UOHS S166/2003
Rozhodnutí: OF/S166/03-3552/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Česká typografie, a.s., a BAL Praha, a.s., BARVY A LAKY Praha
Účastníci BAL Praha, a.s., se sídlem Štěrboholská 571, Praha 10 Česká typografie, a.s., se sídlem Na Poříčí 30/1048, Praha 1 BARVY A LAKY Praha
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 8. 10. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 166/03-3552/03 V Brně dne 8. října 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 166/03, zahájeném dne 26. srpna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost Česká typografie, a.s., se sídlem Na Poříčí 30/1048, Praha 1, IČ: 17046581, společnost BAL Praha, a.s., se sídlem Štěrboholská 571, Praha 10, IČ: 25624903, a společnost BARVY A LAKY Praha, s.r.o., se sídlem Štěrboholská 571, Praha 10, IČ: 48584533, ve správním řízení zastoupené JUDr. Tomášem Leuchterem, advokátem, se sídlem Na Poříčí 30, Praha 1, na základě plných mocí ze dne 25. srpna 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Česká typografie, a.s., se sídlem Na Poříčí 30/1048, Praha 1, IČ: 17046581, BAL Praha, a.s., se sídlem Štěrboholská 571, Praha 10, IČ: 25624903, a BARVY A LAKY Praha, s.r.o., se sídlem Štěrboholská 571, Praha 10, IČ: 48584533, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o fúzi, která bude uzavřena mezi společností Česká typografie, a.s., jakožto společností nástupnickou, a společnostmi BAL Praha, a.s., a BARVY A LAKY Praha, s.r.o., jakožto společnostmi zanikajícími, v jejímž důsledku dojde ke sloučení společností BAL Praha, a.s., BARVY A LAKY Praha, s.r.o., a Česká typografie, a.s., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a všeobecně známých skutečností o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/03 ze dne 10. září 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě smlouvy o fúzi, která má být uzavřena mezi společnostmi Česká typografie, a.s., se sídlem Na Poříčí 30/1048, Praha 1, IČ: 17046581 (dále jen " Česká typografie "), jakožto společností nástupnickou, a BAL Praha, a.s., se sídlem Štěrboholská 571, Praha 10, IČ: 25624903 (dále jen " BAL "), a BARVY A LAKY Praha, s.r.o., se sídlem Štěrboholská 571, Praha 10, IČ: 48584533 (dále jen " BARVY A LAKY "), jakožto společnostmi zanikajícími. V důsledku této smlouvy dojde ke sloučení společností BAL a BARVY A LAKY do společnosti Česká typografie, přičemž akcionáři zanikajících společností se stanou akcionáři společnosti nástupnické. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky přesahuje hranici 550 milionů a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů za poslední účetní období, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. b) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Společnost Česká typografie působí prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti, Česká typografie Praha, s.r.o., se sídlem U Továren 1410/33, Praha 10 (dále jen " Česká typografie Praha "), v oblasti polygrafické výroby, konkrétně v oblasti barevného rotačního a archového ofsetového tisku.
Společnost Česká typografie má před spojením tři akcionáře: společnost (obchodní tajemství) . Majoritní akcionář, společnost (obchodní tajemství) , je holdingovou společností a v České republice nevyvíjí žádné další aktivity.
Společnost BAL působí prostřednictvím své dceřiné společnosti BARVY A LAKY , která je činná v oblasti výroby nátěrových hmot, barev, laků a ředidel-rozpouštědlové barvy a laky pro venkovní a vnitřní použití-a v oblasti výroby pomocných materiálů (technické kapaliny sloužící pro odmašťování materiálů, na něž se nanášejí nátěrové hmoty). Společnost BARVY A LAKY kontroluje dále společnost BAL SLOVAKIA, s.r.o., se sídlem Černovská 1670/8, Žilina, Slovenská republika, která se zabývá distribucí nátěrových hmot.
Před spojením má společnost BAL tři akcionáře: (obchodní tajemství)
Po uskutečnění předmětné transakce bude mít společnost (obchodní tajemství) % podíl na základním kapitálu společnosti Česká typografie, společnost (obchodní tajemství) % podíl, společnost (obchodní tajemství) % podíl, (obchodní tajemství) % podíl a (obchodní tajemství) % podíl.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází dle § 12 odst. 1 zákona, se Úřad zaměřuje zejména na ty činnosti slučujících se subjektů vykonávané na území České republiky, které se vzájemně překrývají.
Společnost nástupnická, Česká typografie, působí prostřednictvím své dceřiné společnosti Česká typografie Praha v oblasti polygrafické výroby , konkrétně v oblasti barevného rotačního a archového ofsetového tisku (brožury, časopisy, katalogy, letáky). Výše tržního podílu dosahovaného společností Česká typografie prostřednictvím její dceřiné společnosti Česká typografie Praha v uvedené oblasti nepřesahuje (obchodní tajemství) %.
Pokud jde o oblasti, v nichž podnikají společnosti zanikající, působí společnost BAL prostřednictvím své dceřiné společnosti BARVY A LAKY v oblasti výroby nátěrových hmot , barev, laků a ředidel-rozpouštědlové barvy a laky pro venkovní a vnitřní použití-a v oblasti výroby pomocných materiálů (technické kapaliny sloužící pro odmašťování materiálů, na něž se nanášejí nátěrové hmoty), přičemž výše tržního podílu činí cca (obchodní tajemství) %.
Především s ohledem na skutečnost, že nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, spolu s přihlédnutím k neexistenci dalších skutečností, které by bránily účinné soutěži, nebylo pro účely tohoto rozhodnutí třeba vymezovat věcně relevantní trhy s konečnou platností.
Mezi konkurenty společnosti Česká typografie Praha paří např. společnosti Svoboda, grafické závody, akciová společnost, se sídlem Sazečská 560/8, Praha 10, MORAVIAPRESS a.s., se sídlem U póny 3061, Břeclav, SEVEROTISK spol. s r.o., se sídlem Mezní 3312/7, Ústí nad Labem, a BOHEMIA PRINT a.s., se sídlem Slavětínská 639, Praha 9-Klánovice.
V oblasti výroby nátěrových hmot působí z konkurenčních společností například společnosti Balakom, a.s., se sídlem Podvihovská 304/12, Opava 9-Komárov, a BALAK, a.s., se sídlem Minická 635, Kralupy nad Vltavou.
Vzhledem ke skutečnosti, že se v daném případě jedná o konglomerátní spojení, které nepřinese změnu struktury trhů v dotčených oblastech, a vzhledem k nízkým podílům spojujících se soutěžitelů v těchto oblastech dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných subjektů natolik, aby jim umožňovalo chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Tomáš Leuchter, advokát
Na Poříčí 30
110 00 Praha 1
Právní moc: 8.10.2003.