UOHS S170/2009
Rozhodnutí: S170/2009/KS-9227/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PPF Group N.V. / CITY TOWER, s.r.o., ECM CITY EMPIRIA a.s., ECM OFFICES LIBEŇ s.r.o., VARENSKÁ OFFICE CENTER, a.s. a TABULA MAIOR, a.s.
Účastníci PPF Group N.V.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 12. 8. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 141 KB


ÚOHS-S170/2009/KS-9227/2009/840 V Brně dne 24. července 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 170/2009/KS, zahájeném dne 29. června 2009 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost PPF Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933 Tower B Level 9, ve správním řízení zastoupená JUDr. Ivo Jandou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 8, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů PPF Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933 Tower B Level 9, na straně jedné, a CITY TOWER, s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 27103251, ECM CITY EMPIRIA a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 27452573, ECM OFFICES LIBEŇ s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 27439275, VARENSKÁ OFFICE CENTER, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 27390918, a TABULA MAIOR, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 27143406, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy, kterou zamýšlí uzavřít jako kupující speciální regulovaný realitní podílový fond se sídlem v Lucembursku, který bude zprostředkovaně založen a kontrolován společností PPF Group N.V., a společnost ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, rue du Laboratoire 9, jako prodávající, v jejímž důsledku společnost PPF Group N.V. nepřímo nabude 100% obchodní podíl na společnosti CITY TOWER, s.r.o., 100% obchodní podíl na společnosti ECM OFFICES LIBEŇ s.r.o., akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti ECM CITY EMPIRIA a.s., akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti VARENSKÁ OFFICE CENTER, a.s. a akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti TABULA MAIOR, a.s., a tím i získá možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:

1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného zahraničního registru, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 27/2009 ze dne 8. července 2009. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít následujícím způsobem. Společnost PPF Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933 Tower B Level 9 (dále jen PPF Group ), založí prostřednictvím své dceřiné společnosti speciální regulovaný realitní podílový fond [1] se sídlem v Lucembursku (dále také jen Fond ). V souvislosti se založením Fondu budou rovněž založeny regulovaná investiční společnost se sídlem v Lucembursku [2] a investiční poradenská společnost se sídlem v České republice. [3] Obě tyto investiční společnosti a Fond budou kontrolovány společností PPF Group. Následně Fond uzavře jako kupující smlouvu se společností ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, rue de Laboratoire 9, jako prodávajícím, podle níž Fond a jeho prostřednictvím společnost PPF Group nabude 100% obchodní podíl na společnostech CITY TOWER, s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 27103251 (dále jen CITY TOWER ), ECM OFFICES LIBEŇ s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 27439275 (dále jen ECM OFFICES LIBEŇ ), a akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnostech ECM CITY EMPIRIA a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 27452573 (dále jen ECM CITY EMPIRIA ), VARENSKÁ OFFICE CENTER, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 27390918 (dále jen VARENSKÁ OFFICE CENTER ), a TABULA MAIOR, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 27143406 (dále jen TABULA MAIOR ). Jednotlivá nabytí obchodních či akciových podílů ve výše uvedených společnostech spolu věcně a časově souvisejí, neboť k nim dochází v rámci jedné transakce. Tato transakce jako celek byla Úřadem posouzena v rámci předmětného správního řízení.
4. Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku zamýšlené smlouvy získá společnost PPF Group možnost nepřímo výlučně kontrolovat společnosti CITY TOWER, ECM OFFICES LIBEŇ, ECM CITY EMPIRIA, VARENSKÁ OFFICE CENTER a TABULA MAIOR, předmětná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Při výpočtu obratu spojujících se soutěžitelů Úřad považoval v souladu s § 14 odst. 5 zákona nabývané společnosti CITY TOWER, ECM OFFICES LIBEŇ, ECM CITY EMPIRIA, VARENSKÁ OFFICE CENTER a TABULA MAIOR za jednoho soutěžitele, jemuž přiřadil obrat dosažený těmito společnostmi.
6. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
7. Návrh na povolení spojení byl v souladu s § 15 odst. 3 písm. a) zákona podán před uzavřením smlouvy zakládající spojení.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
8. Navrhovatel PPF Group je holdingovou společností, která vlastní a spravuje majetkové účasti ve společnostech, které vyvíjejí aktivity zejména v oblastech (i) spotřebitelského financování, (ii) bankovnictví, (iii) poradenských služeb, (iv) realitní činnosti, přičemž v této oblasti se zabývají především nabýváním komerčních nemovitostí a kancelářských ploch za účelem jejich pronájmu, nabýváním pozemků za účelem budoucí výstavby a developmentu, (v) správy pohledávek, (vi) kabelového televizního a radiového vysílání a poskytování internetového připojení, [4] (vii) likvidace komunálního odpadu a sekundárně výroby tepla a elektrické energie, a (viii) správy majetku. [5]
9. V oblasti pronájmu nebytových prostor je navrhovatel na území České republiky činný prostřednictvím společností (i) Office Star One spol. s r.o., (ii) Office Star Two spol. s r.o., (iii) Office Star Three spol. s r.o., (iv) Office Star Four spol. s r.o., (v) Office Star Five spol. s r.o., (vi) Office Star Six s.r.o., (vii) Office Star Seven spol. s r. o., (viii) Office Star Nine spol. s r.o., (ix) Office Star Ten spol. s r.o., (x) Office Star Thirteen spol. s r.o., (xi) Office Star Fourteen spol. s r.o. a (xii) PPF GATE a.s., jež své aktivity soustředí na území hlavního města Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Českých Budějovic, Hradce Králové, Liberce, Pardubic a Tábora.
10. V oblasti developerské činnosti je navrhovatel na území České republiky činný prostřednictvím společností Vítězné náměstí a.s. a Office Star Eight s.r.o.
11. Nabývané společnosti CITY TOWER , ECM OFFICES LIBEŇ , ECM CITY EMPIRIA , VARENSKÁ OFFICE CENTER a TABULA MAIOR (dále jen Nabývané společnosti ) se na území České republiky zabývají pronájmem nebytových prostor [6] a své aktivity soustředí na území hlavního města Prahy [7] a Ostravy. [8]
12. Z Úřadem zjištěných skutečností dále vyplývá, že mezi Nabývanými společnostmi, na straně jedné, a některými soutěžiteli, činnými na trzích pronájmu nebytových prostor, na straně druhé, existují před spojením personální vazby, které budou zachovány i po uskutečnění spojení. K tomu bylo dále zjištěno, že s Nabývanými společnostmi personálně propojené společnosti (jedná se o společnosti Vetrisol, s.r.o., se sídlem Praha 5, Hlubočepy, Renoirova 1051/2A, IČ: 27601781, One EpoqueInvestments, a.s., se sídlem Praha 5, Hlubočepy, Renoirova 1051/2A, IČ: 28220277, a Two EpoqueInvestments, a.s., se sídlem Praha 5, Hlubočepy, Renoirova 1051/2A, IČ: 28212347) dosahují na trhu pronájmu nebytových prostor na území hlavního města Prahy zanedbatelných tržních podílů. III. Dopady spojení
13. Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
14. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
15. Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí jak skupina společností kontrolovaná PPF Group, tak Nabývané společnosti na území České republiky v oblasti pronájmu nebytových prostor. Předmětné spojení soutěžitelů tak má horizontální charakter.
16. Při vymezování věcného relevantního trhu pro posuzovanou oblast vycházel Úřad z následujících úvah. Nebytové prostory, které jsou spojujícími se soutěžiteli a jejich konkurenty ve zkoumané oblasti pronajímány, lze z pohledu komerčního účelu, jemuž slouží, členit na (i) pronájem prodejních ploch, (ii) pronájem hotelových ploch a (iii) pronájem kancelářských ploch. [9] Tyto segmenty, případně jejich další členění, [10] trhu pronájmu nebytových prostor by sice mohly každý představovat samostatný relevantní trh, dosavadní rozhodovací praxe Úřadu se však přiklání k vymezení věcného relevantního trhu jako trhu pronájmu nebytových prostor. [11]
17. Při vymezení geografického relevantního trhu pro oblast pronájmu nebytových prostor [12] Úřad rozlišuje mezi územím hlavního města Prahy, na straně jedné, a ostatními územími v rámci České republiky, na straně druhé, s odůvodněním, že území hlavního města Prahy se v oblasti pronájmu nebytových prostor vyznačuje dostatečně homogenními soutěžními podmínkami, které jsou zřetelně odlišitelné od jiných území v České republice. Zejména pak cena za pronájem nebytových prostor je považována za klíčový rozlišující faktor. Protože se geograficky aktivity skupiny navrhovatele a Nabývaných společností v oblasti pronájmu nebytových prostor překrývají kromě území hlavního města Prahy pouze v Ostravě, přicházelo by v úvahu rovněž vymezení tohoto lokálního trhu pronájmu nebytových prostor.
