UOHS S169/2003
Rozhodnutí: OF/S169/03-3758/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů JULIUS MEINL International Aktiengesellschaft a The Drogerie, a.s.
Účastníci JULIUS MEINL International Aktiengesellschaft, se sídlem Jasomirgottstrasse 6, A-1010 Wien, Rakousko The Drogerie, a.s., se sídlem U libeňského pivovaru 63, Praha 8
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 31. 10. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 116 KB


S 169/03-3758/03 V Brně dne 23. října 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 169/03, zahájeném dne 26. srpna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost JULIUS MEINL International Aktiengesellschaft, se sídlem Jasomirgottstrasse 6, Wien, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupená JUDr. Alešem Linhartem, advokátem, se sídlem Londýnská 674/55, Praha 2, na základě plné moci ze dne 8. července 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů JULIUS MEINL International Aktiengesellschaft, se sídlem Jasomirgottstrasse 6, Wien, Rakouská republika, a The Drogerie, a.s., se sídlem U libeňského pivovaru 63, Praha 8, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, která bude v budoucnu uzavřena mezi společností JULIUS MEINL International Aktiengesellschaft, jako nabyvatelem, a společností [ obchodn í tajemství ] , jako převodcem, v jejímž důsledku společnost JULIUS MEINL International Aktiengesellschaft navýší svůj podíl na základním kapitálu společnosti The Drogerie, a.s. z dosavadních 46 % na [ obchodn í tajemství ] , a tím získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z následujících podkladů: návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, dalších materiálů předložených účastníkem řízení (zejména studie Drogerie 2003), informací získaných na ústním jednání s účastníkem řízení, všeobecně známých skutečností, týkajících se spojovaných soutěžitelů a situace v dotčených odvětvích, a analýzy postavení spojovaných subjektů na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/03 ze dne 10. září 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, která bude v budoucnu uzavřena mezi společností JULIUS MEINL International Aktiengesellschaft, se sídlem Jasomirgottstrasse 6, Wien, Rakouská republika (dále jen "JULIUS MEINL"), jako nabyvatelem, a společností [ obchodn í tajemství ] , jako převodcem.
Společnost JULIUS MEINL v současnosti drží akcie, představující 46% podíl na základním kapitálu společnosti The Drogerie, a.s., se sídlem U libeňského pivovaru 63, Praha 8 (dále jen "Drogerie"). V důsledku zmíněné smlouvy a následného převodu cca [ obchodn í tajemství ] % akcií společnosti Drogerie navýší JULIUS MEINL svůj podíl na základním kapitálu společnosti Drogerie na cca [ obchodn í tajemství ] %, což jí na rozdíl od současného stavu umožní tuto společnost výlučně kontrolovat.
V první fázi správního řízení o povolení spojení soutěžitelů bylo nezbytné posoudit, zda je předmětná transakce spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje rovněž transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Úřad dále konstatuje, že při posuzování spojení soutěžitelů je třeba rozlišovat kontrolu výlučnou od kontroly společné. Uvedený princip rozlišování výlučné a společné kontroly nad jiným soutěžitelem je v souladu s platnou legislativou Evropské unie 1 , a aplikuje jej rovněž Evropská komise, k jejímuž postupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží. Jak vyplývá z aplikační praxe Komise, spojení soutěžitelů nastává tehdy, když jeden soutěžitel, který doposud výhradně kontroloval druhý podnik, přizve třetí subjekt tak, že vznikne společná kontrola nad vzniklým joint venture . To stejné platí i v opačném případě, jestliže jeden z partnerů v joint venture koupí od druhého partnera jeho podíl na společném podniku. Znamená to přechod od společné kontroly ke kontrole výlučné, a tento přechod podléhá povolení ze strany Evropské komise. Tento přístup potvrzuje například rozhodnutí Evropské komise v případu M.023 2 , v němž byl zdůrazněn rozdíl mezi rozhodujícím vlivem uplatňovaným samostatně (sole) a společně (joint). Dle Evropské komise se rozhodující vliv vykonávaný samostatně podstatně liší od rozhodujícího vlivu vykonávaného společně, neboť v druhém případě je nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. 3
Konkrétně bylo v daném správním řízení nezbytné posoudit předmětnou transakci s ohledem na skutečnost, že majoritní akcionář společnosti Drogerie, společnost JULIUS MEINL, před realizací posuzované transakce drží akcie společnosti Drogerie, představující 46% podíl na základním kapitálu této společnosti, a v kontextu výrazně nižších akciových podílů držených ostatními akcionáři společnosti Drogerie, jakož i charakteru těchto subjektů (především banky a investiční fondy). Úřad se proto zabýval otázkou, zda společnost JULIUS MEINL získá možnost určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování společnosti Drogerie teprve v důsledku realizace posuzované transakce, nebo zda má společnost JULIUS MEINL možnost takovéhoto jednání již v současné době.
