UOHS S170/2003
Rozhodnutí: OF/S170/03-3975/03 Instance I.
Věc Spojování soutěžitelů-Liberty Media Corporation a UnitedGlobalCom, Inc.
Účastníci Liberty Media Corporation, 12300 Liberty Boulevard, Englewood, Colorado 80112, USA UnitedGlobalCom, Inc.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 27. 11. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 131 KB

Č.j. S 170/03-3975/03 V Brně dne 5. listopadu 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 170/03, zahájeném dne 26. srpna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Liberty media Corporation, se sídlem Liberty Boulevard 12300, Englewood, Colorado, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená Mgr. Luďkem Vránou, advokátem, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Liberty media Corporation, se sídlem Liberty Boulevard 12300, Englewood, Colorado, Spojené státy americké, a UnitedGlobalCom, Inc., se sídlem Orange Street 1209, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o výměně akcií" ze dne 18. srpna 2003, uzavřené mezi společností Liberty media Corporation, na straně jedné, a v předmětné smlouvě specifikovanými dosavadními akcionáři společnosti UnitedGlobalCom, Inc., na straně druhé, v jejímž důsledku společnost Liberty media Corporation navýší svůj podíl na hlasovacích právech společnosti UnitedGlobalCom, Inc. na 96,9 %, a tím získá i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se podle ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve spojení s § 17 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e
s následující podmínkou ve prospěch zachování účinné soutěže:
Společnost Liberty media Corporation, se sídlem Liberty Boulevard 12300, Englewood, Colorado, Spojené státy americké, je povinna nadále uplatňovat pro všechny odběratele služeb souvisejících s dodávkami televizních programových kanálů Discovery Channel a Animal Planet, popřípadě s dodávkami dalších kanálů realizovanými prostřednictvím společnosti Discovery Communications, Inc., obchodní podmínky založené zejména na principu volného a rovnoprávného přístupu k těmto televizním programovým kanálům pro každého zájemce.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, informací o spojovaných společnostech, z informací získaných v průběhu ústního jednání se zástupcem účastníka řízení, ze stanovisek a informací poskytnutých oslovenými subjekty a všeobecných informací o spojujících se soutěžitelích a trzích dotčených spojením. Úřad podpůrně přihlédl k judikatuře Evropské komise, Soudu první instance a Evropského soudního dvora.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/2003 ze dne 10. září 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek k předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací k objektivizaci stavu na relevantním trhu, Úřad vyzval několik subjektů, které působí ve spojením dotčené oblasti, k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení.
Jeden z oslovených soutěžitelů, společnost Galaxie Sport, s.r.o., poukázal na skutečnost, že posuzovaným spojením může dojít k posílení postavení spojením vzniklého subjektu jako dodavatele placených televizních programů, operátora kabelové televize, a služby direct to home, a dále společníka s 50% podílem ve společnosti Czech Link, s.r.o., který by mohl výrazně ovlivňovat trh placených televizních programů v základních podmínkách jeho fungování. Námitkou týkající se realizace předmětného spojení se Úřad zabývá níže, v části rozhodnutí "Celkové posouzení dopadů spojení". 1. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů Liberty media Corporation, se sídlem Liberty Boulevard 12300, Englewood, Colorado, Spojené státy americké (dále jen "Liberty"), a UnitedGlobalCom, Inc., se sídlem Orange Street 1209, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké (dále jen "UGC"), má dojít na základě "Smlouvy o výměně akcií" ze dne 18. srpna 2003, uzavřené mezi společností Liberty, na straně jedné, a v předmětné smlouvě specifikovanými dosavadními akcionáři společnosti UGC, na straně druhé.
V důsledku "Smlouvy o výměně akcií" společnost Liberty, která měla již před realizací posuzované transakce možnost vykonávat ve společnosti UGC spolu s několika zakládajícími osobami UGC společnou kontrolu, jednak navýší podíl na hlasovacích právech ve společnosti UGC a jednak získá možnost volit všechny členy představenstva společnosti UGC.
