UOHS S164/2006
Rozhodnutí: S 164/06-11682/06-610 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů K&K Capital Group a.s., VTK Group a.s. a VÍTKOVICE HOLDING a.s.
Účastníci K&K Capital Group a.s. VÍTKOVICE HOLDING a.s., Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava-Vítkovice VTK Group a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 28. 6. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 90 KB


S 164/06-11682/06-610 V Brně dne 28. června 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 164/06, zahájeném dne 12. června 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti K & K Capital Group a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 255 82 429, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 6. dubna 2006 JUDr. Petrem Hálou, M.B.A., advokátem, se sídlem Dlouhá 39, Praha 1, a VTK GROUP a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, IČ: 26880911, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 28. dubna 2006 Mgr. Ing. Antonínem Továrkem, advokátem, se sídlem Příkop 6, Areál IBC, sekce B, Brno, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů K & K Capital Group a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 255 82 429, a VTK GROUP a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, IČ: 26880911, na straně jedné, a VÍTKOVICE HOLDING a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, IČ: 258 16 039, na straně druhé, ke kterému dochází dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií, uzavřené dne 9. listopadu 2005 mezi společností INDUSTRIAL GROUP HOLDING KKCG B.V., se sídlem Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, Nizozemí, jako nabyvatelem, a panem Davidem Beranem, bytem U Lípy č.p. 42, Míronovice-Veleň, Praha-východ, r.č.: 670926/0393, jako převodcem, a Smlouvy o převodu akcií, uzavřené dne 9. listopadu 2005 mezi společností INDUSTRIAL GROUP HOLDING KKCG B.V., se sídlem Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, Nizozemí, jako nabyvatelem, a panem Ing. Petrem Novotným, bytem U hřiště 242, Srch, r.č.: 691231/3243, jako převodcem, v jejichž důsledku společnost K & K Capital Group a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 255 82 429, prostřednictvím společnosti INDUSTRIAL GROUP HOLDING KKCG B.V., se sídlem Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, Nizozemí, nabude akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti VÍTKOVICE HOLDING a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, IČ: 258 16 039, čímž získá možnost společně s VTK GROUP a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, IČ: 26880911, tuto společnost společně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 25/2006 ze dne 21. června 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází v souvislosti se Smlouvami o převodu akcií, uzavřenými dne 9. listopadu 2005 mezi společností INDUSTRIAL GROUP HOLDING KKCG B.V., se sídlem Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, Nizozemí (dále jen "IGH"), vždy jako nabyvatelem, a panem Davidem Beranem, bytem U Lípy č.p. 42, Míronovice-Veleň, Praha-východ, r.č.: 670926/0393, a panem Ing. Petrem Novotným, bytem U hřiště 242, Srch, r.č.: 691231/3243, jako jednotlivými převodci. V důsledku těchto smluv nabývá společnost IGH akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti VÍTKOVICE HOLDING a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, IČ: 258 16 039 (dále jen "VH"). Společnost IGH je dceřinou společností K & K Capital Group a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 255 82 429 (dále jen "KKCG"), která tak 50% podíl na základním kapitálu společnosti VH nabývá nepřímo. Druhým akcionářem společnosti VH je společnost VTK GROUP a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, IČ: 26880911 (dále jen "VTK GROUP", která vlastní akcie představující zbylých 50 % na základním kapitálu této společnosti.
Ze stanov společnosti VH vyplývá, že orgánem, který je zodpovědný za provozní řízení společnosti, včetně jmenování generálního ředitele a prokuristy, a za rozhodování o základních strategických otázkách společnosti, je představenstvo společnosti. Představenstvo je pak voleno valnou hromadou nadpoloviční většinou přítomných akcionářů, přičemž valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti akcionářů, jejíchž společný akciový podíl je vyšší než 50 %.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud jsou akcie společnosti VH rozloženy mezi dva subjekty (KKCG a VTK GROUP), které oba drží 50% akciový podíl, pak pro rozhodnutí valné hromady je zapotřebí společného rozhodnutí obou akcionářů. Žádný z těchto akcionářů pak není schopen prosadit své rozhodnutí bez souhlasu toho druhého. Z tohoto vyplývá, že soutěžní chování společnosti VH lze určovat nebo ovlivňovat pouze na základě konsensu společností KKCG a VTK GROUP, v důsledku čehož lze konstatovat, že tyto společnosti mají možnost vykonávat společnou kontrolu nad společností VH a tudíž navrhované spojení soutěžitelů představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 5 zákona.
Dle 12 odst. 5 zákona spojením podle § 12 odst. 3 zákona je i vznik společné kontroly nad soutěžitelem, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, přičemž za spojení dle § 12 odst. 3 se považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 mld. Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Hlavním předmětem podnikání společnosti KKCG je koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, získávání a držení majetkových účastí na plynárenských a naftových společnostech, pronájem a půjčování věcí movitých, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob. Jediným akcionářem společnosti KKCG je fyzická osoba, pan Karel Komárek.
Společnost KKCG dále pak prostřednictvím svých přímo či nepřímo kontrolovaných dceřiných společností působí zejména v následujících oborech ekonomického podnikání: pronájem nemovitostí a služby s touto činností související, vydávání ekonomických periodik, působení v oblasti médií, držení podílů v jiných společnostech, poskytování investičních služeb ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu v rozsahu podle povolení Komise pro cenné papíry, poskytování investičních služeb, poskytování poradenských služeb v oblasti organizační a ekonomické a obchodování s pohledávkami, zprostředkování letecké přepravy a leteckou přepravou malým tryskovým letadlem, obchodní letecká přeprava, podnikání v oblasti výroby válcovaných profilů, litinových kotlů a radiátorů, nízkouhlíkových a vysokouhlíkových drátů, kordů do pneumatik, ocelových lan, pružin, drátěných tkanin a pletenin a svařovaných sítí, zprostředkování prodeje výrobků drátoventsví, vývoj, výroba a servis železničních kol, dvojkolí, podvozků a jejich částí, výroba průmyslových armatur, výroba vřetenových jednotek, vertikálních, horizontálních a portálových obráběcích center, multifunkčních soustružnicko-frézovacích center, číslicově řízených soustruhů, universálních hrotových soustruhů s CNC řízením a otočných vrtaček atd.