Na ústním jednání, které proběhlo v sídle Úřadu dne 1. října 2003, v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona, na žádost účastníka řízení, zástupce účastníka řízení uvedl, že v současné době nemá možnost kontrolovat společnost Drogerie ve smyslu zákona žádný z akcionářů společnosti, tedy ani akcionář JULIUS MEINL. Podle stanov společnosti Drogerie a rovněž podle praxe zavedené ve společnosti činí zásadní rozhodnutí dozorčí rada společnosti, v níž jsou zastoupeni tři největší akcionáři společnosti (včetně společnosti JULIUS MEINL). Zásadní ekonomické otázky společnosti Drogerie jsou v praxi konzultovány rovněž se společností East Europe Development Fund Ltd., jakožto dalším významným akcionářem, který nicméně není zastoupen v dozorčí radě společnosti.
Zástupce účastníka řízení na výše zmíněném jednání dále uvedl, že žádný z akcionářů společnosti Drogerie není schopen ovlivňovat její soutěžní chování. O obchodních záležitostech (nakupování zboží, prodejní politice, expanzní politice a podobně) rozhoduje pouze představenstvo společnosti, které je jmenováno valnou hromadou společnosti. Žádný z akcionářů společnosti Drogerie neovlivňuje obchodně právní vztahy s dodavateli, pronajímateli nebytových prostor, ve kterých jsou jednotlivé prodejny provozovány, případně s odběrateli společnosti Drogerie.
V souladu s výše uvedeným Úřad konstatuje, že navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona, neboť společnost JULIUS MEINL získá nově možnost výlučně kontrolovat soutěžní chování společnosti Drogerie.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč a celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a zároveň každý ze spojujících se soutěžitelů dosáhl čistého obratu více než 200 milionů Kč za poslední účetní období, jsou podmínky dle ustanovení § 13 písm. a) i b) zákona splněny a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost JULIUS MEINL je obchodní společností s veřejně obchodovatelnými akciemi, registrovanou na Vídeňské burze cenných papírů. Akcie společnosti JULIUS MEINL vlastní mnoho akcionářů, a to jak fyzických, tak i právnických osob. Největším akcionářem společnosti JULIUS MEINL je nizozemská obchodní společnost Julius MEINL Investment N.V.
Společnost JULIUS MEINL se zabývá investováním do maloobchodních řetězců. Společnost JULIUS MEINL přímo či nepřímo kontroluje řadu obchodních společností v různých zemích, včetně České republiky, kde kontroluje sedm společností (dále též "skupina JULIUS MEINL"). V České republice působí skupina JULIUS MEINL především v oblasti maloobchodního prodeje smíšeného zboží s převahou potravin, nápojů a tabáku, konkrétně zde provozuje více než 80 prodejen.
Společnost Drogerie je českou akciovou společností. Akcie společnosti Drogerie vlastní společnost JULIUS MEINL (46% podíl na základním kapitálu společnosti; akcie jsou spravovány prostřednictvím MEINL BANK, Aktiengesellschaft-dále též "MEINL BANK"), BORLAG INVESTMENT (25,27 %), CZIC INVESTMENT COMPANY Limited (11,09 %), EAST EUROPE DEVELOPMENT FUND Ltd. (7,26 %) a Bank Austria (2,59 %), zbývající akcie společnosti Drogerie (7,79 %) spravuje MEINL BANK pro jiné klienty než pro společnost JULIUS MEINL. Jak bylo uvedeno výše, v části pojednávající o splnění notifikačních podmínek, v současné době nad společností Drogerie nevykonává kontrolu ve smyslu zákona žádný z jejích akcionářů.
