UOHS S167/2007
Rozhodnutí: S 167/2007/KS-13296/2007/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů B.S.A. INTERNATIONAL a Mlékárna Kunín, a,s,
Účastníci B.S.A. INTERNATIONAL, Belgické království Mlékárna Kunín a.s. Moravskoslezské mlékárny a.s., Kunín
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 8. 8. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 96 KB


S 167/2007/KS-13296/2007/620 V Brně dne 1. srpna 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 167/07, zahájeném dne 2. července 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost B.S.A. INTERNATIONAL, se sídlem Place du Champ de Mars 5, Bte 20, Ixelles, Belgické království, ve správním řízení zastoupená Mgr. Lucií Vožehovou, advokátkou, se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, na základě plné moci ze dne 15. května 2007, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů B.S.A. INTERNATIONAL, se sídlem Place du Champ de Mars 5, Bte 20, Ixelles, Belgické království, na straně jedné, a Moravskoslezské mlékárny a.s., se sídlem Kunín 291, IČ: 25396552, a Mlékárna Kunín a.s., se sídlem Kunín 291, IČ: 45192294, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií, uzavřené dne 26. června 2007 mezi Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín, se sídlem Elišky Krásnohorské 178, Šenov u Nového Jičína, IČ: 62157124, společností Starojicko, a.s., se sídlem Starý Jičín-Jičina 26, Nový Jičín, IČ: 25352041, společností Agroprůmyslový kombinát a.s. Sedlnice, se sídlem Sedlnice 204, IČ: 47672404, družstvem Zemědělské družstvo Kelečsko, se sídlem Kelč 269, okres Vsetín, IČ: 00150983, družstvem Zemědělské družstvo MÍR se sídlem v Ratiboři, se sídlem Ratiboř čp. 500, IČ: 00151246, společností Frýdlantská zemědělská a.s., se sídlem Žižkova 965, Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 64610047, společností Beskyd Agro a.s. Palkovice, se sídlem Palkovice čp. 619, okres Frýdek-Místek, IČ: 61974765, společností TOZOS spol. s r. o., se sídlem Horní Tošanovice 1, IČ: 49610651, družstvemZemědělské družstvo vlastníků Nošovice, se sídlem Nošovice 128, Dobrá, IČ: 47673222, družstvem Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné, se sídlem Lešná č. 35, Vsetín, IČ: 00151041, společností ROLS Lešany, spol. s r.o., se sídlem Lešany 173, IČ: 49969552, a společností Zámoraví, a.s., se sídlem Břest 307, IČ: 25313045, jako prodávajícími, a společností B.S.A. INTERNATIONAL, se sídlem Place du Champ de Mars 5, Bte 20, Ixelles, Belgické království, jako kupujícím, v jejímž důsledku nabude společnost B.S.A. INTERNATIONAL, se sídlem Place du Champ de Mars 5, Bte 20, Ixelles, Belgické království, akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti Moravskoslezské mlékárny a.s., se sídlem Kunín 291, IČ: 25396552, jež vlastní akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti Mlékárna Kunín a.s., se sídlem Kunín 291, IČ: 45192294, a tím získá i možnost výlučně kontrolovat společnost Moravskoslezské mlékárny a.s., se sídlem Kunín 291, IČ: 25396552, a jejím prostřednictvím společnost Mlékárna Kunín a.s., se sídlem Kunín 291, IČ: 45192294, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 29/2007 ze dne 18. července 2007. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci dochází na základě Smlouvy o převodu akcií, která byla uzavřena dne 26. června 2007 mezi Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín, se sídlem Elišky Krásnohorské 178, Šenov u Nového Jičína, IČ: 62157124, společností Starojicko, a.s., se sídlem Starý Jičín-Jičina 26, Nový Jičín, IČ: 25352041, společností Agroprůmyslový kombinát a.s. Sedlnice, se sídlem Sedlnice 204, IČ: 47672404, družstvem Zemědělské družstvo Kelečsko, se sídlem Kelč 269, okres Vsetín, IČ: 00150983, družstvem Zemědělské družstvo MÍR se sídlem v Ratiboři, se sídlem Ratiboř čp. 500, IČ: 00151246, společností Frýdlantská zemědělská a.s., se sídlem Žižkova 965, Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 64610047, společností Beskyd Agro a.s. Palkovice, se sídlem Palkovice čp. 619, okres Frýdek-Místek, IČ: 61974765, společností TOZOS spol. s r. o., se sídlem Horní Tošanovice 1, IČ: 49610651, družstvem Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice, se sídlem Nošovice 128, Dobrá, IČ: 47673222, družstvem Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné, se sídlem Lešná č. 35, Vsetín, IČ: 00151041, společností ROLS Lešany, spol. s r.o., se sídlem Lešany 173, IČ: 49969552, a společností Zámoraví, a.s., se sídlem Břest 307, IČ: 25313045, jako prodávajícími 1 , a společností B.S.A. INTERNATIONAL, se sídlem Place du Champ de Mars 5, Bte 20, Ixelles, Belgické království (dále jen "B.S.A. INTERNATIONAL"), jako kupujícím. V důsledku uvedené Smlouvy o převodu akcií nabude společnost B.S.A. INTERNATIONAL akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti Moravskoslezské mlékárny a.s., se sídlem Kunín 291, IČ: 25396552 (dále jen "Moravskoslezské mlékárny"). V době před transakcí vykonává společnost Moravskoslezské mlékárny výlučnou kontrolu nad společností Mlékárna Kunín a.s., se sídlem Kunín 291, IČ: 45192294 (dále jen "Mlékárna Kunín"), a to vzhledem k vlastnictví akcií představujících [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu tohoto subjektu.
Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, a to mimo jiné nabytím účastnických cenných papírů, tedy i akcií. Protože nabytím výše uvedeného majoritního akciového podílu ve společnosti Moravskoslezské mlékárny, která je subjektem výlučně kontrolujícím společnost Mlékárna Kunín, získá společnost B.S.A. INTERNATIONAL možnost výlučně kontrolovat tyto společnosti, představuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona.