Hlavním předmětem podnikání společnosti VTK GROUP je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz. Společnost VTK GROUP vyjma svého 50% akciového podílu na společnosti VH nevlastní akcie žádné společnosti. Společnost VTK GROUP je kontrolována právnickou osobou, která má předmět podnikání stejný jako u společnosti VTK GROUP, přičemž dále nekontroluje žádného dalšího soutěžitele a je kontrolována dvěmi fyzickými osobami, které pak dále samostatně ani společně rovněž nekontrolují žádného dalšího soutěžitele.
Společnost VH sama působí v oblasti správy aktiv a pronájmu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, prostřednictvím níže uvedených jí přímo či nepřímo kontrolovaných dceřiných společností pak je činná v oblasti metalurgie, těžkého strojírenství a engineeringu, výroby ocelových lahví a tlakových nádob, dopravního strojírenství, energetického strojírenství, ocelových konstrukcí a hasící techniky.
Společnost VH přímo či nepřímo kontroluje zejména následující společnosti:
VÍTKOVICE, a.s.
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
VÍTKOVICE Doprava, a.s.
VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
VÍTKOVICE-ENVI, a.s.
VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o.
VÍTKOVICE MECHANIKA s.r.o.
VÍTKOVICE ITS a.s.
VÍTKOVICE RP Slovakia s.r.o.
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
VÍTKOVICE REVMONT a.s.
VÍTKOVICE HTB a.s.
VÍTKOVICE HARD a.s.
FBT MILMET S.A.
KZWM S.A.
Ogniochrom S.A. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 5 zákona, resp. § 12 odst. 3, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele, resp. navrhovatelů.
Mezi hlavní činnosti nabývané společnosti VH, resp. celé skupiny společností, které jsou VH kontrolovány, patří dopravní strojírenství (např. lodní program), výroba a prodej produktů na bázi nádrží ze smaltovaných plechů (např. čističky odpadních vod), nádrží z pozinkovaného plechu a nádrží s epoxid-polyesterovými povlaky, výroba a prodej ocelových konstrukcí, zemědělských vleček a rodinných domků, projekce, výroba a prodej skříní převodových čelních, skříní převodových kuželových, skříní převodových šnekových, skříní převodových kombinovaných, spojky ozubené, náhradních dílů převodových skříní, dílů zvedacích zařízení, opravy převodových skříní, výroba a prodej tlakových nádob, malých ocelových lahví, těles akumulátorů, mlecích koulí, pluhových ostří apod. Své výrobky prodává skupina VH celosvětově, neboť neexistují žádné podstatné bariéry mezinárodnímu obchodu s výše uvedenými komoditami.
Společnosti kontrolované společností VH nejsou při prodeji svých výrobků vázané územím České republiky, naopak velká část jejich produkce je směřována na export do celého světa.
Dceřiné společnosti kontrolované přímo či nepřímo společností KKCG působí ve velkém množství oborů, přičemž mezi nejbližší činnost k činnosti skupiny společností kolem VH náleží výroba velkých a malých kotlů, radiátorů a komerčních odlitků, válcovaných tyčí, speciálních tyčí, ingotů, plotových systémů, nízkouhlíkových tažených drátů, vysokouhlíkových tažených drátů, ocelových lan, ocelových kordů, pružin průvlaků k tažení drátu, kovových tkanin a zprostředkování prodeje výrobků drátovenství.
Společnost VTK nepůsobí na žádném z trhů, na kterých působí společnost VH.
Z výše uvedeného vyplývá, že činnost spojujících se soutěžitelů se nepřekrývá, v minulosti došlo k vzájemným dodávkám zboží a služeb mezi společnostmi náležícími do skupiny VH a společnostmi náležícími do skupiny KKCG, nicméně z hlediska celkového obratu dosaženými těmito společnostmi dosahovaly vzájemné obchody pouze marginálního významu.
S ohledem na skutečnost, že se činnost spojujících se soutěžitelů nepřekrývá, dále pak s ohledem na nízké tržní podíly dosahované skupinou VH (v rámci České republiky tržní podíl společnosti VH na trzích s komoditami, které společnosti skupiny VH vyrábí a prodávají, nepřesahuje [ obchodní tajemství ] % při jakkoli v úvahu přicházejícím vymezením relevantního trhu) nepovažuje Úřad za nutné přesně vymezovat relevantní trh, a to jak z hlediska výrobkového, tak i z hlediska geografického. Společnost VH je ve své činnosti vystavena konkurenčnímu tlaku významných společností s podobným výrobním programem. Rovněž je třeba poukázat na silnou vyjednávací pozici subjektů na poptávkové straně trhů, na kterých působí společnosti skupiny VH, neboť nejvýznamnějšími odběrateli výrobků a služeb na dotčených trzích jsou významné energetické, strojírenské a stavební společnosti.
S ohledem na výše uvedené dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel sekce ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petrem Hálou, M.B.A.
advokát
Vinohradská 1511/230
100 00 Praha 10
a
Mgr.Ing. Antonín Továrek
advokát
AK Mgr.Ing. Antonín Továrek
IBC, Příkop 6
602 00 Brno