18. Protože však posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic relevantního trhu, když společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů dosahuje při nejužším možném vymezení relevantního trhu (trh pronájmu nebytových prostor v segmentu kancelářských ploch na území Ostravy) pouze [5-15] %, ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otázku věcného i geografického vymezení relevantního trhu otevřenou.
19. V oblasti pronájmu nebytových prostor na území hlavního města Prahy nepřesahuje společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele hranici [0-5] % a rovněž tak v oblasti pronájmu nebytových prostor na území České republiky mimo území hlavního města Prahy spojující se soutěžitelé po spojení nedosáhnou společného tržního podílu [0-5] %. Jestliže by Úřad své posouzení zaměřil na území Ostravy, jako jednoho ze dvou měst v rámci České republice, kde se aktivity skupiny navrhovatele překrývají s činnostmi nabývaných subjektů (společnosti VARENSKÁ OFFICE CENTER), pak by společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele v oblasti pronájmu nebytových prostor činil [0-5] %. Bylo-li by při zkoumání Úřadu zohledněno možné užší členění oblasti pronájmu nebytových prostor, pak by spojující se soutěžitelé po spojení dosáhli v segmentu pronájmu kancelářských ploch na území hlavního města Prahy společného tržního podílu [5-15] %, na území České republiky mimo území hlavního města Prahy společného tržního podílu méně než [0-5] %, zatímco na území Ostravy by v uvedeném segmentu činil jejich společný tržní podíl [5-15] %. V dalších věcných segmentech trhu pronájmu nebytových prostor, tedy segmentu pronájmu prodejních ploch a segmentu pronájmu hotelových ploch by společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesáhl hranici [0-5] % při kterémkoli z možných geografických vymezení trhu.
20. Spojením vzniklý subjekt bude v posuzované oblasti čelit i po uskutečnění spojení konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, z nichž lze jmenovat například společnosti IMMORENT ČR s.r.o., Sekyra Group, a.s., PASSERINVEST GROUP, a.s nebo skupinu AIG Lincoln.
21. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
22. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
23. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ivo Janda, Ph.D., advokát
AK White & Case
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1

[1] Předpokládaný název tohoto fondu je PPF ECM Fund I.
[2] Předpokládaný název této společnosti je PPF ECM Fund Management Company S.a.r.l.
[3] Předpokládaný název této společnosti je PPF ECM Advisory, s.r.o.
[4] Touto činností se skupina PPF zabývá výlučně na regionálních trzích na Ukrajině.
[5] Touto činností se skupina PPF zabývá na území České republiky, Slovenska, Rumunska, Ruské federace, Ukrajiny, Kazachstánu, Běloruska, Kypru, Číny a Vietnamu.
[6] Společnost ECM CITY EMPIRIA navíc kontroluje společnost EMPIRIA BUILDING s.r.o. působící rovněž v oblasti pronájmu a správy nemovitostí. Další z nabývaných subjektů nemají žádné dceřiné společnosti.
[7] Zde jsou činné společnosti CITY TOWER, ECM OFFICES LIBEŇ, ECM CITY EMPIRIA a TABULA MAIOR.
[8] Zde je činná společnost VARENSKÁ OFFICE CENTER.
[9] Možnost takového členění naznačuje rozhodnutí Úřadu ve věci S 246/03 CEE CZ Immobilien/ELTIMA PROPERTY COMPANY .
[10] Například v závislosti na skutečnosti, zda pronajímané prostory jsou či nejsou klimatizované.
[11] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci S 154/01 Palác Karlín/Real Estate Karlín , rozhodnutí Úřadu ve věci S 219/03 Americká 33/IPB Real nebo rozhodnutí Úřadu ve věci S 246/03 CEE CZ Immobilien/ELTIMA PROPERTY COMPANY .
[12] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci S 246/03 CEE CZ Immobilien/ELTIMA PROPERTY COMPANY .