V době před předmětným spojením vykonává společnost Liberty cca 94,3 % hlasovacích práv ve společnosti UGC (ve všech záležitostech kromě volby členů představenstva společnosti UGC) a náleží jí 73,8% podíl na zisku dosahovaného společností UGC. Dále v době před spojením volí společnost Liberty čtyři členy z dvanáctičlenného představenstva společnosti UGC, zbývajících osm členů volí ostatní akcionáři společnosti UGC, přičemž tuto volbu nemůže společnost Liberty ovlivnit. Tento stav především vyplývá ze smlouvy, která byla uzavřena dne 30. ledna 2002 mezi společnostmi UGC a Liberty (označené účastníkem řízení jako "Původní stabilizační smlouva"). Podle této "Původní stabilizační smlouvy" musí společnost Liberty obecně hlasovat o všech záležitostech mimo volby členů představenstva tak, jak doporučí představenstvo společnosti UGC, nebo alternativně musí rozdělit své hlasy ve stejném poměru, v jakém jsou rozděleny hlasy ostatních akcionářů.
Po uskutečnění spojení dojde na základě "Smlouvy o výměně akcií" jednak k navýšení hlasovacích práv vykonávaných společností Liberty ve společnosti UGC na cca 96,9 % a k navýšení podílu na zisku dosahovaného společností UGC, který náleží společnosti Liberty, na 75,8 %, a jednak k získání možnosti volit všechny členy představenstva společnosti UGC bez omezujících podmínek týkajících se výkonu hlasovacích práv. Uskutečněním těchto kroků, předvídaných ve "Smlouvě o výměně akcií", společnost Liberty získá možnost výlučně a samostatně určovat či ovlivňovat soutěžní chování společnosti UGC a bude v této společnosti vykonávat rozhodující vliv bez ohledu na jakéhokoli jiného akcionáře.
Přesto, že zákon ve výčtu skutkových podstat zakládajících spojení soutěžitelů (viz § 12 zákona) výslovně nezmiňuje změnu kvality kontroly, lze tuto situaci podřadit pod ustanovení § 12 odst. 3 zákona, neboť společnost Liberty, jakožto podnikatel získá možnost přímo kontrolovat podnik společnosti UGC takovým způsobem, který se podstatně liší od dosavadní situace. V důsledku vzniku takové kontroly dojde k trvalé změně struktury dotčených soutěžitelů, neboť společnost UGC bude plně kontrolována a řízena společností Liberty.
Uvedený princip rozlišování výlučné a společné kontroly nad jiným soutěžitelem je v souladu s platnou legislativou Evropské unie 1 a aplikuje jej rovněž Evropská komise, k jejímuž postupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží. Jak vyplývá z aplikační praxe Evropské komise, spojení soutěžitelů nastává tehdy, když jeden soutěžitel, který doposud výhradně kontroloval druhý podnik, přizve třetí subjekt tak, že vznikne společná kontrola nad vzniklým joint venture . To stejné platí i v opačném případě, jestliže jeden z partnerů v joint venture koupí od druhého partnera jeho podíl na společném podniku. Znamená to přechod od společné kontroly ke kontrole výlučné, a i tento přechod podléhá povolení ze strany Evropské komise. Tento přístup potvrzuje například rozhodnutí Evropské komise v případu M.023- I.C.I./Tioxide (ale i další, např. M.221- ABB/BREL , M.553- British Steel/UES , M.576- Feruzzi Finanziaria/Fondiaria apod.), v němž byl zdůrazněn rozdíl mezi rozhodujícím vlivem uplatňovaným samostatně (sole) a společně (joint). Dle Evropské komise se rozhodující vliv vykonávaný samostatně podstatně liší od rozhodujícího vlivu vykonávaného společně, neboť v druhém případě je nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany.
V souladu s výše uvedeným lze konstatovat, že navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona, neboť společnost Liberty získá nově možnost výlučně kontrolovat soutěžní chování společnosti UGC.
