UOHS S161/2004
Rozhodnutí: OF/S161/04-21/05 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů p.k. Solvent s.r.o. a Drogerie VO a.s.
Účastníci p.k. Solvent s.r.o., se sídlem K Žižkovu /640, Praha 9, IČ: 25069497
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 21. 1. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 82 KB
S 161/04-21/05
V Brně dne 3. ledna 2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 161/04, zahájeném dne 3. prosince 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti p.k. Solvent s.r.o., se sídlem K Žižkovu 9/640, Praha 9, IČ: 25069497, ve správním řízení zastoupené Mgr. Janem Rabasem, advokátem, se sídlem Vinohradská 343/6, Praha 2, na základě plné moci ze dne 30. listopadu 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů p.k. Solvent s.r.o., se sídlem K Žižkovu 9/640, Praha 9, IČ: 25069497, a Drogerie VO a.s., se sídlem Hřbitovní 1976/69, Nový Jičín, IČ: 25375482, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném převodu cenných papírů", uzavřené dne 21. října 2004 mezi akcionáři společnosti Drogerie VO a.s., jimiž jsou Ing. Jaroslav Hrubý, bytem Sluneční 1373/1, Kopřivnice, Eva Tomanová, bytem Severní 627, Šenov u Nového Jičína, Pavel Kocůrek, bytem U jižního nádraží 2, Nový Jičín, a Gabriela Volková, bytem B. Benešové 1, Nový Jičín, na straně jedné, a společností Family drogerie s.r.o., se sídlem K Žižkovu 9/640, Praha 9, IČ: 26148579, na straně druhé, v jejímž konečném důsledku má společnost p.k. Solvent s.r.o., prostřednictvím své dceřiné společnosti Family drogerie s.r.o., získat akcie představující 75,2% podíl na základním kapitálu společnosti Drogerie VO a.s., a tím i možnost tuto společnost nepřímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 51/2004 ze dne 22. prosince 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném převodu cenných papírů", uzavřené dne 21. října 2004 mezi akcionáři společnosti Drogerie VO a.s., se sídlem Hřbitovní 1976/69, Nový Jičín, IČ: 25375482 (dále jen "Drogerie VO"), jimiž jsou Ing. Jaroslav Hrubý, bytem Sluneční 1373/1, Kopřivnice, Eva Tomanová, bytem Severní 627, Šenov u Nového Jičína, Pavel Kocůrek, bytem U jižního nádraží 2, Nový Jičín, a Gabriela Volková, bytem B. Benešové 1, Nový Jičín, na straně jedné, a společností Family drogerie s.r.o., se sídlem K Žižkovu 9/640, Praha 9, IČ: 26148579 (dále jen "Family drogerie"), na straně druhé.
Podle uvedené smlouvy má společnost Family drogerie nabýt akcie představující 75,2% podíl na základním kapitálu společnosti Drogerie VO. Vzhledem k tomu, že společnost Family drogerie je 100% kontrolována společností p.k. Solvent s.r.o., se sídlem K Žižkovu 9/640, Praha 9, IČ: 25069497 (dále jen "Solvent"), která již před spojením vlastní akcie představující 24,8% podíl na základním kapitálu společnosti Drogerie VO, získá společnost Solvent v konečném důsledku možnost nepřímo kontrolovat společnost Drogerie VO. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Solvent je vlastněna dvěma fyzickými osobami. Společnost Solvent působí v oblasti prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží, a to jednak na úrovni maloobchodního prodeje a jednak na úrovni velkoobchodu. V oblasti maloobchodního prodeje je společnost Solvent aktivní prostřednictvím dceřiné společnosti Family drogerie a dále prostřednictvím obchodních partnerů na různém stupni spolupráce provozuje specializovaný maloobchodní drogistický řetězec "TETA drogerie" zahrnující jak prodejny samotné společnosti Family drogerie, tak i prodejny provozované smluvními partnery společnosti Solvent na základě využití ochranné známky "TETA". Na velkoobchodní úrovni společnost Solvent prodává i jiným samostatným maloobchodníkům, kteří podnikají bez podpory ochranné známky "TETA", (obchodní tajemství) % velkoobchodního prodeje však tvoří dodávky smluvním partnerům začleněným do obchodního řetězce "TETA".
Společnost Solvent vykonává kontrolu nad těmito společnostmi:
Family drogerie, jež provozuje síť maloobchodních prodejen "TETA drogerie",
TETA v.o.s., se sídlem K Žižkovu 9, Praha 9, IČ: 25083988, v současné době nevyvíjí fakticky žádnou činnost,
ADAM-C&C s.r.o., se sídlem K Žižkovu 9/640, Praha 9, v současné době nevyvíjí fakticky žádnou činnost.
Společnost Drogerie VO, jež je vlastněna pěti akcionáři-fyzickými osobami- (obchodní tajemství) , podniká v oblasti prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží. Společnost Drogerie VO provozuje specializovaný maloobchodní drogistický řetězec čítající 81 prodejen pod obchodním názvem "Drogerie Racek" a provozuje rovněž velkoobchodní prodej samostatným drogistům, od roku 2005 však společnost Drogerie VO činnost spočívající ve velkoobchodním prodeji ukončuje. Společnost Drogerie VO nevykonává kontrolu nad žádným dalším soutěžitelem. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost Drogerie VO je činná v oblasti prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží-konkrétně provozuje specializovaný maloobchodní drogistický řetězec prodejen pod obchodním názvem "Drogerie Racek". Společnost Drogerie VO působí převážně na Severní Moravě.
