UOHS S170/2001
Rozhodnutí: VO I/S170/01 Instance I.
Věc dohoda podléhající zákazu dle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb.
Účastníci sdružení CZ.NIC (Czech Network Information Center), z.s.p.o., se sídlem Lužná 591, Praha 6
Typ správního řízení Určovací řízení podle §7/2
Typ rozhodnutí nepodléhá zákazu dohod
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 6. 2. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 119 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 170/01-297/02-VO I V Brně dne 31. ledna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 4.12.2001 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na návrh sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., se sídlem Lužná 591, Praha 6, IČO 67985726, zastoupeného Ing. Richardem Kozou, předsedou představenstva a RNDr. Petrem Králem, členem představenstva, ve správním řízení zastoupeného Ing. Jiřím Dohnalem, výkonným ředitelem, na základě plné moci ze dne 4. 1. 2002, správní řízení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb. ve věci určení, zda Pravidla registrace doménových jmen v doméně .cz, která hodlá uplatňovat při přidělování a registraci doménových jmen v doméně .cz od 1.3.2002, jsou dohodou podléhající zákazu dle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb. Na základě provedeného řízení a po zjištění rozhodných skutečností vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže toto rozhodnutí:
Určuje se, že Pravidla registrace doménových jmen v doméně .cz, schválená valnou hromadou sdružení CZ.NIC konanou dne 1.11.2001, dle kterých bude sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., se sídlem Lužná 591, Praha 6, postupovat při přidělování a registraci doménových jmen v doméně .cz od 1.3.2002, nepodléhají zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 až § 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů. Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 4.12.2001 návrh sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., se sídlem Lužná 591, Praha 6, IČO 67985726 (dále jen "CZ.NIC") na určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon"). Navrhovatel požádal o určení, zda Pravidla registrace doménových jmen v doméně .cz, která hodlá uplatňovat při přidělování a registraci doménových jmen v doméně .cz od 1.3.2002, jsou dohodou podléhající zákazu dle § 3 až § 6 Zákona.
V návrhu sdružení CZ.NIC se mj. uvádí:
valná hromada navrhovatele přijala dne 30.11.1998 text Pravidel registrace doménových jmen v doméně .cz (dále jen "Pravidla") a text Smlouvy o registraci doménového jména (dále jen "Smlouva")
vzhledem ke skutečnosti, že od doby schválení Pravidel a Smlouvy uplynuly již téměř tři roky, připravil navrhovatel novelu těchto dokumentů-Pravidel a Smlouvy-neboť podle nové koncepce je smlouva tvořena skupinou několika dokumentů (žádost o registraci doménového jména, popřípadě tzv. speciální žádost o registraci doménového jména, Pravidla a pravidla komunikace), které upravují především technické otázky vzájemné komunikace navrhovatele a žadatelů, takže Smlouva jako samostatný dokument již nebude existovat
Pravidla byla přijata valnou hromadou CZ.NIC dne 1.11.2001 a zavedou s platností od 1.3.2002 proti předchozí verzi prakticky jedinou výraznou změnu: mění pořadí jednotlivých "kroků" při podání žádosti o registraci doménového jména tak, aby registrace proběhla až po zaplacení příslušného registračního poplatku, jehož výše se nijak nemění
důvodem pro tuto změnu je snaha navrhovatele zamezit spekulativním registracím, neboť bez zaplacení registračního poplatku nedojde k registraci doménového jména a žadatel je nebude moci ani užívat
opakovaným spekulativním registracím zabrání ustanovení o možnosti podání další žádosti o registraci (tzv. speciální žádosti), které je do Pravidel vloženo. Ke speciální žádosti bude přihlédnuto v případě, že původní žadatel doménové jméno ve stanovené lhůtě neuhradí
mimo tyto zásadní změny došlo v Pravidlech pouze ke stylistické úpravě některých ustanovení, text Pravidel byl podroben detailní revizi z hlediska běžně užívaných právních pojmů a platných právních předpisů
smyslem Pravidel není omezení nebo vyloučení některých subjektů ze soutěže na relevantním trhu, ale racionalizace hospodářské činnosti při přidělování a registraci doménových jmen a stanovení jednotných a transparentních pravidel pro registrování doménových jmen příslušnými subjekty, kterými mohou být jak osoby právnické, tak osoby fyzické, a to včetně cizozemců.
