UOHS S164/2002
Rozhodnutí: OF/S164/02-3353/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Rayovac Corporation, USA a Varta Handelsbatterie GmbH a VARTA Baterie spol. s r.o.,
Účastníci Rayovac Corporation, 601 Rayovac Drive, Madison, WI 53711, USA ROV German Limited GmbH Varta AG, Am Leineufer 52, 30419 Hannover, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 24. 9. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 80 KB


S 164/02-3353/02 V Brně dne 20. září 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 164/02, zahájeném dne 6. srpna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Rayovac Corporation, se sídlem 601 Rayovac Drive, Madison, WI 537 11, USA, ve správním řízení zastoupené Mgr. Emilem Holubem, advokátem se sídlem Křižovnické nám. 2, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
1. Spojení soutěžitelů ROV German Limited GmbH, se sídlem c/o Arthur Andersen, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn, Spolková republika Německo, a Varta Handelsbatterie GmbH, Deimlerstr. 1, 73479 Ellwangen, Spolková republika Německo, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy ze dne 28. července 2002, kterou uzavřely společnosti Rayovac Corporation, se sídlem 601 Rayovac Drive, Madison, WI 537 11, USA, ROV German Limited GmbH, se sídlem c/o Arthur Andersen, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn, Spolková republika Německo a Varta AG, se sídlem Am Leineufer 52, 30419 Hannover, Spolková republika Německo, v jejímž důsledku nabude společnost Rayovac Corporation, se sídlem 601 Rayovac Drive, Madison, WI 537 11, USA, prostřednictvím společnosti ROV German Limited GmbH, se sídlem c/o Arthur Andersen, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn, Spolková republika Německo 51%ní obchodní podíl ve společnosti Varta Handelsbatterie GmbH, Deimlerstr. 1, 73479 Ellwangen, Spolková republika Německo, a tím i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
2. Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy ze dne 28. července 2002, kterou uzavřely společnosti Rayovac Corporation, se sídlem 601 Rayovac Drive, Madison, WI 537 11, USA, ROV German Limited GmbH, se sídlem c/o Arthur Andersen, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn, Spolková republika Německo a Varta AG, se sídlem Am Leineufer 52, 30419 Hannover, Spolková republika Německo, a na ní navazující smlouvy, která bude uzavřena, v jejichž důsledku nabude společnost Rayovac Corporation, se sídlem 601 Rayovac Drive, Madison, WI 537 11, USA sama nebo prostřednictvím jí kontrolovaného soutěžitele 100%ní obchodní podíl ve společnosti VARTA Baterie spol. s r.o., se sídlem Dubická 959, Česká Lípa, a tím i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, jeho doplnění ze strany navrhovatele, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, dokladu o zaplacení správních poplatků, plné moci k zastupování účastníka řízení a dalších informací.
Skutečnost, že se Úřad spojeními zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. . 34/02 ze dne 21.8.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dle bodu 1 výroku má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy ze dne 28. července 2002, kterou uzavřely společnosti Rayovac Corporation, se sídlem 601 Rayovac Drive, Madison, WI 537 11, USA (dále též Rayovac), ROV German Limited GmbH, se sídlem c/o Arthur Andersen, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn, Spolková republika Německo (dále též ROV) a Varta AG, se sídlem Am Leineufer 52, 30419 Hannover, Spolková republika Německo (dále též Varta Group), v jejímž důsledku nabude Rayovac prostřednictvím společnosti ROV 51%ní obchodní podíl ve společnosti Varta Handelsbatterie GmbH, Deimlerstr. 1, 73479 Ellwangen, Spolková republika Německo (dále též Varta Handel), a tím i kontrolu nad touto společností.
Ke spojení dle bodu 2 výroku má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, na základě smlouvy ze dne 28. července 2002, kterou uzavřely společnosti Rayovac, ROV a Varta Group, a na ní navazující smlouvy, v jejichž důsledku nabude Rayovac přímo nebo prostřednictvím jí kontrolovaného soutěžitele 100%ní obchodní podíl ve společnosti VARTA Baterie spol. s r.o., se sídlem Dubická 959, Česká Lípa (dále též Varta ČR), a tím i kontrolu nad touto společností.
