UOHS S161/2011
Rozhodnutí: S161/2011/KS-8957/2011/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů SKI TRAVEL, a.s., a NEV-DAMA, a.s.
Účastníci SKI TRAVEL, a.s. NEV-DAMA, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 3. 6. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 120 KBČ. j.: ÚOHS-S161/2011/KS-8957/2011/840/LBř
V Brně dne: 3.6.2011

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S161/2011/KS, zahájeném dne 6.5.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti SKI TRAVEL, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Na strži 1702/65, IČ: 24843610, zastoupené Mgr. Ing. Markétou Tvrdou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Husova 5, Betlémský palác, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů SKI TRAVEL, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Na strži 1702/65, IČ: 24843610, a NEV-DAMA, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Revoluční 1006/5, IČ: 25682474, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií, uzavřené dne 3.5.2011 mezi společností SKI TRAVEL, a.s., jako kupujícím, a Ing. Z.Č., Ing. P.S., Ing. M.N., T.D. a Mgr. J.Š., jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost SKI TRAVEL, a.s. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti NEV-DAMA, a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/2011 ze dne 18.5.2011. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií, která byla dne 3.5.2011 uzavřena mezi společností SKI TRAVEL, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Na strži 1702/65, IČ: 24843610 (dále jen SKI TRAVEL nebo Navrhovatel ), jako kupujícím, a Ing. Z.Č., Ing. P.S., Ing. M.N., T.D. a Mgr. J.Š., jako prodávajícími. V důsledku uvedené smlouvy má společnost SKI TRAVEL získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti NEV-DAMA, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Revoluční 1006/5, IČ: 25682474 (dále jen NEV-DAMA ). Nabytím akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti NEV-DAMA získá společnost SKI TRAVEL možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost této společnosti, a tedy i možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 4 zákona kontrolovat.
4. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje i situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Protože celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost SKI TRAVEL , která byla založena za účelem nabytí akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti NEV-DAMA, a její jediný akcionář, společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 1702/65, IČ: 26141647 (dále také jen CK FISCHER ), jsou součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost KKCG Investments, B.V. (dále také společně jen skupina KKCG ). Skupina KKCG je na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společností činná zejména v oblasti průzkumu, těžby a skladování ropy a zemního plynu, strojírenského průmyslu, oblasti poskytování finančních služeb či v oblastech médií, nemovitostí nebo cestovního ruchu.
7. V oblasti cestovního ruchu působí skupina KKCG v České republice prostřednictvím společnosti CK FISCHER, která se na území České republiky zabývá poskytováním (prodejem a zajišťováním) zahraničních turistických zájezdů, přičemž se zaměřuje na letní turistické zájezdy k moři. Společnost CK FISCHER kontroluje společnosti CKF Facility, s.r.o. a CKF Servisní, s.r.o., které se zabývají pronájmem nemovitostí.
8. Nabývaná společnost NEV-DAMA se na území České republiky zabývá poskytováním (prodejem a zajišťováním) zahraničních turistických zájezdů, přičemž se specializuje na zimní lyžařské zájezdy. Její dceřiná společnost DAMA, spol. s r.o. působí jako cestovní agentura. III. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi Navrhovatele.
11. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit vyplývá, že oba spojující se soutěžitelé působí na území České republiky v oblasti poskytování (prodeje a zajišťování) turistických zájezdů.
12. Při vymezování věcného relevantního trhu pro oblast poskytování turistických zájezdů vychází Úřad ve své rozhodovací praxi [1] z rozlišování mezi následujícími třemi segmenty turistických zájezdů: (i) segmentu zahraničních turistických zájezdů (tzv. outgoing), (ii) segmentu zahraniční příjezdové turistiky (tzv. incoming) a (iii) segmentu domácích turistických zájezdů. Z těchto segmentů jsou oba spojující se soutěžitelů činní pouze v oblasti poskytování zahraničních turistických zájezdů (tzv. outgoing).
13. Jak naznačuje rozhodovací praxe Evropské komise, bylo by možné uvažovat i o členění poskytovaných zahraničních turistických zájezdů podle jejich obsahového zaměření či typu zájezdu. [2] V tomto duchu by pak bylo možné rozlišovat například zahraniční turistické zájezdy k moři ( blízká moře ), zahraniční turistické zájezdy za exotikou, dále tzv. eurovíkendy ( city breaks ), zimní lyžařské zájezdy v destinacích Rakousko, Itálie, Francie, Švýcarsko či Slovinsko, letní zájezdy především v destinacích Itálie, Chorvatsko, Španělsko, Francie, Rakousko či Slovinsko a zájezdy organizované na míru podle přání konkrétního zákazníka za účelem pořádání firemních akcí.
14. Protože však posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic věcně relevantního trhu, nebylo pro účely tohoto správního řízení nezbytné podrobně se zabývat otázkou vymezení věcně relevantního trhu, a Úřad tak ponechal otázku jeho konečného vymezení otevřenou.
15. Ze stejného důvodu ponechal Úřad otevřenou i otázku vymezení geografického relevantního trhu pro oblast poskytování zahraničních turistických zájezdů a zabýval se dopady předmětného spojení soutěžitelů na území celé České republiky tak, jak to činil při posuzování spojení soutěžitelů v dané produktové oblasti ve své předchozí rozhodovací praxi. [3]
16. V oblasti poskytování zahraničních turistických zájezdů dosahuje společnost CK FISCHER na území České republiky tržní podíl [5-15] %, zatímco tržní podíl nabývané společnosti NEV-DAMA v této oblasti činí [0-5] %. Po uskutečnění spojení bude společný tržný podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti poskytování zahraničních turistických zájezdů na území České republiky činit [5-15] %.
17. Pokud se týká postavení spojujících se soutěžitelů v segmentech představovaných jednotlivými typy zahraničních turistických zájezdů, tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele by při žádné z užším způsobem pojatých definicí relevantního trhu nepřesáhl hranici 25 %.
18. Spojením vzniklý soutěžitel bude v posuzované oblasti poskytování zahraničních turistických zájezdů čelit i po uskutečnění spojení konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, z nichž lze jmenovat například společnosti Čedok a.s., EXIM TOURS a.s., Cestovní Kancelář ALPIN-TOUR s.r.o., či New Travel.cz s.r.o.
19. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to především zejména s ohledem na relativně nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů a přítomnost řady konkurenčních subjektů v posuzované oblasti.
20. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Ing. Milan Brouček
pověřený zastupováním
Obdrží:
Mgr. Ing. Markéta Tvrdá, advokátka
AK Glatzová & Co., s.r.o.
Betlémský palác
Husova 5
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 3. 6. 2011

[1] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci S 44/05 Atlantic Financial Holding/CK FISCHER .
[2] Viz rozhodnutí Evropské komise ve věci M.1524 Airtours/First Choice a ve věci M.4600 TUI/First Choice .
[3] Viz případ citovaný v poznámce pod čarou č. 1. Tento přístup odpovídá i praxi Evropské komise, která v oblasti zahraničních turistických zájezdů považuje za relevantní z pohledu geografického národní trhy (viz například Evropské komise ve věci M.1524 Airtours/First Choice , ve věci M.4601 KarstadtQuelle/MyTravel nebo ve věci M.5867 Thomas Cook/ Öger Tours ).