIE SOUFFLET République tchéque, s.r.o., se sídlem Praha 3, Orebitská 4, 130 00, ve správním řízení zastoupená Dr. Radanem Kubrem advokátem sdružení PROCHÁZKA/RANDL/KUBR se sídlem Jáchymova 2, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů MALTERIE SOUFFLET République tchéque, s.r.o., se sídlem Praha 3, Orebitská 4, a Obchodní sladovny, a.s. se sídlem Prostějov, Vranovická 56, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi akcií uzavřené mezi společnostmi MALTERIE SOUFFLET République tchéque, s.r.o., se sídlem Praha 3, Orebitská 4, , na straně jedné, a správcem konkurzní podstaty společnosti TCHECOMALT GROUP, a.s. se sídlem Prostějov, Vranovická 56, na straně druhé, v jejímž důsledku společnost MALTERIE SOUFFLET République tchéque, s.r.o., se sídlem Praha 3, Orebitská 4, získá akcie představující 74,53 % základního kapitálu společnosti Obchodní sladovny, a.s. se sídlem Prostějov, Vranovická 56, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje. Odůvodnění :
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 02/02 ze dne 9. ledna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení podniků má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 11. prosince 2001, mezi společností MALTERIE SOUFFLET République tchéque, s.r.o., se sídlem Praha 3, Orebitská 4 (dále jen "MALTERIE"), na straně jedné, a správcem konkurzní podstaty společnosti TCHECOMALT GROUP, a.s. se sídlem Prostějov, Vranovická 56 (dále jen "správcem konkurzní podstaty"), na straně druhé. V důsledku uvedené smlouvy společnost MALTERIE získá prostřednictvím akcií kontrolu nad společností Obchodní sladovny, a.s. se sídlem Prostějov, Vranovická 56 (dále jen "Obchodní sladovny").
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů přesáhl v minulém účetním období částku 5 mld. Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona
Dopady spojení
Společnost MALTERIE je vlastněna společností COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MALTERIES, se sídlem ve Francii (81,8% podíl) a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (18,2% podíl). Společnost MALTERIE působí v České republice od roku 2000, a na základě smlouvy o prodeji uzavřené se správcem konkurzní podstaty společnosti Moravské sladovny Kroměříž, a.s. získala společnost MALTERIE v květnu 2001 společnost Moravské sladovny Kroměříž, a.s. Společnost MALTERIE působí v současnosti na trhu sladu, kde její tržní podíl na tomto trhu byl nižší než [ ] % v roce 2001, za rok 2000 byl nulový.
Společnost Obchodní sladovny kontroluje společnosti působící zejména na trhu na trhu sladu a osiv obilovin na území České republiky. Součástí této skupiny byla rovněž i společnost Moravské sladovny Kroměříž, a.s, kterou jak je výše uvedeno získala společnost MALTERIE.
V současné době je trh sladu v České republice možno charakterizovat jako nasycený a zhruba 60 % celkového objemu výroby sladoven v ČR je exportováno do zahraničí. Z celkové potřeby sladu v České republice je cca 50 % potřeby sladu pokryto vlastní výrobou sladoven pivovarnických společností a zbylé množství je pokryto dodávkami komerčních sladoven.
Jak vyplývá z uvedených údajů, obchodní činnosti spojujících se soutěžitelů se na území České republiky překrývají pouze na trhu sladu, avšak uskutečněním navrhovaného spojení nedojde k výraznému navýšení podílů na tomto trhu.
Spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.3. 2002
Rozhodnutí obdrží:
Dr. Radan Kubr, advokát
advokátní kancelář Procházka / Randl / Kubr
Jáchymova 2,
110 00 Praha 1