UOHS S162/2003
Rozhodnutí: OF/S162/03-3533/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Getinge AB a Siemens AG
Účastníci divize Life Support Systems společnosti Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, Mnichov, SRN Getinge AB, Getinge, Švédsko,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 9. 10. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 162/03-3533/03 V Brně dne 29. září 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 162/03, zahájeném dne 21. srpna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Getinge AB, se sídlem P.O. Box 69, Getinge, Švédské království, ve správním řízení zastoupené JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plných mocí, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Kupní smlouvy" uzavřené dne 14. srpna 2003 mezi společnostmi Getinge AB, se sídlem P.O. Box 69, Getinge, Švédské království, jako kupujícím, a Siemens AG, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, Mnichov, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, v jejímž důsledku kupující nabyde od prodávajícího ve smlouvě definované podíly na základním kapitálu vybraných společností a další vybraná aktiva, a tím získá možnost přímo kontrolovat část podniku, označenou účastníkem řízení jako "divize Life Support Systems", působící v oblasti výroby anesteziologických přístrojů a dýchacích přístrojů, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, informací o spojovaných společnostech a dalších relevantních informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 35/03 ze dne 3. září 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci dochází na základě "Kupní smlouvy" uzavřené dne 14. srpna 2003 mezi společnostmi Getinge AB, se sídlem P.O. Box 69, Getinge, Švédské království (dále jen "Getinge"), jako kupujícím, a Siemens AG, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen "Siemens"), jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost Siemens AG převede část svého podniku, označenou účastníkem řízení jako "divize Life Support Systems" (dále jen "divize LSS"), zabývající se výrobou anesteziologických přístrojů a dýchacích přístrojů na společnost Getinge. Tím získá společnost Getinge možnost přímo kontrolovat podnikání této divize, což představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Posuzované spojení by mělo být realizováno jednak formou nabytí vybraných aktiv a jednak formou nabytí podílů na základním kapitálu vybraných společností tvořících divizi LSS. Společnost Getinge tak získá 100% obchodní podíly na společnostech ServoCare Systems AB, se sídlem Solna, Švédské království, a SBA Life Supporting Systems S.p.A., se sídlem Miláno, Itálie, a dále vybraná aktiva v rámci divize LLS.
V České republice bude spojení realizováno tak, že společnost Getinge prostřednictvím své dceřiné společnosti Maquet GmbH & Co. KG, nabyde aktiva patřící do divize LSS od dceřiné společnosti Siemens, tj. společnosti Siemens s.r.o., se sídlem Evropská 33a, Praha 6 (dále jen "Siemens ČR").
Posuzovanou transakcí dochází k realizaci závazků společností Siemens a Drägerwerk AG vůči Evropské komisi (dále též "EK"), které byly přijaty v souvislosti s dříve posuzovaným případem spojení soutěžitelů M.2861 1 , a jejichž splněním bylo podmíněno povolení spojení. Podstatou spojení bylo vytvoření společného podniku (joint venture) společnostmi Siemens a Drägerwerk AG. Podle těchto závazků měla společnost Siemens převést na společnost Dräger Medical (jako joint venture Siemens a Drägerwerk AG) pouze své činnosti v oblasti medicínských monitorovacích systémů, zatímco své činnosti v oblasti anesteziologických a dýchacích přístrojů měla převést na nezávislý třetí subjekt.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období, vypočtený v souladu s § 14 zákona, překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Getinge, která byla založena podle švédských právních předpisů, je společností stojící v čele celosvětově působící podnikatelské skupiny Getinge. Tato skupina působí v oblasti medicínské techniky, v jejímž rámci je činná zejména v následujících segmenech: (i) výroba zařízení pro péči o pacienty (hygienické systémy, transportní systémy, protiproleženinové systémy), (ii) výroba operačních pomůcek (operační stoly a světla a související pomůcky), (iii) výroba protiinfekčních systémů (dezinfekční a sterilizační přístroje).