Shora popisovaný přístup již Úřad aplikoval v řadě svých předchozích rozhodnutí, například v případech spojení soutěžitelů S 74/02, S 98/02, S 137/02, S 118/03.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je tedy splněna, navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu podle § 12 a násl. zákona. 2. Strany spojení
Společnost Liberty je společností založenou podle zákonů státu Delaware ve Spojených státech amerických. Akcie Liberty jsou veřejně obchodovány na Burze cenných papírů v New Yorku. Společnost Liberty vlastní majetkové podíly v dalších společnostech (dále jen "skupina Liberty"), prostřednictvím kterých působí celosvětově v oblasti komunikačních medií a technologií, zejména se zabývá výrobou televizních programů, velkoobchodními dodávkami televizních programových kanálů, distribucí televizního a rozhlasového vysílání konečným spotřebitelům, poskytováním telefonních služeb a služeb přístupu k Internetu.
V České republice působí skupina Liberty pouze prostřednictvím společnosti Discovery Communications, Inc., kterou má možnost společně kontrolovat prostřednictvím svého 50% podílu na základním kapitálu. Tato společnost dodává řadu tematických televizních kanálů jednotlivým televizním operátorům kabelových systémů, systémů Direct to home (DTH), satelitním operátorům a operátorům digitální terestrické televize. Společnost Liberty dodává do České republiky dva televizní kanály (Discovery Channel, Animal Planet). Dále společnost Liberty, jak již bylo výše uvedeno, rovněž společně kontroluje společnost UGC. Dalšího soutěžitele v České republice společnost Liberty přímo či nepřímo nekontroluje.
Společnost UGC je společností založenou rovněž podle zákonů státu Delaware. Akcie UGC jsou veřejně obchodovány na trhu NASDAQ. Společnost UGC působí prostřednictvím svých dceřiných společností především v oblasti poskytování televizního signálu prostřednictvím kabelových rozvodů a systému DTH a rovněž jako poskytovatel telefonních, datových služeb a služeb přístupu na Internet, v omezené míře podniká i v oblasti výroby televizních programů a velkoobchodních dodávek televizních kanálů televizním operátorům.
V České republice působí UGC nepřímo prostřednictvím společnosti UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, Praha 4 (dále jen "UPC"), která podniká jako provozovatel převzatého televizního a rozhlasového vysílání (dále též "televizní operátor") prostřednictvím kabelových rozvodů konečným spotřebitelům, a to na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, telefonních služeb a služeb přístupu na Internet. Dále je UGC na území ČR nepřímo činná prostřednictvím společnosti Czech Link, spol. s r.o. (ve které má společnost UPC 50% podíl na základním kapitálu a možnost společné kontroly spolu se společností Czech DVB Group, a.s.), jež zajišťuje přenos některých českých televizních kanálů na satelit a následnou distribuci pozemním vysílačům a do kabelových rozvodů. Skupina UGC rovněž v omezené míře působí v oblasti velkoobchodních dodávek televizních kanálů ostatním televizním operátorům, kterým dodává televizní kanály Extreme Sports Channel, Club a Reality TV (v rámci joint-venture).
3. Relevantní trhy
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezil relevantní trhy.
Relevantním trhem je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které v České republice provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě získává společnost Liberty možnost výlučně kontrolovat společnost UGC. Společnost Liberty a v omezené míře i společnost UGC působí v oblasti dodávek televizních programových kanálů pro jednotlivé televizní operátory. Činnosti spojujících se soutěžitelů se tudíž překrývají pouze v omezené míře, a to v oblasti dodávek televizních programových kanálů pro jednotlivé televizní operátory. Společnost UPC, která je dceřinou společností UGC, působí rovněž na trhu vertikálně navazujícím (tzv. down-stream market), tj. v oblasti dodávek televizního signálu konečným spotřebitelům prostřednictvím kabelových rozvodů a systému DTH, poskytování telefonních služeb a služeb přístupu k Internetu. Společnost Liberty v oblasti dodávek televizního signálu v České republice nepůsobí.
