UOHS S169/2009
Rozhodnutí: S169/2009/KS-9414/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Tunica AG/Plastochem Brno, spol. s. r.o. a Plastochem, spol. s. r.o.
Účastníci Tunica AG Plastochem Brno, spol. s r.o. Plastochem, spol. s. r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 28. 7. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 165 KB


ÚOHS-S169/2009/KS-9414/2009/840
V Brně dne 24. července 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S169/2009, zahájeném dne 29. června 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Tunica AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Zug, Poststrasse 14, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem Lazarská 8, Praha 2, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů uzavřené dne 25. června 2009 mezi společností Tunica AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Zug, Poststrasse 14, jako nabyvatelem, a M. V., jako převodcem, v jejímž důsledku společnost Tunica AG navýší svůj stávající obchodní podíl na společnosti Plastochem Brno, spol. s. r.o., se sídlem Brno, Olomoucká 63, IČ 48529435, na 82 %, a svůj stávající obchodní podíl na společnosti Plastochem, spol. s. r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, H. Meličkovej 1g, na 100 %, a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 27/2009 ze dne 8. července 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů uzavřené dne 25. června 2009 mezi společností Tunica AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Zug, Poststrasse 14, jako nabyvatelem (dále jen Tunica AG ), a M. V., jako převodcem (dále jen V. ). V důsledku uvedené smlouvy navýší společnost Tunica AG svůj 50% obchodní podíl na společnosti Plastochem Brno, spol. s r.o., se sídlem Brno, Olomoucká 63, IČ 48529435 (dále jen Plastochem Brno ), na 82 % , a svůj stávající 50% obchodní podíl na společnosti Plastochem, spol. s r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, H. Meličkovej 1g, (dále jen Plastochem Slovensko ), na 100 %. S ohledem na skutečnost, že společnost Plastochem Slovensko drží 18% obchodní podíl na společnosti Plastochem Brno, bude společnost Tunica AG po uskutečnění předmětné transakce přímo či nepřímo držet i 100% obchodní podíl na této společnosti. Jednotlivá nabytí obchodních podílů ve výše uvedených společnostech spolu věcně a časově souvisejí, neboť k nim dochází v rámci jedné transakce. Tato transakce jako celek byla Úřadem posouzena v rámci předmětného správního řízení.
4. Navýšením svých stávajících obchodních podílů na společnostech Plastochem Slovensko a Plastochem Brno získá společnost Tunica AG, která vykonávala před realizací posuzované transakce nad těmito společnostmi spolu s V. společnou kontrolu, možnost vykonávat rozhodující vliv, a tím i výlučnou kontrolu ve smyslu § 12 odst. 4 zákona, na činnost těchto společností. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Tunica AG, registrovaná v obchodním rejstříku ve Švýcarsku, je součástí mezinárodní skupiny společností, v jejímž čele stojí společnost Omya AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Oftringen, Baslerstrasse 42 (dále jen Skupina Omya ). Skupina Omya se zabývá těžbou, zpracováním a prodejem uhličitanu vápenatého (vápence) a mastku, které dodávají v různých formách úpravy do řady průmyslových odvětví.
7. Skupina Omya působí na území České republiky prostřednictvím společnosti Omya CZ s.r.o., se sídlem Vápenná č.p. 445, Vápenná, IČ 45192715, která se zejména zabývá těžbou mramorové suroviny a jejím následným zpracováním na drtě a na mleté a mikromleté produkty, dále výrobou cementového zboží, umělého kamene, stavebních hmot, karbonátových plniv, chemických látek a přípravků a prováděním a projektováním hornické činnosti v rozsahu vydaného oprávnění.
8. Společnosti Plastochem Slovensko a Plastochem Brno , včetně jí kontrolovaných dceřiných společností Plastochem Wroclaw SP. Z O.O., se sídlem Polská republika, Wroclaw, ul. Brzechwy 14 (dále jen Plastochem Polsko ), Plastochem Budapest Kft., se sídlem Maďarská republika, Budaörs, Gyár utca 2 (dále jen Plastochem Maďarsko ), Plastochem Kiev, t.o.v., se sídlem Ukrajina, Kyjev, Solomenskaja 5 (dále jen Plastochem Ukrajina ), a Plastochem spol. s.r.l., se sídlem Rumunsko, Bukurešť, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 15 (dále jen Plastochem Rumunsko ) (společně dále jen Skupina Plastochem ), byly před realizací posuzované transakce společně kontrolovány ze strany společnosti Tunica AG a V.
