UOHS S162/2004
Rozhodnutí: OF/S162/04-489/05 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. a PURUS a.s.
Účastníci PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem K pérovně 945/7, Praha 10-Hostivař, IČ: 45359326 PURUS a.s., se sídlem Cézavy 627, 664 56 Blučina, IČ: 00568899
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 26. 1. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 108 KB


S 162/04-489/05-OHS
V Brně dne 21. ledna 2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 162/04, zahájeném dne 14. prosince 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem K pérovně 945/7, Praha 10-Hostivař, IČ: 45359326, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojenísoutěžitelů PHOENIXlékárenskývelkoobchod, a.s.,se sídlemK pérovně 945/7, Praha 10-Hostivař, IČ: 45359326, a PURUS a.s., se sídlem Cézavy 627, Blučina, IČ: 00568899, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o převodu cenných papírů, kterou hodlají uzavřít společnosti PURUS a.s., jako převodce, a PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., jako nabyvatel, v jejímž konečném důsledku společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. navýší svůj dosavadní akciový podíl ve společnosti PURUS a.s. z 34 % na 59 %, a tím získá možnost tuto společnost přímo a výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru, návrhu listiny zakládající spojení, výročních zpráv, informací získaných (i) od dalších soutěžitelů působících v oblasti distribuce léčiv a zdravotnických prostředků a (ii) od nezávislých odběratelů spojujících se soutěžitelů a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a situace na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 52/2004 ze dne 29. prosince 2004. Notifikační podmínky
K navrhovanétransakci má dojít na základě smlouvy o převodu cenných papírů, kterou hodlají uzavřít společnosti PURUS a.s., se sídlem Cézavy 627, Blučina, IČ: 00568899, jako převodce (dále jen "PURUS"), a společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem K pérovně 945/7, Praha 10-Hostivař, IČ: 45359326, jako nabyvatel (dále jen "PHOENIX").
V první fázi správního řízení o povolení spojení soutěžitelů bylo nezbytné posoudit, zda je předmětná transakce spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje rovněž transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Před uskutečněním předmětné transakce společnost PHOENIX již vlastní akcie společnosti PURUS představující 34% podíl na základním kapitálu této společnosti. V důsledku výše uvedené smlouvy má společnost PHOENIX získáním 25% akciového podílu dále navýšit svůj dosavadní akciový podíl ve společnosti PURUS na celkových 59 %, a tím i získat možnost tuto společnost přímo a výlučně kontrolovat. Navrhovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost PHOENIX je akciovou společností založenou dle českého práva. Jejím majoritním akcionářem je společnost PHOENIX International Beteiligungs GmbH, se sídlem Pfingstweidstr. 10-12, Mannheim, Spolková republika Německo (cca 99,9% akciový podíl), zabývající se pouze správou kapitálových podílů na jiných společnostech a náležející do koncernu PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG (působí v oblasti velkodistribuce léčiv a prostředků zdravotnické techniky).
Předmětem činnosti společnosti PHOENIX je zejména distribuce léčiv a prostředků zdravotnické techniky; zprostředkovatelská a poradenská činnost v oboru lékárenství; výroba, dovoz a prodej chemických látek a chemických přípravků; zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používanými k výrobě, nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona.
Společnost PHOENIX přímo kontroluje společnost PHOENIX Zdravotnícke zasobovanie, a.s., která se zabývá převážně distribucí léčiv a prostředků zdravotnické techniky na území Slovenska a na území České republiky nepůsobí. Ze skupiny PHOENIX působí v rámci České republiky společnosti Apatyka servis s.r.o. (vývoj lékárenského softwaru) a transmed Transport GmbH, organizační složka (zasilatelství a zprostředkování služeb v dopravě).
Společnost PURUS je akciovou společností založenou dle českého práva, která není kontrolována žádnou osobou, jejími akcionáři jsou před uskutečněním předmětného spojení následující společnosti: PHARMACEUTICA, spol. s r.o. (41% akciový podíl), PHOENIX (34% akciový podíl). Zbývající 25% akciový podíl vlastní sama společnost PURUS (v důsledku změny právní formy na akciovou společnost ze společnosti s ručením omezeným s účinností ke dni 1. 12. 2004).
