UOHS S168/2007
Rozhodnutí: S 168/2007/KS-13923/2007/620 Instance I.
Věc Návrh na zahájení řízení o schválení spojení soutěžitelů B.S.A. INTERNATIONAL/Mlékárna Klatovy a.s.
Účastníci B.S.A. INTERNATIONAL, Belgické království Mlékárna Klatovy a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 8. 8. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 102 KB


S 168/2007/KS-13923/2007/620 V Brně dne 3. srpna 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 168/07, zahájeném dne 2. července 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost B.S.A. INTERNATIONAL, se sídlem Place du Champ de Mars 5, Bte 20, Ixelles, Belgické království, ve správním řízení zastoupená Mgr. Lucií Vožehovou, advokátkou, se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, na základě plné moci ze dne 12. června 2007, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů B.S.A. INTERNATIONAL, se sídlem Place du Champ de Mars 5, Bte 20, Ixelles, Belgické království, a Mlékárna Klatovy a.s., se sídlem Za tratí č.p. 640, Klatovy IV, IČ: 48362395, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií, uzavřené dne 27. června 2007 mezi společností ALIMPEX-Louny spol. s r.o., se sídlem Zemské právo 5/1199, Praha 10, IČ: 26119773, jako prodávajícím, a společností B.S.A. INTERNATIONAL, se sídlem Place du Champ de Mars 5, Bte 20, Ixelles, Belgické království, jako kupujícím, a Smlouvy o převodu akcií, uzavřené dne 27. června 2007 mezi [ obchodní tajemství ], jako prodávajícím, a společností B.S.A. INTERNATIONAL, se sídlem Place du Champ de Mars 5, Bte 20, Ixelles, Belgické království, jako kupujícím, v jejichž důsledku nabude společnost B.S.A. INTERNATIONAL, se sídlem Place du Champ de Mars 5, Bte 20, Ixelles, Belgické království, akcie představující celkem [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti Mlékárna Klatovy a.s., se sídlem Za tratí č.p. 640, Klatovy IV, IČ: 48362395, a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 29/2007 ze dne 18. července 2007. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci dochází na základě Smlouvy o převodu akcií, která byla uzavřena dne 27. června 2007 mezi společností ALIMPEX-Louny spol. s r.o., se sídlem Zemské právo 5/1199, Praha 10, IČ: 26119773 (dále jen "ALIMPEX"), jako prodávajícím, a společností B.S.A. INTERNATIONAL, se sídlem Place du Champ de Mars 5, Bte 20, Ixelles, Belgické království (dále jen "B.S.A. INTERNATIONAL"), jako kupujícím, a Smlouvy o převodu akcií, uzavřené dne 27. června 2007 mezi [ obchodní tajemství ], jako prodávajícím, a společností B.S.A. INTERNATIONAL, jako kupujícím.
V době před transakcí vlastní společnost ALIMPEX akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti Mlékárna Klatovy a.s., se sídlem Za tratí č.p. 640, Klatovy IV, IČ: 48362395 (dále jen "Mlékárna Klatovy"), zatímco [ obchodní tajemství ] je vlastníkem akcií představujících [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti Mlékárna Klatovy.
V důsledku uvedených Smluv o převodu akcií nabude společnost B.S.A. INTERNATIONAL akcie představující celkem [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti Mlékárna Klatovy.
Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, a to mimo jiné nabytím účastnických cenných papírů, tedy i akcií. Protože nabytím výše uvedeného majoritního akciového podílu ve společnosti Mlékárna Klatovy získá společnost B.S.A. INTERNATIONAL možnost výlučně kontrolovat tuto společnost, představuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost B.S.A. INTERNATIONAL stojí společně se svojí mateřskou společností B.S.A., se sídlem Avenue du Maine-Tour Maine Montparnasse 33, Francouzská republika, jako holdingové společnosti v čele skupiny LACTALIS, která je celosvětově činná především v oblasti mléčných produktů. Skupina LACTALIS se zabývá jak výrobou a prodejem konzumního mléka, másla, sýrů, smetany či jiných čerstvých mléčných výrobků, tak výrobou a prodejem sušených mléčných výrobků (například sušeného mléka a syrovátky), jež se využívají v řadě potravinářských odvětví jako surovin při výrobě čokolád, zmrzlin, cukrářských a pekárenských výrobků apod.