Na základě smlouvy ze dne 28.7.2002 má Rayovac získat kontrolu nad částí divize spotřebních baterií skupiny Varta Group. Tato operace se má sestávat z několika kroků. Nejdříve převede Varta Gerätebatterie GmbH, se sídlem Deimlerstr. 1, 73479 Ellwangen, Spolková republika Německo (dále též Varta Geräte) své zahraniční dceřiné společnosti na Varta Group, která je však ke dni uskutečnění transakce převede na Rayovac nebo jím kontrolovaného soutěžitele. Jelikož Varta ČR je zahraniční dceřinnou společností, bude v souladu se smlouvou ze dne 28.7.2002 převedena na Rayovac nebo jím kontrolovaného soutěžitele. Varta Geräte se poté sloučí s nově založenou společností Varta Handel. Prostřednictvím ROV získá Rayovac navýšením základního kapitálu 51% obchodní podíl ve společnosti Varta Handel. Vzhledem ke způsobu přijímání usnesení na valné hromadě a způsobu ustanovování a obsazení statutárních zástupců, jakož i jiným okolnostem vyplývajícím ze smlouvy zakládající spojení získá Rayovac možnost kontroly nad Varta Handel.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2001 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Rayovac je společností se sídlem v USA, která se zabývá výrobou a distribucí spotřebních baterií, zejména článkových baterií s kruhovým průřezem, mikrobaterií a baterií do pomůcek pro neslyšící. Součástí skupiny Rayovac je celá řada dalších společností v různých zemích, které jsou kontrolovány přímo nebo nepřímo společností Rayovac, a jejichž předmět činnosti je obdobný. Skupina Rayovac působí především v USA a na americkém kontinentě, v Evropě je její postavení významné v oblasti baterií do pomůcek pro neslyšící. Skupina Rayovac nemá v České republice žádné dceřiné společnosti, a na českém trhu se účastní dovozy.
ROV je společností 100% kontrolovanou společností Rayovac, která byla nově založena za účelem získání kontroly ve společnosti Varta Handel a dceřiných společností společnosti Varta Geräte. ROV nevyvíjí a nebude vyvíjet žádnou obchodní činnost, s výjimkou správy obchodních a akciových podílů ve svých dceřiných společnostech.
Skupina Varta Group se zabývá výrobou široké škály baterií, jako jsou automobilové baterie, článkové baterie s kruhovým průřezem, mikrobaterie a baterie do sluchadel. Divize přenosných spotřebních baterií se skládá ze společnosti Varta Geräte (subdivize baterií s kruhovým průřezem), která je předmětem spojení, a Varta Microbatterien GmbH (dále též Varta Micro) (subdivize mikrobaterií). Subdivize mikrobaterií a divize výroby autobaterií netvoří součást předmětného spojení.
Varta Geräte se zabývá výrobou spotřebních baterií s kruhovým průřezem. Varta Geräte kontroluje přímo nebo nepřímo řadu společností v mnoha zemích Evropy a na americkém kontinentu. V České republice s výjimkou společnosti Varta ČR nekontroluje žádného soutěžitele a trhu se účastní prostřednictvím dovozů.
Varta Handel je nově založenou společností, kontrolovanou společností Varta Group, která se transakce zúčastní tak, že se sloučí se společností Varta Geräte a stane se její nástupnickou společností, přičemž posléze v ní Rayovac, prostřednictvím společnosti ROV, navýšením základního kapitálu získá 51%ní obchodní podíl, a tím i kontrolu nad touto společností.
Varta ČR je nově zakládanou zahraniční dceřinnou společností společnosti Varta Group, jejíž obchodní podíl bude dle smlouvy zakládající spojení převeden na společnost Rayovac, resp. jím kontrolovaného soutěžitele. Návrh na zápis společnosti Varta ČR do obchodního rejstříku byl podán 29. července 2002. Předmětem činnosti Varta ČR má být velkoobchodní prodej a specializovaný maloobchodní prodej.
