UOHS S164/2008
Rozhodnutí: S164/2008/KS-13225/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Landesbank Baden-Württemberg, SRN/BAWAG Bank CZ a.s.
Účastníci BAWAG Bank CZ a.s. Landesbank Baden-Württemberg
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 22. 7. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 115 KB


Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.7.2008
S 164/2008/KS-13225/2008/840
V Brně dne 2. července 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 164/2008, zahájeném dne 3. června 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Landesbank Baden-Württemberg, se sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, Am Hauptbahnhof 2, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Robertem Pelikánem, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 30. dubna 2008 mezi společností BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Seitzergasse 2-4, jako prodávajícím, a společností Landesbank Baden-Württemberg, se sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, Am Hauptbahnhof 2, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost Landesbank Baden-Württemberg získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti BAWAG Bank CZ a.s., se sídlem Praha 5, Vítězná 1/126, IČ: 14893649, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 25/2008 ze dne 18. června 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 30. dubna 2008 mezi společností BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Seitzergasse 2-4 (dále jen BAWAG P.S.K. ), jako prodávajícím, a společností Landesbank Baden-Württemberg, se sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, Am Hauptbahnhof 2 (dále jen LBBW ). V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost LBBW akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti BAWAG Bank CZ a.s., se sídlem Praha 5, Vítězná 1/126, IČ: 14893649 (dále jen BAWAG CZ ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
4. Nabytím akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti BAWAG CZ získá společnost LBBW možnost vykonávat rozhodující vliv, a tím i kontrolu ve smyslu § 12 odst. 4 zákona, na činnost této společnosti. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost LBBW je společností založenou podle německého právního řádu, která stojí v čele nadnárodní finanční skupiny zabývající se především korporátním a retailovým bankovnictvím, obchodováním na finančních trzích, finančním poradenstvím a poskytováním finančních služeb v oblasti leasingu a factoringu. Společnost LBBW dále působí na území Německa jako centrální banka pro spořitelny.
7. Na území České republiky působí LBBW především nepřímo prostřednictvím společnosti SüdLeasing s.r.o., jejímž předmětem podnikání jsou služby finančního a operativního leasingu, dále splátkového prodeje a v menší míře poskytování úvěrů podnikatelské a veřejné sféře.
8. Společnost BAWAG CZ byla před uskutečněním spojení kontrolována ze strany společnosti BAWAG P.S.K. Předmětem podnikání společnosti BAWAG CZ, jako univerzální banky, je na základě bankovní licence udělené dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, oblast korporátního a retailového bankovnictví a poskytování služeb v oblasti finančních trhů. III. Dopady
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že jím vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, resp. nabývaní soutěžitelé, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
11. Z výše uvedeného vyplývá, že nabývaná společnost BAWAG CZ , je činná na území České republiky v oblastí bankovnictví a poskytování finančních služeb. Naproti tomu společnost LBBW působí na tomto území marginálně, a to v menší míře v oblasti poskytování finančního a operativního leasingu, poskytování úvěrů a splátkového prodeje. Spojením tedy dochází pouze k nevýznamnému překrytí činností v oblasti poskytování úvěrů podnikatelské a veřejné sféře.
12. Ve své dřívější rozhodovací praxi Úřad členil v případě akvizicí bankovních institucí oblast poskytování bankovních a finančních služeb podle jednotlivých druhů služeb které jsou poskytovány bankovními institucemi klientům, na následující relevantní trhy: (i) trh vkladů soukromých osob, (ii) trh vkladů podnikatelské a veřejné sféry, (iii) trh úvěrů soukromým osobám, (iv) trh úvěrů podnikatelské a veřejné sféře, (v) trh činností spojených s finančními trhy, (vi) trh penzijního připojištění, (vii) trh vkladů stavebního spoření, (viii) trh úvěrů ke stavebnímu spoření, (ix) trh hypotéčních úvěrů, (x) trh obchodování s nemovitostmi, (xi) trh leasingových služeb, (xii) trh poskytování pojištění a (xiii) trh poradenských služeb podniků. [1]
13. Předmětné spojení soutěžitelů má z geografického hlediska převážně konglomerátní charakter. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětným spojením dochází pouze k nevýznamnému překrytí činností spojujících se soutěžitelů a ani při jedné z v úvahu přicházejících definicí relevantního trhu posuzované spojení nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, Úřad ponechal otázku konečného vymezení věcně relevantního trhu v oblasti poskytování bankovních služeb pro účely posuzovaného spojení otevřenou.
14. Úřad se rovněž zabýval možným vymezením relevantního trhu z hlediska geografického a došel k závěru, že i přes postupující evropskou integraci v oblasti poskytování bankovních a finančních služeb, lze z důvodů jazykových bariér, spotřebitelských návyků a preferencí možno ponechat, v souladu s předchozí rozhodovací praxí Úřadu, geografické vymezení možných věcných trhů v této oblasti jako trh národní. [2] Rovněž tak, jako v případě vymezení věcně relevantního trhu, nechává Úřad otázku konečného vymezení geografického trhu otevřenou.
15. Činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá na území České republiky pouze v oblasti poskytování úvěrů podnikatelské a veřejné sféry. Tržní podíly nabývané společnosti BAWAG na území České republiky dosahované na relevantních trzích při všech jejich v úvahu přicházejících definicích, včetně poskytování úvěrů podnikatelské a veřejné sféry, jsou nízké [0-10] %. Tržní podíly LBBW jak v oblasti úvěrů podnikatelské a veřejné sféry, kde dochází k potenciálnímu překryvu se společností BAWAG, tak i v oblasti leasingových služeb, kde nabývaná společnost nepůsobí, jsou nižší než [0-10] %.
16. V oblasti poskytování bankovních služeb se na území České republiky hospodářské soutěže účastní na straně nabídky celá řada soutěžitelů, z nichž mezi nejvýznamnější patří především čtyři následující banky Československá obchodní banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., a UniCredit Bank Czech Republic, [3] dále zde působí několik desítek středních bank [4] a rovněž menších bank mezi něž patří i nabývaná společnost BAWAG CZ.
17. V případě působení bankovních subjektů na trhu, tyto poskytují své služby v rozsahu bankovní licence udělené Českou národní bankou, přičemž podmínky pro její udělení jsou upraveny zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. [5] Vstupu na relevantní trhy nebrání žádné další podstatné právní ani jiné překážky, které by omezily vstup na předmětné oblasti, ani jiná omezení vyplývající z existence práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.
18. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů, minimální změny v jejich postavení v předmětných oblastech a na přítomnost konkurentů disponujících významnou tržní a hospodářskou silou, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedla ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich v uvedených oblastech ani v oblastech vertikálně propojených.
19. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
20. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený zastupováním

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Robert Pelikán, advokát
Linklaters, v.o.s.
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1

[1] Viz například spojení soutěžitelů sp. zn. S 48/98 Nomura /IPB , S 54/01 Česká pojišťovna/První městská banka, S 79/03 BAWAG/Interbanka , S 114/04 BAWAG/Dresdner Bank .
[2] Viz rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 79/03 BAWAG/Interbanka , S 114/04 BAWAG/Dresdner Bank .
[3] Tyto disponují více než 50% podílem na aktivech bankovního sektoru.
[4] Tyto představují zhruba 30% podíl na aktivech bankovního sektoru.
[5] Mezi základní podmínky pro udělení bankovní licence patří výše základního kapitálu bankovního subjektu, která musí být tvořena finančními vklady v minimální výši 500 mil. Kč.