UOHS S163/2004
Rozhodnutí: OF/S163/04-386/05 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů CME Media Enterprises B.V. a VILJA a.s. a Česká produkční 2000, a .s.
Účastníci CME Media Enterprises B.V., se sídlem Birkstraat 89, Amsterdam, Nizozemské království Česká produkční 2000, a.s., se sídlem Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5-Hlubočepy VILJA a.s., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 4. 2. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB


S 163/04-386/05-OHS V Brně dne 18. ledna 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 163/04, zahájeném dne 29. prosince 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost CME Media Enterprises B.V., se sídlem Birkstraat 89, Amsterdam, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupená JUDr. Petrem Kotrlíkem, advokátem, se sídlem Jungmannova 31, Praha 1, na základě plné moci ze dne 12. prosince 2004, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů CME Media Enterprises B.V., se sídlem Birkstraat 89, Amsterdam, Nizozemské království, na straně jedné, a VILJA a.s., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, IČ: 26419009, a Česká produkční 2000, a.s., se sídlem Kříženeckého nám. 322/5, Hlubočepy, Praha 5, IČ: 25653431, na straně druhé, ke kterému má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií, kterou hodlá prostřednictvím dceřiné společnosti uzavřít společnost CME Media Enterprises B.V., se sídlem Birkstraat 89, Amsterdam, Nizozemské království, jako kupující, a společnost TV NOVA HOLDINGS B.V., se sídlem Atrium, 7th Floor, Stravinkylaan 3105, Amsterdam, Nizozemské království, jako prodávající, a Smlouvy o koupi akcií, kterou hodlá prostřednictvím dceřiné společnosti uzavřít společnost CME Media Enterprises B.V., se sídlem Birkstraat 89, Amsterdam, Nizozemské království, jako kupující, a společnost PPF (CYPRUS) LIMITED, se sídlem Arch. Makeriou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor, Nicosia, Kyperská republika, jako prodávající, v jejichž důsledku má společnost CME Media Enterprises B.V., se sídlem Birkstraat 89, Amsterdam, Nizozemské království, prostřednictvím dceřiných společností získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti VILJA a.s., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, IČ: 26419009, a akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Česká produkční 2000, a.s., se sídlem Kříženeckého nám. 322/5, Hlubočepy, Praha 5, IČ: 25653431, a tím i možnost tyto společnosti nepřímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení podaného společností CME Media Enterprises B.V. se sídlem Birkstraat 89, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "CME Media"), dotazníku k povolení spojení, návrhů listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 02/2005 ze dne 12. ledna 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě dvou smluv o koupi akcií. První z nich bude uzavřena společností CME Media Investments s.r.o. (dále jen "CME Investments"), která bude nově založena společností CME Media jako jediným společníkem, jako kupujícím, a společností TV NOVA HOLDINGS B.V., se sídlem Atrium, 7th Floor, Stravinkylaan 3105, Amsterdam, Nizozemské království, jako prodávajícím. V důsledku realizace předmětné smlouvy nabude společnost CME Media, prostřednictvím společnosti CME Investments, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti VILJA a.s., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, IČ: 26419009 (dále jen "VILJA"), a tím i možnost tuto společnost nepřímo kontrolovat.
Druhá smlouva o koupi akcií bude uzavřena společností PGT Corporation s.r.o. 1 , se sídlem Klimentská 46, Praha 1, IČ: 27088944 (dále jen "CME Services"), jako kupujícím, a společností PPF (CYPRUS) LIMITED, se sídlem Arch. Makeriou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor, Nicosia, Kyperská republika (dále jen "PPF CYPRUS"), jako prodávajícím. V důsledku realizace této smlouvy získá společnost CME Services akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Česká produkční 2000 a.s., se sídlem Kříženeckého nám. 322/5, Hlubočepy, Praha 5, IČ: 25653431 (dále jen "ČP 2000"). Vzhledem k tomu, že společnost CME Media je jediným společníkem společnosti CME Services, získá tato společnost možnost nepřímo kontrolovat také společnost ČP 2000.
Předpokladem obou shora uvedených smluv o koupi akcií je to, že společnost PPF CYPRUS zajistí provedení vnitřní restrukturalizace majetkových účastí týkajících se některých jejích dceřiných společností tak, že bude zformována Skupina TV NOVA. V důsledku této restrukturalizace tedy bude možné prostřednictvím společností VILJA a ČP 2000 kontrolovat veškeré společnosti začleněné do Skupiny TV NOVA.
V souvislosti s posuzovanou transakcí hodlá společnost CME Media prodat dosud blíže nespecifikované společnosti ze skupiny PPF obchodní podíly představující 15% podíly na základním kapitálu společností CME Investments a CME Services. Zamýšlené převody však hodlá společnost CME Media uskutečnit tak, aby nebyla dotčena její přímá a výhradní kontrola společností CME Investments a CME Services, a tím i výhradní nepřímá kontrola nad společnostmi VILJA a ČP 2000.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat soutěžitelů, nad jejichž podniky je získávána kontrola, dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období navrhovatelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč, je splněna podmínka dle ustanovení § 13 písm. b) zákona a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost CME Media byla založena podle nizozemského práva a je součástí skupiny společností (dále jen "Skupina CME"), které kontroluje společnost Central European Media Enterprises Ltd., se sídlem Claredon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermudy. Skupina CME podniká převážně v odvětví televizního vysílání. Společnost CME Media byla zřízena zejména za účelem držby a správy majetkových účastí v jiných společnostech. Společnosti ze Skupiny CME nepůsobí na území České republiky.