Také společnost Solvent vyvíjí aktivity v oblasti maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží-prostřednictvím dceřiné společnosti Family drogerie a obchodních partnerů provozuje specializovaný maloobchodní drogistický řetězec "TETA drogerie". Společnost Solvent působí na celém území České republiky.
Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy překrývají v oblasti maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží. Problematikou vymezení relevantních trhů v uvedené oblasti se Úřad zabýval již např. v rámci správního řízení S 169/03 ( JULIUS MEINL International Aktiengesellschaft/ The Drogerie, a.s. ).
Pro účely tohoto rozhodnutí vymezil Úřad vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s přihlédnutím ke své předchozí rozhodovací praxi relevantní trh z hlediska věcného jako trh maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží .
Z hlediska geografického vymezil Úřad relevantní trh maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží pro účely tohoto rozhodnutí s ohledem na skutečnost, že oba spojující se soutěžitelé působí na území České republiky, a vzhledem k tomu, že na území České republiky jsou soutěžní podmínky v dotčené oblasti dostatečně homogenní, územím celé České republiky .
Celková velikost předmětného relevantního trhu z hlediska obratu byla v roce 2003 cca (obchodní tajemství) Kč. Patnáct nejvýznamnějších distributorů, mezi něž patří i oba spojující se soutěžitelé, realizovalo v roce 2003 úhrnný obrat cca (obchodní tajemství) Kč, což představuje cca (obchodní tajemství) % celkového obratu na předmětném relevantním trhu. Pět nejsilnějších obchodních skupin, konkrétně Makro Casch&Carry ČR, s.r.o. (cca (obchodní tajemství) % podíl na relevantním trhu), Ahold Czech Republic, a.s. (cca (obchodní tajemství) % podíl na relevantním trhu), Tesco stores ČR, s.r.o. (cca (obchodní tajemství) % podíl na relevantním trhu), Solvent (cca (obchodní tajemství) % podíl na relevantním trhu) a Kaufland, v.o.s. (cca (obchodní tajemství) % podíl na relevantním trhu), přitom kontroluje více než (obchodní tajemství) trhu.
Relevantní trh maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží v České republice by bylo možno dále členit dle následujících distribučních kanálů: širokosortimentální řetězce (prodej drogistického zboží v supermarketech a hypermarketech), které se na trhu podílejí cca (obchodní tajemství) %, dobrovolné širokosortimentální řetězce, v nichž se sdružují zpravidla menší samoobsluhy-např. "Flop jih", "Hruška", "Esomarket" (cca (obchodní tajemství) % podíl), nezávislí širokosortimentální obchodníci (cca (obchodní tajemství) % podíl), specializované drogistické řetězce sestávající z drogistických prodejen patřících jednomu společnému provozovateli (cca (obchodní tajemství) % podíl), dobrovolné drogistické řetězce, v nichž se sdružují nezávislé drogistické prodejny (s cca (obchodní tajemství) % podílem), nezávislí drogističtí obchodníci (s cca (obchodní tajemství) % podílem) a hobby markety (např. OBI, Baumax, Hornbach) a ostatní (s cca (obchodní tajemství) % podílem). K dalším distribučním kanálům s nepatrným podílem lze řadit např. stánky a tržnice, případně přímý prodej.
V užším segmentu specializovaných maloobchodních drogistických řetězců disponuje nejrozsáhlejším systémem řetězec "TETA" organizovaný navrhovatelem-společností Solvent (cca (obchodní tajemství) % podíl na trhu), následovaný systémem kontrolovaným společností JULIUS Meinl Internatioinal Aktiengesellschaft (řetězec "Droxi drogerie", provozovaným společností The Drogerie, a.s.) s cca (obchodní tajemství) % podílem na trhu, dále řetězcem "dm-drogeriemarkt", provozovaným společností dm-drogerie markt, s.r.o., (s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %) a řetězci "Rossmann", provozovaným společností Rossmann, s.r.o. (s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %), a Racek, vázaným na nabývanou společnost Drogerie VO (s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %).
Účastník řízení, společnost Solvent, dosahuje na relevantním trhu maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží v České republice tržního podílu cca (obchodní tajemství) %, nabývaná společnost Drogerie VO dosahuje na vymezeném relevantním trhu tržního podílu cca (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude po uskutečnění spojení činit cca (obchodní tajemství) %.
Ani v případě možného užšího vymezení trhu jako trhu specializovaných maloobchodních drogistických řetězců, jak bylo naznačeno výše, by společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení nepřesáhl (obchodní tajemství) %.
Náklady potřebné pro vstup na vymezený relevantní trh jsou relativně nízké, přepravní náklady jsou zanedbatelné a nejsou zde ani jiné právní či faktické překážky, které by bránily vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh.
Po zhodnocení celkové situace na relevantním trhu maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží v České republice dospěl Úřad k následujícím závěrům. Subjekt vzniklý spojením bude na vymezeném relevantním trhu nadále čelit konkurenci, neboť na vymezeném relevantním trhu působí dostatečné množství konkurenčních soutěžitelů, spojení tedy nebude mít negativní dopad na spotřebitele z hlediska možnosti výběru mezi soutěžiteli. Úřad má za to, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na analyzovaném relevantním trhu ani k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na něj.
Závěrem Úřad konstatuje, že účinná soutěž na relevantním trhu, vymezeném pro účely tohoto rozhodnutí, zůstane po realizaci posuzovaného spojení zachována. V důsledku spojení nedojde ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na těchto trzích.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. et Mgr. Jan Rabas, advokát
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2 Vinohrady
Právní moc: 21.1.2005.