K návrhu byl přiložen seznam členů sdružení CZ.NIC, stanovy CZ.NIC a Pravidla, schválená dne 1.11.2001.
Úřad nařídil ústní jednání ve věci na den 7.1.2002, ke kterému se dostavil Ing. Jiří Dohnal, výkonný ředitel CZ.NIC, zastupující účastníka na základě plné moci ze dne 4.1.2002, udělené Ing. Richardem Kozou, předsedou představenstva a Michalem Rudou, členem představenstva.
Popis rozhodných skutečností.
Účastník řízení.
Účastníkem správního řízení je sdružení CZ.NIC (Czech Network Information Center) založené zakladatelskou smlouvou ze dne 24. května 1998 a registrované Obvodním úřadem městské části Praha 6 dne 27. května 1998. Předmětem činnosti sdružení CZ.NIC je definování pravidel pro přidělování doménových jmen pod doménou nejvyšší úrovně .cz a průběžná aktualizace pravidel a vytváření mechanizmů pro jejich udržování. Sdružení CZ.NIC, jako administrátor domény .cz, zastupuje nejvyšší doménu .cz při koordinaci národních a regionálních registrátorů a standardizačních institucí. Sdružení rovněž podporuje obecně prospěšné projekty vztahující se k činnosti sdružení. Předmětem podnikání CZ.NIC je zajišťování registrace domén druhé úrovně pod doménou nejvyšší úrovně .cz a zajišťování provozu jmenných serverů pro doménu .cz. Zakladatelskou smlouvu sdružení CZ.NIC uzavřelo v době vzniku sdružení 16 poskytovatelů připojení na Internet v České republice, kteří představovali tři čtvrtiny primárních poskytovatelů připojení na Internet. V době podání návrhu (prosinec 2001) tvořilo sdružení CZ.NIC 22 společností, podnikajících zejména v oblasti poskytování služeb prostřednictvím sítě Internet. Členem sdružení se může stát každá právnická osoba, která zaplatí vstupní členský příspěvek, poskytuje služby související s užíváním sítě Internet, souhlasí se stanovami a se zakladatelskou smlouvou sdružení a má v pořádku daňové, finanční a trestní náležitosti. Struktura členů sdružení již není omezena jen na primární připojovatele na Internet, členy sdružení jsou i firmy "hostingové".
V současné době lze z území ČR registrovat doménová jména pod národními i generickými doménami nejvyšší úrovně téměř úplně podle volby účastníka internetové sítě-žadatele. Rovněž CZ.NIC již neomezuje registraci pod doménou .cz podle sídla nebo místní adresy registrovaného subjektu-žadatele.
Pravidla registrace doménových jmen v doméně .cz
Podmínky přidělení a registrace doménového jména jsou stanoveny v Pravidlech a ve Smlouvě. Představitelé sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. požádali v prosinci 1998 Úřad o schválení textu Smlouvy i Pravidel a předložili návrhy uvedených dokumentů. Podle připomínek Úřadu byly oba dokumenty upraveny tak, aby byla zajištěna jednoznačnost textu a vyloučena možnost diskriminace žadatele o registraci doménového jména. Poté byly upravené dokumenty podmíněně schváleny valnou hromadou sdružení CZ.NIC dne 30.11.1998 a následně došlo k jejich schválení rozhodnutím Úřadu.
V roce 2001 provedlo CZ.NIC úpravu Pravidel s platností od 1.3.2001, která spočívala v drobných upřesněních textu a především ve vypuštění bodu 9. V tomto bodě bylo požadováno, aby žadatel, pokud je fyzickou osobou, měl kontaktní adresu v České republice a pokud je právnickou osobou, musel být buď založen v České republice a nebo zde musel vyvíjet obchodní činnost a musel mít kontaktní adresu na území České republiky. Změna Pravidel k 1.3.2001 znamenala, že registraci doménových jmen pod doménou .cz lze provádět (a provádí se) nezávisle na místě sídla nebo pobytu žadatele o registraci.
