UOHS S163/2003
Rozhodnutí: OF/S163/03-3566/03 Instance I.
Věc spojování soutěžitelů-KONICA CZECH. s.r.o. a MINOLTA spol. s r.o.,
Účastníci KONICA CZECH, s.r.o., Komárkova 7, Praha 4 MINOLTA spol. s r.o., Veveří 102, Brno
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 6. 10. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB


S 163/03-3566/03 V Brně dne 2. října 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 163/03, zahájeném dne 25. července 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost KONICA CZECH, s.r.o., se sídlem Komárkova 7, Praha 4, IČ: 63990342, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Martinem Smetanou, advokátem, se sídlem Václavské náměstí 47, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené mezi společnostmi KONICA CZECH, s.r.o., se sídlem Komárkova 7, Praha 4, IČ: 63990342, jako kupujícím, a MINOLTA spol. s r.o., se sídlem Veveří 102, Brno, IČ: 00176150, jako prodávajícím, v jejímž důsledku kupující nabude část podniku společnosti MINOLTA spol. s r.o. tvořící samostatnou organizační složku označenou jako divize CAMERA, se podle § 16 odst. 2 zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e . O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných subjektů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 35/03 ze dne 3. září 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o prodeji části podniku (dále jen "Smlouva") ve smyslu § 476 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, uzavřené mezi společnostmi KONICA CZECH, s.r.o., se sídlem Komárkova 7, Praha 4, IČ: 63990342 (dále jen "KONICA"), jako kupujícím, a MINOLTA spol. s r.o., se sídlem Veveří 102, Brno, IČ: 00176150 (dále jen "MINOLTA"), jako prodávajícím, v jejímž důsledku kupující nabude část podniku, vymezeného ve smlouvě jako samostatná organizační složka v rámci firemní organizační struktury společnosti MINOLTA-divize CAMERA, zabývající se nákupem, prodejem a servisem fotopřístrojů a příslušenství k nim.
Výše popsané nabytí části podniku představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považuje nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho podstatné části smlouvou o prodeji podniku, přičemž povinnost podat návrh na povolení spojení v takovém případě je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má nabýt část podniku jiného soutěžitele smlouvou o prodeji části podniku. Tím je v posuzovaném případě společnost KONICA.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna.
Charakteristika spojujících se subjektů
Společnost KONICA je výhradním distributorem značky Konica, pro kterou zajišťuje realizaci prodeje výrobků a jejich servisu na území České republiky, přičemž v České republice prodává fotopřístroje, svitkové kinofilmy, digitální minilaby, fotopapír, fotochemii a inkjet papíry.
KONICA je kontrolována společností KONICA EUROPE GmbH, se sídlem Friedrich-Bergius-strasse, Hohenbrunn, SRN, která vlastní 95% obchodní podíl na této společnosti. KONICA EUROPE GmbH je holdingovou společností, jež byla založena v rámci celosvětové struktury skupiny Konica za účelem zakládání a řízení národních poboček skupiny Konica a zároveň plní funkci distributora výrobků značky Konica v evropských zemích, a to prostřednictvím dceřiných společností v Rakousku, České republice a Nizozemí, v dalších zemích pak prostřednictvím nezávislých distributorů.
Převáděná část podniku MINOLTA je činná v oblasti zajišťování realizace distribuce a prodeje fotopřístrojů a jejich příslušenství značky MINOLTA.
MINOLTA je dále distributorem kancelářské a výpočetní techniky značky MINOLTA. Tato společnost je před realizací transakce kontrolována společností MINOLTA EUROPE GmbH, se sídlem Minoltaring 11, Langehagen/Hannover, SRN, která je holdingovou společností, jejímž posláním je založení a řízení národních poboček skupiny Minolta.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje převáděný podnik nebo jeho podstatná část, a z nich pak zejména na ty, které se překrývají s činností nabyvatele, resp. kupujícího.