Na území České republiky působí skupina LACTALIS prostřednictvím:
společnosti Lactalis CZ, s.r.o., se sídlem Českobrodská 1174, Praha 9, IČ: 27132471 (dále jen "Lactalis CZ"), která je činná v oblasti distribuce mléčných výrobků, tyto produkty však nevyrábí, a
společnosti Lactalis KS, s.r.o., se sídlem Dřevěnice 1, pošta Železnice, IČ: 27437825 (dále jen "Lactalis KS"), jež vyrábí sušené mléčné výrobky (sušené mléko a sušená syrovátka) a sýry. Společnost Lactalis KS distribuuje svoje mléčné výrobky zčásti prostřednictvím společnosti Lactalis CZ.
Současně s řízením o povolení spojení soutěžitelů B.S.A. INTERNATIONAL a Mlékárna Klatovy Úřad vede pod sp.zn. S 167/07 řízení o povolení spojení soutěžitelů, jehož uskutečněním by společnost B.S.A. INTERNATIONAL získala možnost výlučně kontrolovat společnost Moravskoslezské mlékárny a.s., se sídlem Kunín 291, IČ: 25396552 (dále jen "Moravskoslezské mlékárny"), a společnost Mlékárna Kunín a.s., se sídlem Kunín 291, IČ: 45192294 (dále jen "Mlékárna Kunín"). Při posuzování dopadů spojení soutěžitelů B.S.A. INTERNATIONAL a Mlékárna Klatovy na hospodářskou soutěž tak bylo třeba vzít v úvahu i tuto skutečnost a zabývat se rovněž činnostmi společností Moravskoslezské mlékárny a Mlékárna Kunín, včetně jejich postavení na trhu.
Společnost Moravskoslezské mlékárny se zabývá velkoobchodem se syrovým mlékem, které vykupuje od soukromých zemědělců nebo zemědělských družstev a prodává ho výlučně svojí jediné dceřiné společnosti Mlékárna Kunín, která mléko dále zpracovává.
Společnost Mlékárna Kunín se rovněž zabývá výkupem syrového kravského mléka a dále soustředí svoji činnost na výrobu mléčných výrobků, zejména pak konzumního mléka, smetany, kysaných mléčných výrobků (včetně jogurtů), másla, tvarohů a mléčných dezertů.
Nabývaná společnost Mlékárna Klatovy je v době před spojením kontrolována společností ALIMPEX, druhým největším akcionářem společnosti Mlékárna Klatovy je pan M. K. Pan M. K. je pak jediným společníkem společnosti ALIMPEX.
Společnost Mlékárna Klatovy vykonává kontrolu nad společností [ obchodní tajemství ].
Nabývaná společnost Mlékárna Klatovy se zabývá především výrobou čerstvých mléčných výrobků, přičemž se soustředí na segment sýrů (v jejím výrobkovém portfoliu lze nalézt jak sýry přírodní, tak sýry tavené). Mezi další čerstvé mléčné výrobky dodávané nabývaným soutěžitelem na trh České republiky patří smetana, kysané mléčné výrobky (například acidofidní mléko či zakysané smetany), jogurty, mléčné dezerty, tvarohy, zatímco ze sušených mléčných výrobků dodává nabývaný soutěžitel na trh České republiky podmáslí a zahuštěnou syrovátku. Výrobu másla společnost Mlékárna Klatovy ukončila v únoru 2006. Od soukromých zemědělců a zemědělských družstev společnost Mlékárna Klatovy vykupuje syrové mléko, které následně zpracovává.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy 1 . Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonávají soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
Jak je patrné z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí na území České republiky oba spojující se soutěžitelé v oblasti mléčných výrobků.
Skupina LACTALIS dodává na trh České republiky tavené sýry, tvrdé a polotvrdé sýry, čerstvé sýry, měkké sýry, bílé sýry poloměkké (mozzarella) a sýry s modrou plísní. Uvedené kategorie sýrů mohou z pohledu věcného představovat samostatné relevantní trhy 2 . Dále je skupina LACTALIS na tomto území činná v oblasti distribuce mléčných výrobků a výroby sušených mléčných výrobků, a to sušeného mléka a sušené syrovátky 3 . Společnosti Mlékárna Kunín a Moravskoslezské mlékárny, jež se v případě uskutečnění spojení soutěžitelů B.S.A. INTERNATIONAL / Moravskoslezské mlékárny a Mlékárna Kunín stanou součástí skupiny LACTALIS (viz výše odstavec 10 tohoto rozhodnutí), se zabývají výkupem syrového mléka, přičemž tato činnost může z pohledu věcného představovat samostatný relevantní trh 4 , sama společnost Mlékárna Kunín se pak zaměřuje na výrobu čerstvých mléčných výrobků, přičemž do jejího výrobkového portfolia náleží mléko čerstvé i trvanlivé, máslo, smetany, jogurty (smetanové, odtučněné, ochucené i neochucené), zakysané mléčné výrobky (například kefír či acidofidní mléka), dezerty (například pudingy, mléčná rýže či mléčná krupice) a tvarohy, přičemž každý z uvedených druhů čerstvých mléčných výrobků může z pohledu věcného přestavovat samostatný relevantní trh.
