UOHS S170/2007
Rozhodnutí: S 170/2007/KS-13679/2007/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., OSEVA, a.s. a OS-IN a.s.
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s., Praha 4 OS-IN a.s. OSEVA, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 10. 8. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 145 KB

S 170/2007/KS-13679/2007/620 V Brně dne 27. července 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 170/07, zahájeném dne 29. června 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, IČ: 26185610, ve správním řízení zastoupené M. R., na základě plné moci ze dne 19. června 2007, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, IČ: 26185610, na straně jedné, a společností OSEVA, a.s., se sídlem Potoční 1436, Bzenec, IČ: 47912430, a OS-IN a.s., se sídlem Vnorovy 303, IČ: 49451502, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném převodu akcií, uzavřené mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, IČ: 26185610, jako budoucím nabyvatelem, a panem V. P., panem V. S., a panem S H, jako jednotlivými budoucími převodci, v jejímž důsledku společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, IČ: 26185610, získá akcie představující 76,3% podíl na základním kapitálu společnosti OSEVA, a.s., se sídlem Potoční 1436, Bzenec, IČ: 47912430, a akcie představující 87,59% základního kapitálu společnosti OS-IN, a.s., se sídlem Vnorovy 303, IČ: 49451502, a tím i možnost nad jmenovanými společnostmi vykonávat přímou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 29/2007 ze dne 18. července 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném převodu akcií, uzavřené mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, IČ: 26185610 (dále jen "AGROFERT"), jako budoucím nabyvatelem, a panem V. P., panem V. S., a panem S. H., jako jednotlivými budoucími převodci. V důsledku realizace zmíněné smlouvy získá společnost AGROFERT od pana V. P., akcie představující 38,15 % podíl na základním kapitálu společnosti OSEVA, a.s., se sídlem Potoční 1436, Bzenec, IČ: 47912430 (dále jen "OSEVA"), od pana V. S., akcie představující 38,15% podíl na základním kapitálu společnosti OSEVA, a od pana S. H., akcie představující 87,59% základního kapitálu společnosti OS-IN a.s., se sídlem Vnorovy 303, IČ: 49451502 (dále jen "OS-IN"), a tím i možnost uvedené společnosti přímo kontrolovat.
Předmětné transakce tak představují spojení podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Posuzovaná transakce spočívá v nabytí kontroly nad dvěma dříve na trhu na sobě nezávislými společnostmi (OSEVA, OS-IN) ze strany společnosti AGROFERT. Toto nabytí kontroly by z pohledu zákona představovalo dvě různá spojení soutěžitelů. Jelikož jsou předmětné transakce jejími účastníky od jejich počátku považovány za jednu, a s ohledem na skutečnost, že kdyby tyto transakce měly být považovány za dvě různá spojení soutěžitelů, tak by pouze první z nich bylo nutné Úřadu notifikovat, přičemž v případě druhého by nebyla naplněna obratová kritéria stanovená v § 13 zákona, Úřad akceptoval posouzení obou transakcí jako spojení soutěžitelů v rámci jednoho správního řízení o povolení spojení soutěžitelů.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost AGROFERT je česká akciová společnost, která prostřednictvím majetkových účastí sdružuje výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, zabývající se zejména činnostmi v oblasti zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu (dále též "skupina AGROFERT"). Jediným akcionářem společnosti AGROFERT je pan A. B., který tuto společnost kontroluje.
Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů kontroluje společnost AGROFERT v České republice řadu společností v oblasti zemědělství, zejména podniky typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup) a ACHP (agrochemické podniky), které se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu, jako jsou např. osiva, hnojiva nebo pesticidy a poskytováním služeb pro zemědělce, mj. výkupem plodin a jejich ošetřením, výrobou krmných směsí pro zvířata a obchodem se zemědělskými komoditami (mj. ZZN Havlíčkův Brod a.s, ZZN Pelhřimov a.s., ZENZA Znojmo, a.s. nebo GA GRANCHEM a.s.). V marginálním rozsahu se společnost AGROFERT zabývá i prodejem zemědělské techniky (ZZN Polabí a.s, ZENA a.s.).