Společnost Drogerie výlučně kontroluje v České republice společnosti The DROGERIE Immo s.r.o. a The Drogerie Logistic, s.r.o. a ve Slovenské republice společnost droxi drogerie, s.r.o. Společnost Drogerie provozuje síť maloobchodních prodejen Droxi drogerie, zaměřenou na prodej drogistického a kosmetického zboží a dále výrobků zdravé výživy. Konkrétně se jedná o 99 prodejen v České republice a o 14 prodejen na Slovensku. Společnost Drogerie dále provozuje jednu lékárnu v okrese Brno-město. Dceřiné společnosti Drogerie neposkytují žádné služby externě, tzn. mimo holdingovou skupinu.
Relevantní trh
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že společnost Drogerie se v České republice zabývá zejména maloobchodním prodejem drogistického a kosmetického zboží a výrobků zdravé výživy, včetně doplňkové služby-fotoprací (sběrny), společnost JULIUS MEINL pak v České republice působí především v oblasti maloobchodního prodeje smíšeného zboží s převahou potravin, nápojů a tabáku. Spojení soutěžitelů posuzované Úřadem v tomto správním řízení se tedy týká zejména oblasti maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží. K překrytí činností spojovaných soutěžitelů pak dochází zejména v segmentu maloobchodního prodeje drogistického a souvisejícího zboží.
Při vymezování relevantního trhu v předmětné oblasti Úřad podpůrně přihlédl i k rozhodovací praxi Evropské komise. V této souvislosti Úřad zvažoval například, zda vymezit jeden relevantní trh jako trh maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží jako celku, případně zda vymezit dva relevantní trhy prodeje předmětného zboží rozlišené dle způsobu tohoto prodeje, a to konkrétně zvlášť pro jeho prodej ve specializovaných prodejnách (tj. např. maloobchodní sítě droxi, dm-drogeriemarkt, Rossmann, ale také jednotlivé prodejny prodávající sortiment drogistického a kosmetického zboží, které nepatří do žádné větší maloobchodní sítě) a zvlášť pro jeho prodej v prodejnách nespecializovaných (např. drogistická oddělení hypermarketů a supermarketů). 4
Z jiného hlediska Úřad zvažoval rozdělení sektoru maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží dle jednotlivých typů prodávaného drogistického sortimentu, a to na trh maloobchodního prodeje drogistického a souvisejícího zboží, které je běžně prodávané i v nespecializovaných prodejnách (např. drogistická oddělení hypermarketů a supermarketů) a trh maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží, které je prodáváno zpravidla pouze v prodejnách, jež se na prodej tohoto typu zboží specializují. 5
Z Úřadem provedeného šetření vyplynuly následující skutečnosti. Skupina JULIUS MEINL prodává ve svých prodejnách drogistické a související zboží pouze jako zboží doplňkového charakteru ke zboží, které je zde prodáváno především (potraviny a nápoje). 6 Doplňkovému charakteru předmětného prodeje odpovídá i významně užší sortiment prodávaného zboží ve srovnání se sortimentem prodávaným ve specializovaných drogistických prodejnách.
S ohledem na výše uvedené Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trh z hlediska věcného jako trh maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží.
Při vymezování relevantního trhu z geografického hlediska je nezbytné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, která je předmětem výrobkového trhu. Toto území je dáno maximální vzdáleností ujetou při zhruba 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost). 7 Relevantním geografickým trhem pro maloobchodní prodej drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží z hlediska spotřebitele je tedy trh lokální. Nicméně dopady posuzovaného spojení na lokální trhy dostatečně nereflektují skutečný dopad fúze dvou maloobchodních řetězců na celý sektor maloobchodního prodeje předmětného zboží v České republice, a to především v případě, kdy více lokálních trhů dotčených spojením pokrývá souvislé území nebo dokonce území celé České republiky. 8
Na základě výše uvedeného Úřad v předmětném správním řízení vymezil relevantní trh maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží z hlediska geografického územím celé České republiky.
Jak bylo uvedeno výše, společnost Drogerie v současné době také provozuje jednu lékárnu v okrese Brno-město. Podíl čistě lékárenského zboží (léčiv) na celkovém obratu této lékárny dle odhadů spojujících se subjektů nedosahuje 2,5 %, významně tedy převažuje prodej doplňkového sortimentu shodného s hlavní činností společnosti Drogerie.
Na základě výše uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako další relevantní trh z hlediska věcného trh provozování lékáren .
Pro vymezení relevantního trhu provozování lékáren z geografického hlediska z pohledu spotřebitele obecně platí výše uvedené. Zvláštností pro trh provozování lékáren je pak skutečnost, že při výběru lékárny je spotřebitel omezen nejen časovou a dopravní dostupností, ale navíc může být omezen i svým zdravotním stavem.
