UOHS S164/2007
Rozhodnutí: S 164/2007/KS-13048/2007/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů HRUŠKA, spol. s r.o. a KONZUM, spotřební družstvo
Účastníci HRUŠKA, spol. s r.o., Ostrava KONZUM, spotřební družstvo, Hradec Králové
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 2. 8. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 164/2007/KS-13048/2007/620 V Brně dne 27. července 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 164/07, zahájeném dne 28. června 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost HRUŠKA, spol. s r.o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, Martinov, Ostrava, IČ: 19014325, ve správním řízení zastoupená Mgr. Janem Kubicou, advokátem, se sídlem Trocnovská 2a, Ostrava-Přívoz, na základě plné moci ze dne 15. května 2007, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů HRUŠKA, spol. s r.o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, Martinov, Ostrava, IČ: 19014325, a KONZUM, spotřební družstvo, se sídlem Jungmannova 1431, Hradec Králové, IČ: 00032123, ke kterému dochází dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 4. dubna 2007 mezi společností HRUŠKA, spol. s r.o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, Martinov, Ostrava, IČ: 19014325, jako budoucím kupujícím, a společností KONZUM, spotřební družstvo, se sídlem Jungmannova 1431, Hradec Králové, IČ: 00032123, jako budoucím prodávajícím, v jejímž důsledku společnost HRUŠKA, spol. s r.o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, Martinov, Ostrava, IČ: 19014325, získá část podniku společnosti KONZUM, spotřební družstvo, se sídlem Jungmannova 1431, Hradec Králové, IČ: 00032123, a tím i možnost vykonávat nad částí podniku uvedené společnosti přímou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 28/2007 ze dne 11. července 2007. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy o úplatném převodu obchodních podílů uzavřené dne 4. dubna 2007 mezi společností HRUŠKA, spol. s r.o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, Martinov, Ostrava, IČ: 19014325 (dále jen "HRUŠKA"), jako budoucím kupujícím, a KONZUM, spotřební družstvo, se sídlem Jungmannova 1431, Hradec Králové, IČ: 00032123 (dále jen "KONZUM"), jako budoucím prodávajícím. V důsledku realizace zmíněné transakce společnost HRUŠKA získá část podniku společnosti KONZUM, která tvoří samostatnou organizační složku, a tím i možnost vykonávat nad touto částí podniku uvedené společnosti přímou kontrolu.
Předmětná transakce tak představuje spojení podle § 12 odst. 2 zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje i nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho části smlouvou, na základě dražby nebo jiným způsobem. Částí podniku se pro účely tohoto zákona rozumí rovněž ta část podniku soutěžitele, které lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu, i když netvoří samostatnou organizační složku podniku.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost HRUŠKA je česká společnost činná zejména v oblasti velkoobchodního i maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby, tedy potravin, alkoholických nápojů, ovoce, zeleniny a nepotravinářského sortimentu konečným spotřebitelům. V České republice před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů přímo kontroluje společnosti PEKÁRNA HRUŠKA spol. s .r.o., která se zabývá činnostmi v oblasti pekařství a cukrářství a Maloobchodní síť HRUŠKA, spol. s r.o., zabývající se zprostředkovatelskou činností.
Společnost KONZUM je česká společnost, která se rovněž zabývá velkoobchodním i maloobchodním prodejem zboží denní spotřeby, tj. potravin, alkoholických nápojů, ovoce, zeleniny a nepotravinářského sortimentu na území České republiky. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů společnost KONZUM nekontroluje žádnou jinou společnost. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele, resp. navrhovatelů.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí jak společnost HRUŠKA, tak společnost KONZUM v České republice na trhu maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby. Tento trh zahrnuje zejména potraviny, nápoje, ovoce a zeleninu, tabákové výrobky a nepotravinářské produkty domácí spotřeby (jako jsou např. čistící prostředky, toaletní potřeby, papírové produkty a zdravotní potřeby).
V souladu se svou předchozí rozhodovací praxi 1 , jakož i s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise 2 , vymezil Úřad pro účely daného správního řízení jako věcně relevantní trh maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby.
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje užší region či širší území, přesahující hranice České republiky.
Z pohledu geografického bylo zjištěno, že jak společnost HRUŠKA, tak společnost KONZUM působí na území České republiky, přičemž na uvedeném věcně relevantním trhu neexistují mezi jednotlivými regiony významné rozdíly z hlediska obchodních podmínek a srovnatelné produkty a služby různých výrobců jsou ve výše uvedených oblastech vzájemně zastupitelné považuje Úřad pro posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů za relevantní území České republiky .
Z pohledu časového vymezení se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami.
Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu se překrývají, posuzované spojení soutěžitelů má tedy horizontální charakter. V důsledku předmětného spojení tak dochází k nárůstu tržního podílu společnosti HRUŠKA.
Na relevantním trhu maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby v České republice činí tržní podíl společnosti HRUŠKA cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, zatímco tržní podíl nabývaného soutěžitele, společnosti KONZUM je nižší než [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. Po uskutečnění předmětného spojení společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesáhne hranici [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %.
Na základě skutečností zjištěných Úřadem v průběhu správního řízení lze konstatovat, že na vymezeném relevantním trhu existuje vysoce konkurenční prostředí a současně neexistují žádné významné ekonomické, právní či jiné překážky znemožňující vstup potenciálních konkurentů.
Zmíněné konkurenční prostředí je podporováno zejména přítomností významných, kapitálově silných maloobchodních řetězců, jako např. skupiny Schwarz (provozující síť maloobchodních prodejen Kaufland a diskontní řetězec Lidl), skupiny Rewe (provozující supermarkety Billa a síť diskontních prodejen Penny Market), skupiny Ahold (provozující obchodní řetězce Hypernova a Albert), Makro Cash & Carry ČR, s.r.o. nebo společnosti Tesco Stores ČR, a.s. Spojením vzniklý subjekt bude rovněž čelit konkurenci dalších významných soutěžitelů např. společnosti Plus-discount spol. s r.o., Globus ČR, k.s. nebo SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., případně konkurenci ze strany maloobchodních aliancí jako je např. ENAPO OBCHODNÍ a.s.
Vzhledem k nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů, nepatrnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu po uskutečnění posuzovaného spojení, přítomnosti řady konkurenčních soutěžitelů a neexistenci významných překážek pro vstup nových soutěžitelů nejsou na vymezeném relevantním trhu v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů očekávány zásadní změny.
Po zhodnocení situace na vymezeném relevantním trhu dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezeném relevantním trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
v zastoupení
Mgr. Igor Pospíšil
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jan Kubica, advokát
i.s. Tadeusz Zientek, advokát
AK Kubica, Zajíc a partneři
Trocnovská 2a
702 00 Ostrava-Přívoz
1 Viz např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 30/05-5046/05-OOHS ze dne 2. září 2005 ve věci povolení spojení soutěžitelů Ahold Czech Republic, a.s. a JULIUS MEINL, a.s.
2 Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.784 ve věci spojení soutěžitelů Kesko / Tuko, či rozhodnutí Evropské komise M.1221 ve věci spojení soutěžitelů Rewe / Meinl.