UOHS S165/2004
Rozhodnutí: OF/S165/04-615/05 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. a W.A.W. spol. s r.o. a KERAMIKA PŘÍBRAM, spol. s r.o.
Účastníci KERAMIKA PŘÍBRAM, spol. s r.o., se sídlem Husova 596, Příbram VI RAAB KARCHER STAVIVA, a.s., se sídlem Pod Můstkem 884, 252 19 Rudná W.A.W. spol. s r.o., se sídlem Václavská 2, 603 00 Brno
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 11. 2. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 77 KB


S 165/04-615/05
V Brně dne 28. ledna 2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 165/04, zahájeném dne 31. prosince 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti RAAB KARCHER STAVIVA, a.s., se sídlem Pod Můstkem 884, Rudná, IČ: 47116277, ve správním řízení zastoupené Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, na základě plné moci ze dne 23. listopadu 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů RAAB KARCHER STAVIVA, a.s., se sídlem Pod Můstkem 884, Rudná, IČ: 47116277, na straně jedné, a W.A.W. spol. s r.o., se sídlem Václavská 2, Brno, IČ: 47915145, a KERAMIKA PŘÍBRAM, spol. s r.o., se sídlem Husova 596, Příbram VI, IČ: 61679631, na straně druhé, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o převodu obchodních podílů" uzavřené dne 28. prosince 2004 mezi JUDr. Alenou Novákovou, bytem Na Slavíne 10, Bratislava, Slovenská republika, Ing. Jozefem Novákem, bytem Na Slavíne 10, Bratislava, Slovenská republika, a Pavlem Baslem, bytem Zdibská 22, Praha 8, jako prodávajícími, a společností RAAB KARCHER STAVIVA, a.s., se sídlem Pod Můstkem 884, Rudná, IČ: 47116277, jako kupujícím, v jejímž důsledku získá společnost RAAB KARCHER STAVIVA, a.s., se sídlem Pod Můstkem 884, Rudná, IČ: 47116277, 80% obchodní podíl na společnosti W.A.W. spol. s r.o., se sídlem Václavská 2, Brno, IČ: 47915145, a 100% obchodní podíl na společnosti KERAMIKA PŘÍBRAM, spol. s r.o., se sídlem Husova 596, Příbram VI, IČ: 61679631, a tím i možnost tyto společnosti kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 2/2005 ze dne 12. ledna 2005. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu obchodních podílů" uzavřené dne 28. prosince 2004 mezi JUDr. Alenou Novákovou, bytem Na Slavíne 10, Bratislava, Slovenská republika (dále jen "A. Nováková"), Ing. Jozefem Novákem, bytem Na Slavíne 10, Bratislava, Slovenská republika (dále jen "J. Novák"), a Pavlem Baslem, bytem Zdibská 22, Praha 8 (dále jen "P. Basl"), jako prodávajícími, a společností RAAB KARCHER STAVIVA, a.s., se sídlem Pod Můstkem 884, Rudná, IČ: 47116277 (dále jen "RAAB KARCHER"), jako kupujícím.
Podle uvedené smlouvy má společnost RAAB KARCHER získat 80% obchodní podíl na společnosti W.A.W. spol. s r.o., se sídlem Václavská 2, Brno, IČ: 47915145 (dále jen "W.A.W.") 1 , a 100% obchodní podíl na společnosti KERAMIKA PŘÍBRAM, spol. s r.o., se sídlem Husova 596, Příbram VI, IČ: 61679631 (dále jen "KERAMIKA PŘÍBRAM"), čímž získá možnost uvedené společnosti kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost RAAB KARCHER je součástí skupiny společností Saint Gobain, na jejímž vrcholu stojí francouzská společnost Companie de Saint-Gobain. Společnosti skupiny Saint-Gobain působí v České republice v oblasti výroby, zpracování a distribuce plochého skla, izolačních materiálů, brusiva, stavebních materiálů aj.
Předmětem činnosti společnosti RAAB KARCHER je prodej a distribuce stavebních materiálů a hmot v České republice. Společnost RAAB KARCHER působí prostřednictvím 52 obchodních středisek na území celé České republiky.
