UOHS S163/2002
Rozhodnutí: OF/S163/02-3154/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Deutsche Post AG a DHL International,
Účastníci Deutsche Post AG DHL International Ltd.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 23. 9. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 84 KB


S 163/02-3154/02 V Brně dne 5. září 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 163/02, zahájeném dne 6. srpna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Deutsche Post AG, se sídlem Heinrich-von-Stephan-Strasse 1, D-53250 Bonn, Německo, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Danielem Čekalem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Deutsche Post AG, se sídlem Heinrich-von-Stephan-Strasse 1, D-53250 Bonn, Německo, a DHL International, se sídlem 41 Cedar House, Cedar Avenue Hamilton MH12, Bermudy, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi a prodeji ze dne 30. července 2002, kterou uzavřely společnost Deutsche Post AG, jako kupující, a společnost Deutsche Lufthansa AG, se sídlem Von-Gablenz-Str. 2-6, D-50679 Kolín, Německo, spolu s Lufthansa Cargo AG, se sídlem Langer-Kornweg 34i, D-65451 Kelsterbach, Německo, jako prodávající, v jejímž důsledku společnost Deutsche Post AG získá možnost výlučně kontrolovat společnost DHL International, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 34/02 ze dne 21. srpna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst., 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
K oznamovanému spojení soutěžitelů dochází na základě smlouvy o koupi a prodeji ze dne 30. července 2002. V důsledku uvedené smlouvy společnost Deutsche Post AG, se sídlem Heinrich-von-Stephan-Strasse 1, D-53250 Bonn, Německo (dále jen "DPAG"), která dosud měla v držení 50,64 % akcií společnosti DHL International, se sídlem 41 Cedar House, Cedar Avenue, Hamilton MH12, Bermudy (dále jen "DHL") získá od společnosti Lufthansa Cargo AG, se sídlem Langer-Kornweg 34i, D-65451 Kelsterbach, Německo (dále jen "Cargo") dalších 25,03 % akcií této společnosti a svůj akciový podíl ve společnosti DHL tak navýší na 75,67 %.
Společnost DHL byla dosud společně kontrolována společnostmi DPAG, která jako majoritní akcionář společnosti DHL (50,64 % akcií) mohla už v době před uskutečněním navrhovaného spojení prosadit většinu rozhodnutí týkajících se podnikání společnosti DHL, a Deutsche Lufthansa AG, se sídlem Von-Gablenz-Str. 2-6, D-50679 Kolín, Německo (dále jen "Lufthansa"), jež prostřednictvím dceřiné společnosti Cargo drží do uskutečnění posuzované transakce 25,03 % akcií DHL, a která má právo veta v otázce rozhodování o:
znovujmenování výkonného ředitele společnosti DHL Worldwide Express B.V.,
jakýchkoli záležitostí, jejichž tržní hodnota přesahuje 20 milionů USD,
prvním Strategickém podnikatelském plánu,
Strategickém podnikatelském plánu obsahujícím jakékoliv podstatné změny nebo odchylky od aktuálního Strategického podnikatelského plánu,
ročním Provozním podnikatelském plánu, pokud se podstatně odchyluje od aktuálního Strategického podnikatelského plánu.
Společná kontrola nad společností DHL byla konstatována již v rozhodnutí Evropské komise Case No. IV/M.1168 DHL / Deutsche Post z 26. června 1998.
V důsledku předmětného převodu akcií DHL právo společnosti Lufthansa, resp. Cargo vetovat některá rozhodnutí týkající se podnikání DHL zanikne, a společnost DPAG tak získá namísto dosavadní společné kontroly nad DHL kontrolu výlučnou. Posuzované spojení soutěžitelů představuje změnu kvality kontroly jednoho soutěžitele vykonávané nad soutěžitelem jiným.
Ustanovení zákona týkající se vzniku kontroly (§ 12 odst. 3) se vztahuje, stejně jako ustanovení čl. 3 nařízení Rady (ES) č. 4064/89 o kontrole spojování soutěžitelů, ve znění pozdějších předpisů, nejen na případy získání kontroly nad jedním podnikem ze strany jednoho subjektu, ale též na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola), vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Jestliže tedy jeden soutěžitel, který doposud výhradně kontroloval druhý podnik, přizve třetí podnik tak, že vznikne společná kontrola nad joint venture, jedná se o spojení soutěžitelů stejně, jako v případě, kdy jeden z partnerů v joint venture koupí od druhého partnera jeho podíl ve společném podniku.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Společnost DPAG je akciovou společností založenou podle německého práva jejímž největším akcionářem je Spolková republika Německo. Hlavní činností společnosti je poskytování veřejných poštovních služeb zejména v Německu. Tyto služby zahrnují vnitrostátní i mezinárodní doručování listovních a balíkových zásilek a poskytování dalších přepážkových poštovních služeb. Dále je předmětem činnosti DPAG vnitrostátní a mezinárodní expresní zasilatelství, vnitrostátní a mezinárodní expresní nákladní zasilatelství, mezinárodní listovní zásilky, vnitrostátní a mezinárodní nákladní přeprava, logistické a finanční služby. DPAG včetně dceřiných společností působí nejen v Německu, ale i v dalších zemí EU a celého světa.