Společnost Siemens je společností založenou podle německých právních předpisů. Tato společnost působí celosvětově prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v oblasti informatiky a komunikace, automatizace a řízení, zásobování energií, dopravy, medicínské techniky, osvětlovací techniky, finančních služeb aj. Divize LSS , která je předmětem převodu, se zabývá výrobou anesteziologických přístrojů a dýchacích přístrojů určených pro nemocniční péči o pacienty.
Dopady spojení
Z výše uvedeného vyplývá, že oba spojující se soutěžitelé působí v České republice v oblasti medicínské techniky . Konkrétně se spojení dotýká segmentu anesteziologických přístrojů, dýchacích přístrojů, zařízení pro péči o pacienty, operačních pomůcek a protiinfekčních systémů. Účastník řízení ve svém podání uvedl, že tyto segmenty je možno po stránce věcné vymezit jako jednotlivé relevantní trhy. Z výše uvedeného vyplývá, že na trhu anesteziologických přístrojů a na trhu dýchacích přístrojů působí pouze nabývaná divize LSS, skupina Getinge na uvedených trzích nepůsobí. Naproti tomu, na trhu zařízení pro péči o pacienty, trhu operačních pomůcek a trhu protiinfekčních systémů je činná pouze skupina Getinge, divize LSS na těchto trzích nepůsobí. Předmětným spojením tedy nedojde ani na jednom z uvedených trhů v České republice k navýšení tržního podílu, a to vzhledem ke skutečnosti, že aktivity společnosti Siemens ČR převáděné v rámci divize LSS se nebudou překrývat s aktivitami skupiny Getinge.
Úřad se v rámci šetření zabýval problematikou vymezení relevantního trhu v oblasti medicínské techniky. Ve svých předchozích rozhodnutích z dané oblasti Úřad vymezil relevantní trhy po věcné stránce, např. ve svém rozhodnutí S 234/02 2 , jako trh anesteziologických přístrojů, trh dýchacích přístrojů a trh medicínských monitorovacích systémů (nejsou předmětem posuzovaného spojení). Obdobným způsobem vymezila relevantní trhy ve svých rozhodnutích i Evropská komise 3 .
S ohledem k výše uvedenému, Úřad v otázce vymezení věcně relevantních trhů konstatuje, že v posuzovaném případě jsou jimi trh anesteziologických přístrojů, trh dýchacích přístrojů, trhu zařízení pro péči o pacienty, trh operačních pomůcek a trh protiinfekčních systémů, přičemž nedochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů na uvedených relevantních trzích, a tím ani k navýšení tržních podílů spojením vzniklého subjektu.
Na těchto trzích rovněž působí i další významní soutěžitelé, jako je např. společnost DatexOhmeda a společnost Chirana působící na trhu anesteziologických přístrojů, na trhu dýchacích přístrojů působí společnosti Hamilton, NPB, Chirana aj.
Ze shora uvedeného vyplývá, že posuzovaným spojením nedochází k navýšení podílů spojujících se soutěžitelů na výše uvedených relevantních trzích v oblasti medicínské techniky, a tedy ani ke změně struktury těchto trhů. Předmětným spojením rovněž nedojde ani k výraznému posílení finanční a hospodářské síly spojením vzniklého subjektu, a to zejména s ohledem na skutečnost, že nejvýznamnější konkurenti spojujících se soutěžitelů jsou rovněž celosvětové finančně silné společnosti. Na vymezených relevantních trzích působí i další významní soutěžitelé a významné bariery pro vstup potenciálních soutěžitelů na trh v ČR neexistují.
Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka
adv. kanc. Gleiss Lutz v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2
1 rozhodnutí Evropské komise M.2861-Siemens/Drägerwerk/JV ze dne 30. dubna 2003
2 rozhodnutí Úřadu S 234/02-1270/03-Siemens/Drägerwerk ze dne 22. dubna 2003
3 např. rozhodnutí Evropské komise M.2861-Siemens/Drägerwerk/JV ze dne 30. dubna 2003