Na základě výše uvedeného Úřad, v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí, v případech týkajících se výrobkového trhu provozování lékáren 9 , a s judikaturou Evropské komise 10 , a s přihlédnutím ke stávajícímu územnímu členění České republiky, vymezil relevantní trh v předmětném správním řízení územím okresu Brno-město .
Dopady spojení
Na relevantním trhu provozování lékáren v okrese Brno-město působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Drogerie, která zde provozuje jednu lékárnu. V předmětném okrese je přitom celkem provozováno cca 105 lékáren. Tržní podíl lékárny provozované společností Drogerie na předmětném relevantním trhu nedosahuje 1 %. Jak bylo dále uvedeno výše, odhadovaný podíl lékárenského zboží (léčiva) na celkovém obratu této lékárny dle spojujících se subjektů nepřesahuje 2,5 %, významně tedy převažuje prodej doplňkového sortimentu shodného s hlavní činností společnosti Drogerie. Vzhledem k neexistenci horizontálního překryvu činností spojujících se soutěžitelů na tomto relevantním trhu, velmi nízkému tržnímu podílu společnosti Drogerie a velkému počtu subjektů působících na předmětném trhu, Úřad nebude nadále tento relevantní trh zahrnovat do analýzy dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž.
Při posuzování dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž ve smyslu § 17 odst. 1 se Úřad zaměřil na analýzu situace na vymezeném relevantním trhu maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží v České republice (dále též "analyzovaný relevantní trh").
Celková velikost analyzovaného relevantního trhu z hlediska obratu byla v roce 2002 cca 45 miliard Kč. Patnáct nejvýznamnějších distributorů, mezi něž patří i oba spojující se soutěžitelé, realizovalo v roce 2002 úhrnný obrat cca 23 miliard Kč, to je cca 51 % celkového obratu v předmětném tržním segmentu. Pět nejsilnějších obchodních skupin, konkrétně Makro Cash&Carry ČR, s.r.o. (cca 7% podíl na trhu), Ahold Czech Republic, a.s. (cca 6 %), Tesco stores ČR, s.r.o. (cca 5 %), P.K. Solvent, s.r.o. (cca 5 %) a Kaufland, v.o.s. (cca 5 %), přitom kontroluje více než čtvrtinu trhu.
V užším segmentu specializovaných maloobchodních drogistických řetězců 11 disponuje nejrozsáhlejším systémem dobrovolný řetězec Teta, vázaný na velkoobchod P.K. Solvent, s.r.o. (cca 5% podíl na trhu), následovaný řetězci droxi, provozovaným společností Drogerie, a dm-drogeriemarkt, provozovaným společností Dm-drogerie markt, s.r.o., (se shodným tržním podílem cca 4 %) a řetězci Racek, vázaným na velkoobchodní firmu Drogerie VO, a Rossmann, provozovaným společností Rossmann, s.r.o., (se shodným tržním podílem cca 3 %).
Účastník řízení, společnost JULIUS MEINL, dosahuje na trhu maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží v České republice tržního podílu cca 1,6 %. 12 Společnost Drogerie, která je předmětem posuzované transakce, dosahuje na analyzovaném relevantním trhu tržního podílu cca 3,6 %. Subjekt vzniklý spojením bude tedy na předmětném trhu dosahovat tržního podílu cca 5 %. 13
Pro vstup nových soutěžitelů na analyzovaný trh neexistují významné právní či administrativní překážky ani jakákoliv omezení vyplývající z existence práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.
Po zhodnocení celkové situace na relevantním trhu maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží v České republice dospěl Úřad k následujícím závěrům. Subjekt vzniklý spojením bude na vymezeném relevantním trhu nadále čelit konkurenci, neboť zboží zaměnitelné se zbožím poskytovaným spojovanými soutěžiteli je na trhu volně dostupné od konkurenčních obchodníků, spojení tedy nebude mít negativní dopad na spotřebitele z hlediska možnosti výběru mezi výše uvedeným zbožím.
Nejvýznamnější konkurenti spojujících se soutěžitelů na analyzovaném relevantním trhu v České republice, tedy jednotlivé širokosortimentální řetězce a specializované drogistické řetězce, disponují hospodářskou a finanční sílu srovnatelnou s pozicí subjektu vzniklého spojením, respektive hospodářskou a finanční silou větší.