9. Skupina Plastochem se na území České republiky zabývá zejména distribucí chemických surovin na výrobu plastů, dodávkami strojně-technologického zařízení na výrobu a zpracování plastů a rovněž zprostředkováním přepravy a souvisejícími logistickými službami. III. Dopady spojení
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že jím vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, resp. nabývaní soutěžitelé, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
12. Skupina Plastochem se zabývá distribucí chemických surovin na výrobu plastů, jako jsou PVC, polyolefiny, stabilizátory do PVC, plnidla do PVC a plastů (mezi které patří i přírodní mikromletý vysokoprocentní vápenec), jiná aditiva do PVC a bezchlórových plastů a jiných chemikálií na výrobu plastů. Součástí služeb distribuce je i technologické poradenství. Dále se Skupina Plastochem zabývá dodávkami strojně-technologického zařízení na výrobu a zpracování plastů a jejich přísad, balení plastů a chemikálií všeho druhu, a to včetně technologického know-how. Skupina Plastochem rovněž poskytuje služby v oblasti spedice, které zahrnují zejména zprostředkování mezinárodní či vnitrostátní přepravy včetně souvisejících logistických služeb.
13. Činnost Skupiny Omya se zaměřuje zejména na těžbu, zpracování a prodej vápence a mastku, které dodává v různých formách dle stupně jemnosti mletí do řady průmyslových odvětví. Zejména se jedná o odvětví papírenské, barev a nátěrů, lepidel a stavebních produktů, plastů, zemědělství a životního prostředí a průmyslových surovin. V oblasti těžby a výroby vápence Skupina Omya těží vysokoprocentní vápenec, který zpracovává na různé výrobky z kategorie přírodních drcených, mletých a mikromletých vápenců pro použití v nejrůznějších průmyslových aplikacích. Mletý a drcený vápenec s vyšší velikostí zrna a s nižším požadavkem na kvalitu se využívá jako vápencová drť ve stavebnictví. Přírodní mikromletý vysokoprocentní vápenec je používán jako surovina zejména při výrobě nátěrových hmot, plastů a v papírenském průmyslu.
14. Z výše uvedeného vyplývá, že předmětné spojení má zejména vertikální charakter, neboť Skupina Omya je v České republice činná mj. v oblasti výroby a prodeje přírodního mikromletého vysokoprocentního vápence, zatímco Skupina Plastochem tento výrobek na území České republiky, spolu s jinými chemickými látkami určenými pro výrobu plastů, distribuuje. Činnost spojujících se soutěžitelů se dále překrývá, neboť Skupina Omya rovněž distribuuje chemické látky pro výrobu plastů, nicméně tato oblast je z hlediska celkové činnosti Skupiny Omya pouze marginální (cca [ obchodní tajemství ] % z obratu Skupiny Omya na území České republiky).