Předmětem činnosti společnosti PURUS je zejména koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a distribuční činnost v oblasti léčiv a zdravotnického materiálu.
Společnost PURUS kontroluje pouze společnost ZP-Medica a.s. 1 , která na území České republiky působí především v oblasti distribuce léčiv a prostředků zdravotnické techniky, provozování skladového hospodářství, včetně evidence, manipulace a distribuce skladového zboží.
Relevantní trh
Úřad ve správním řízení šetřil, zda posuzovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil u jakého zboží a na jakém území dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou po zboží či službách, které slouží k uspokojení určitých konkrétních potřeb spotřebitelů. Věcný relevantní trh v souladu s § 2 odst. 2 zákona je trh zboží, které spotřebitel pokládá vzhledem k jeho charakteristice, ceně a zamýšlenému použití za shodné, porovnatelné nebo vzájemně zaměnitelné. Geografický relevantní trh zahrnuje v souladu s § 2 odst. 2 zákona území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Oba spojující se soutěžitelé působí v oblasti distribuce léčiv a zdravotnických prostředků a dochází tak v této oblasti k horizontálnímu překrytí jejich činností. Dále působí spojující se soutěžitelé v oblasti distribuce doplňkového sortimentu jako kosmetiky, potravin apod. (např. i drogeriím či prodejnám zdravé výživy). Tato oblast činnosti není na rozdíl od oblasti distribuce léčiv a zdravotnických prostředků právně regulována a podmínky v oblasti distribuce léčiv a zdravotnických prostředků jsou výrazně odlišné.
Distribuci uvedeného doplňkového sortimentu kromě velkoobchodníků léčiv a zdravotnických prostředků vykonává mnoho distribučních společností a dále vzhledem k zanedbatelnému podílu spojujících se soutěžitelů v této oblasti a silně konkurenčnímu prostředí s nízkými bariérami vstupu se Úřad touto oblastí, na kterou nebude mít posuzované spojení žádný dopad, v hodnocení předmětného spojení již dále podrobněji nezabýval.
Dotčená oblast velkoobchodní distribuce léčiv a zdravotnických prostředků patří mezi oblasti regulované. Distribuce léčiv je definována zákonem č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon o léčivech"), a to jako jejich nákup, skladování, přeprava a zásobování, včetně kontroly a vedení dokumentace při těchto činnostech, a to i v případě, jestliže jsou tyto činnosti prováděny za účelem dovozu nebo vývozu léčiv. Distributorem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která na základě povolení zajišťuje distribuci léčiv. Provozovatel, resp. distributor, ve smyslu uvedeného zákona, musí splňovat zákonné povinnosti stanovené v § 18 a § 20 zákona o léčivech.
Účastník řízení navrhl ve svém podání vymezit jako věcně relevantní (i) trh distribuce léčiv a zdravotnických prostředků dodávaných veřejným lékárnám, (ii) trh distribuce léčiv a zdravotnických prostředků dodávaných nemocničním lékárnám a (iii) trh distribuce léčiv a zdravotnických prostředků dodávaných veterinářům. Takové rozdělení věcně relevantního trhu účastník řízení zdůvodnil zejména rozdíly v sortimentu dodávaného zboží, vlastnické struktuře odběratelů a v obchodních podmínkách požadovaných odběrateli.
Veřejné lékárny odebírají zejména pevné lékové formy předepisované na recepty a volně prodejné léky, včetně doplňkového sortimentu. Naproti tomu předmětem specifického odběru nemocnic jsou distribučně náročné preparáty, které vyžadují speciální logistiku, a větší objem zdravotnického materiálu, což klade zvýšené požadavky na kapacitu skladů a financování pracovního kapitálu. Veterinářům jsou pak určena zcela speciální a odlišná veterinární léčiva podléhající povolení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
Struktura vlastnictví je rovněž odlišná, neboť veřejné lékárny a veterinární praxe jsou 100% v soukromém vlastnictví fyzických či právnických osob, naproti tomu nemocnice jsou převážně příspěvkovými organizacemi zřizovanými státem nebo kraji, nově také obchodní společnosti ve vlastnictví krajů (minimum nemocnic je soukromých, městských nebo církevních). Rozdílná vlastnická struktura má pak vliv na riziko vzniku nesplacených pohledávek.