Nabývaná společnost Mlékárna Klatovy se zabývá výkupem syrového mléka od soukromých zemědělců nebo zemědělských družstev a sama ho zpracovává. Dále vyrábí a dodává na trh sýry (tavené i přírodní tvrdé), smetanu, kysané mléčné výrobky, jogurty, mléčné dezerty, tvarohy, podmáslí a zahuštěnou syrovátku.
Lze tak uzavřít, že aktivity spojujících se soutěžitelů na území České republiky se horizontálně překrývají v (i) oblasti výkupu syrového mléka, (ii) oblasti tavených sýrů, (iii) oblasti přírodních tvrdých sýrů, (iv) oblasti smetany, (v) oblasti kysaných mléčných výrobků, (vi) oblasti jogurtů, (vii) mléčných dezertů, (viii) oblasti tvarohů, které patří mezi čerstvé mléčné výrobky, zatímco ve vztahu k segmentu sušených mléčných výrobků bylo zjištěno, že každý ze spojujících se soutěžitelů dodává na trh odlišný produkt. Protože však posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z vážného narušení hospodářské soutěže v žádné z uvedených oblastí, nebylo nezbytné pro účely daného správního řízení vymezit věcný relevantní trh.
Z hlediska geografického jsou trhy v oblasti mléčných produktů vymezovány jako národní 5 , v případě posuzovaného spojení soutěžitelů tak území, na němž se hospodářská soutěž odehrává za dostatečně homogenních podmínek, zřetelně odlišitelných od sousedících území, tvoří Česká republika.
Z pohledu časového se trhy v oblasti mléčných produktů vyznačují pravidelně se opakujícími dodávkami.
V oblasti výkupu syrového mléka dosahuje skupina LACTALIS (včetně společností Moravskoslezské mlékárny a Mlékárna Kunín) tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, zatímco tržní podíl nabývaného soutěžitele [ obchodní tajemství ] %. Tržní podíl spojením vzniklého subjektu v oblasti výkupu syrového mléka tak bude činit [ obchodní tajemství ] %. V oblasti tavených sýrů skupina LACTALIS dosahuje tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, zatímco nabývaný soutěžitel tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tak v této oblasti [ obchodní tajemství ] %. V oblasti přírodních tvrdých sýrů činí tržní podíl skupiny LACTALIS cca [ obchodní tajemství ] %, zatímco nabývaný soutěžitel zde dosahuje tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tak v této oblasti nepřesáhne [ obchodní tajemství ] %. Rovněž tak v oblasti jogurtů, oblasti mléčných dezertů i oblasti tvarohů nepřekročí tržní podíl spojením vzniklého subjektu hranici [ obchodní tajemství ] %.
V oblasti smetany dosahuje skupina LACTALIS (včetně společností Moravskoslezské mlékárny a Mlékárna Kunín) tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, zatímco tržní podíl nabývaného soutěžitele činí [ obchodní tajemství ] %. S ohledem na skutečnost, že posuzovaným spojením dojde pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu v oblasti smetany, lze vyloučit, že by v jeho důsledku byla narušena hospodářská soutěž ve zkoumané oblasti.
V oblasti kysaných mléčných výrobků dosahuje skupina LACTALIS (včetně společností Moravskoslezské mlékárny a Mlékárna Kunín) tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, zatímco tržní podíl společnosti Mlékárna Klatovy činí [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů nebude přesahovat hranici 25 %, lze tak vyloučit, a to i vzhledem k nepatrnému nárůstu tohoto společného tržního podílu, že by v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů byla narušena hospodářská soutěž ve zkoumané oblasti.
Spojením vzniklý subjekt bude ve zkoumaných oblastech i nadále čelit konkurenci ze strany ostatních soutěžitelů, kterými jsou například společnosti MADETA a.s., OLMA, a.s., Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Danone a.s, Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. či Moravia Lacto a.s..
Po zhodnocení v průběhu správního řízení zjištěných skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda

Ředitel

Sekce ochrany hospodářské soutěže I

v zastoupení
v zastoupení

Mgr. Igor Pospíšil
Mgr. Igor Pospíšil

pověřený zastupováním
pověřený zastupováním

Právní moc: 8.8. 2007
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Lucie Vožehová, advokátka
AK SALANS, v.o.s.
Platnéřská 4
110 00 Praha 1
1 Podle § 2 odst. 2 zákona je relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
2 K tomu viz zejména rozhodnutí Evropské komise M.4135 ve věci spojení podniků LACTALIS/Galbani či rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 192/02-3761/02 ve věci spojení soutěžitelů Fromageries BEL SA a Leerdammer Company Bohemia s.r.o.
3 Z pohledu věcného se čerstvé mléčné výrobky, určené k přímé spotřebě, odlišují od sušených mléčných výrobků, které jsou převážně určeny k dalšímu zpracování. K tomu viz například rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 29/06-5395/06-620 ve věci spojení soutěžitelů Eligo a.s., MILKAGRO a.s. a OLMA, a.s. Mezi čerstvé mléčné výrobky náleží například konzumní a trvanlivé mléko, zakysané mléčné výrobky, sýry, tvarohy, pudingy, másla a tuky, naopak mezi sušené mléčné výrobky lze zahrnout například sušené mléko, podmáslí či syrovátku. V rámci obou uvedených kategorií mléčných výrobků lze rozlišovat jejich užší segmenty.
4 K tomu viz například rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 24/05-4334/05 ve věci spojení soutěžitelů Müller Sachsen GmbH, organizační složka, ALIMPEX FOOD a.s. a Mlékárna Pragolaktos, a.s.
5 Viz například rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 47/01-1209/01-OF ve věci spojení soutěžitelů Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V. a Nutricia Dairy & Drinks Group, rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 192/02-3761/02 ve věci spojení soutěžitelů Fromageries BEL SA a Leerdammer Company Bohemia s.r.o., či rozhodnutí Evropské komise M.4135 ve věci spojení podniků LACTALIS/Galbani.