Předmětné spojení soutěžitelů proto nebude mít negativní dopad na dodavatele ani zákazníky spojujících se soutěžitelů v České republice. Úřad tak má za to, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na analyzovaném relevantním trhu ani k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na něj.
Závěrem Úřad konstatuje, že účinná soutěž na obou relevantních trzích, vymezených pro účely tohoto rozhodnutí, zůstane po realizaci posuzovaného spojení zachována. V důsledku spojení nedojde ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na těchto trzích.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Aleš Linhart
Skácel, Honzík a partneři
Londýnská 674/55
Praha 2
1 Nařízení Rady ES č. 4064/89 o kontrole spojování soutěžitelů, na jeho základě vydané Oznámení Komise o konceptu spojení podniků (Commission notice on the concept of concentration) a Oznámení Komise o konceptu dotčeného podniku (Commission notice on the concept of undertaking concerned).
2 Obdobně též viz rozhodnutí Evropské komise M.221, M.553, M.576 a další.
3 Popisovaný přístup již Úřad aplikoval v řadě svých předchozích rozhodnutí, například v případech spojení soutěžitelů S 70/99, S 74/02, S 98/02, S 137/02 a S 118/03.
4 Obdobným problémem vymezení věcně relevantního trhu se zabývala také Evropská komise. K vymezení relevantního trhu jako trhu maloobchodního prodeje předmětného zboží bez ohledu na způsob prodeje viz například rozhodnutí M.2161. K vymezení více relevantních trhů prodeje předmětného zboží rozlišených dle způsobu tohoto prodeje viz například rozhodnutí M.1832. Evropská komise nicméně zpravidla nechává otázku vymezení věcně relevantního trhu v předmětné oblasti otevřenou.
5 Pro srov. úvahy německého antimonpolního úřadu v odůvodnění rozhodnutí č. B9-52331-U-192/99.
6 V doplnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů, k němuž byl účastník vyzván na ústním jednání, které proběhlo dne 1. října 2003, zástupce účastníka řízení uvedl, že odhadovaný podíl obratu, dosaženého skupinou JULIUS MEINL na trhu maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží v České republice, na celkovém obratu, dosaženém skupinou JULIUS MEINL na trhu v České republice, nepřesahuje [ obchodn í tajemství ] %.
7 Viz například rozhodnutí Evropské komise M.784.
8 Obdobným problémem vymezení relevantního trhu z geografického hlediska se zabývala také Evropská komise. K vymezení geografického relevantního trhu v oblasti maloobchodního prodeje předmětného zboží jako trhu lokálního viz například rozhodnutí M.320. K širšímu vymezení geografického relevantního trhu v předmětné oblasti viz například rozhodnutí M.2161. Evropská komise nicméně i v případech vymezování relevantního trhu v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží z geografického hlediska zpravidla nechává tuto otázku otevřenou.
9 Viz například rozhodnutí Úřadu č.j. S 134/02, S 222/02, S 53/03 a S 128/03.
10 Viz například rozhodnutí Evropské komise M.784.
11 Hlavní distribuční kanály drogistického sortimentu v České republice v současné době jsou následující: širokosortimentální řetězce s těžištěm aktivit v oblasti supermarketů, hypermarketů a diskontů, aliance a dobrovolné řetězce sortimentálních prodejen, specializované drogistické maloobchodní řetězce, dobrovolné řetězce specializovaných drogistických prodejen a hobby markety. V roce 2001 byla nejsilnější distribuční skupinou skupina širokosortimentálních řetězců (cca 38% podíl na trhu), následovaná skupinou specializovaných řetězců drogerií a parfumerií (cca 14% podíl na trhu) a třetí místo na trhu zaujala skupina nezávislých specializovaných obchodníků (cca 13 %).
12 K podílu obratu, dosaženého skupinou JULIUS MEINL na analyzovaném relevantním trhu, na celkovém obratu, dosaženém skupinou JULIUS MEINL v České republice viz výše.
13 Uvedené údaje pochází zejména ze studie Drogerie 2003, předložené účastníkem řízení. Účastník řízení k tomu dále uvedl, že údaje obsažené ve studii jsou údaji odhadovanými a dle jeho přesvědčení jsou reálná čísla o něco nižší. Dle dalších údajů poskytnutých účastníkem řízení je společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na analyzovaném relevantním trhu cca 3,23 %.