UOHS S165/2002
Rozhodnutí: OF/S165/02-3423/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-International Business Machines Corporation, USA a PricewaterhouseCoopers Consulting
Účastníci International Business Machines Corporation, se sídlem 1 New Orchard Road, Armonk, New York, USA PricewaterhouseCoopers Consulting Česká republika s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, Praha 2
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 18. 10. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB


S 165/02-3423/02 V Brně dne 30. září 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 165/02, zahájeném dne 8.8.2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost International Business Machines Corporation, se sídlem 1 New Orchard Road, Armonk, New York, USA, ve správním řízení právně zastoupená Mgr. Pavlem Marcem, LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 10, Praha 1, na základě plné moci ze dne 23.8.2002, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů International Business Machines Corporation a PricewaterhouseCoopers Consulting, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Rámcové smlouvy o koupi podílů a majetku, uzavřené mezi společností International Business Machines Corporation, se sídlem 1 New Orchard Road, Armonk, New York, USA, jako kupujícím, a PricewaterhouseCoopers International Limited, 1 Embankment Place, Londýn, Velká Británie, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost International Business Machines Corporation, se sídlem 1 New Orchard Road, Armonk, New York, USA, získá kontrolu nad společnostmi zabývajícími se manažerským poradenstvím a technologiemi, které jsou soustředěny ve skupině PricewaterhouseCoopers Consulting, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Rámcové smlouvy o koupi podílů a majetku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 34/02 ze dne 21.8.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Rámcové smlouvy o koupi podílů a majetku, uzavřené mezi společností International Business Machines Corporation, se sídlem 1 New Orchard Road, Armonk, New York, USA (dále jen "IBM"), jako kupujícím, a PricewaterhouseCoopers International Limited, 1 Embankment Place, Londýn, Velká Británie (dále jen "PwC International"), jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost IBM získá kontrolu nad společnostmi sítě PwC zabývajícími se manažerským poradenstvím a technologiemi, které jsou soustředěny ve skupině PricewaterhouseCoopers Consulting (dále jen "PwC Consulting"), a tím i přímou kontrolu v těchto společnostech, které působí jako samostatné ekonomické subjekty se společným jménem, řízením a strategií. V České republice nedojde k uzavření žádné samostatné smlouvy, IBM získá kontrolu nad českou částí PwC Consulting, společností Monday s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, Praha 2 (dále jen "Monday"), nepřímo, nabytím celého obchodního podílu mateřské společnosti Monday Eastern Europe BV.
Celkový celosvětový čistý obrat společnosti IBM a skupiny PwC za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč , přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, a tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení. Posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu
Strany spojení
IBM je nejvýše postavenou ovládající společností skupiny subjektů, které vyvíjejí, vyrábějí a prodávají systémy, zařízení a software v oblasti informačních technologií (dále také jen "IT"), poskytují služby zejména v oblasti IT a zabývají se souvisejícími činnostmi. Manažerské poradenství a služby IT poskytuje společnost IBM prostřednictvím svého podniku IBM Global Services. V České republice IBM působí prostřednictvím svých nepřímo kontrolovaných koncernových společností IBM Česká republika, spol. s r.o. a IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o., jejichž předmětem podnikání jsou mimo jiné také poradenské služby v oblasti IT.
PwC International je subjekt odpovědný za řízení sítě společností působících pod společným názvem PricewaterhouseCoopers (dále jen "PwC"), které poskytují účetní, poradenské a zajišťovací služby, daňové poradenství, manažerské poradenství, technologické služby a rovněž služby podnikového peněžnictví. Manažerské poradenství a služby jsou koncentrovány ve skupině PwC Consulting , jejíž převod je předmětem posuzovaného spojení. V České republice je tato skupina představována společností Monday (dříve PricewaterhouseCoopers Consulting Česká republika s.r.o.), jejímž předmětem podnikání je především poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software a činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.