Oba spojující se soutěžitelé působí v oblasti velkoobchodních dodávek placených televizních programových kanálů jednotlivým televizním operátorům. Jedná se o dodávky jednotlivých programů či programových balíčků subjekty, které k těmto programovým kanálům získaly vysílací práva. Ze strany společnosti Liberty se jedná o dodávky dvou televizních kanálů Discovery Channel a Animal Planet. Skupina UGC dodává do České republiky televizní kanály Extreme Sports Channel, Club a Reality TV. Úřad vymezil v této oblasti věcně relevantní trh jako trh velkoobchodních dodávek placených televizních programových kanálů jednotlivým televizním operátorům .
Druhou oblastí dotčenou předmětným spojením je oblast dodávek televizního signálu konečným spotřebitelům. Při vymezení věcně relevantního trhu v této oblasti Úřad uplatnil zejména hlediskovýrobně technické a hledisko funkční zastupitelnosti. Z tohoto hlediska se Úřad zabýval zaměnitelností jednotlivých možných způsobů dodávek televizního signálu konečným uživatelům. V České republice je v současné době TV signál šířen několika způsoby. Především je to značně rozšířený tzv. terestrický příjem. Terestricky lze signál přijímat pomocí individuální antény (dále také jen "IA"), která je používána především pro rodinné domy, nebo pomocí společné televizní antény (dále také jen "STA"), která je používána zejména v domech o více bytových jednotkách.
Televizní signál je možné v současné době přijímat také prostřednictvím analogového satelitního vysílání, kdy je analogový TV signál vysílán z telekomunikačních družic. Poměrně vysoká kvalita příjmu televizního signálu je zaručena prakticky na celém území České republiky, avšak přijímací zařízení je nákladnější než u pozemního vysílání.
Dalším způsobem příjmu televizního signálu je dodávka prostřednictvím televizních kabelových rozvodů (dále jen "TKR"). Televizní signál je šířen pomocí koaxiálního nebo optického kabelu až k přijímačům uživatelů TKR, přičemž uživatele TKR je třeba chápat jako přesně vymezený okruh osob, které mají uzavřenou smlouvu o dodávce televizního signálu s příslušnou společností provozující vysílání TKR.
Dále se jedná o satelitní digitální vysílání (DTH), zavedené společností UPC ke konci roku 2000 pod označením UPC Direct. V praxi je příjem těchto televizních programů zajištěn tak, že zákazník uzavřením smlouvy a zaplacením vratné zálohy získá digitální satelitní přijímač a přístupovou kartu, která umožňuje přijímat pouze zaplacenou programovou nabídku.
Úřad vycházel ze skutečnosti, že spojující se soutěžitelé, resp. jeden z nich, a to společnost UGC, nabízejí uživateli komplexní nabídku na dodávku uceleného souboru televizních programů prostřednictvím televizního kabelového rozvodu a systému DHT. Jedná se tedy o placené služby spočívající v dodávce zvoleného souboru televizních programů konečnému spotřebiteli. Tato ucelená nabídka zahrnuje i programy, které může uživatel přijímat i jinak, bez použití služeb nabízených společností UPC, a to prostřednictvím IS, STA a zařízení pro satelitní příjem; na druhou stranu tato nabídka obsahuje rovněž programy, které nemůže uživatel přijímat alternativním způsobem, např. kanály Hallmark, Spektrum apod.