Do skupiny Varta Group dále patří dvě společnosti se sídlem v České republice: AUTOBATERIE, spol. s r.o. (patřící do divize automobilových baterií) a Varta AKU spol. s r.o. (náležící do subdivize mikrobaterií). Ani jedna z uvedených společností však není předmětem posuzované transakce.
Vymezení relevantních trhů
Rayovac i Varta Geräte, resp. Varta Handel působí na trhu spotřebních baterií . Technologie, výrobní metody a distribuční sítě všech spotřebních baterií jsou podobné a všichni vedoucí světoví výrobci nabízejí celou škálu spotřebních baterií. Tato kategorie zahrnuje nejrůznější typy a velikosti baterií s kruhovým průřezem i mikrobaterií, pro všeobecné použití v nejrůznějších spotřebičích, lišící se svým složením a životností. Rayovac dále působí na trhu baterií do pomůcek pro neslyšící.
Pro účely tohoto rozhodnutí není třeba vymezovat relevantní trh úžeji, neboť posuzovaná spojení nepovedou na trhu, i kdyby byl vymezen nejužším možným způsobem, ke vzniku nebo posílení dominantního postavení, které by mohlo mít za následek narušení hospodářské soutěže. Otázka, zda trh baterií do pomůcek pro neslyšící tvoří samostatný relevantní trh, není pro toto rozhodnutí rozhodující, neboť Varta Micro, vyrábějící v rámci Varta Group tento druh baterií, se žádným způsobem nezúčastní posuzované transakce a zůstane i po spojení plně kontrolovanou společností Varta Group.
Takový přístup k vymezení relevantního trhu v oblasti spotřebních baterií je v souladu s přístupem aplikovaným Evropskou komisí v případě M.836 Gillette/Duracell , ke kterém Úřad pro účely tohoto rozhodnutí podpůrně přihlédl.
Vzhledem k tomu, že soutěžní podmínky na území České republiky jsou dostatečně homogenní, vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí relevantním trhem z hlediska geografického celé území České republiky.
Z hlediska časového je relevantní trh vymezen jako trh trvalý.
Postavení spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích
Rayovac i Varta Geräte dováží do České republiky různé druhy spotřebních baterií. Podíl společnosti Rayovac na takto vymezeném trhu je " obchodní tajemství ", podíl společnosti Varta Geräte je podle jeho hodnotového vyjádření " obchodní tajemství ". Spojením tedy dojde ke zvýšení společného tržního podílu na trhu spotřebních baterií, nicméně toto zvýšení bude vzhledem k nízkému tržnímu podílu společnosti Rayovac nepatrné. V oblasti výroby a dodávek spotřebních baterií působí v České republice několik dalších, významných konkurentů, kteří disponují zavedenými značkami, a jejichž tržní podíl přesahuje tržní podíl spojením vzniklého subjektu (Energizer, Philips, Panasonic, Duracell). Trh spotřebních baterií nevykazuje žádné právní či faktické překážky vstupu na trh. Spotřebitelé a odběratelé mají možnost výběru mezi různými typy a značkami spotřebních baterií. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad konstatuje, že posuzovanými spojením nedojde ke vzniku dominantního postavení na takto vymezeném trhu, které by mohlo mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Rayovac se účastní hospodářské soutěže na trhu v České republice především dovozy baterií do pomůcek pro neslyšící-sluchadel, které lze považovat za subtyp kategorie spotřebních baterií. Většina celkového obratu dosaženého společností Rayovac v České republice je tvořena dovozy baterií do sluchadel. Společnost Varta Geräte tento druh baterií nevyrábí a do České republiky nedováží. Ta část skupiny Varta, která se věnuje výrobě baterií do sluchadel, není součástí spojení.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nedojde uskutečněním spojení ke vzniku nebo posílení dominantní postavení spojujících se soutěžitelů ani některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhovaná spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží: Mgr. Emil Holub
advokát
AK Clifford Chance Pünder
Křižovnické nám. 2
110 00 Praha 1