Co se týče obchodních podmínek, veřejné lékárny obvykle požadují větší četnost rozvozů během dne, možnost doobjednat aktuálně požadované zboží pacientem, udržují minimální zásoby a jejich objednávky jsou menší, dále je obecně kratší standardní splatnost faktur (30-60 dnů), ale s vyšším rizikem výpadku z důvodu insolvence, neochoty zaplatit atd. (závislost na platební morálce zdravotních pojišťoven). Nemocnice vyžadují zpravidla méně časté, ale větší objednávky, možnost expresních dodávek léků pro záchranu života 24 hodin denně. Jsou požadovány výrazně delší splatnosti (60-120 dnů). Možnost zásobovat tato zařízení je převážně určena výsledkem výběrového řízení a rovněž v tomto segmentu působí přímo i někteří výrobci léčiv, tj. dodavatelé spojujících se soutěžitelů. Veterináři jsou pak drobní odběratelé a z pohledu velkodistribuce tvoří zanedbatelné procento na celkových dodávkách, které jsou pro distributory méně efektivní (ceny nehumánních léčiv nejsou regulovány státem a obvyklá je i vyšší marže).
Při analýze a vymezení věcně relevantního trhu vycházel Úřad nejen z informací a podkladů zaslaných účastníkem řízení, ale i z informací od konkurentů působících ve stejné oblasti jako spojující se soutěžitelé. Ti považují za trh dotčený spojením celkový trh distribuce lékárenského sortimentu. Zároveň Úřad vycházel ze své předchozí rozhodovací praxe 2 , kdy při vymezování věcně relevantního trhu postupoval obdobným způsobem, a rovněž podpůrně přihlédl k rozhodnutím Evropské komise 3 , která se oblastí velkodistribuce léčiv a zdravotnických prostředků rovněž zabývala.
Relevantním trhem z hlediska věcného je tedy pro účely tohoto rozhodnutí trh velkoobchodní distribuce léčiv a zdravotnických prostředků. Úřad dospěl při vymezování věcně relevantního trhu k závěru, že není nezbytně nutné přistoupit k užšímu členění relevantního trhu, neboť výše uvedené vymezení považuje pro zhodnocení celkových dopadů posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž v České republice za dostačující.
Geograficky je trh vymezen územím celé České republiky , a to především z toho důvodu, že jak společnost PHOENIX, tak společnost PURUS působí v rámci celé České republiky a nižší kategorizace území nemá s ohledem na možnosti a organizaci spojujících se soutěžitelů v oboru distribuce léčiv a zdravotnických prostředků význam.
Dopady spojení
V rámci celkového posouzení spojení Úřad v souladu s ustanoveními hlavy IV zákona zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu. Za tím účelem se Úřad zaměřil na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v ustanovení § 17 odst. 1 a posuzoval tedy zejména strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů.
Na vymezeném relevantním trhu velkoobchodní distribuce léčiv a zdravotnických prostředků působí oba spojující se soutěžitelé. Společnost PHOENIX je jedním z nevýznamnějších farmaceutických velkoobchodů v České republice s celoplošnou distribuční působností (6 regionálních obchodních center). Společnost PHOENIX se zabývá také zprostředkováním prodeje zboží, především zahraničních výrobců, formou vedení konsignačních a celních skladů. Společnost PURUS pokrývá svojí sítí rovněž celou Českou republiku (6 distribučních center ).
Společnost PHOENIX dosahuje na vymezeném relevantním trhu velkoobchodní distribuce léčiv a zdravotnických prostředků podílu cca (obchodní tajemství) %, společnost PURUS cca (obchodní tajemství) % a po uskutečnění předmětného spojení tedy bude jejich společný tržní podíl činit cca (obchodní tajemství) %.
