UOHS S165/2001
Rozhodnutí: OF/S165/01 Instance I.
Věc Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů
Účastníci Agropol Group, a.s ZZN Břeclav a.s
Typ správního řízení Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení
Typ rozhodnutí nepovoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 29. 1. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 88 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 165/01-102/02 V Brně dne 10. ledna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 165/01, zahájeném dne 11. prosince 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, Praha 1, ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení, vydává toto rozhodnutí:
Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, Praha 1, a ZZN Břeclav a.s., se sídlem Národních hrdinů 16, Břeclav, dle § 18 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se dle § 18 odst. 4 zákona č. 143/2001Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
nepovoluje. Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 11. prosince 2001 na návrh společnosti Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, Praha 1 (dále jen "Agropol"), správní řízení S 162/01 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"). Tentýž den zahájil Úřad na návrh společnosti Agropol i správní řízení S 165/01 ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení ve smyslu § 18 odst. 3 zákona.
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona tím, že společnost Agropol, jako nabyvatel, získá na základě smluv o úplatném převodu akcií uzavřených dne 4.12.2001 se správcem konkursní podstaty společnosti Tchecomalt Group a.s. a správcem konkursní podstaty společnosti Potravinářský holding a.s., celkem 74,54 % akcií společnosti ZZN Břeclav a.s., se sídlem Národních hrdinů 16, Břeclav (dále jen "ZZN Břeclav").
Jak bylo uvedeno v návrhu na zahájení řízení, důvody pro udělení výjimky spatřovala společnost Agropol zejména v tom, že jako nový vlastník akcií nezbytně potřebuje učinit změny v orgánech společnosti, odstranit nejistotu obchodních partnerů ZZN Břeclav ohledně vlastnictví akcií, rozhodnout o změnách stanov, změnách v dozorčí radě společnosti atd. Neuskutečnění uvedených změn by podle názoru společnosti Agropol vedlo k nemožnosti ovlivňovat další chod společnosti ZZN Břeclav a tím dále k nutnosti odložit realizaci opatření k ozdravení společnosti, čímž by se mohl snížit předpokládaný zisk v dalším období.
S ohledem na podmínky povolení požadované výjimky ve smyslu § 18 odst. 3 a 4 zákona, vyzval Úřad dne 14.12.2001 společnost Agropol k doplnění svého návrhu.
Dne 28.12.2001 provedl účastník řízení doplnění svého návrhu. V bodech 1 až 3 uvedeného doplnění bylo konstatováno, že nepovolení výjimky vede k oddalování definitivního vyřešení vlastnické struktury, výrazně zhoršuje pohled obchodních partnerů na ZZN Břeclav a vede k hospodářským škodám, především ve vztahu k uzavírání kontraktů na žňovou kampaň roku 2002 (bod1). Dále společnost Agropol uvádí, že může dojít k ohrožení uzavření úvěrové smlouvy mezi Komerční bankou a.s. a společností ZZN Břeclav, a to z toho důvodu, že banka žádá projednání podmínek úvěru s novým vlastníkem majoritního balíku akcií a požaduje záruky nového vlastníka (bod 2). V bodě 3 doplnění návrhu byl potom jako důvod k povolení výjimky uveden fakt, že společnost ZZN Břeclav je koordinátorem státních hmotných rezerv, což je velmi zodpovědná úloha a transparentnost vlastníka je důležitým faktorem pro plnění tohoto kontraktu.
Dle § 18 odst. 1 zákona před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení nesmí soutěžitelé určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele. Dle § 18 odst. 3 zákona Úřad může na návrh soutěžitelů rozhodnout o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení podle odstavce 1, jestliže jim nebo třetím osobám jinak hrozí závažná škoda nebo jiná závažná újma. Návrh na povolení výjimky musí být písemný a odůvodněn.
V návaznosti na uvedená ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad k důvodům pro povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení, předloženým společností Agropol, uvádí:
Účastník řízení požaduje v původním návrhu udělení výjimky, spočívající v povolení možnosti učinit změny v orgánech společnosti, změny stanov, změny v dozorčí radě společnosti atd. Tato opatření jsou však natolik rozsáhlá a nevratná, že vedou k významnému ovlivňování soutěžního chování kontrolovaného soutěžitele a nikoli pouze k odvrácení potenciální závažné škody nebo jiné závažné újmy ke konkrétnímu úkonu a nemůže se na ně tudíž vztahovat povolení výjimky.
Důvod pro povolení výjimky, uvedený v bodě 1 doplněného návrhu, tj. zhoršení podmínek ze strany obchodních partnerů při uzavírání smluv na žňovou kampaň roku 2002, lze považovat za důvod, ke kterému by bylo možné povolení výjimky vztáhnout, pokud by byl dostatečně odůvodněn, tj. za předpokladu, že tento úkon nemůže vykonat správce konkurzní podstaty nebo že by byla uvedena kvantifikace předpokládané újmy apod., zejména by však takové skutečnosti musely být doručeny Úřadu zavčas. Účastník řízení, ani přes výzvu Úřadu, dostatečné odůvodnění a popis konkrétního postupu neposkytl. V tomto bodě nebyl tedy návrh na povolení výjimky dostatečně odůvodněn, jak vyžaduje zákon v § 18 odst. 3.
Body 2 a 3 doplněného návrhu se týkají vyjasnění vlastnické struktury společnosti ZZN Břeclav, transparentnosti nového vlastníka a jednání nového vlastníka s třetími stranami. Tyto v obecné rovině předložené důvody nemohou však splnit podmínky uvedené v § 18 odst. 3 a mohou být posouzeny pouze v řízení o povolení spojení soutěžitelů, které v současné době ve správním řízení S 162/01 s účastníkem řízení Agropol probíhá.
Na základě výše uvedených důvodů rozhodnul Úřad o nepovolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení dle § 18 odst. 3 zákona. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.1.2002