15. Při vymezování relevantního trhu z hlediska věcného v oblasti přírodního mikromletého vysokoprocentního vápence lze zvažovat, zda tento představuje celkový trh přírodního mikromletého vysokoprocentního vápence bez ohledu na jednotlivý způsob užití produktu či zda je třeba tuto oblast dále členit s ohledem na způsob jeho užití. Pro účely předmětného spojení soutěžitelů však tuto otázku lze nechat otevřenou, neboť přírodní mikromletý vysokoprocentní vápenec ze spojujících se soutěžitelů vyrábí pouze Skupina Omya a její podíl se v závislosti na výše naznačeném možném vymezení relevantního trhu neliší, z tohoto důvodu bude Úřad posuzovat dopady spojení soutěžitelů na oblast výroby přírodního mikromletého vysokoprocentního vápence. [1]
16. Při vymezování geografického relevantního trhu pro posuzovanou oblast lze uvažovat o vymezení trhu širšího než je území České republiky, rozšířené minimálně o státy sousedící s Českou republikou, a to vzhledem k působení nadnárodních subjektů v dané oblasti a k faktické neexistenci cel, tarifů či jiných překážek obchodu v rámci Evropského hospodářského prostoru. S ohledem na charakteristiku produktu jsou přepravní náklady vzhledem k ceně produktu v případě přírodního mikromletého vysokoprocentního vápence relativně vysoké. V závislosti na způsobu užití přírodního mikromletého vysokoprocentního vápence a jeho finální aplikaci je možno konstatovat, že průměrná dovozní vzdálenost přírodního mikromletého vysokoprocentního vápence se přibližně pohybuje od 500 do 1500 km od výrobního zdroje vápence. Nad uvedenou vzdálenost již tato přeprava není většinou rentabilní. Nicméně rovněž v případě konečného vymezení geograficky relevantního trhu ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí tuto otázku otevřenou, a to ze stejných důvodů, jako v případě vymezení věcného relevantního trhu.
17. Distribuce chemických látek probíhá třemi základními způsoby, které představují různé, vzájemně nezastupitelné formy prodeje chemických látek. Tyto tři způsoby se liší v typu odběratelů chemických látek. Při velkoobjemové distribuci poptávají odběratelé velké množství jedné suroviny. Odběratelé odebírají zboží často přímo od výrobce a existuje zde silná konkurence mezi výrobci. Za velkoobjemového distributora lze považovat i Skupinu Omya. Při komoditní distribuci poptávají odběratelé menší množství většího počtu různých běžných surovin, často od různých výrobců. Odběrateli se nevyplatí objednávat požadované suroviny přímo u výrobců (případně to není ani možné), neboť poptává menší množství většího počtu surovin. Současně distributor poskytuje různé doplňkové služby (logistika, balení, skladování atd.). V případě specializované distribuce poptávají odběratelé menší množství velmi specifických surovin, přičemž distributor, který se specializuje na určité úzké průmyslové odvětví, poskytuje související technické poradenství a v některých případech i záruku účinku dodávaných surovin. Speciální distributoři disponují specifickým know-how, které představuje základ jejich podnikatelské aktivity. V této oblasti je činná ze spojujících se soutěžitelů zejména Skupina Plastochem, která se specializuje na distribuci chemických látek určených k výrobě plastů, v menší míře pak i Skupina Omya, která rovněž v malé míře distribuuje pro plasty určené chemické látky.
18. Oblast distribuce chemických látek určených pro výrobu plastů lze dále členit na základě jednotlivých distribuovaných chemických látek (např. PVC, polyolefiny, stabilizátory do PVC, plnidla do PVC a plastů- mezi které patří i přírodní mikromletý vysokoprocentní vápenec, jiná aditiva do PVC a bezchlórových plastů), ale s ohledem na skutečnost, že odběratelé v rámci tohoto distribučního kanálu vždy poptávají kombinaci jednotlivých látek a nikoliv jednu specifickou látku, se takové členění pro posouzení dopadů spojení jeví jako irelevantní. S ohledem na skutečnost, že při žádném v úvahu připadajícím vymezení relevantního trhu z hlediska věcného společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesahuje [ obchodní tajemství ] %, a zejména s ohledem na velmi malé překrytí činností spojujících se soutěžitelů v této oblasti, ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí tuto otázku otevřenou, a dopady spojení bude posuzovat na oblasti specializované distribuce chemických látek určených pro výrobu plastů bez dalšího členění. [2]
19. Úřad se dále zabýval vymezením relevantního trhu z hlediska geografického a došel k závěru, že s ohledem na prodejní zvyklosti (aktivní nabízení výrobků), nutnost technické asistence ze strany distributora (např. provádění výrobních zkoušek u zákazníka), což vyžaduje geografickou blízkost distributora uvedených chemických látek a jejich spotřebitele, jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a odlišitelné od okolních území toliko na území jednotlivých států. Nicméně rovněž v případě konečného vymezení geograficky relevantního trhu ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí tuto otázku otevřenou, a to ze stejných důvodů, jako v případě vymezení věcného relevantního trhu.