Při příjmu televizního signálu prostřednictvím STA nebo IA, popřípadě volně šířeného analogového satelitního signálu, nevstupuje uživatel do smluvního vztahu s dodavatelem signálu. Samotná možnost pořízení či zprovoznění vlastního zařízení na příjem televizního signálu nepředstavuje konkurenci sítím TKR. Podstatný rozdíl spočívá také v technických podmínkách a způsobu financování přenosu televizního signálu prostřednictvím televizních antén a analogových satelitních přijímačů, na straně jedné, a prostřednictvím TKR a placeného satelitního vysílání DTH, na straně druhé. Například terestrické vysílání vyžaduje od uživatele pořízení a instalaci antény, zatímco údržba kabelového rozvodu je u dodávky TV signálu prostřednictvím TKR a DTH financována prostřednictvím pravidelných poplatků (u DTH je nutno dále uhradit vratnou zálohu na zapůjčení satelitního přijímače a přístupové karty). Služba placených dodávek TV signálu je tedy založena na existenci smluvního vztahu mezi soutěžitelem (dodavatelem TV signálu) a spotřebitelem, a proto je třeba ji vymezit jako odlišný relevantní trh od ostatních způsobů dodávky TV signálu. Individuální zajištění příjmu některých programů prostřednictvím STA nebo IA (např. HBO, Spektrum, Hallmark, tedy placených kanálů) je buď nemožné, nebo technicky a finančně velmi obtížně zajistitelné.
Na základě provedené analýzy způsobů dodávky televizního signálu Úřad vymezil relevantní trh z hlediska věcného jako trh placených dodávek TV signálu konečným zákazníkům zahrnující dodávky TV signálu zejména prostřednictvím kabelových rozvodů, satelitního vysílání DTH, popř. digitálního terestrického vysílání.Do takto věcně vymezeného relevantního trhu nebyl zahrnut příjem televizního signálu prostřednictvím IA, STA a prostřednictvím volně šířeného analogového satelitního vysílání.
Dále Úřad konstatuje, že budoucí aktivity spojujících se soutěžitelů směřují také k stavu, kdy budou kabelové rozvody používány nejen k distribuci televizního signálu, ale i významnou měrou k přenosu dat a interaktivních multimediálních služeb (Internet, telefonní služby atd.). V současné době je společností UPC nabízena i služba připojení k Internetu. Celkový počet uživatelů Internetu prostřednictvím kabelových rozvodů v současnosti roste, v ČR je tento počet odhadován na cca 30 tisíc. Na tomto počtu se významnou měrou podílí i společnost UPC.
Záměr využít kabelového rozvodu k přenosu více druhů informací a služeb, které by byly z ekonomického hlediska výnosnější než vlastní poplatek za kabelovou televizi, je logickým závěrem. Takto ucelené služby jsou v některých zemích, kde fungují, poskytovány levněji než separátně poskytované služby a tento trend lze předpokládat i v České republice.
Vzhledem k tomu, že posuzovaným spojením jsou dotčeny především věcně relevantní trhy dodávek placených programových kanálů jednotlivým televizním operátorům a placených dodávek TV signálu konečným spotřebitelům, jako trhy vertikálně navazující, nevymezil Úřad žádný relevantní trh z oblasti přenosu dat či multimediálních služeb.
Při vymezování relevantních trhů Úřad podpůrně přihlédl k rozhodnutí Evropské komise 2 , která uvedla možné členění trhu dodávek placeného TV signálu a souvisejících služeb v této oblasti z pohledu věcného na: (i) trh výroby a distribuce TV programů, (ii) trh velkoobchodní distribuce placených televizních kanálů placeným televizním operátorům a (iii) trh maloobchodní distribuce placeného televizního a rozhlasového vysílání konečným spotřebitelům (zahrnující přenos prostřednictvím TKR, DTH a digitálního terestrické vysílání).
V tomto případě Úřad vymezil relevantní trhy z pohledu geografického celým územím České republiky , přičemž otázku užšího pojetí geografického vymezení relevantních trhů, jako například v případě trhu dodávek TV signálu šířeného prostřednictvím TKR 3 , lze ponechat nadále otevřenou.
4. Celkové posouzení dopadů spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají v omezené míře pouze na trhu velkoobchodních dodávek placených televizních programových kanálů jednotlivým televizním operátorům.