Na vymezeném relevantním trhu působí vedle spojujících se soutěžitelů i další subjekty. Nejvýznamnějším z nich je společnost PHARMOS, a.s., která je kontrolována společností Česká lékárnická, a.s. 4 Společnost PHARMOS v současnosti dosahuje tržního podílu cca (obchodní tajemství) %. Mezi přední distributory léčiv v České republice patří i společnost GEHE Pharma Praha, spol. s r.o., která je součástí celosvětového holdingu Haniel a která dosahuje tržního podílu cca (obchodní tajemství) %. Dalším významným konkurentem spojujících se soutěžitelů je společnost Alliance UniChem CZ, s.r.o., jež je součástí obchodní společnosti Alliance UniChem řadící se mezi tři největší distributory léčiv v Evropě. Společnost Alliance UniChem CZ, s.r.o. se stala předním dodavatelem léčiv v České republice po sloučení firem Plus Plzeň a Pragopharm a převzetí východočeské společnosti A Santé a severomoravské společnosti Tramit a její tržní podíl činí cca (obchodní tajemství) %. Další konkurenti působí na jednotlivých segmentech (např. v rámci distribuce veterinárním lékařům společnost NOVIKO a.s. s cca (obchodní tajemství) % tržním podílem). Současně je třeba uvést, že hospodářské soutěže se v rámci vymezeného relevantního trhu účastní i výrobci léčiv, tj. dodavatelé spojujících se soutěžitelů (společnost PHOENIX ani PURUS nezastupují na základě smlouvy exkluzivně žádného výrobce léčiv).
Jak vyplývá z informací účastníka řízení, na obratu společnosti PHOENIX se podílí významnou částí zejména lékárny ( (obchodní tajemství) %), dále pak nemocnice ( (obchodní tajemství) %), ostatní distributoři ( (obchodní tajemství) %) a zbývající část tvoří ostatní odběratelé, včetně veterinářů. Společnost PURUS nesleduje odděleně podíl nemocnic na obratu, přičemž lékárny a ostatní u ní tvoří přibližně (obchodní tajemství) % podíl na obratu, ostatní distributoři (obchodní tajemství) % a veterináři (obchodní tajemství) % podíl na celkovém obratu. Tyto skutečnosti mají vliv na posouzení dopadů předmětné transakce, neboť v rámci segmentu distribuce veřejným lékárnám je postavení společnosti PHOENIX relativně slabší (cca (obchodní tajemství) % tržní podíl), naproti tomu v rámci segmentu distribuce nemocnicím, kde je sice postavení společnosti PHOENIX silnější (cca (obchodní tajemství) % tržní podíl), ale významně závislé na výsledcích jednotlivých výběrových řízení, dojde k nárůstu tržního podílu o cca (obchodní tajemství) %, neboť společnost PURUS se na tento segment nezaměřuje. V rámci segmentu distribuce veterinárním lékařům je postavení obou spojujících se soutěžitelů, zejména společnosti PHOENIX (tržní podíl pod úrovní (obchodní tajemství) %), takové, že předmětná transakce nebude mít negativní dopad na hospodářskou soutěž na něm.
Jak již bylo výše uvedeno, činnost spojujících se soutěžitelů podléhá regulaci ze strany státu. Tato regulace, spočívající mj. v nutnosti registrace a získání povolení pro tuto činnost a současně v regulaci cen distribuovaného zboží, má významný vliv na možnosti vstupu na vymezený relevantní trh. Roztříštěnost odběratelů, resp. lékáren (v České republice jich je přes 2000) vyžaduje zvýšené náklady na reklamu a propagaci. Odběratelé ve smyslu nemocničních zařízení vypisují zpravidla výběrová řízení pro určení svých dodavatelů, kteří musí splňovat přesně daná kritéria. Přesto nelze relevantní trh klasifikovat jako uzavřený. Výrobci či prodejci léčiv a zdravotnických prostředků budou ochotni dodávat své zboží každému podnikatelskému subjektu s dostatečnými finančními prostředky a státním povolením k distribuci. Stejně tak odběratelé nejsou vázáni smlouvami, které by jim znemožňovaly odebírat zboží od jiných distributorů (v rámci tržního prostředí v oblasti distribuce léčiv a zdravotnických prostředků není obvyklé se zákazníky uzavírat písemné smlouvy a existuje volnost měnit své dodavatele či odebírat zboží od více dodavatelů současně). Náklady na výzkum či vývoj jsou v této oblasti nepatrné a neexistují zde ani jakákoliv omezení z důvodu existence práv z průmyslového vlastnictví nebo jiného duševního vlastnictví, tarifní či jiné překážky volného obchodu.
