UOHS S164/2001
Rozhodnutí: OF/S164/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci BIOMET MERCK GmbH. STRATEC Medical, spol. s r.o
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 30. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 88 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 164/01-863/02 V Brně dne 13.března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 164/01, zahájeném dne 7. prosince 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost BIOMET MERCK GmbH, se sídlem c/o Merck & Cie KG, Weisshausmatte, 6460 Altdorf, Švýcarsko, ve správním řízení zastoupená Mgr. Janem Halamou, advokátem, se sídlem V Celnici 4, Praha, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů BIOMET MERCK GmbH, se sídlem c/o Merck & Cie KG, Weisshausmatte, 6460 Altdorf, Švýcarsko, a STRATEC Medical, spol. s r.o., se sídlem Na Petynce 47, Praha, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu podniku", kterou dne 30.listopadu 2001 uzavřely společnosti BIOMET MERCK GmbH, se sídlem c/o Merck & Cie KG, Weisshausmatte, 6460 Altdorf, Švýcarsko, jako kupující, a STRATEC Medical, spol. s r.o., se sídlem Na Petynce 47, Praha, jako prodávající, v jejímž důsledku společnost BIOMET MERCK GmbH, se sídlem c/o Merck & Cie KG, Weisshausmatte, 6460 Altdorf, Švýcarsko, získá protetickou divizi společnosti STRATEC Medical, spol. s r.o., se sídlem Na Petynce 47, Praha, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje. Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, smlouvy zakládající spojení, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č.52/01 ze dne 27.12.2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o převodu podniku", kterou dne 30.listopadu 2001 uzavřely společnosti BIOMET MERCK GmbH, se sídlem c/o Merck & Cie KG, Weisshausmatte, 6460 Altdorf, Švýcarsko (dále jen "BIOMET MERCK") a STRATEC Medical, spol. s r.o., se sídlem Na Petynce 47, Praha (dále jen "STRATEC Medical"), v jejímž důsledku společnost BIOMET MERCK získá protetickou divizi společnosti STRATEC Medical.
Výše uvedená Smlouva o převodu podniku také obsahuje podpůrná omezení, platná pro území České republiky, spočívající v tom, že STRATEC Medical nebude po dobu 2 let konkurovat společnosti BIOMET MERCK na trhu prodeje kyčelních a kolenních implantátů a souvisejících nástrojů pro jejich implementaci. Rozhodnutím o povolení spojení soutěžitelů se schvalují i tato podpůrná omezení.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2000 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Společnost BIOMET MERCK je součástí nizozemské skupiny Biomet Merck Group , která vyvíjí činnost v oblasti vývoje, výroby, prodeje a marketingu výrobků používaných primárně lékařskými odborníky pro pohybové ústrojí, pro chirurgickou i nechirurgickou péči, včetně výrobků pro fixaci a rekonstrukci, podpůrných ortopedických prostředků, vybavení chirurgických sálů, chirurgických nástrojů, páteřních implantátů, kostních cementů, umělých náhradních kostí, implantátů a nástrojů pro obličejovou a čelistní chirurgii, atd.
Skupina Biomet Merck Group působí po celé Evropě. V České republice se Biomet Merck Group zabývá prodejem ortopedických implantátů, páteřních implantátů, kostních cementů a kostních náhražek prostřednictvím dceřiné společnosti Biomet Merck CZ, s.r.o. .
Společnost STRATEC Medical je stoprocentně vlastněná společností STRATEC Holding AG, se sídlem ve Švýcarsku. Obě společnosti patří do skupiny Synthes-Stratec Group, která sídlí v USA. Tato skupina vyrábí, prodává a distribuuje zdravotnické prostředky pro ortopedickou a úrazovou chirurgii, páteřní chirurgii a čelistně obličejovou chirurgii.
Společnost STRATEC Medical dováží, prodává a distribuuje nástroje a implantáty pro ortopedickou chirurgii (kyčelní klouby a kolenní implantáty) a úrazovou chirurgii. Protetická divize , která je předmětem spojení, prodává náhrady kyčelního a kolenního kloubu s příslušnými nástroji pro jejich implantaci do lidského těla.
Jak vyplývá z výše uvedených údajů, obchodní činnost spojovaných soutěžitelů se na území České republiky překrývá pouze na trhu prodeje kyčelních kloubů a kolenních implantátů a souvisejících nástrojů pro jejich implementaci, kde spojující se soutěžitelé jednotlivě zaujímají tržní podíl 5% a méně. Uskutečněním navrhovaného spojení tedy nedojde k výraznému navýšení podílu na tomto trhu.
Spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.3.2002
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jan Halama
advokát,
V Celnici 4
110 00 Praha