Na trhu vertikálně navazujícím, tj. trhu placených dodávek TV signálu konečným zákazníkům, působí pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů, a sice skupina UGC prostřednictvím společnosti UPC. Účastník řízení, na základě údajů agentury ZenithOptiMedia o počtu domácností přijímajících více televizních kanálů a počtu předplatitelů společnosti UPC ([ obchodní tajemství ] tis. včetně systému DTH), uvedl, že tržní podíl společnosti UPC na takto definovaném trhu je přibližně [ obchodní tajemství ] %. Úřad však v průběhu šetření zjistil, že údaje poskytnuté účastníkem řízení zcela neodpovídají vymezenému relevantnímu trhu, neboť mezi domácnosti přijímající více televizních kanálů patří např. i domácnosti přijímající volně šířené analogové satelitní vysílání, které však není součástí vymezeného relevantního trhu. Skutečný podíl UPC na tomto trhu vycházející z celkového počtu zákazníků (tj. domácností), kterým jsou poskytovány placené dodávky TV signálu prostřednictvím kabelových rozvodů (cca 23 % z celkového počtu domácností vlastnících televizní přijímač) a satelitního vysílání DTH, je vyšší, a sice cca [ obchodní tajemství ] %.
V návaznosti na relevantní trh v oblasti placených dodávek TV signálu konečnému spotřebiteli je nutno uvést, že současná situace na dotčeném trhu je v České republice, stejně jako jinde ve světě, charakteristická rychlým vývojem nových technologií a postupující liberalizací v oblasti rychle konvergujících elektronických komunikací a širokopásmových služeb. Šetření Úřadu prokázalo, že minimálně ve střednědobém horizontu, budou poskytovatelé placených dodávek TV signálu vystaveni další konkurenci ze strany provozovatelů alternativních technologií, umožňujících kromě přenosu hlasu a dat také přenos televizního vysílání. Jedná se zejména o níže uvedené technologie: (i) klasické telefonní linky, (ii) video streaming přes Internet, (iii) digitální terestrické televizní vysílání a (iv) Multimedia Wireless Systems.
Existuje tedy perspektiva další konkurence placeným dodávkám televizního signálu, a to ze strany výše uvedených nových technologií. Všechny tyto technologie, které umožňují kromě přenosu obrazu také přenos dat či jiných služeb, jsou ve stádiu vývoje či zkušebního provozu, takže není stále jisté, jakým formám přenosu televizního signálu budou přesně konkurovat. Jejich zavedení do běžného komerčního provozu však povede ke zvýšení konkurence a tedy snížení tržní síly spojením vzniklého subjektu.
S ohledem na skutečnost, že na tomto relevantním trhu se činnosti spojujících se soutěžitelů nepřekrývají, a s přihlédnutím k tomu, že posuzované spojení spočívá ve změně kvality kontroly, Úřad se zaměřil především na možné dopady na hospodářskou soutěž na trhu předcházejícím (tzv. up-stream market), čili trhu velkoobchodních dodávek placených televizních kanálů (programových kanálů) jednotlivým televizním operátorům. Na tomto trhu působí v omezené míře oba spojující se soutěžitelé. Ze strany společnosti Liberty se jedná o dodávky dvou televizních kanálů Discovery Channel a Animal Planet. Skupina UGC dodává do České republiky televizní kanály Extreme Sports Channel, Club a Reality TV. V případě tohoto relevantního trhu je tržní podíl spojujících se subjektů nižší než [ obchodní tajemství ] % (Liberty [ obchodní tajemství ] %, UGC [ obchodní tajemství ] %). S ohledem na skutečnost, že Rada České republiky pro rozhlasové a televizí vysílání eviduje přibližně 250 zahraničních programových kanálů šířených na území ČR, není počet televizních kanálů dodávaných spojujícími se soutěžiteli významný. Společnost Liberty dodává své televizní kanály rovněž i dalším poskytovatelům placených dodávek televizního signálu (jedná se v současnosti o cca 40 soutěžitelů).
