UOHS S166/2002
Rozhodnutí: OF/S166/02-3180/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-AvestaPolarit Oyj Abp a Outokumpu Oyj
Účastníci AvestaPolarit Oyj Abp Outokumpu Oyj, se sídlem Riihitontuntie 7, FIN 02200, Espoo, Finsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 16. 9. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 166/02-3180/02 V Brně dne 6. září 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 166/02, zahájeném dne 9. srpna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Outokumpu Oyj, se sídlem Riihitontuntie 7B, FIN-02201 Espoo, Finsko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Jiřím Horákem, advokátem se sídlem Mělnická 13, 150 00 Praha, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Outokumpu Oyj, se sídlem Riihitontuntie 7B, FIN-02201 Espoo, Finsko, a AvestaPolarit Oyj Abp, FIN-02601 Espoo, Finsko, podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ke kterému dochází na základě "Smlouvy o koupi akcií", uzavřené dne 30.června 2002 mezi společností Outokumpu Oyj, se sídlem Riihitontuntie 7B, FIN-02201 Espoo, Finsko, jako kupujícím, společností Corus UK Limited, se sídlem 30 Millbank, Londýn, SW1P 4WY, Velká Británie, jako prodávajícím, a společností Corus Group plc, se sídlem 30 Millbank, Londýn, SW1P 4WY, Velká Británie, v jejímž důsledku kupující navýší svůj akcionářský podíl ve společnosti AvestaPolarit Oyj Abp na 75,6%, a tím získá výhradní kontrolu v této společnosti, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z dotazníku vztahujícího se ke spojení, smlouvy zakládající spojení soutěžitelů, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů, návrhu na zahájení správního řízení, výpisů z obchodního rejstříku, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č . 35/02 ze dne 28. srpna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází na základě "Smlouvy o koupi akcií", uzavřené dne 30. června 2002 mezi společností Outokumpu Oyj, se sídlem Riihitontuntie 7B, FIN-02201 Espoo, Finsko ("Outokumpu"), jako kupujícím, společností Corus UK Limited, se sídlem 30 Millbank, Londýn, SW1P 4WY, Velká Británie, (dále jen "Corus UK"), jako prodávajícím, a společností Corus Group plc, se sídlem 30 Millbank, Londýn, SW1P 4WY, Velká Británie (dále jen "Corus"). Dne 30. června 2002 společnost Outokumpu také uzavřela se společností Corus Smlouvu o ukončení platnosti Akcionářské smlouvy , (obchodní tajemství) . V důsledku výše uvedených smluv společnost Outokumpu, která před uskutečněním spojení vlastnila 52,4 % akcií společnosti AvestaPolarit Oyj Abp, se sídlem FIN-02601 Espoo, Finsko, (dále jen "AvestaPolarit"), získá dalších 23,2 % akcií společnosti AvestaPolarit, a tím rozšíří svoji kontrolu v této společnosti, dosud vykonávanou společně se společností Corus, na kontrolu výlučnou.
Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola), vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Tím, že dochází ke změně kvality rozhodujícího vlivu vykonávaného společností Outokumpu ve společnosti AvestaPolarit, přináší celá transakce trvalou změnu ve struktuře dotčených stran. Společnost AvestaPolarit se v podstatě stane dceřinou společností, zcela ovládanou společností Outokumpu. Tím, že dojde k získání vlastnictví aktiv společnosti AvestaPolarit a zcela nezpochybnitelného vlivu na její uspořádání, rozhodování apod., získá Outokumpu výhradní kontrolu nad AvestaPolarit ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Uvedený přístup aplikuje rovněž Evropská komise, k jejímuž postupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží. Komise tento přístup potvrdila v řadě svých rozhodnutí, např. IV/M.023-ICI/Tioxide, IV/M.221-ABB/BREL, IV/M.553-Brittish Steel/UES, IV/M.576-Ferruzzi Finaziaria/Fodiaria, apod.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů přesáhl v minulém účetním období částku 5 mld. Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Outokumpu je holdingovou společností finské skupiny Outokumpu. Skupina Outokumpu je diverzifikovaná metalurgická skupina působící na celosvětové úrovni v oblasti výroby kovů a metalurgických technologií s provozy v Evropě, Severní a Jižní Americe a Asii. Činnost skupiny Outokumpu zahrnuje těžbu a výrobu různých kovů a globální marketingové činnosti v oblasti kovů. Společnost Outokumpu Oyj je kótovaná na Burze cenných papírů Helsinky.