Jednotlivé společnosti nesoucí celosvětové jméno PricewaterhouseCoopers jsou zřízeny jako samostatné subjekty, avšak sdílejí společný řídicí tým, společné strategie a provozní standardy. PwC International vede a napomáhá koordinaci řízení a dozoru nad členskými společnostmi PwC a určuje celkový směr v klíčových strategických otázkách. Všechny subjekty nesoucí jméno PricewaterhouseCoopers jsou s PwC sítí propojeny systémem smluv. Tyto smlouvy se vztahují k řízení a dozoru nad sítí, službám podpory poskytovaným členským společnostem a k užívání jména PricewaterhouseCoopers (na toto jméno jsou uzavřeny licenční smlouvy s trustem, který celosvětově drží práva ke jménu a k ochranným známkám). Každá členská společnost vyjadřuje svůj souhlas s dodržováním platných standardů a směrnic a v případě jejich porušení se vystavuje nebezpečí ztráty práva užívání jména.
Dopady spojení
Při vymezení relevantních trhů a hodnocení dopadů spojení vycházel Úřad z vlastních analýz a předchozích rozhodnutí (např. S 135/02-TietoEnator Corporation/SYKORA CZ Ostrava s.r.o.), a rovněž podpůrně přihlížel k několika rozhodnutím Evropské komise, které se týkaly stejného relevantního trhu jako posuzované spojení soutěžitelů. Jedná se například o rozhodnutí IV/M.1901-Cap Gemini/Ernst & Young; IV/M.2478-IBM Italia/Business Solutions/JV; IV/M.668-Philips/Origin ; IV/M.2024-Invensys/Baan .
Oba spojující se soutěžitelů působí na trhu služeb v oblasti informačních technologií (IT služeb) . Tento trh může být dále dělen na menší subtrhy, Evropská komise například rozlišuje oblast IT služeb na sedm dalších samostatných oblastí: i) údržba a podpora hardware, ii) údržba a podpora software, iii) IT a obchodní poradenství, iv) vývojová integrace, v) IT manažerské služby, vi) obchodní manažerské služby a vii) vzdělávání a školení.
Společnost IBM ve značné míře působí v různých segmentech IT služeb, avšak je méně zavedena v oblasti obchodního poradenství. PwC Consulting se tradičně zaměřuje na obchodní a IT poradenství, ale nepůsobí v oblasti údržby hardware a software.
Vzhledem k tomu, že ani při nejužším možném vymezení relevantních trhů, které bylo výše naznačeno, nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení na těchto trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, nebylo pro účely tohoto rozhodnutí třeba vymezovat užší výrobkové trhy a trh byl vymezen pouze v širším smyslu jako trh služeb v oblasti informačních technologií (IT služeb).
Z časového hlediska se jedná o trh trvalý , charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Geograficky je trh vymezen územím celé České republiky .
Společný podíl spojujících se soutěžitelů, společností IBM a PwC Consulting, na relevantním trhu IT služeb nepřesáhne po realizaci posuzovaného spojení hranici 10 %, přičemž podíl PwC Consulting představuje pouze minimální posílení podílu IBM.
Z hlediska konkurence se oblast informačních technologií obecně vyznačuje silným konkurenčním bojem mezi velkým počtem soutěžitelů, především významných nadnárodních společností. Většina těchto soutěžitelů rozšiřuje svoji nabídku služeb tak, aby obsáhla značný počet segmentů, zákazníci si tak mohou zvolit, zda zabezpečí řešení svých IT potřeb prostřednictvím jediného dodavatele IT služeb nebo prostřednictvím množství různých dodavatelů; na straně dodavatelů je tudíž vysoká nahraditelnost. Významnými konkurenty spojujících se soutěžitelů jsou společnosti SAP, EDS (Electronic Data Systems Corporation), Cap Gemini Ernst & Young, CSC (Computer Sciences Corporation) a další. Žádný z uvedených soutěžitelů nedrží dlouhodobě podíl na relevantním trhu nad hranicí 10 %.
Také Evropská komise, k jejímž rozhodnutím Úřad podpůrně přihlíží, spojení IBM/ PwC Consulting povolila bez omezení s tím, že realizace spojení nebude mít za následek vznik či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů, protože dojde pouze k zanedbatelnému nárůstu podílu společnosti IBM na trhu IT služeb, kde navíc existuje značný počet silných konkurentů.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména k výši tržních podílů a také s ohledem na silné konkurenční prostředí na relevantních trzích, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Pavel Marc, LL.M, advokát
Wolf Theiss & Partners, advokáti
Klimentská 10
110 00 Praha 1
Právní moc: 18.10.2002