Přestože spojující se soutěžitelé nezaujímají významné postavení na relevantním trhu velkoobchodních dodávek placených televizních (programových) kanálů, Úřad se s ohledem na zmiňovanou vertikální vazbu v průběhu šetření zabýval otázkou zaměnitelnosti či zastupitelnosti jednotlivých programových kanálů tvořících uvedený relevantní trh. V průběhu tohoto šetření Úřad zjistil, že v rámci takto vymezeného relevantního trhu existuje několik alternativních kanálů jak k Discovery, tak i k Animal Planet (např. Spektrum, National Geografic).
Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů na výše uvedeném relevantním trhu jsou zejména společnost HBO Česká republika, spol. s r.o., která dodává televizní kanály HBO, Spectrum, Supermax, a společnost Zone Vision Czech, s.r.o., dodávající televizní kanály National Geographic, Hallmark, Eurosport a Private Gold.
Spojením soutěžitelů rovněž nedojde k významnému zvýšení hospodářské a finanční síly, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že posuzovaným spojením dochází pouze ke změně kvality kontroly nad UGC ze společné na výlučnou ze strany společnosti Liberty. Tato hospodářská a finanční síla spojením vzniklého subjektu bude vyvážena hospodářskou a finanční silou jiných společností, které jsou, nebo se ve střednědobém horizontu mohou stát, konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu placených dodávek TV signálu. Jde zejména o společnosti TES Media, spol. s r.o./Intercable CZ, s.r.o. (druhý nejvýznamnější operátor TKR) nebo společnost Český Telecom, který má díky rozšířenosti sítě pevných telefonních linek přístup do většiny domácností v České republice. Kromě těchto soutěžitelů působí v současné době na trhu placených dodávek TV signálu konečným zákazníkům okolo 80 dalších subjektů registrovaných u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání s licencí k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů.
Překážkou vstupu na vymezené relevantní trhy je především vysoká investiční a finanční náročnost podnikání v této oblasti a potřeba získání licencí pro poskytování dodávek televizního signálu formou placené služby konečným spotřebitelům. Investiční a finanční náročnost souvisí zejména s potřebou vybudování a modernizování kabelových rozvodů či zařízení pro poskytování jiných placených dodávek televizního signálu a s cenami, za které nabízejí výrobci jednotlivé programy provozovatelům kabelových televizí pro zařazení do jejich nabídky. Většina televizních operátorů jsou však společnosti se zahraniční kapitálovou účastí disponující potřebnými finančními prostředky. Získání licence k poskytování převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, satelitních systémů aj. ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nelze považovat za významnou překážku vstupu na trh, podmínky pro její udělení jsou pro všechny zájemce shodné.
Pokud jde o námitku společnosti Galaxie Sport, s.r.o. vznesenou v průběhu správního řízení, tato upozorňovala na vertikální propojení dodavatele placených televizních programů subjektu, který je operátorem kabelové televize, poskytovatelem služby DTH a společníkem poskytovatele služeb satelitního přenosu programů (up-link), v důsledku čehož by mohlo zejména dojít k výraznému ovlivňování trhu placených televizních programů. K tomu Úřad uvádí, že v důsledku uskutečnění předmětného spojení dojde ke změně kvality kontroly společnosti Liberty nad společností UGC, což povede pouze k tomu, že po spojení bude společnost Liberty výhradně kontrolovat společnost UGC bez ohledu na její ostatní současné akcionáře. Nedojde však přímo k žádné změně v postavení společností Liberty a UGC na trhu. Dále je třeba, ve vztahu ke vznesené připomínce týkající se údajného silného postavení spojením vzniklého subjektu v oblasti dodávek placených televizních kanálů, vzít v úvahu i skutečnost, že v České republice je provozováno 250 zahraničních programových kanálů, což v situaci, kdy společnost Liberty a společnost UGC dodávají na území České republiky pět programových kanálů, prakticky znemožňuje vytvoření namítaného postavení na dotčeném trhu, a to i přes významné postavení UPC na trhu placených dodávek televizního signálu konečným spotřebitelům.
