UOHS S164/2004
Rozhodnutí: OF/S164/04-614/05 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENTS LIMITED prostřednictvím ALICELA a.s. a FORTUNA sázková kancelář a.s.
Účastníci ALICELA a.s., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 FORTUNA sázková kancelář a.s., se sídlem Vodičkova 30, 110 00 Praha 1 PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 28 Oktovriou 319, KANIKA BUSINESS CENTER, Limassol, Kyperská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 14. 2. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 164/04-614/05
V Brně dne 26. ledna 2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 164/04, zahájeném dne 28. prosince 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, společností PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 28 Oktovriou 319, KANIKA BUSINESS CENTER, Limassol, Kyperská republika, a ALICELA a.s., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, IČ: 27170047, ve správním řízení zastoupených Mgr. Lubošem Bôrikem, LL.M., advokátem, se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, na základě plných mocí ze dne 9. a 16. prosince 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 28 Oktovriou 319, KANIKA BUSINESS CENTER, Limassol, Kyperská republika, a ALICELA a.s., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, IČ: 27170047, na straně jedné, a FORTUNA sázková kancelář a.s., se sídlem Vodičkova 30, 110 00 Praha 1, IČ: 00418382, na straně druhé, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o koupi akcií společnosti FORTUNA sázková kancelář a.s." uzavřené dne 7. prosince 2004 mezi Michalem Horáčkem, bytem Farského 1281, Roudnice nad Labem, Petrem Boumou, bytem Senohrabská 8, Praha 4, Josefem Kurkou, bytem Průběžná 36, Praha 10, a Jiřím Balcarem, bytem Sobětická 1477/18a, Praha 5, jako prodávajícími, a společností ALICELA a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku získá společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 28 Oktovriou 319, KANIKA BUSINESS CENTER, Limassol, Kyperská republika, prostřednictvím své dceřiné společnosti ALICELA a.s., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, IČ: 27170047, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti FORTUNA sázková kancelář a.s., se sídlem Vodičkova 30, 110 00 Praha 1, IČ: 00418382, sázková kancelář a.s., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 2/2005 ze dne 12. ledna 2005. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o koupi akcií společnosti FORTUNA sázková kancelář a.s." uzavřené dne 7. prosince 2004 mezi Michalem Horáčkem, bytem Farského 1281, Roudnice nad Labem (dále jen "M. Horáček"), Petrem Boumou, bytem Senohrabská 8, Praha 4 (dále jen "P. Bouma"), Josefem Kurkou, bytem Průběžná 36, Praha 10 (dále jen "J. Kurka"), a Jiřím Balcarem, bytem Sobětická 1477/18a, Praha 5 (dále jen "J. Balcar"), jako prodávajícími, a společností ALICELA a.s., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, IČ: 27170047 (dále jen "ALICELA"), jako kupujícím.
Úprava některých podmínek prodeje akcií společnosti FORTUNA sázková kancelář a.s., se sídlem Vodičkova 30, 110 00 Praha 1, IČ: 00418382 (dále jen "FORTUNA"), je obsažena v "Rámcové smlouvě o koupi akcií a obchodních podílů společností Skupiny Fortuna a společnosti Profesjonal" uzavřené dne 7. prosince 2004 mezi M. Horáčkem, P. Boumou, J. Kurkou, J. Balcarem, Monikou Balcarovou, bytem Sobětická 1477/18a, Praha 5, Ing. Igorem Noskem, bytem Vyšehradská 3, Bratislava, Slovenská republika, Ing. Petrem Noskem, bytem Sládkovičova 9, Bratislava, Slovenská republika, Ing. Jánem Noskem, bytem Hanunlova 21, Bratislava, Slovenská republika, Bronislavem Chudybou, bytem Lachova 13, Bratislava, Slovenská republika, Richardem Müllerem, bytem Viničné 149, Slovenská republika, a společností FORTUNA, jako prodávajícími, a společnostmi ALICELA, PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 28 Oktovriou 319, KANIKA BUSINESS CENTER, Limassol, Kyperská republika (dále jen "PENTA"), a HELATIA a.s., se sídlem Na Výsluní 201/13, Praha 10, IČ: 27167879, jako kupujícími.
Podle "Smlouvy o koupi akcií společnosti FORTUNA sázková kancelář a.s." má společnost PENTA prostřednictvím své dceřiné společnosti ALICELA získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti FORTUNA. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost PENTA je součástí skupiny společností kontrolovaných společností PENTA HOLDING LIMITED, se sídlem 28 Oktovriou 319, KANIKA BUSINESS CENTER, Limassol, Kyperská republika (dále jen "PENTA HOLDING"). Společnost PENTA má v rámci skupiny PENTA HOLDING pozici investora: nabývá a drží majetkové podíly v různých společnostech za účelem jejich zhodnocení, tj. provádí restrukturalizace, po nichž následuje prodej těchto společností strategickým investorům. Tyto strategické investiční projekty mají většinou střednědobý charakter. Společnost PENTA je v České republice činná prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v následujících oblastech: provozování vodovodů a kanalizací, výroba a prodej tiskařských strojů, distribuce léků a zdravotnických prostředků, lázeňství a služby zejména poradenského a finančního charakteru.
Společnost ALICELA byla do skupiny PENTA HOLDING začleněna za účelem uskutečnění posuzované transakce. Společnost ALICELA působí zejména v oblasti zprostředkovatelské činnosti a poradenství.
Akcie společnosti FORTUNA vlastní před uskutečněním spojení čtyři fyzické osoby, a to M. Horáček, P. Bouma, J. Kurka a J. Balcar. Hlavním předmětem činnosti společnosti FORTUNA je provozování sázkových her, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům, tedy provozování kursových sázek ve smyslu ustanovení § 2 odst. h) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o loteriích").
Společnost FORTUNA vykonává přímou kontrolu nad společností EL RANCHO a.s., se sídlem V úžlabině 19/3068, Praha 10, IČ: 26748908 (dále jen "EL RANCHO"), jež se zabývá provozováním sázkové hry na zařízení American Roulette na základě zákona o loteriích. Ještě před uskutečněním spojení však dojde k převodu 50% akcií společnosti EL RANCHO na společnost (obchodní tajemství) , která není součástí skupiny PENTA HOLDING.
Dne 12. listopadu 2004 založila společnost FORTUNA jako jediný společník společnost FORTUNA RENT s.r.o., se sídlem Počernická 512/58, Praha 10, jejímž hlavním předmětem podnikání bude pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Tato společnost nebyla dosud zapsána do obchodního rejstříku. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Nabývaná společnost FORTUNA působí v České republice v oblasti kursových sázek. Nabyvatel, investiční společnost PENTA, je v České republice činná prostřednictvím dceřiných společností zejména v oblastech provozování vodovodů a kanalizací, výroby a prodeje tiskařských strojů, distribuce léků a zdravotnických prostředků, lázeňství a služeb zejména poradenského a finančního charakteru. V oblasti kursových sázek není žádný ze subjektů patřících do skupiny PENTA HODLING aktivní. Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy nepřekrývají.
Pro účely tohoto rozhodnutí vymezil Úřad vzhledem k výše uvedeným skutečnostem relevantní trh z hlediska věcného jako trh provozování kursových sázek . Z hlediska geografického vymezil Úřad relevantní trh územím celé České republiky .
Na výše vymezeném relevantním trhu působí pouze nabývaná společnost FORTUNA, která na předmětném relevantním trhu dosahuje tržního podílu cca (obchodní tajemství) %.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Luboš Bôrik, LL.M., advokát
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1
Právní moc: 14.2.2005.