Současná úprava Pravidel k 1.3.2002, která byla předmětem šetření v rámci správního řízení, znamená změnu v pořadí jednotlivých kroků registrace tak, aby po podání žádosti o registraci domény následovala výzva k úhradě registračního poplatku. Po zaplacení registračního poplatku ve lhůtě zapíše sdružení CZ.NIC doménové jméno do databáze (doménového rejstříku), čímž bude oboustranně uzavřena smlouva o registraci doménového jména. Současně se zapsáním do databáze bude vystaven daňový doklad, provedena technická kontrola jmenných serverů a delegace domény (do zóny .cz nadnárodního administrátora doménových jmen). Bude zkrácena lhůta pro zaplacení registračního poplatku. V případě zamítnutí registrace bude doménové jméno přiděleno prvnímu žadateli ze seznamu tzv. speciálních žádostí. Dále navrhuje CZ.NIC, aby stávající Smlouvu nahradil soubor dokumentů-žádost o registraci, Pravidla komunikace a Pravidla. Pravidla dále opět obsahují pokyny pro tvorbu doménových jmen, práva a povinnosti CZ.NIC, pravidla vzájemné komunikace a řešení sporů, ustanovení o změnách technických parametrů doménového jména, o převodu registrovaného doménového jména, postup při zrušení registrace doménového jména na žádost držitele a ustanovení o právu CZ.NIC provádět změny dokumentů.
Změnu Pravidel využil CZ.NIC k uvolnění dosud "zakázaných doménových jmen" (zakázaných z důvodu podobnosti s generickými doménami nejvyššího stupně).
Vymezení relevantního trhu
Pro posouzení Pravidel je nutno vymezit relevantní trh, na němž se jejich případné protisoutěžní účinky projeví. Trh je obecně místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Relevantní trh se vymezuje věcně (výrobkově), časově a geograficky.
Relevantní trh po stránce věcné, tj. výrobkový trh, zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem ke svým charakteristickým vlastnostem, specifickým rysům, ceně a zamýšlenému způsobu použití. Zbožím, které je předmětem dodávek na základě Pravidel, je služba-registrace doménového jména pod doménou nejvyšší úrovně .cz.
Na základě výše uvedeného vymezil Úřad relevantní trh následovně:
z věcného hlediska se jedná o trh služeb spojených s přidělováním doménových jmen
z hlediska geografického se jedná o trh celostátní
z časového hlediska je tento trh trvalý.
Správní orgán požádal zástupce účastníka, aby objasnil důvody podání návrhu a vysvětlil postavení CZ.NIC mezi registrátory pod doménou nejvyšší úrovně. V protokolu z ústního jednání s účastníkem řízení dne 7.1.2002 zástupce účastníka popsal vývoj spravování domény .cz na území České republiky a připomněl současný stav, kdy lze z území ČR registrovat doménová jména téměř úplně podle volby účastníka internetové sítě (pod národními i generickými doménami nejvyšší úrovně). Rovněž CZ.NIC již neomezuje žadatele o registraci pod doménou .cz podle sídla nebo místní adresy registrovaného subjektu. Odhadem je pod doménou .cz registrováno přes sto tisíc jmen (k 19.11.2001 registrováno 111895 domén pod doménou .cz), pod doménou .com asi desetitisíce jmen subjektů na území ČR a v menších počtech jsou doménová jména z území ČR registrována i pod doménami .pl, .at a dalšími (národními ale i generickými doménami nejvyšší úrovně). CZ.NIC připravuje přechod na systém více registrátorů pod jedním správcem. Z technických, organizačních a dalších důvodů (výběr dodavatele systému, určení rozsahu pravomocí CZ.NIC atd.) předpokládá vedení sdružení CZ.NIC ukončení přípravy a zavádění systému tak, aby konkurenční systém začal spolehlivě fungovat ve druhém pololetí 2003. Dosud jsou dle jejich informací registrační systémy s více registrátory (pod jednou doménou) pouze v Německu a ve Francii.
Posouzení Pravidel z hlediska Zákona
V daném případě nelze rozhodnutí valné hromady sdružení CZ.NIC ze dne 1.11.2001, kterým byla přijata Pravidla, hodnotit jako rozhodnutí sdružení podnikatelů (dohoda) ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 Zákona. Jedná se o opatření, které má zajistit, aby nedocházelo k registraci doménových jmen ze spekulativních důvodů. Toto rozhodnutí valné hromady sdružení CZ.NIC tedy žádným způsobem nevede ani nemůže vést k narušení hospodářské soutěže.
S ohledem na tyto skutečnosti Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 67/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Jana Konopiská
pověřená řízením I.výkonného odboru

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 2. 2002
Rozhodnutí obdrží: CZ.NIC, z.s.p.o. Ing. Jiří Dohnal výkonný ředitel Lužná 591
160 00 Praha 6