Na základě analýzy relevantních trhů a pravděpodobných dopadů spojení na ně Úřad zjistil, že posuzovaným spojením nedochází k významnému navýšení tržních podílů na trhu velkoobchodních dodávek placených televizních kanálů či k navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů na trhu placených dodávek TV signálu konečným zákazníkům. Rovněž nedochází ke zvýšení hospodářské a finanční síly. V oblasti dotčené spojením působí, či budou v blízké budoucnosti působit, další významní soutěžitelé a významné bariéry pro vstup potencionálních konkurentů spojujících se soutěžitelů na trh v ČR, kromě vysoké investiční a finanční náročnosti podnikání, neexistují. V případě daného spojení nedojde k narušení struktury relevantních trhů v České republice, ani k závažné změně tržní síly soutěžitelů působících na těchto trzích.
Nicméně spojením vzniklý subjekt získá takové postavení, které mu umožní snadněji omezit přístup třetích subjektů k dodávkám programových kanálů společnosti Discovery Communications Inc. S ohledem na tuto skutečnost, dále vzhledem k určitému posílení pozice spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích vyplývající především z vertikální vazby mezi spojujícími se soutěžiteli, Úřad přistoupil k uložení podmínky stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí.
Smyslem tohoto omezení ve prospěch zachování účinné soutěže je především snaha o vyloučení možnosti spojením vzniklého subjektu odmítnout případné zájemce z řad dodavatelů placeného televizního signálu konečným spotřebitelům (tj. provozovatelům převzatého televizního vysílání) o programové kanály společnosti Discovery Communications Inc. V současné době se jedná o programové kanály Discovery Channel či Animal Planet, které jsou šířeny na území ČR. Jak je uvedeno výše, Úřad se v rámci relevantního trhu velkoobchodních dodávek placených televizních kanálů zabýval zastupitelností a zaměnitelností jednotlivých placených programových kanálů šířených na území ČR, a sice z hlediska tematičnosti. Ve vztahu k oběma programovým kanálům sice existují alternativní a zastupitelné kanály, přesto je zejména Discovery Channel mezi dokumentárními programy velmi rozšířený a diváky žádaný. I přesto lze jen ztěží předpokládat, že by koneční spotřebitelé byli ochotni změnit distributora placeného televizního signálu jen proto, aby získali dva uvedené programové kanály, v případě že by byly tyto kanály dostupné pouze v programové nabídce UPC.
Na druhou stranu snahu spojujících se soutěžitelů o omezení dostupnosti uvedených televizních kanálů nelze zcela vyloučit. Takový postup by nepochybně znamenal újmu na potřebách a zájmech spotřebitelů. Případný argument o komerční nevýhodnosti takového kroku nelze považovat v případě, kdy je společnost UPC nejvýznamnějším operátorem kabelových televizí a jako jediná na území ČR provozuje službu DTH považovat za relevantní. Naznačená situace by přitom znamenala diskriminaci konkurentů společnosti UPC, a jako taková by byla tato situace z pohledu rovných podmínek hospodářské soutěže nežádoucí.
Cílem Úřadu je tak v podstatě zachování možnosti všech soutěžitelů působících na vymezených relevantní trzích v České republice spolupracovat se spojujícími se soutěžiteli na nediskriminační bázi, která je obecně požadována pravidly hospodářské soutěže.
Ze všech shora uvedených důvodů Úřad pro naplnění podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže rozhodl o povolení navrhovaného spojení a ve stanovené lhůtě vydává toto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Luděk Vrána
Linklaters, v.o.s.
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
1 Nařízení Rady ES č. 4064/89 o kontrole spojování soutěžitelů, na jeho základě vydané Oznámení Komise o konceptu spojení podniků (Commission notice on the concept of concentration) a Oznámení Komise o konceptu dotčeného podniku (Commission notice on the concept of undertaking concerned)
2 rozh. EK ve věci M. 2222-UGC/Liberty Media
3 viz rozhodnutí Úřadu S 128/02-Baring/Vision Networks