V oblasti potravinářství působí v rámci skupiny AGROFERT společnosti Maso Planá, a.s., MASNA Studená, a.s. a Kostelecké uzeniny, a.s., které se zabývají zpracováním hovězího, vepřového a v menší míře i drůbežího masa, a dále též společnost PENAM a.s., činná v pekárenském průmyslu.
Prostřednictvím svých majetkových účastí působí skupina AGROFERT i v oblasti chemického průmyslu, v jehož rámci se zabývá výrobou impregnačních olejů, černouhelných smol a aromátů (DEZA a.s.), pigmentů (PRECHEZA a.s.), dusíkatých a kombinovaných hnojiv (Lovochemie, a.s.), a rovněž anorganických a organických chemikálií, barviv, pigmentů, plastů a výbušnin (Synthesia, a.s.).
Společnost OSEVA je česká akciová společnost, která se zabývá výrobou a prodejem osiv, zejména osiv obilovin (kukuřice, pšenice, ječmen), v menší míře obchodem s osivy trav, jetelovin a luskovin a prodejem přípravků na ochranu rostlin. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů kontroluje v České republice společnost OSEVA NATURA s.r.o., zabývající se balením zemědělských komodit a jejich prodejem. Dále kontroluje společnost OSEVA Slovakia, s.r.o., která se zabývá obdobnými činnostmi jako společnost OSEVA.
Společnost OS-IN je společnost založená podle českého práva, zabývající se prodejem osiv, zejména kukuřice, dále pak obchodem s osivy trav, jetelovin a luskovin a rovněž obchodem s přípravky na ochranu rostlin a hnojivy. Společnost OS-IN je kontrolována panem S. H., minoritní podíl ve společnosti je v držení drobných akcionářů. Společnost OS-IN přímo kontroluje společnost AGRO Vnorovy, jež se zabývá zemědělskou výrobou, zejména chovem krav na mléko a pěstováním krmných plodin, a prodejem nezpracovaných zemědělských produktů.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak bylo uvedeno výše, společnost OSEVA působí v oblasti výroby a prodeje osiv a dále pak v oblasti prodeje přípravků na ochranu rostlin, společnost OS-IN působí zejména v oblasti prodeje osiv, zvláště kukuřice, obchodu s osivy trav, jetelovin a luskovin, obchodu s přípravky na ochranu rostlin a hnojivy, a prostřednictvím AGRO Vnorovy rovněž v oblasti chovu skotu pro mléko.
Jako osivo se jsou označována semena rostlin určená k setí, splňující kvalitativní požadavky stanovené zákonnými předpisy a vyhláškami platnými v České republice, případně směrnicemi EU. Kvalita osiva je určena biologickou a semenářskou hodnotou, přičemž se hodnotí vlastnosti osiva předepsané pro daný druh (čistota, vlhkost, klíčivost, hmotnost tisíce semen, výskyt škůdců, ap.). V zásadě je možno osiva dělit podle jednotlivých druhů pěstovaných plodin, přičemž dle nejčastějšího použití je lze členit na osiva obilovin (pšenice, ječmen, kukuřice, oves), osiva olejnin (řepka, slunečnice) a osiva ostatní (pícniny, jeteloviny, luskoviny a trávy). S ohledem na skutečnost, že soutěžitelé v uvedené oblasti obvykle dodávají kompletní sortiment osiv a pouze výjimečně dochází ke specializaci na osivo jedné plodiny, vymezil Úřad pro účely tohoto správního řízení jako relevantní trh osiv .
Přípravky na ochranu rostlin (agrochemikálie) se dělí do několika skupin výrobků, které jsou svým užitím zaměřeny na řešení různých problémů ochrany rostlin proti poškození či podpory jejich růstu, z nichž nejvýznamnější jsou herbicidy (výrobky pro likvidaci nežádoucích plevelů), fungicidy (výrobky k potlačení růstu plísní a hub), insekticidy (výrobky k likvidaci hmyzu), zoocidy (výrobky k likvidaci škůdců), morforegulátory (výrobky k regulaci růstu) a mořidla (pro ošetření zemědělských produktů). Jednotlivé skupiny přípravků na ochranu rostlin jsou z hlediska účelu užití navzájem nezastupitelné, avšak s ohledem na minimální rozsah aktivit společností OSEVA a OS-IN v oblasti prodeje uvedených produktů Úřad nepovažuje za nezbytné členit předmětnou oblast do užších segmentů a za relevantní považuje trh přípravků na ochranu rostlin .