Skupina Saint-Gobain působí v České republice dále prostřednictvím 13 dceřiných společností, a to v následujících oblastech: výroba a prodej skleněných vláken a sklovláknitých textilií; tepelných, akustických a protipožárních čedičových izolací; automobilových čelních skel; technické keramiky; prodej diamantových brusných a řezacích produktů; zpracování a prodej plochého skla; výroba a prodej litinového potrubí a tvarovek pro vodovodní a kanalizační systémy; sklenářské práce; výroba a prodej stavebních hmot a materiálů a prodej stropních izolačních materiálů.
Společnost W.A.W. je kontrolována A. Novákovou, která vlastní 80% obchodní podíl v této společnosti. Zbývající 20% obchodní podíl vlastní P. Basl. Společnost W.A.W. působí na území celé České republiky především v oblasti nákupu a prodeje obkladů, dlažeb, baterií, sanitární techniky a koupelnových doplňků. Dále okrajově provozuje také stavební a instalatérské práce. Společnost W.A.W. se zabývá dovozem uvedeného zboží od zahraničních výrobců, které dále distribuuje jednotlivým nezávislým prodejcům či je prodává konečným spotřebitelům prostřednictvím vlastní distribuční sítě.
Společnost KERAMIKA PŘÍBRAM je kontrolována J. Novákem, jenž vlastní 55% obchodní podíl. Zbývající 45% obchodní podíl vlastní P. Basl. Společnost KERAMIKA PŘÍBRAM je činná zejména v oblasti maloobchodního a velkoobchodního distribuce stavebnin, jako jsou zdící materiály a stropní prvky, sádrokartony, střešní krytiny a prvky, cementy, zdící a maltové směsi, izolační materiály, betonové výrobky, okenní a dveřní prvky, hutní materiály, nátěrové hmoty a rovněž také obklady, dlažby, sanitární zboží aj. Společnost KERAMIKA PŘÍBRAM působí v současné době především v regionu Příbram. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Nabývaná společnost W.A.W. působí v České republice především v oblasti distribuce a prodeje obkladů, dlažeb, baterií, sanitární techniky a koupelnových doplňků, další nabývaná společnost KERAMIKA PŘÍBRAM je v České republice činná v oblasti distribuce stavebnin. Nabyvatel, společnost RAAB KARCHER, se zabývá distribucí a prodejem stavebních materiálů a hmot v České republice.
Pro účely tohoto rozhodnutí vymezil Úřad vzhledem k výše uvedeným skutečnostem relevantní trh z hlediska věcného jako trh distribuce a prodeje stavebních materiálů a hmot . Z hlediska geografického vymezil Úřad relevantní trh územím celé České republiky .
Užší vymezení relevantního trhu např. v členění dle jednotlivých výrobků prodávaných spojujícími se soutěžiteli nebylo pro potřeby tohoto správního řízení nezbytně nutné, a to zejména s ohledem na skutečnost, že ve většině případů prodejci a distributoři stavebních materiálů a hmot poskytují komplexní nabídku daného sortimentu pod jednou střechou.
Obdobně Úřad vymezil věcně relevantní trh například v rozhodnutí č.j. S 118/01-2131/01 o povolení spojení soutěžitelů RAAB KARCHER a BayWa-ČR, spol. s r.o., přičemž do takto vymezeného relevantního trhu zahrnul rovněž cementové směsi, stavební chemii, střešní a fasádní systémy, izolační materiály, dřevo, keramické a jiné obklady a sanitární zboží.
Tržní podíl společnosti RAAB KARCHER na relevantním trhu distribuce a prodeje stavebních materiálů a hmot v České republice (obchodní tajemství) %, tržní podíl společnosti W.A.W. (obchodní tajemství) % a tržní podíl společnosti KERAMIKA PŘÍBRAM je (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu distribuce a prodeje stavebních materiálů a hmot v České republice po uskutečnění spojení (obchodní tajemství) %.
Existence soutěžního prostředí je zajištěna působením množství konkurenčních soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu-jedná se např. o společnosti Dektrade a.s., RABAT ČR, a.s., PRO-DOMA, spol. s r.o. a STAVOSPOL, s.r.o.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Libor Prokeš, advokát
c/o NÖRR STIEFENHOFER LUTZ v.o.s.
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1
Právní moc: 11.2.2005.
1 přičemž zbývající 20% obchodní podíl hodlá společnost RAAB KARCHER získat v průběhu roku 2005 od P. Basla,