Nabytí akcií představujících [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti Mlékárna Kunín ze strany společnosti B.S.A. INTERNATIONAL, k němuž dochází na základě současně uzavírané Smlouvy o převodu akcií ze dne 26. června 2007, jejímiž stranami jsou společnost SUGAL spol. s r.o., se sídlem Ostravská 314/3, Bílovec, IČ: 26871548, společnost Starojicko, a.s., se sídlem Starý Jičín-Jičina 26, Nový Jičín, IČ: 25352041, společnost Agroprůmyslový kombinát a.s. Sedlnice, se sídlem Sedlnice 204, IČ: 47672404, družstvo Zemědělské družstvo Kelečsko, se sídlem Kelč 269, okres Vsetín, IČ: 00150983, družstvo Zemědělské družstvo MÍR se sídlem v Ratiboři, se sídlem Ratiboř čp. 500, IČ: 00151246, společnost Frýdlantská zemědělská a.s., se sídlem Žižkova 965, Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 64610047, společnost Beskyd Agro a.s. Palkovice, se sídlem Palkovice čp. 619, okres Frýdek-Místek, IČ: 61974765, společnost TOZOS spol. s r. o., se sídlem Horní Tošanovice 1, IČ: 49610651, družstvo Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice, se sídlem Nošovice 128, Dobrá, IČ: 47673222, družstvo Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné, se sídlem Lešná č. 35, Vsetín, IČ: 00151041, společnost ROLS Lešany, spol. s r.o., se sídlem Lešany 173, IČ: 49969552, společnost Zámoraví, a.s., se sídlem Břest 307, IČ: 25313045, a společnost Statek Kostelec na Hané, a.s., se sídlem Smržická 537, Kostelec na Hané, okres Prostějov, IČ: 64511901, jako prodávající, a společnost B.S.A. INTERNATIONAL, jako kupující, pak již nic nezmění na možnosti této společnosti výlučně kontrolovat společnosti Moravskoslezské mlékárny a společnost Mlékárna Kunín.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost B.S.A. INTERNATIONAL stojí společně se svojí mateřskou společností B.S.A., se sídlem Avenue du Maine-Tour Maine Montparnasse 33, Francouzská republika, jako holdingové společnosti v čele skupiny LACTALIS, která je celosvětově činná především v oblasti mléčných produktů. Skupina LACTALIS se zabývá jak výrobou a prodejem konzumního mléka, másla, sýrů, smetany či jiných čerstvých mléčných výrobků, tak výrobou a prodejem sušených mléčných výrobků (například sušeného mléka a syrovátky), jež se využívají v řadě potravinářských odvětví jako surovin při výrobě čokolád, zmrzlin, cukrářských a pekárenských výrobků apod.
Na území České republiky působí skupina LACTALIS prostřednictvím:
společnosti Lactalis CZ, s.r.o., se sídlem Českobrodská 1174, Praha 9, IČ: 27132471 (dále jen "Lactalis CZ"), která je činná v oblasti distribuce mléčných výrobků, tyto produkty však nevyrábí, a
společnosti Lactalis KS, s.r.o., se sídlem Dřevěnice 1, pošta Železnice, IČ: 27437825 (dále jen "Lactalis KS"), jež vyrábí sušené mléčné výrobky (sušené mléko a syrovátka) a sýry, a to zejména sýry tavené, tvrdé a měkké. Společnost Lactalis KS distribuuje svoje mléčné výrobky zčásti prostřednictvím společnosti Lactalis CZ.
Nabývaná společnost Moravskoslezské mlékárny se zabývá velkoobchodem se syrovým mlékem, které vykupuje od soukromých zemědělců nebo zemědělských družstev a prodává ho výlučně svojí jediné dceřiné společnosti Mlékárna Kunín, která mléko dále zpracovává.
Společnost Mlékárna Kunín se rovněž zabývá výkupem syrového kravského mléka a dále soustředí svoji činnost na výrobu mléčných výrobků, zejména pak konzumního mléka, smetany, kysaných mléčných výrobků (včetně jogurtů), másla, tvarohů a mléčných dezertů.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy 2 . Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonávají soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
Jak je patrné z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí na území České republiky oba spojující se soutěžitelé v oblasti mléčných výrobků. Skupina LACTALIS je na tomto území činná v oblasti distribuce mléčných výrobků, výroby sušených mléčných výrobků (sušené mléko či syrovátka) a výroby sýrů, jež spadají do kategorie čerstvých mléčných výrobků 3 . Obě nabývané společnosti se zabývají výkupem syrového mléka, přičemž tato činnost může z pohledu věcného představovat samostatný relevantní trh 4 , sama společnost Mlékárna Kunín se pak zaměřuje na výrobu čerstvých mléčných výrobků, přičemž do jejího výrobkového portfolia náleží mléko čerstvé i trvanlivé, máslo, smetany, jogurty (smetanové, odtučněné, ochucené i neochucené), zakysané mléčné výrobky (například kefír či acidofidní mléka), dezerty (například pudingy, mléčná rýže či mléčná krupice) a tvarohy, přičemž každý z uvedených druhů čerstvých mléčných výrobků může z pohledu věcného představovat samostatný relevantní trh.
Lze tak uzavřít, že aktivity spojujících se soutěžitelů na území České republiky se horizontálně nepřekrývají, předmětné spojení soutěžitelů tak má konglomerátní povahu. Vzhledem k tomuto charakteru spojení soutěžitelů pak Úřad nepovažoval za nezbytné pro účely daného správního řízení vymezit věcný relevantní trh.
Z hlediska geografického jsou trhy v oblasti mléčných produktů vymezovány jako národní 5 , v případě posuzovaného spojení soutěžitelů tak území, na němž se hospodářská soutěž odehrává za dostatečně homogenních podmínek, zřetelně odlišitelných od sousedících území, tvoří Česká republika.
Z pohledu časového se trhy v oblasti mléčných produktů vyznačují pravidelně se opakujícími dodávkami.
Nabývané subjekty dosahují na území České republiky v oblasti výkupu syrového mléka tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti mléka tržního podílu pod hranicí [ obchodní tajemství ] %, v oblasti másla tržního podílu pod hranicí [ obchodní tajemství ] %, v oblasti smetany tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti jogurtů tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti kysaných mléčných výrobků tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti tvarohů tržního podílu menšího než [ obchodní tajemství ] % a v oblasti mléčných dezertů tržního podílu pod hranicí [ obchodní tajemství ] %.
Uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů vstoupí skupina LACTALIS prostřednictvím nabývaných společností do výše uvedených oblastí na území České republiky, spojení nepovede ke zvýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu.
Spojením vzniklý subjekt bude i nadále čelit konkurenci ze strany ostatních soutěžitelů, kterými jsou například společnosti MADETA a.s., OLMA, a.s., Mlékárna Hlinsko, s.r.o. nebo Danone a.s.
Po zhodnocení v průběhu správního řízení zjištěných skutečností, a to především s ohledem na konglomerátní povahu posuzovaného spojení soutěžitelů dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda

