UOHS S168/2001
Rozhodnutí: OF/S168/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci GE Medical Systems Deutschland GmbH&Co. KG, se sídlem Martin-Behaim-Strasse 10, Offenbach am Main, SRN Nuclear Interface Datentechnik für Strahlungsmessgeräte GmbH, se sídlem Dorotheenstr. 26a, Münster
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 21. 1. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 100 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 168/01-175/02 V Brně dne 16. ledna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 168/01, zahájeném dne 17. prosince 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost GE Medical Systems Deutschland GmbH&Co. KG, se sídlem Martin-Behaim-Strasse 10, Offenbach am Main, SRN, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křižovnické nám. 2, Praha1, na základě plné moci ze dne 10.12.2001, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, tím, že společnost GE Medical Systems Deutschland GmbH&Co. KG, se sídlem Martin-Behaim-Strasse 10, Offenbach am Main, SRN, získá plnou kontrolu nad společností Nuclear Interface Datentechnik für Strahlungsmessgeräte GmbH, se sídlem Dorotheenstr. 26a, Münster, a to na základě Smlouvy o koupi a převodu akcií, která byla uzavřena dne 6.12.2001 mezi společností GE Medical Systems Deutschland GmbH&Co. KG, se sídlem Martin-Behaim-Strasse 10, Offenbach am Main, SRN, jako kupujícím, a panem Ulrichem Ketzscherem, bytem Heisstraße 59, Münster, SRN, dále Dr. Michaelem Brüssermannem, bytem Warendorfer Straße 108, Münster, SRN a společností Nuclear Interface LLC, 28, Eaglecrest Cove, Jackson, USA, jako prodávajícími, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje. Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení, Smlouvy o koupi a převodu akcií, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 02/02 ze dne 9. ledna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti nevyužil.
Notifikační podmínky
Ke spojení podniků má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o koupi a převodu akcií, která byla uzavřena mezi společností GE Medical Systems Deutschland GmbH&Co. KG, se sídlem Martin-Behaim-Strasse 10, Offenbach am Main, SRN (dále jen "GE Medical Systems"), jako kupujícím, a panem Ulrichem Ketzscherem, bytem Heisstraße 59, Münster, SRN, dále Dr. Michaelem Brüssermannem, bytem Warendorfer Straße 108, Münster, SRN a společností Nuclear Interface LLC, 28, Eaglecrest Cove, Jackson, USA, jako prodávajícími, v jejímž důsledku získá společnost GE Medical Systems 100 % akcií společnosti Nuclear Interface Datentechnik für Strahlungsmessgeräte GmbH, se sídlem Dorotheenstr. 26a, Münster (dále jen "Nuclear Interface").
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů, vypočítaný dle § 14 zákona, přesahuje hranici 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
GE Medical Systems je akciovou společností založenou podle německého práva, která tvoří součást divize GE Medical Systems společnosti General Electric Company, se sídlem v USA. Divize GE Medical Systems je globálním poskytovatelem diagnostických zobrazovacích lékařských zařízení, zařízení na monitorování pacientů a s tím spojených dalších služeb. V České republice jsou součástí divize GE Medical Systems dvě společnosti, a to GE Medical Systems Česká republika s.r.o. a GE Medical Systems SA-organizační složka. Obě tyto společnosti poskytují servis lékařských zařízení a jsou dceřinými společnosti GE Medical Systems SA, Francie. Společnosti General Electric Company má v České republice dalších šest dceřiných společností a jednu organizační složku, jejichž činnost je však značně odlišná od činnosti divize GE Medical Systems a z toho důvodu se netýká předmětného spojení.
Nuclear Interface je akciovou společností založenou podle německého práva, která není kontrolována žádnou společností a dále nekontroluje žádné další společnosti. Zaměřuje se na výrobu a dodávky produktů týkajících se radiofarmakonů, zejména na výrobu stopových chemikálií pro systémy nukleární medicíny.
Výrobkový relevantní trh byl vymezen jako trh nukleární medicíny , přičemž společnost GE Medical Systems vyvíjí svou činnost v různých aspektech nukleární medicíny a Nuclear Interface se zaměřuje na vybavení, které se používá pro zařízení na výrobu stopových izotopů. Výrobkové vymezení relevantního trhu jako trh nukleární medicíny bylo použito i v rozhodnutí Evropské komise Phillips/Marconi (Case No COMP/M.2537 ze 17.10.2001) , kde také zůstala otevřena otázka, zda se tento trh dále dělí na trh s gama kamerami a trh s PET systémy (dvě různá zařízení pro monitorování pacientů). Vzhledem k tomu, že společnosti GE Medical Systems a Nuclear Interface obě vyrábějí pouze zařízení pro PET systémy a jejich podíl na trhu nukleární medicíny se tak podrobnějším dělením nemění, není třeba se jím dále v tomto rozhodnutí zabývat.
Ke koncentraci dochází u spojovaných subjektů při výrobě a prodeji komponentů zařízení tzv. horkých laboratoří, které představují zařízení pro přeměnu vyrobených izotopů na radioaktivní izotopy-použitelné stopové izotopy (základní prostředek pro lékařské zobrazování pomocí PET systémů). Konkrétními výrobky společnými pro obě spojované společnosti jsou syntetizátory a dávkovače tvořící součást horkých laboratoří.
Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně náročné technologie, odběrateli jsou větší soukromé i státní kliniky a výzkumná střediska v rámci celé České republiky. Podmínky pro odběratele jsou na celém území dostatečně homogenní, a proto byl relevantní trh geograficky vymezen jako území České republiky. Z hlediska časového se jedná o trh trvalý.
Společnost GE Medical Systems i společnost Nuclear Interface pouze dovážejí výrobky nukleární medicíny na český trh, ani jedna ze spojovaných společností neprovozuje výrobu na území České republiky. V roce 2000 byl na vymezeném relevantním trhu realizován prodej syntetizátorových jednotek, z nich prodala společnost Ion Beam Applications, se sídlem v Belgii a společnost Nuclear Interface. Žádné další významné produkty z oblasti nukleární medicíny dovezeny nebyly.
Zdravotnická zařízení a výzkumné ústavy, tedy potenciální odběratelé spojovaných subjektů, ve většině případů vypisují na dodávky speciálních přístrojů nukleární medicíny výběrová řízení, v nichž jsou nabídky jednotlivých společností hodnoceny z hlediska ceny, kvality, vyspělosti technologií, referencí a vysoké úrovně poskytování služeb, což znamená, že dodavatelé se pravidelně mění.
Trh nukleární medicíny je obecně velice dynamický a řízený především inovacemi, což znamená, že pravidelný vývoj nových výrobků přispívá k neustále se měnící tržní pozici jednotlivých soutěžitelů na tomto trhu. Lze očekávat, že pokračující technologické inovace povedou k upevňování efektivní soutěže na vymezeném relevantním trhu. Tato charakteristika dotčeného relevantního trhu vyplývá také z výše zmíněného rozhodnutí Evropské komise Phillips/Marconi (Case No COMP/M.2537 ze 17.10.2001) .
Na základě skutečností, uvedených v souvislosti s postavením spojovaných subjektů na relevantním trhu a s celkovou charakteristikou relevantního trhu, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.1.2002