Z výše uvedeného vyplývá, že i po spojení 2 významných soutěžitelů na trhu velkoobchodní distribuce léčiv a zdravotnických prostředků zůstane zachováno konkurenční prostředí, a to v podobě efektivní konkurence, tj. konkurence, která dokáže vyvíjet dostatečný konkurenční tlak na ostatní subjekty na trhu. Odběratelům zůstane zachována dostatečná možnost výběru dodavatele.
S cílem analyzovat dopady posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž na relevantním trhu velkoobchodní distribuce léčiv a zdravotnických prostředků Úřad v rámci vlastního šetření předmětného spojení oslovil konkurenty spojujících se soutěžitelů a rovněž několik jejich nezávislých odběratelů. Z odpovědí, které Úřad obdržel vyplývá, že většina účastníků trhu nemá obavy z uskutečnění předmětného spojení a chápou ho jako logický krok společnosti PHOENIX, která již dříve vlastnila akciový podíl ve společnosti PURUS. Tři z oslovených odběratelů poukazovali na snížení počtu distributorů a možnost zneužití silného postavení nově vzniklého subjektu.
Vycházeje z podkladů shromážděných v předmětném správním řízení-především vyjádření významných konkurentů a odběratelů účastníků spojení oslovených Úřadem, podkladů zaslaných účastníkem řízení a také s ohledem na výše uvedené, dospěl Úřad k závěru, že neexistují skutečnosti, které by vzbuzovaly vážné obavy z toho, že posuzované spojení povede k podstatnému narušení hospodářské soutěže v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení na posuzovaném relevantním trhu.
K tomu dále Úřad uvádí (obchodní tajemství) . Racionalizace činností spojujících se soutěžitelů v ekonomické a logistické oblasti by měla vést k lepšímu zásobování odběratelů i konečných spotřebitelů a ve svých důsledcích přinést i možné snížení konečných cen. Ceny jsou totiž regulovány a lze tedy považovat úroveň pořizovacích cen všech soutěžitelů za stejnou, avšak obchodní přirážka velkoobchodu (obchodní marže k obratu za zboží) se liší v rozmezí 2,0-4,9 %. U společnosti PURUS činila v roce 2003 obchodní přirážka (obchodní tajemství) %, naopak u společnosti PHOENIX (obchodní tajemství) %. A i když dochází předmětným spojením k posílení vedoucího postavení společnosti PHOENIX na relevantním trhu velkoobchodní distribuce léčiv a zdravotnických prostředků, soutěžitel vzniklý spojením bude nadále vystaven podstatné soutěži, zejména ze strany společností PHARMOS, a.s., GEHE Pharma Praha, spol. s r.o. a Alliance UniChem CZ, s.r.o.
Na základě všech shora uvedených okolností Úřad konstatuje, že posuzovaným spojením nedojde k nárůstu tržních podílů ani k nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Ing. Michaela Jelínková
PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
K Pérovně 945/7
Praha 10-Hostivař
PM: 26. 1. 2005
1 viz rozhodnutí Úřadu č.j. 26/02-1122/02 ze dne 25. 3. 2002 ve věci spojení soutěžitelů PURUS a ZP-Medica
2 viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 106/02-2771/02 ve věci spojení soutěžitelů Česká lékárnická,a.s. a PHARMOS, a.s. ze dne 13. 8. 2002 nebo č.j. S 26/02-1122/02 ve věci spojení soutěžitelů PURUS, spol. s r.o. a ZP-Medica, a.s. ze dne 25. 3. 2002
3 viz M. 572 Gehe/AAH ze dne 3. 4. 1995, M.716 GEHE/LLOYDS ze dne 22. 3. 1996, M.718 PHOENIX/COMIFAR ze dne 20. 3. 1996, M.1058 UNICHEM/ALLIANCE SANTE ze dne 22. 12. 1997, M.2193 ALLIANCE UNICHEM/INTERPHARM ze dne 7. 12. 2000, M.2432 ANGELINI/PHOENIX/JV ze dne 6. 7. 2001
4 viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 106/02-2771/02 ve věci spojení soutěžitelů Česká lékárnická,a.s. a PHARMOS, a.s. ze dne 13. 8. 2002