Hnojiva lze obecně dělit na hnojiva organická a průmyslová (získaná v průběhu průmyslového procesu), přičemž pro posouzení daného spojení soutěžitelů má význam pouze oblast průmyslových hnojiv, jejichž prostřednictvím jsou do půdy dodávány tři základní biogenní prvky za účelem maximalizace růstu rostlin a optimalizace výnosů z úrody: dusík-N, fosfor-P a draslík-K. Podle obsahu biogenních prvků rozlišujeme hnojiva jednosložková (dusíkatá, fosforečná či draselná) a vícesložková, která se dále dělí podle poměru obsažených biogenních prvků (NPK nebo NP hnojiva). Jednosložková hnojiva je možné použít přímo ke hnojení nebo jako materiál pro výrobu vícesložkových hnojiv. Z hlediska aplikace hnojiv je můžeme dále rozdělit podle konečné formy na pevná (granulovaná) a kapalná. Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti obchodu s hnojivy působí společnost OS-IN pouze okrajově však Úřad nepovažuje za nutné členit trh na úzké segmenty a vymezil relevantní trh v širším pojetí jako trh průmyslových hnojiv .
Spojující se soutěžitelé působí rovněž v oblasti živočišné výroby, do které náleží mj. chov a prodej jatečních prasat, kuřat nebo skotu, produkce vajec, mléka, atp., přičemž jednotlivé druhy produktů živočišné výroby jsou z hlediska svých charakteristických vlastností odlišné a tedy nezastupitelné. Vzhledem k úzkému zaměření společnosti OS-IN, resp. AGRO Vnorovy v rámci uvedené oblasti považuje Úřad za relevantní trh chovu skotu pro mléko .
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda podmínky na území ovlivněném předmětným spojením opravňují k vymezení relevantního trhu v užším pojetí jako trhu lokálního či regionálního.
Vzhledem ke skutečnosti, že skupina AGROFERT stejně jako společnosti OSEVA a OS-IN působí ve spojením dotčených oblastech na celém území České republiky, přičemž mezi jednotlivými regiony v rámci ČR neexistují významné rozdíly z hlediska obchodních podmínek, dále pak ke skutečnosti, že srovnatelné produkty různých výrobců jsou ve výše uvedených oblastech vzájemně zastupitelné, vymezil Úřad relevantní trh z hlediska geografického územím České republiky .
Na relevantním trhu osiv působí společnost AGROFERT i společnosti OSEVA a OS-IN, dochází tedy k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů. Společnost AGROFERT dosahuje celkem na trhu osiv tržního podílu ve výši cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, přičemž v jednotlivých segmentech vymezeného relevantního trhu dosahuje tržní podíl společnosti AGROFERT cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % trhu osiv obilovin (pšenice, kukuřice a ječmen), na trhu osiv olejnin [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % (řepka a slunečnice) a v segmentu ostatních osiv pak cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. Celkový tržní podíl společností OSEVA a OS-IN na trhu osiv dosahuje cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. V segmentu osiv obilovin pak jmenované společnosti zaujímají pozici odpovídající cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % podílu, na trhu osiv olejnin cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % a na trhu ostatních osiv cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. Po uskutečnění předmětného spojení tak bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu osiv činit cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, přičemž v jednotlivých segmentech dosáhne cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % v případě osiv obilovin, cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % na trhu osiv olejnin a cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % na trhu ostatních osiv.
Lze konstatovat, že na vymezeném relevantním trhu osiv existuje silně konkurenční prostředí. Zemědělské podniky jako spotřebitelé osiv obvykle spolupracují s několika dodavateli, přičemž rozhodujícím faktorem pro nákup osiv je nízká nákupní cena, kvalita produktu a rychlost dodávky. Nezanedbatelný je rovněž podíl dovozu na spotřebě osiv, zejména v segmentu olejnin. Spojující se soutěžitelé budou i nadále čelit konkurenci ze strany řady dalších výrobců a distributorů osiv, mezi které patří např. společnosti SOUFFLET AGRO a.s., Oseva Uni a.s., ELITA semenářská, a.s., Osev jih s.r.o., AGROPOL GROUP, a.s. působících na celém území České republiky, významných regionálních distributorů jako např. Osiva Boršov, spol. s r.o. nebo Oseva Agro, spol. s r.o., případně mnoha lokálních semenářských subjektů. Ačkoli v důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů tedy může dojít ke zvýšení koncentrace na trhu osiv, zvláště v segmentu olejnin a rovněž v případě osiva kukuřice v segmentu osiv obilovin, nejsou na vymezených relevantních trzích území České republiky očekávány zásadní změny.