Společnost CME Investments dosud neexistuje a bude nově založena navrhovatelem, který bude jejím jediným společníkem.
Společnost CME Services je společností , která dosud nevykonávala podnikatelskou činnost. Navrhovatel získal tuto společnost pro účely uskutečnění navrhovaného spojení.
Společnost VILJA , jejímž stoprocentním akcionářem byla dosud společnost TV NOVA HOLDINGS B.V., se zabývá především správou majetku. V České republice kontroluje společnost VILJA následující společnosti:
CET 21 spol. s r.o., se sídlem V Jámě 12, Praha 1, která je provozovatelem celoplošného vysílání televize Nova. Dále tato společnost vyrábí audiovizuální díla, která jsou většinou určena pro vlastní potřebu.
Plejáda, a.s., se sídlem Na Příkopě 12, Praha 1, která provozuje nakladatelství a vydavatelství, a zabývá se rovněž výrobou televizních a audiovizuálních programů a děl.
Společnost ČP 2000 se zabývá tvorbou, distribucí a licencováním audiovizuálních děl, tzv. TV productions, tedy pořadů pro televizní vysílání. Většina těchto děl je vyprodukována pro výhradní užití CET 21 spol. s r.o. a není nabízena třetím subjektům. Společnost ČP 2000 kontroluje v České republice následující společnosti:
NOVA-Consulting, a.s., se sídlem Kříženeckého nám. 1078, Praha 5, jejímž předmětem podnikání je zejména reklamní činnost a marketing, vydavatelská a nakladatelská činnost, specializovaný maloobchod, agenturní činnost v oblasti kultury a umění.
ERIKA a.s., se sídlem Školská 3, Praha 1, která se zabývá zejména poskytováním audiotextových služeb.
MEDIA CAPITOL, a.s., se sídlem Kříženeckého 5/322, Praha 5, jejíž hlavní činností je poskytování softwarových služeb, zejména ve spojení s tvorbou internetových stránek.
MAG MEDIA 99, a.s., se sídlem Lazarská 5, Praha 1, která prodává zadavatelům reklamy vysílací reklamní čas ve vysílání TV Nova, dále poskytuje služby sponzorování televizních pořadů vysílaných TV Nova, prodává reklamní prostor v tištěném periodiku TV Nova. Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnosti VILJA a ČP 2000, jakož i další společnosti Skupiny NOVA působí na trhu v České republice především v oblasti celoplošného televizního vysílání a v oblasti televizní reklamy. Soutěžiteli působícími v této oblasti jsou televizní stanice financované, alespoň v částečné míře, z jimi odvysílané reklamy. Určujícím faktorem jejich úspěchu jsou podíly sledovanosti. Podíl na sledovanosti (share) vyjadřuje rozdělení diváckého zájmu o jednotlivé televizní kanály. Zbožím, které je provozovateli televizního televizních stanic nabízeno, je programové schéma televizí tvořené jednotlivými televizními pořady.
Soutěžitelé působící v oblasti televizní reklamy, která s televizním vysíláním úzce souvisí, se snaží prodat reklamní čas v televizním vysílání. Přitom je nezbytné odlišovat televizní reklamu od reklamy v jiných médiích, zejména pak v tisku.
Vzhledem ke skutečnosti, že skupina navrhovatele na trhu v České republice nepůsobí, může být otázka přesného vymezení spojením dotčených relevantních trhů v tomto konkrétním případě ponechána otevřenou.
Činnosti spojujících se soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, nedochází tak k horizontální integraci spojujících se soutěžitelů, a tím ani k posílení jejich postavení na trhu. Provozování televizního vysílání je z důvodů jazykových a kulturních bariér poměrně těsně spjato s územím jednotlivých národních států. Přístup na trhy jednotlivých států je také limitován existencí a počtem licencí k televiznímu vysílání. Přestože CME působí v odvětví televizního vysílání i v dalších státech střední a východní Evropy, tržní síla a význam jednotlivých členů skupiny jsou zcela odlišné v jednotlivých státech, na jejichž území působí příslušná televizní stanice.
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem dopěl Úřad k závěru, že při žádné z definic dotčených relevantních trhů přicházejících v úvahu nedojde k posílení tržní síly natolik, že by to vedlo nebo mohlo vést ke vzniku či posílení dominantního postavení spojením vzniklého subjektu na tuzemském trhu, a které by mělo nebo mohlo mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel PM: 4. února 2005
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Kotrlík, advokát
Dewey Ballantine, v.o.s.
Jungmannova 31
110 00 Praha 1
1 Rozhodnutím jediného společníka, tj. společnosti CME, byla obchodní firma této společnosti změněna na CME Media Services s.r.o. změna obchodní firmy však nebyla ke dni podání návrhu na povolení spojení zapsána do obchodního rejstříku.