UOHS S167/2001
Rozhodnutí: OF/S167/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci ABB Handels-Und Verwaltungs AG, se sídlem Affolternstrasse 44, CH 8050, Zurich, Švýcarsko Global Air Movement (Luxembourg) Sarl, se sídlem 398, route d´Esch, L-1471 Luxembourg
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 31. 1. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 167/01-154/02 V Brně dne 15. ledna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 167/01, zahájeném dne 17. prosince 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Global Air Movement (Luxembourg) Sarl, se sídlem 398, route d´Esch, L-1471 Luxembourg, Lucembursko, ve správním řízení zastoupené JUDr. Janem Myškou, PhD., advokátem se sídlem V Celnici 4, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Global Air Movement (Luxembourg) Sarl, se sídlem 398, route d´Esch, L-1471 Luxembourg, Lucembursko, a ABB Handels-Und Verwaltungs AG, se sídlem Affolternstrasse 44, CH 8050, Zurich, Švýcarsko, ke kterému dochází na základě "Kupní smlouvy", uzavřené dne 10. prosince 2001 mezi společností Global Air Movement (Luxembourg) Sarl, se sídlem 398, route d´Esch, L-1471 Luxembourg, Lucembursko, jako kupujícím, a společností ABB Handels-Und Verwaltungs AG, se sídlem Affolternstrasse 44, CH 8050, Zurich, Švýcarsko, jako prodávajícím, a podle níž kupující získá kontrolu nad částí podniku, kterou je divize vzduchotechniky společnosti ABB Handels-Und Verwaltungs AG, se sídlem Affolternstrasse 44, CH 8050, Zurich, Švýcarsko, tím, že koupí soubor akcií a aktiv společností náležící do divize vzduchotechniky společnosti ABB Handels-Und Verwaltungs AG, se sídlem Affolternstrasse 44, CH 8050, Zurich, Švýcarsko, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení, smlouvy zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č . 02/02 ze dne 9. ledna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Global Air Movement (Luxembourg) Sarl, se sídlem 398, route d´Esch, L-1471 Luxembourg, Lucembursko, a ABB Handels-Und Verwaltungs AG, se sídlem Affolternstrasse 44, CH 8050, Zurich, Švýcarsko, má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Kupní smlouvy", uzavřené dne 10. prosince 2001 mezi společností Global Air Movement (Luxembourg) Sarl, se sídlem 398, route d´Esch, L-1471 Luxembourg, Lucembursko, jako kupujícím, a společností ABB Handels-Und Verwaltungs AG, se sídlem Affolternstrasse 44, CH-8050, Zurich, Švýcarsko (dále jen "ABB"), jako prodávajícím, v jejímž důsledku kupující získá soubor akcií a ostatních aktiv, a tím získá přímou kontrolu nad částí podniku prodávajícího, kterou je divize vzduchotechniky náležící ABB.
Společnost Global Air Movement (Luxembourg) Sarl, včetně své mateřské společnosti a svých sesterských společností, dosáhla v roce 2002 čistý obrat cca ... Kč, čímž byla splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Společnost Global Air Movement (Luxembourg) Sarl , se sídlem 398, route d´Esch, L-1471 Luxembourg, Lucembursko (dále jen "Luxco"), je holdingovou společností a nezabývá se přímo obchodními aktivitami. Společnost Luxco byla zřízena svou mateřskou společností, Compass Partners European Equity Fund (Bermuda), LP (dále jen "Compass").
Compass je investiční společnost sídlící na Bermudách, která investuje do operujících společností v Evropě formou soukromých akvizicí mimo kapitálové trhy a do souvisejících investic. V současné době společnost Compass vlastní kontrolní podíly ve čtyřech společnostech, které se zabývají výrobou prodejních automatů pro prodej občerstvení, výrobou a prodejem domácích spotřebičů, poskytování služeb v oblasti fitness a výrobou a prodejem ventilátorů a v malé míře i vzduchotechnických jednotek. Společnost Compass je na trhu v České republice činná pouze prostřednictvím své dceřiné společnosti Woods Air Movement Limited (dále jen "Woods"). Společnost Woods však do České republiky své výrobky pouze distribuuje, a to prostřednictvím pobočky rakouské společnosti Trox Austria GmbH. Společnost Woods se v prvé řadě zabývá výrobou a prodejem ventilátorů, v České republice se podílí pouze na prodeji ventilátorů sloužících k větrání budov.
ABB Handels-Und Verwaltungs AG , se sídlem Affolternstrasse 44, CH-8050, Zurich, Švýcarsko, je členem Skupiny ABB, která soustředí svoji činnost zejména do oblastí technologie výroby, přenosu a distribuce elektrické energie, přepravních a průmyslových systémů.
V České republice je činná prostřednictvím následujících společností:
ABB s.r.o.-předmětem podnikání je výroba a distribuce tepla a manipulace s nebezpečnými odpady
ABB Lummus Global s.r.o.-hlavní činnosti společnosti jsou konstrukce elektrických zařízení a stavební konstrukce
Asea Brown Boveri, s.r.o.-odštěpný závod Brno-předmětem podnikání je výroba, instalace a opravy elektrických a elektronických strojů a zařízení
Asea Brown Boveri, s.r.o.-odštěpný závod Most-hlavní činností společnosti je výroba, instalace a údržba elektrických a elektronických strojů a zařízení
Asea Brown Boveri, s.r.o. v likvidaci-předmětem podnikání je výroba, instalace a údržba elektrických a elektronických strojů a zařízení
Divize vzduchotechniky je součástí společnosti ABB a vyrábí a prodává vzduchotechnické zařízení pro různé ventilační a průmyslové použití. Tato divize má výrobní závody v 16 zemích, ne však v České republice.
Divize vzduchotechniky je v České republice přítomná pouze prostřednictvím distribuce vzduchotechnických výrobků pobočkami ABB. Divize vzduchotechniky do České republiky dodává pouze tyto výrobky:
zařízení vzduchových terminálů
ohřívající/chladící hady
ventilátory: inženýrské ventilátory (tj. pro použití v těžkém průmyslu nebo v náročných průmyslových projektech), univerzální průmyslové ventilátory, ventilátory pro větrání budov.
Jak vyplývá z uvedených údajů, obchodní činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají na území ČR pouze na jednom relevantním trhu, a to na trhu ventilátorů pro větrání budov . Na tomto relevantním trhu má divize vzduchotechniky ABB podíl menší než % a společný podíl spojujících se soutěžitelů nepřevyšuje ..%, což nepředstavuje vznik dominantního postavení a spojení soutěžitelů tak nemůže podstatně narušit hospodářskou soutěž.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jan Myška, PhD.
Advokát
V Celnici 4
110 00 Praha 1