ředitel

Sekce ochrany hospodářské soutěže I

v zastoupení
v zastoupení

Mgr. Igor Pospíšil
Mgr. Igor Pospíšil

pověřený zastupováním
pověřený zastupováním


Právní moc: 8.8. 2007
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Lucie Vožehová, advokátka
AK SALANS, v.o.s.
Platnéřská 4
110 00 Praha 1
1 Tito prodávající vlastní v době před transakcí akcie představující celkem [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti Moravskoslezské mlékárny a.s., se sídlem Kunín 291, IČ: 25396552.
2 Podle § 2 odst. 2 zákona je relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
3 Z pohledu věcného se čerstvé mléčné výrobky, určené k přímé spotřebě, odlišují od sušených mléčných výrobků, které jsou převážně určeny k dalšímu zpracování. K tomu viz například rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 29/06-5395/06-620 ve věci spojení soutěžitelů Eligo a.s., MILKAGRO a.s. a OLMA, a.s. Mezi čerstvé mléčné výrobky náleží například konzumní a trvanlivé mléko, zakysané mléčné výrobky, sýry, tvarohy, pudingy, másla a tuky, naopak mezi sušené mléčné výrobky lze zahrnout například sušené mléko, podmáslí či syrovátku. V rámci obou uvedených kategorií mléčných výrobků lze rozlišovat jejich užší segmenty.
4 K tomu viz například rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 24/05-4334/05 ve věci spojení soutěžitelů Müller Sachsen GmbH, organizační složka, ALIMPEX FOOD a.s. a Mlékárna Pragolaktos, a.s.
5 Viz například rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 47/01-1209/01-OF ve věci spojení soutěžitelů Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V. a Nutricia Dairy & Drinks Group, rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 192/02-3761/02 ve věci spojení soutěžitelů Fromageries BEL SA a Leerdammer Company Bohemia s.r.o., či rozhodnutí Evropské komise M.4135 ve věci spojení podniků LACTALIS/Galbani.