20. V oblasti výroby přírodního mikromletého vysokoprocentního vápence v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze Skupina Omya, která dosahuje cca [ obchodní tajemství ]% podílu, přičemž dodávky tohoto produktu ze strany Skupiny Omya pocházejí jednak z lomu na území České republiky a jednak z vápencových lomů z dalších zemí, například Rakouska a Francie. Z toho cca [ obchodní tajemství ] % obratu dodávek Skupiny Omya je využíváno jako plnivo do plastů, dále [ obchodní tajemství ] % jako surovina při výrobě nátěrových hmot, cca [ obchodní tajemství ] % v papírenském průmyslu a cca [ obchodní tajemství ] % v obecné průmyslové výrobě. Skupina Omya distribuuje zpracovaný mikromletý vysokoprocentní vápenec jak přímo odběratelům (spotřebitelům vápence), kdy tento způsob distribuce představuje cca [ obchodní tajemství ] % na celkových prodejích dané komodity Skupiny Omya, tak i prostřednictvím specializovaných distributorů ([ obchodní tajemství ] %), a to buď samostatně nebo prostřednictvím Skupiny Plastochem. V případě možnosti alternativních dodávek přírodního mikromletého vysokoprocentního vápence se v dostupné vzdálenosti od území České republiky nacházejí i jeho další zdroje, například se jedná o vápencové lomy německé společnosti Geomin, polského výrobce Piotrowice či společnosti Calcit Slovenia ze Slovinska.
21. V oblasti specializované distribuce chemických látek pro výrobu plastů působí oba spojující soutěžitelé, přičemž jejich společný podíl je nižší než cca [ obchodní tajemství ] %, kdy podíl Skupiny Omya je menší než [ obchodní tajemství ] % a podíl Skupiny Plastochem činí cca [ obchodní tajemství ] %. K významným konkurentům spojujících se soutěžitelů v oblasti specializované distribuce chemických látek pro výrobu plastů na území České republiky patří společnost ASHLAND-SÜDCHEMIE-CZ s.r.o. s podílem cca [ obchodní tajemství ] % a společnosti RAVAGO RESINEX CZ s.r.o., RADKA spol. s. r.o. Pardubice a Brenntag CR s.r.o., každá s podílem okolo [ obchodní tajemství ] %.
22. Pokud se jedná o vertikální propojení mezi spojujícími se soutěžiteli, lze konstatovat, že již v době před povolením spojení existují vertikální obchodní vazby mezi Skupinou Omya a Skupinou Plastochem, neboť Skupina Omya dodává přírodní mikromletý vysokoprocentní vápenec Skupině Plastochem k distribuci. Nicméně toto množství nepředstavuje významný podíl na celkových odběrech chemických látek pro výrobu plastů skupiny Plastochem. S ohledem na výše uvedené vertikální propojení obchodních činností spojujících se soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže.
23. Jak je výše uvedeno, Skupina Plastochem dále působí v oblastech prodeje a servisu strojních zařízení pro výrobu plastů a spedice, nicméně její podíl v těchto oblastech je na území České republiky nižší než [ obchodní tajemství ] %.
24. Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména s ohledem na výši tržních podílů spojujících se soutěžitelů, na malé překrytí jejich činností, na mírné, ale před uskutečněním spojení již existující vertikální propojení jejich aktivit, a zejména s ohledem na existenci významné konkurence v oblasti distribuce chemických látek pro výrobu plastů dospěl Úřad k tomu, že posuzované spojení nezvýší stávající tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo dalšímu posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
25. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
26. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Luděk Vrána, advokát
Vrána & Pelikán, advokátní kancelář
Lazarská 8
120 00 Praha 2

[1] Úřad se vymezením trhu v uvedené oblasti zabýval v rámci rozhodnutí Úřadu č.j. S 180/2007/KS-14497/2007/610 Tunica AG/V./Skupina Plastochem
[2] K obdobným závěrům došel Úřad v rámci rozhodnutí Úřadu č.j. S 180/2007/KS-14497/2007/610 Tunica AG/V./Skupina Plastochem.