Z provedených šetření vyplynulo, že předmětné spojení soutěžitelů má horizontální charakter, neboť jak společnost KONICA, tak i převáděná část podniku MINOLTA-divize CAMERA působí v České republice v oblasti distribuce a prodeje fotopřístrojů a jejich příslušenství.
V souvislosti s výše uvedeným Úřad vymezil z hlediska věcného relevantní trh fotopřístrojů a jejich příslušenství .
Z hlediska geografického tvoří relevantní trh území České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu fotopřístrojů a jejich příslušenství působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž podíl společnosti KONICA na tomto relevantním trhu činí cca [ obchodní tajemství ] %, a převáděné část podniku MINOLTA dosahuje podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %. Společný podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění posuzovaného spojení tedy bude nižší než [ obchodní tajemství ] %.
Segment fotopřístrojů lze dále členit dle jednotlivých technologií, na nichž jsou fotoaparáty založeny, a to na kompaktní, zrcadlové a digitální fotopřístroje. Všechny tyto typy fotopřístrojů jsou do jisté míry z hlediska poptávky zaměnitelné, neboť všechny slouží k pořizování snímků. Mezi jednotlivými typy fotopřístrojů lze však spatřovat podstatné rozdíly. Například hlavními uživateli zrcadlových fotoaparátů jsou profesionální fotografové a vážní nadšenci pro fotografii, přičemž např. dle zjištění Evropské komise v rozhodnutí M.3091-KONICA/MINOLTA ze dne 11.7.2003 nelze u těchto spotřebitelů předpokládat, že by při zvýšení ceny zrcadlových fotopřístrojů o 5-10 % zaměnili své fotoaparáty za digitální či kompaktní zejména díky možnosti ovlivnění funkcí a expozičních hodnot u zrcadlových fotoaparátů uživatelem. Dále lze obecně spatřovat významný cenový rozdíl mezi fotopřístroji kompaktními a digitálními. Trh s digitálními fotoaparáty se dále od ostatních trhů ostatních fotoaparátů liší tím, že snímky se nepořizují přímo na filmy, nýbrž jsou snímány CCD čipem a následně v elektronické podobě ukládány na paměťovou kartu.
Společnost KONICA působí pouze v oblasti kompaktních fotoaparátů, kde dosahuje podílu cca [ obchodní tajemství ] %, a v oblasti digitálních fotografických přístrojů, kde její podíl činí cca [ obchodní tajemství ] %.
Převáděná část podniku MINOLTA-divize Camera působí na všech segmentech fotografických přístrojů, přičemž v oblasti kompaktních fotoaparátů dosahuje podílu cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti zrcadlových fotopřístrojů cca [ obchodní tajemství ] % a v oblasti digitálních přístrojů cca [ obchodní tajemství ] %.
Na trhu fotopřístrojů a jejich příslušenství působí velké množství výrobců, přičemž nejvýznamnějšími jsou výrobci značek Olympus, Canon a Nikon, kteří působí na všech shora uvedených segmentech trhu fotoaparátů, a Sony, Fuji a Hewlett Packard, kteří jsou činní převážně v segmentu digitálních fotografických přístrojů.
Co se týče bariér vstupu na relevantní trh, z Úřadem provedených šetření vyplynulo, že vstup na tento trh není ovlivněn existencí vysokých investičních výdajů na uvedení výrobku na trh, žádnými celními či jinými administrativními bariérami, omezeními plynoucími z titulu možné ochrany autorských či jiných práv třetích osob či nedostupností dodávek surovin. O neexistenci překážek vstupu svědčí i přítomnost všech celosvětově významných výrobců fotopřístrojů na trhu v České republice.
Vzhledem k nízkým podílům, kterých dosahují spojující se soutěžitelé v oblastech, na nichž se překrývá jejich činnost, k neexistenci podstatných bariér vstupu na trh a s ohledem na silné konkurenční prostředí, které je tvořeno celosvětově významnými soutěžiteli, Úřad ponechal otázku užší segmentace relevantního trhu v tomto případě otevřenou.
Na základě uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel


v zastoupení

Mgr. Roman Pliska

pověřený zastupováním

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Martin Smetana
advokát
AK Váňa, Pergl & Partneři
Václavské náměstí 47
110 00 Praha 1