Na relevantním trhu přípravků na ochranu rostlin působí jako distributor importovaných i vlastních produktů zejména společnost AGROFERT, jejíž tržní podíl dosahuje cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. Oproti tomu společnosti OSEVA a OS-IN zaujímají společně na předmětném trhu postavení odpovídající tržnímu podílu ve výši cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. Následkem realizace uvedeného spojení soutěžitelů tedy dochází k marginálnímu navýšení tržního podílu skupiny AGROFERT, která i nadále bude na vymezeném relevantním trhu čelit konkurenci řady významných soutěžitelů. Jedná se zejména o dceřiné společnosti významných zahraničních výrobců těchto přípravků jako je například společnost Syngenta Czech s.r.o., Bayer s.r.o., BASF spol. s r.o., DuPont CZ s.r.o. či Dow AgroSciences s.r.o., a dále množství dalších subjektů, např. CHEPO, s.r.o., ORIN spol. s r.o. nebo AGROSPOL CHOCENICE spol. s r.o. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, a rovněž neexistenci podstatných bariér pro vstup dalších potenciálních soutěžitelů, nedojde v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů k výraznému posílení postavení skupiny AGROFERT, resp. k zásadní změně struktury dotčeného trhu.
Na relevantním trhu průmyslových hnojiv působí zejména společnost AGROFERT, jejíž tržní podíl činí cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. Společnost OS-IN na uvedeném trhu působí pouze okrajově, přičemž dosahuje tržního podílu cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. V důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů tedy dojde k minimálnímu posílení postavení společnosti AGROFERT. Na trhu průmyslových hnojiv působí další soutěžitelé, např. společnosti AGROLINZ České Budějovice, spol. s r.o., YARA Agri Czech Republic, s.r.o., HOKR, spol. s r.o. Agropol Chem, s.r.o. nebo AGRO CS a.s. a s ohledem na výše uvedené skutečnosti má Úřad za to, že na předmětném trhu nedojde k významným změnám.
Na relevantním trhu chovu skotu pro mléko působí jak společnost AGROFERT, tak prostřednictvím společnosti AGRO Vnorovy také společnost OS-IN, přičemž jejich společný tržní podíl je nižší než [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. Vzhledem k postavení spojením vzniklého subjektu a přítomnosti řady konkurenčních producentů nedojde na vymezeném relevantním trhu v důsledku předmětného spojení soutěžitelů k narušení efektivní soutěže.
Na základě skutečností zjištěných Úřadem v průběhu správního řízení lze konstatovat, že na vymezených relevantních trzích existuje vysoce konkurenční prostředí a současně neexistují žádné významné ekonomické, právní či jiné překážky znemožňující potenciálním konkurentům účastnit se hospodářské soutěže na nich, což umožňuje vstup nových soutěžitelů na vymezené relevantní trhy, např. společnosti Sumi Agro Czech s.r.o. na trh osiv.
Důvodem pro zmíněné konkurenční prostředí může být v případě trhu osiv jak relativní nasycenost trhu (zvláště v segmentu osiv obilovin) vyplývající obecně z převahy nabídky nad poptávkou, tak významný podíl dovozu, jenž v důsledku neexistence obchodních bariér v rámci Evropské unie přispívá ke konkurenčnímu prostředí nejen na trhu s osivem (zejména v segmentu osiv olejnin), ale rovněž na trhu prostředků na ochranu rostlin a trhu hnojiv. Zásadním faktorem pro zachování konkurenčního prostředí je pak přítomnost dalších soutěžitelů působících na předmětných trzích na celém území České republiky.
S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
v zastoupení
Mgr. Igor Pospíšil
pověřený zastupováním

Rozhodnutí obdrží:
M. R.
AGROFERT HOLDING, a.s.
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4