Na území České republiky kontroluje DPAG společnosti Deutsche Post (CZ), s.r.o., se sídlem Náměstí Sv. Čecha čp. 516, Ostrava; DANZAS a.s., se sídlem Náměstí Sv. Čecha 3, Ostrava; GERLACH spol. s r.o., se sídlem K Vypichu 979, Rudná u Prahy; CARGOLINE, spol. s r.o., se sídlem Aviatická 12/1048, Praha 6, a NEDLLOYD CZ, s.r.o. v likvidaci, se sídlem K Vypichu 979, Rudná u Prahy. Společnost Deutsche Post (CZ), s.r.o., která již nevykonává žádnou činnost byla k 1. lednu 2002 sloučena se společností DANZAS a.s. Tato fúze, která je dle účastníka řízení restrukturalizací v rámci jedné ekonomické skupiny, dosud nebyla dokončena a do obchodního rejstříku bude zapsána do 1. října 2002. Uvedené společnosti působí v totožné oblasti jako celá skupina DPAG, s výjimkou společnosti GERLACH spol. s r.o., jež poskytuje celní služby, spočívající zejména v zastupování v celním řízení.
Společnost DHL se zabývá zejména mezinárodním expresním zasíláním dokumentů a balíků pod 50 kg v rámci její integrované sítě. V omezené míře se zabývá rovněž logistikou, vnitrostátním expresním zasilatelstvím, vnitrostátním a mezinárodním expresním nákladním zasilatelstvím. DHL byla dosud společně kontrolována společnostmi DPAG a Lufthansa. Na území České republiky má 100% dceřinou společnost DHL International (Czech Republic), s.r.o., se sídlem Aviatická 1048/12, Letiště Praha Ruzyně, Praha 6, která podniká ve výše uvedených oblastech, jako pobočka pro Českou republiku.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. Úřad vymezil relevantní trhy obdobně jako Evropská komise ve svých rozhodnutích IV/M.102-TNT/GD Net; IV/M.843-PTT Post/ TNT/GD Express Worldwide a IV/M.-DHL/Deutsche Post, k nimž Úřad při své činnosti podpůrně přihlíží. Obdobné vymezení navrhnul rovněž účastník řízení v návrhu na povolení spojení soutěžitelů. Jedná se o následující relevantní trhy:
Trh mezinárodního expresního zasilatelství -zahrnuje doručování listinných a balíkových zásilek, které je podstatně rychlejší a spolehlivější než standardní poštovní služba. Doba doručení je garantovaná a navíc jsou poskytovány některé služby s přidanou hodnotou (např. potvrzení o doručení, sledování a dohledávání, možnost změny místa určení během přepravy, pružná fakturace a cenová kalkulace). Rychlost, vyšší kvalita, spolehlivost a náklady na dodatečné služby se odrážejí ve vyšších cenách expresních služeb. Na tomto relevantním trhu působí na území ČR pouze společnost DHL, jejíž tržní podíl dosahuje " obchodní tajemství " %.
Trh mezinárodního expresního nákladního zasilatelství -tato služba spočívá v doručování zásilek s vyšší hmotností; v podstatě se jedná o silniční nebo leteckou přepravní službu, která se obvykle zajišťuje spíše prostřednictvím třetího dopravce. Na tomto relevantním trhu působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž jejich celkový tržní podíl v ČR činí přibližně " obchodní tajemství " %.
Trh vnitrostátního expresního zasilatelství -tato služba odpovídá mezinárodnímu expresnímu zasilatelství, avšak probíhá výlučně v rámci národních hranic. Globální poskytovatelé zasilatelských služeb poskytují tento typ služeb spíše jako doplněk svých mezinárodních služeb a navíc existují národní či regionální provozovatelé, kteří tuto službu poskytují pouze v rámci daného státu. Na trhu vnitrostátního expresního zasilatelství působí ze spojujících se soutěžitelů pouze DHL, jejíž tržní podíl v ČR nedosahuje " obchodní tajemství " %.
Společnost DHL, stejně jako její hlavní mezinárodní konkurenti (UPS, TPG a Federal Express), zajišťuje a kontroluje všechny aspekty poskytovaných služeb sama, zpravidla prostřednictvím sítě 100% vlastněných dceřiných společností v jednotlivých zemích, např. DHL International (Czech Republic), s.r.o. v ČR. Na rozdíl od DHL a jejích konkurentů, veřejné poštovní organizace jako DPAG nemají dostatečné sítě mimo svůj domovský stát k tomu aby mohli poskytovat služby mezinárodního zasilatelství. K jeho zajištění proto často najímají třetí strany. V případě DPAG je v současné době touto třetí stranou DHL. Jak vnitrostátní poštovní služby tak i služby mezinárodní nabízí DPAG pod značkou Deutsche Post.
Vzhledem k tomu, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů společnost DPAG pouze získá výlučnou kontrolu nad DHL na místo dosavadní kontroly společné, nedochází k faktické koncentraci na trhu. V důsledku spojení nebudou navýšeny tržní podíly spojovaných subjektů na relevantních trzích, tzn. nedojde ke změně struktury těchto trhů a nedojde ani ke vzniku či prohloubení vertikální či horizontální integrace společností DPAG a DHL. Jediným dopadem je změna kvality kontroly nad společností DHL. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku či posílení dominantního postavení nově vzniklého subjektu.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 23. září 2002
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Daniel Čekal, advokát
c/o Linklaters, v.o.s.
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1