Skupina Outokumpu v České republice nekontroluje žádnou dceřinou společnost. Skupina Outokumpu na český trh dováží trubice určené pro klimatizační a chladírenské systémy (ACR trubice) a střešní měděné krycí materiály. Outokumpu má na trhu ACR trubic v České republice cca (obchodní tajemství) podíl, na trhu střešních měděných krycích materiálů má podíl cca (obchodní tajemství) .
Společnost Corus je mateřskou společností skupiny Corus, která vznikla v roce 1999 spojením společností British Steel a Koninklijke Hoogovens. Corus je nadnárodní společnost, která působí v oblasti metalurgických výrobků. Společnost Corus UK je dceřinou společností společnosti Corus.
AvestaPolarit je mateřská společnost skupiny AvestaPolarit, kterávznikla v lednu 2001 spojením divizí společností Avesta Sheffield AB, patřící do skupiny Corus, a Outokumpu Steel Oy, patřící do skupiny Outokumpu, jenž byly činné v oblasti ušlechtilých nerezových ocelí. Hlavními akcionáři společnosti jsou společnost Outokumpu, která drží 52,4% akcií, a společnost Corus UK, která drží 23,2 % akcií. Ostatní akcie drží institucionální a drobní akcionáři, z nichž žádný nevykonává jak přímou, tak nepřímou kontrolu.
V okamžiku vytvoření společného podniku, společnost Outokumpu vložila do společnosti AvestaPolarit veškeré své aktivity v oblasti nerezových ocelí a příbuzné jmění, čímž v této oblasti přestala sama podnikat.
Na území České republiky kontroluje skupina AvestaPolarit společnost AvestaPolarit, s.r.o. , se sídlem Chýnov, Záhostice 39, prostřednictvím které jsou na český trh dodávány:
výrobky z ploché oceli válcované za tepla -jsou vyráběny ve formě svitků nebo plechů určených pro prodej třetím osobám nebo k dalšímu zpracování. Tržní podíl společnosti AvestaPolarit je na tomto trhu menší než (obchodní tajemství)
Výrobky z ploché oceli válcované za studena -jsou používány v mnoha průmyslových oborech, s následujícími požadavky: odolnost vůči teplu, vlhku a kyselinám. Podíl skupiny AvestaPolarit na českém trhu je cca (obchodní tajemství) .
Svařované nerezové trubky -jsou vyráběny v průměru a tloušťce k různému použití (např. papírová drť a papír, potravinářské a chemické účely, výfukové trubky, konstrukce a dekorace). Podíl společnosti AvestaPolarit je na tomto trhu v České republice nižší než (obchodní tajemství) .
Armatury z nerezových trubek -jsou primárně určeny ke spojování trubek a potrubí. Slouží tedy jako spojnice (kolena) mezi trubkami a potrubím, a tak umožňují, aby ohnutí a zatočení mohla být napojena na rozvody trubek či potrubí. Tržní podíl společnosti AvestaPolarit je na tomto trhu v České republice cca (obchodní tajemství) .
Dlouhé výrobky z nerezové oceli -tj. válcovaný drát, stočený drát, za tepla stočené pruty, žíhaná plochá ocel či drát. Tržní podíl společnosti AvestaPolarit v České republice je cca (obchodní tajemství) .
Svařovací materiály -tržní podíl společnosti AvestaPolarit je nižší než (obchodní tajemství) .
Jak vyplývá z výše uvedených údajů, spojení se dotýká především oblasti prodeje produktů z nerezové oceli, ve které je aktivní skupina AvestaPolarit. Skupina Outokumpu v této oblasti nepůsobí, neboť všechny své aktivity v této oblasti vložila do nově založené společnosti AvestaPolarit a poté v této oblasti přestala působit.
Při vymezování relevantních trhů Úřad zohlednil skutečnost, že tržní podíly skupiny AvestaPolarit na trhu v České republice jsou relativně nízké a také to, že se činnost spojujících se soutěžitelů nepřekrývá. Vzhledem k uvedeným skutečnostem nedojde na relevantním trhu, byť by byl vymezen nejužším v úvahu přicházejícím způsobem, ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů. Proto Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trh jako trh produktů z nerezové oceli.
V důsledku spojení nedojde k horizontální integraci soutěžitelů, a tedy ani ke změně struktury těchto trhů. Jediným dopadem je změna kvality kontroly ve společnosti AvestaPolarit , neboť společnost Outokumpu získá namísto dosavadní společné kontroly kontrolu výlučnou. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku či posílení dominantího postavení.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jiří Horák, advokát
AK Horák & Chvosta
Mělnická 13
150 00 Praha
PM nabylo dne 16.9.2002